[GNOME] nautilus-actions per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dij set 6 23:16:16 CEST 2007


Ufff.........ha costat però crec que no m'he deixat res.
Aquí teniu aplicades les últimes correccions proposades.......

dubtes........

- La traducció de tooltip per consell flotant / CONSELL..... en l'anterior
traducció del Josep hi ha un comentari al respecte.....què deixem?

#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:46
msgid ""
"Delete the action without any confirmation nor the possibility to restore
it."
msgstr ""
"Suprimeix l'acció sense demanar confirmació ni que sigui possible
restaurar-"
"la."

-- sense demanar confirmació ni oferir la possibilitat de recuperar-se'n.

No seria recuperal-la (l'acció).

Auuuuu, bona nit. Que la dona ja crida. :-)
Francesc.2007/9/5, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
>
> bones Francesc,
>
> #, no-c-format
> msgid ""
> "<b>%M</b>: space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with
> their "
> "full paths"
> msgstr ""
> "<b>%M</b>: llista separada per espais dels fitxers/carpetes
> seleccionades "
> "amb el seu camí complet"
>
> -- si poses seleccionades hauries de posar «de les» abans per mantenir
> la coherència
>
>
> msgid "<b>%U</b>: username of the GnomeVFS URI"
> msgstr "<b>%U</b>: nom d'usuari de la URI del GnomeVFS"
>
> msgid "<b>%h</b>: hostname of the GnomeVFS URI"
> msgstr "<b>%h</b>: nom de l'ordinador de la URI del GnomeVFS"
>
> msgid "<b>%s</b>: scheme of the GnomeVFS URI"
> msgstr "<b>%s</b>: l'esquema de la URI del GnomeVFS"
>
> -- URI és masculí
>
> msgid ""
> "<b>%m</b>: space-separated list of the basenames of the selected\n"
> "file(s)/folder(s)"
> msgstr ""
> "<b>%m</b>: llista separada per espais dels noms base dels fitxers o
> carpetes "
> "seleccionades"
>
> -- en el msgid hi ha un salt de línia (el \n) també l'has de posar, cada
> línia pot fer com a màxim 80 caràcters, després d'aquests has de saltar
> de línia
>
> msgid "<b>Appears if file matches</b>"
> msgstr "<b>Apareix si el fitxer coincideix</b>"
>
> -- ...el fitxer hi coincideix ?
>
> msgid ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">place primary text here</span>\n"
> "\n"
> "place secondary text here"
> msgstr ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">poseu el text primari
> aquí</span>\n"
> "\n"
> "poseu el text secundari aquí"
>
> -- més que text primari, principal en tot cas, ja que a més poses
> l'altre com a secundari ;)
>
>
> msgid ""
> "A string with wildcards (? or *) that will be used to match the
> filenames. "
> "You can set several filename patterns by separating them with a
> semi-colon "
> "(;)."
> msgstr ""
> "Una cadena amb comodins (? o *) que s'utilitzarà per a fer coincidir
> noms de "
> "fitxer. Podeu establir diferents patrons separant-los per punts i comes
> (;)."
>
> -- ...per a fer coincidir amb els noms de fitxers.
> -- ...separant-los per punt i coma
>
> "A string with wildcards (? or *) that will be used to match the
> mimetypes of "
> "files. You can set several mimetype patterns by separating them with a
> semi-"
> "colon (;)."
> msgstr ""
> "Una cadena amb comodí (? o *) que s'utilitzarà per a fer coincidir
> tipus "
> "mime de fitxers. Podeu establir diferents patrons separant-los per
> punts i "
> "comes (;)."
>
> -- comodins (amb plural)
> -- ...a fer coincidir amb els tipus mime dels fitxers.
> -- ...separant-los per punt i coma
>
> msgid "Click to add a new scheme."
> msgstr "Feu clic per afegir un esquema nou."
>
> -- per a afegir (falta una «a»)
>
> msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
> msgstr "Feu clic per escollir una ordre del diàleg per a escollir
> fitxers."
>
> -- per a escollir
> -- diàleg de selecció de fitxers
>
> msgid ""
> "Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon
> from "
> "the drop-down list."
> msgstr ""
> "Feu clic per escollir una icona personalitzada d'un fitxer, en comptes
> de "
> "les icones preestablertes de la llista desplegable."
>
> -- per a escollir
> -- ...personalitzada des d'un fitxer
>
> msgid "Click to remove the selected scheme."
> msgstr "Feu clic per suprimir l'esquema seleccionat."
>
> -- per a suprimir
>
> msgid ""
> "Click to toggle the display of the list of special tokens you can use
> in the "
> "parameter field."
> msgstr ""
> "Feu clic per veure una llista d'elements especials que podeu utilitzar
> en el "
> "camp per a paràmetres."
>
> -- per a commutar la visualització de la llista dels elements
> -- parameter field → camp de paràmetres
>
>
> msgid "Import new configurations"
> msgstr "Importa noves configuracions"
>
> -- configuracions noves
>
> msgid ""
> "Manage importation of external action configurations and exportation of
> "
> "existing actions."
> msgstr ""
> "Gestiona la importació de configuracions d'accions exteriors, i
> l'exportació "
> "d'accions existents."
>
> -- ...d'accions externes
>
> msgid ""
> "Nautilus Actions Configuration Tool\n"
> "Application to configure Nautilus Action extension"
> msgstr ""
> "Eina de configuració de les accions del Nautilus\n"
> "Una aplicació per a configurar l'extensió accions del Nautilus"
>
> -- d'accions del Nautilus
>
> msgid ""
> "Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend'
> button to "
> "see the different replacement tokens."
> msgstr ""
> "Paràmetres que es passaran al programa. Feu clic al botó «Llegenda» per
> "
> "veure els diferents elements de substitució."
>
> -- per a veure
>
> msgid ""
> "Select the folder you want your config to be saved in. This folder must
> "
> "exist."
> msgstr ""
> "Seleccioneu la carpeta on vulgueu desar la vostra configuració. La
> carpeta "
> "ha d'existir."
>
> -- vulgueu → voleu (reemplaça-ho a totes les ocurrències que trobis)
> -- el «vostra» sobre
>
> #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
> #: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
> msgid "The GNOME Translation Project <gnome-i18n a gnome.org>"
> msgstr "Francesc Vilches Batet <francesc.vilches a gmail.com>, 2007."
>
> -- també hi hauries de posar a en Josep i aquí no i cal l'any
>
> msgid ""
> "The command that will be launched by selecting the action in Nautilus
> popup "
> "menu."
> msgstr ""
> "L'ordre que s'executarà en seleccionar l'acció del Nautilus del menú "
> "emergent."
>
> -- l'acció del menú emergent del Nautilus
>
> msgid "test.example.net"
> msgstr "test.example.net"
>
> -- exemple
>
> msgid "Set it if the selection can contain files"
> msgstr "Establert si la selecció pot contenir fitxers"
>
> (tan aquest com la resta que són semblants)
> -- Set it → Estableix-lo
>
> msgid ""
> "The path of the file where to save the new GConf schema definition file
> "
> "[default: /tmp/config_UUID.schemas]"
> msgstr ""
> "El camí del fitxer on desar el nou fitxer de definicions de l'esquema
> del "
> "GConf [predeterminat: /tmp/config_UUID.schemas]"
>
> -- el «nou» va al final
>
> #, c-format
> msgid "Can't write data in file %s\n"
> msgstr "No es pot escriure dades al fitxer %s\n"
>
> -- en el fitxer
>
> msgid ""
> "The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu
> when "
> "the selection matches the appearance condition settings"
> msgstr ""
> "L'etiqueta de l'element del menú que apareixerà en el menú emergent del
> "
> "Nautilus, quan la selecció coincideixi amb les condicions dels
> paràmetres "
> "d'aparença"
>
> -- sobra la coma (el mateix per les dues cadenes del mateix estil que
> aquesta)
>
> msgid ""
> "The field is here to give the user a human readable name for a profile
> in "
> "the Nact interface. If not set there will be a default auto generated
> string "
> "set by default"
> msgstr "Aquest camp és aquí per donar a l'usuari un nom entenedor per al
> perfil "
> "dins l'interfície d'accions de Nautilus. Si no s'indica aquí, es
> generarà "
> "automàticament una cadena predeterminada"
>
> -- quan hi ha cadenes de més d'una línia no es posa text al costat del
> msgstr (mira com està fet a la resta de cadenes)
>
> msgstr ""
> "Els paràmetres de l'ordre en iniciar, quan l'usuari seleccioni
> l'element del "
> "menú emergent del Nautilus.\n"
> "\n"
> "Els paràmetres poden contenir alguns elements especials que el Nautilus
> "
> "substituirà abans d'executar l'ordre:\n"
> "\n"
> "%d : carpeta base dels fitxers seleccionats\n"
> "%f : el nom del fitxer seleccionat, o el primer si n'hi ha més d'un\n"
> "%m : llista separada per espais de les bases dels noms de
> fitxer/carpetes "
> "seleccionades(s)\n"
> "%M : llista separada per espais dels fitxers/carpetes seleccionades amb
> el "
> "seu camí complet\n"
> "%u : URI del gnome-vfs\n"
> "%s : esquema de la URI del GnomeVFS\n"
> "%h : nom de l'ordinador de la URI del GnomeVFS\n"
> "%U : nom d'usuari de la URI de GnomeVFS/%s\n"
> "%% : un símbol de tant per cent"
>
> -- URI és masculí i bàsicament com que aquesta cadena es ajuntar les que
> hi ha per separat mira que coincideixin amb les correccions que ja t'he
> fet més amunt
>
> msgid ""
> "If you need to match a filename in a case-sensitive manner, set this
> key to "
> "'true'. If you also want, for example '*.jpg' to match 'photo.JPG', set
> "
> "'false'"
> msgstr ""
> "Si necessiteu coincidir un nom de fitxer de manera que les majúscules i
> "
> "minúscules es distingeixin, establiu aquesta clau a «cert». Si per
> exemple "
> "voleu que |*.jpg» coincideixi amb «foto.JPG», aleshores establiu-la a
> «fals»."
>
> -- Si necessiteu fer coincidir
> -- suposo que se't va colar la | i anaves a posar-hi una « oi? :)
>
> msgstr ""
> "Aquí hi ha les combinacions vàlides:\n"
> "\n"
> "«isfile» és cert i «isdir» és fals: la selecció només pot contenir
> fitxers\n"
> "«isfile» és fals i «isdir» és cert: la selecció només pot contenir
> carpetes\n"
> "«isfile» és cert i «isdir» és cert: la selecció pot contenir fitxers i
> "
> "carpetes\n"
> "«isfile» és fals i «isdir» és fals: la combinació no és vàlida (la
> vostra "
> "configuració no apareixerà mai)"
>
> -- Les combinacions vàlides són:
>
> msgid ""
> "If you need one or more files or folders to be selected, set this key
> to "
> "'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
> msgstr ""
> "Si necessiteu que se seleccionin un o més fitxers o carpetes, habiliteu
> "
> "aquesta clau. Si només voleu que se seleccioni un fitxer o carpeta,
> establiu-"
> "la a fals"
>
> -- et falta el «cert» i posar-hi els «» en el fals del final
>
> msgstr ""
> "Defineix la llista d'esquemes GnomeVFS vàlids per a fer coincidir amb
> els "
> "elements seleccionats. L'esquema del GnomeVFS és el protocol utilitzat
> per a "
> "accedir als fitxers. La paraula clau a utilitzar és la mateixa que en
> les "
> "URI del GnomeVFS.\n"
> "\n"
> "Alguns exemples d'URI del GnomeVFS:\n"
> "file:///tmp/foo.txt\n"
> "sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n"
> "\n"
> "Els esquemes més comuns són:\n"
> "\n"
> "'file' : fitxers locals\n"
> "'sftp' : fitxers accedits via SSH\n"
> "'ftp' : fitxers accedits via FTP\n"
> "'smb' : fitxers accedits via Samba (recursos compartits Windows)\n"
> "'dav' : fitxers accedits via WebDAV\n"
> "\n"
> "Es poden utilitzar tots els esquemes GnomeVFS que utilitzi el
> Nautilus."
>
> -- com ja t'havia dit URI és masculí
> -- recursos compartits del Windows
>
> "The action '%s' already exists with the name '%s', please first remove
> the "
> "existing one before trying to add this one"
> msgstr ""
> "L'acció «%s» ja existeix amb el nom «%s», suprimiu primer la que
> existeix, i "
> "torneu a intentar afegir aquesta"
>
> -- Ja existeix l'acció «%s» amb el nom «%s» (el mateix per la que hi ha
> de perfils)
>
> msgid "Can't find profile named '%s'"
> msgstr "No es pot trobar el perfil «%s»."
>
> msgid " and some profiles are incomplete: "
> msgstr "i alguns perfils són incomplets: "
>
> -- en la primera li sobra el punt final i en la segona i falta l'espai
> inicial
>
> #. i18n notes: this is a list separator, it can have more than one
> character (ie, in French it will be ", ")
> #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:196
> #: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:672
> msgid ","
> msgstr ","
>
> -- aquí en català hauria de ser ", " (com en francès que diu en el
> comentari)
>
> bona feina!!!
>
> salut!
>
>
>
>
>
>
> El dt 04 de 09 del 2007 a les 21:42 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > Un altre més per revisar.
> >
> > Salutacions,
> > Francesc.
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070906/e391ce89/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nautilus-actions.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 12435 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070906/e391ce89/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME