[GNOME] nautilus-actions per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dic set 5 22:59:16 CEST 2007


bones Francesc,

#, no-c-format
msgid ""
"<b>%M</b>: space-separated list of the selected file(s)/folder(s) with
their "
"full paths"
msgstr ""
"<b>%M</b>: llista separada per espais dels fitxers/carpetes
seleccionades "
"amb el seu camí complet"

-- si poses seleccionades hauries de posar «de les» abans per mantenir
la coherència


msgid "<b>%U</b>: username of the GnomeVFS URI"
msgstr "<b>%U</b>: nom d'usuari de la URI del GnomeVFS"

msgid "<b>%h</b>: hostname of the GnomeVFS URI"
msgstr "<b>%h</b>: nom de l'ordinador de la URI del GnomeVFS"

msgid "<b>%s</b>: scheme of the GnomeVFS URI"
msgstr "<b>%s</b>: l'esquema de la URI del GnomeVFS"

-- URI és masculí

msgid ""
"<b>%m</b>: space-separated list of the basenames of the selected\n"
"file(s)/folder(s)"
msgstr ""
"<b>%m</b>: llista separada per espais dels noms base dels fitxers o
carpetes "
"seleccionades"

-- en el msgid hi ha un salt de línia (el \n) també l'has de posar, cada
línia pot fer com a màxim 80 caràcters, després d'aquests has de saltar
de línia

msgid "<b>Appears if file matches</b>"
msgstr "<b>Apareix si el fitxer coincideix</b>"

-- ...el fitxer hi coincideix ?

msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">place primary text here</span>\n"
"\n"
"place secondary text here"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">poseu el text primari
aquí</span>\n"
"\n"
"poseu el text secundari aquí"

-- més que text primari, principal en tot cas, ja que a més poses
l'altre com a secundari ;)


msgid ""
"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the
filenames. "
"You can set several filename patterns by separating them with a
semi-colon "
"(;)."
msgstr ""
"Una cadena amb comodins (? o *) que s'utilitzarà per a fer coincidir
noms de "
"fitxer. Podeu establir diferents patrons separant-los per punts i comes
(;)."

-- ...per a fer coincidir amb els noms de fitxers.
-- ...separant-los per punt i coma

"A string with wildcards (? or *) that will be used to match the
mimetypes of "
"files. You can set several mimetype patterns by separating them with a
semi-"
"colon (;)."
msgstr ""
"Una cadena amb comodí (? o *) que s'utilitzarà per a fer coincidir
tipus "
"mime de fitxers. Podeu establir diferents patrons separant-los per
punts i "
"comes (;)."

-- comodins (amb plural)
-- ...a fer coincidir amb els tipus mime dels fitxers.
-- ...separant-los per punt i coma

msgid "Click to add a new scheme."
msgstr "Feu clic per afegir un esquema nou."

-- per a afegir (falta una «a»)

msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
msgstr "Feu clic per escollir una ordre del diàleg per a escollir
fitxers."

-- per a escollir
-- diàleg de selecció de fitxers

msgid ""
"Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon
from "
"the drop-down list."
msgstr ""
"Feu clic per escollir una icona personalitzada d'un fitxer, en comptes
de "
"les icones preestablertes de la llista desplegable."

-- per a escollir
-- ...personalitzada des d'un fitxer

msgid "Click to remove the selected scheme."
msgstr "Feu clic per suprimir l'esquema seleccionat."

-- per a suprimir

msgid ""
"Click to toggle the display of the list of special tokens you can use
in the "
"parameter field."
msgstr ""
"Feu clic per veure una llista d'elements especials que podeu utilitzar
en el "
"camp per a paràmetres."

-- per a commutar la visualització de la llista dels elements
-- parameter field → camp de paràmetres


msgid "Import new configurations"
msgstr "Importa noves configuracions"

-- configuracions noves

msgid ""
"Manage importation of external action configurations and exportation of
"
"existing actions."
msgstr ""
"Gestiona la importació de configuracions d'accions exteriors, i
l'exportació "
"d'accions existents."

-- ...d'accions externes

msgid ""
"Nautilus Actions Configuration Tool\n"
"Application to configure Nautilus Action extension"
msgstr ""
"Eina de configuració de les accions del Nautilus\n"
"Una aplicació per a configurar l'extensió accions del Nautilus"

-- d'accions del Nautilus

msgid ""
"Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend'
button to "
"see the different replacement tokens."
msgstr ""
"Paràmetres que es passaran al programa. Feu clic al botó «Llegenda» per
"
"veure els diferents elements de substitució."

-- per a veure

msgid ""
"Select the folder you want your config to be saved in. This folder must
"
"exist."
msgstr ""
"Seleccioneu la carpeta on vulgueu desar la vostra configuració. La
carpeta "
"ha d'existir."

-- vulgueu → voleu (reemplaça-ho a totes les ocurrències que trobis)
-- el «vostra» sobre

#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
#: ../nact/nautilus-actions-config.glade.h:78
msgid "The GNOME Translation Project <gnome-i18n a gnome.org>"
msgstr "Francesc Vilches Batet <francesc.vilches a gmail.com>, 2007."

-- també hi hauries de posar a en Josep i aquí no i cal l'any

msgid ""
"The command that will be launched by selecting the action in Nautilus
popup "
"menu."
msgstr ""
"L'ordre que s'executarà en seleccionar l'acció del Nautilus del menú "
"emergent."

-- l'acció del menú emergent del Nautilus

msgid "test.example.net"
msgstr "test.example.net"

-- exemple

msgid "Set it if the selection can contain files"
msgstr "Establert si la selecció pot contenir fitxers"

(tan aquest com la resta que són semblants)
-- Set it → Estableix-lo

msgid ""
"The path of the file where to save the new GConf schema definition file
"
"[default: /tmp/config_UUID.schemas]"
msgstr ""
"El camí del fitxer on desar el nou fitxer de definicions de l'esquema
del "
"GConf [predeterminat: /tmp/config_UUID.schemas]"

-- el «nou» va al final

#, c-format
msgid "Can't write data in file %s\n"
msgstr "No es pot escriure dades al fitxer %s\n"

-- en el fitxer

msgid ""
"The label of the menu item that will appear in the Nautilus popup menu
when "
"the selection matches the appearance condition settings"
msgstr ""
"L'etiqueta de l'element del menú que apareixerà en el menú emergent del
"
"Nautilus, quan la selecció coincideixi amb les condicions dels
paràmetres "
"d'aparença"

-- sobra la coma (el mateix per les dues cadenes del mateix estil que
aquesta)

msgid ""
"The field is here to give the user a human readable name for a profile
in "
"the Nact interface. If not set there will be a default auto generated
string "
"set by default"
msgstr "Aquest camp és aquí per donar a l'usuari un nom entenedor per al
perfil "
"dins l'interfície d'accions de Nautilus. Si no s'indica aquí, es
generarà "
"automàticament una cadena predeterminada"

-- quan hi ha cadenes de més d'una línia no es posa text al costat del
msgstr (mira com està fet a la resta de cadenes)

msgstr ""
"Els paràmetres de l'ordre en iniciar, quan l'usuari seleccioni
l'element del "
"menú emergent del Nautilus.\n"
"\n"
"Els paràmetres poden contenir alguns elements especials que el Nautilus
"
"substituirà abans d'executar l'ordre:\n"
"\n"
"%d : carpeta base dels fitxers seleccionats\n"
"%f : el nom del fitxer seleccionat, o el primer si n'hi ha més d'un\n"
"%m : llista separada per espais de les bases dels noms de
fitxer/carpetes "
"seleccionades(s)\n"
"%M : llista separada per espais dels fitxers/carpetes seleccionades amb
el "
"seu camí complet\n"
"%u : URI del gnome-vfs\n"
"%s : esquema de la URI del GnomeVFS\n"
"%h : nom de l'ordinador de la URI del GnomeVFS\n"
"%U : nom d'usuari de la URI de GnomeVFS/%s\n"
"%% : un símbol de tant per cent"

-- URI és masculí i bàsicament com que aquesta cadena es ajuntar les que
hi ha per separat mira que coincideixin amb les correccions que ja t'he
fet més amunt

msgid ""
"If you need to match a filename in a case-sensitive manner, set this
key to "
"'true'. If you also want, for example '*.jpg' to match 'photo.JPG', set
"
"'false'"
msgstr ""
"Si necessiteu coincidir un nom de fitxer de manera que les majúscules i
"
"minúscules es distingeixin, establiu aquesta clau a «cert». Si per
exemple "
"voleu que |*.jpg» coincideixi amb «foto.JPG», aleshores establiu-la a
«fals»."

-- Si necessiteu fer coincidir
-- suposo que se't va colar la | i anaves a posar-hi una « oi? :)

msgstr ""
"Aquí hi ha les combinacions vàlides:\n"
"\n"
"«isfile» és cert i «isdir» és fals: la selecció només pot contenir
fitxers\n"
"«isfile» és fals i «isdir» és cert: la selecció només pot contenir
carpetes\n"
"«isfile» és cert i «isdir» és cert: la selecció pot contenir fitxers i
"
"carpetes\n"
"«isfile» és fals i «isdir» és fals: la combinació no és vàlida (la
vostra "
"configuració no apareixerà mai)"

-- Les combinacions vàlides són:

msgid ""
"If you need one or more files or folders to be selected, set this key
to "
"'true'. If you want just one file or folder, set 'false'"
msgstr ""
"Si necessiteu que se seleccionin un o més fitxers o carpetes, habiliteu
"
"aquesta clau. Si només voleu que se seleccioni un fitxer o carpeta,
establiu-"
"la a fals"

-- et falta el «cert» i posar-hi els «» en el fals del final

msgstr ""
"Defineix la llista d'esquemes GnomeVFS vàlids per a fer coincidir amb
els "
"elements seleccionats. L'esquema del GnomeVFS és el protocol utilitzat
per a "
"accedir als fitxers. La paraula clau a utilitzar és la mateixa que en
les "
"URI del GnomeVFS.\n"
"\n"
"Alguns exemples d'URI del GnomeVFS:\n"
"file:///tmp/foo.txt\n"
"sftp:///root@test.example.net/tmp/foo.txt\n"
"\n"
"Els esquemes més comuns són:\n"
"\n"
"'file' : fitxers locals\n"
"'sftp' : fitxers accedits via SSH\n"
"'ftp' : fitxers accedits via FTP\n"
"'smb' : fitxers accedits via Samba (recursos compartits Windows)\n"
"'dav' : fitxers accedits via WebDAV\n"
"\n"
"Es poden utilitzar tots els esquemes GnomeVFS que utilitzi el
Nautilus."

-- com ja t'havia dit URI és masculí
-- recursos compartits del Windows

"The action '%s' already exists with the name '%s', please first remove
the "
"existing one before trying to add this one"
msgstr ""
"L'acció «%s» ja existeix amb el nom «%s», suprimiu primer la que
existeix, i "
"torneu a intentar afegir aquesta"

-- Ja existeix l'acció «%s» amb el nom «%s» (el mateix per la que hi ha
de perfils)

msgid "Can't find profile named '%s'"
msgstr "No es pot trobar el perfil «%s»."

msgid " and some profiles are incomplete: "
msgstr "i alguns perfils són incomplets: "

-- en la primera li sobra el punt final i en la segona i falta l'espai
inicial

#. i18n notes: this is a list separator, it can have more than one
character (ie, in French it will be ", ")
#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:196
#: ../libnautilus-actions/nautilus-actions-config-schema-reader.c:672
msgid ","
msgstr ","

-- aquí en català hauria de ser ", " (com en francès que diu en el
comentari)

bona feina!!!

salut!


El dt 04 de 09 del 2007 a les 21:42 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> Un altre més per revisar.
> 
> Salutacions,
> Francesc. 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME