[GNOME] GIMP per revisar

Joaquim Perez noguer a gmail.com
dij ago 23 00:16:51 CEST 2007


Adjunto fitxers PO i a continuació copio el resultat del diff -u:

@@ -7578,7 +7522,7 @@
 msgstr "Expandeix des del centre"

 msgid "Fixed:"
-msgstr "Fixat"
+msgstr "Fixat:"

 msgid "Highlight"
 msgstr "Ressaltat"
@@ -7982,7 +7923,7 @@
 msgstr "Seccions centrals"

 msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Relació d'aspecte:"
+msgstr "Relació d'aspecte"

 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
@@ -706,10 +704,10 @@
 msgstr "_Blanc"

 msgid "Select color profile from disk..."
-msgstr ""
+msgstr "Selecciona el perfil de color del disc..."

 msgid "profile|None"
-msgstr ""
+msgstr "Cap"

 msgid "Scales"
 msgstr "Escales"
@@ -945,8 +942,7 @@
 msgstr "Tritanopia (insensible al blau)"

 msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
-msgstr ""
-"Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de
Brettel-Vienot-Mollon)"
+msgstr "Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de
Brettel-Vienot-Mollon)"

 msgid "Color Deficient Vision"
 msgstr "Visió amb dèficit de color"
@@ -973,8 +969,7 @@
 msgstr "C_icles de contrast:"

 msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
-msgstr ""
-"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
+msgstr "Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de
color ICC"

 msgid "Color Management"
 msgstr "Gestió del color"
@@ -990,7 +985,7 @@
 msgstr "Mode d'operació:"

 msgid "Image profile:"
-msgstr "Fitxer d'imatge"
+msgstr "Perfil d'imatge:"

 msgid "Monitor profile:"
 msgstr "Perfil del monitor:"
@@ -1053,13 +1048,13 @@
 msgstr "El percentatge de negre a treure de les tintes acolorides."

 msgid "CMYK color selector (using color profile)"
-msgstr "Filtre de prova de color que empra un perfil de color ICC"
+msgstr "Selecció de color CMYK (utilitzant un perfil de color)"

 msgid "Profile: (none)"
-msgstr "_Perfil:"
+msgstr "Perfil: (cap)"

 msgid "Profile: %s"
-msgstr "_Perfil:"
+msgstr "Perfil: %s"

 msgid "Painter-style triangle color selector"
 msgstr "Triangle selector de color amb estil de pintor"
--- ./po-plug-ins/1.tmp    2007-08-22 23:58:41.000000000 +0200
+++ ./po-plug-ins/2.tmp    2007-08-22 23:58:41.000000000 +0200
@@ -449,8 +448,7 @@
 msgstr "Eleva a partir d'u_n mapa de relleu"

 msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
-msgstr ""
-"Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa de
relleu"
+msgstr "Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa
de relleu"

 msgid "Bumpm_ap image:"
 msgstr "M_apa de relleu:"
@@ -753,8 +750,7 @@
 msgstr "El mapa de bits està mal acabat."

 msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
-msgstr ""
-"El format de fitxer BMP no permet desar imatges indexades amb
transparències."
+msgstr "El format de fitxer BMP no permet desar imatges indexades amb
transparències."

 msgid "Alpha channel will be ignored."
 msgstr "El canal alfa s'ignorarà."
@@ -1326,8 +1322,7 @@
 msgstr "Atura la reproducció"

 msgid "Modify image to reduce size when saved as GIF animation"
-msgstr ""
-"Modifica la imatge per reduir-ne la mida quan es desi com a animació GIF"
+msgstr "Modifica la imatge per reduir-ne la mida quan es desi com a
animació GIF"

 msgid "Optimize (for _GIF)"
 msgstr "Optimitza (per a _GIF)"
@@ -1363,8 +1358,7 @@
 msgstr "Optimització de l'animació"

 msgid "Antialias using the Scale3X edge-extrapolation algorithm"
-msgstr ""
-"El suavitzat de vores utilitza un algorisme d'extrapolació de vores
Scale3X"
+msgstr "El suavitzat de vores utilitza un algorisme d'extrapolació de vores
Scale3X"

 msgid "_Antialias"
 msgstr "Su_avitza les vores"
@@ -1424,8 +1418,7 @@
 msgstr "S'està ampliant el HSV automàticament"

 msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL!  Quitting...\n"
-msgstr ""
-"ampliació automàtica hsv: el mapa de color estava buit. S'està
sortint...\n"
+msgstr "ampliació automàtica hsv: el mapa de color estava buit. S'està
sortint...\n"

 msgid "Simulate an image painted on window blinds"
 msgstr "Simula una imatge a través d'una finestra amb angles morts"
@@ -1467,8 +1460,7 @@
 msgstr "S'està difuminant"

 msgid "Set foreground to the average color of the image border"
-msgstr ""
-"Calcula un color de primer pla com a mitjana dels colors de la vora la
imatge"
+msgstr "Calcula un color de primer pla com a mitjana dels colors de la vora
la imatge"

 msgid "_Border Average..."
 msgstr "_Vora mitjana..."
@@ -1931,8 +1923,7 @@
 msgstr "Matriu de _convolució..."

 msgid "Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels."
-msgstr ""
-"La matriu de convolució no funciona en capes més petites de 3x3 píxels."
+msgstr "La matriu de convolució no funciona en capes més petites de 3x3
píxels."

 msgid "Applying convolution"
 msgstr "S'està aplicant la matriu de convolució"
@@ -2950,8 +2941,7 @@
 "El format GIF només accepta comentaris codificats en ASCII 7 bits. No s'ha
"
 "desat cap comentari."

-msgid ""
-"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale
first."
+msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale
first."
 msgstr ""
 "No es poden desar les imatges de color RGB. Convertiu-les primer a color "
 "indexat o a escala de grisos."
@@ -3240,12 +3230,10 @@
 msgstr "El nombre de píxels a la vora de la taula."

 msgid "The width for each table cell.  Can be a number or a percent."
-msgstr ""
-"L'amplada de cada cel·la de la taula. Pot ser un nombre o un percentatge."
+msgstr "L'amplada de cada cel·la de la taula. Pot ser un nombre o un
percentatge."

 msgid "The height for each table cell.  Can be a number or a percent."
-msgstr ""
-"L'alçada de cada cel·la de la taula. Pot ser un nombre o un percentatge."
+msgstr "L'alçada de cada cel·la de la taula. Pot ser un nombre o un
percentatge."

 msgid "Cell-_padding:"
 msgstr "Se_paració entre les cel·les:"
@@ -3456,16 +3444,16 @@
 msgstr "Neteja"

 msgid "_Assign Color Profile..."
-msgstr "Aplica el perfil de color"
+msgstr "_Assigna el perfil de color..."

 msgid "Assign default RGB Profile"
-msgstr "Aplica el perfil de color RGB per defecte"
+msgstr "Assigna el perfil RGB per defecte"

 msgid "_Convert to Color Profile..."
-msgstr "Defineix el perfil de color"
+msgstr "_Converteix en perfil de color..."

 msgid "Convert to default RGB Profile"
-msgstr "Defineix el perfil RGB per defecte"
+msgstr "Converteix en el perfil RGB per defecte"

 msgid "Image Color Profile Information"
 msgstr "Informació del perfil de color"
@@ -3479,8 +3467,7 @@
 msgid "Default RGB working space"
 msgstr "Espai de treball RGB per defecte"

-msgid ""
-"Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
+msgid "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color
profile"
 msgstr ""
 "Les dades adjuntes com a 'perfil-icc' no sembla que siguin un perfil de "
 "color ICC"
@@ -3513,37 +3500,37 @@
 msgstr "_No m'ho demanis un altre cop"

 msgid "Select destination profile"
-msgstr "Segon color de destinació"
+msgstr "Selecciona el perfil destinació"

 msgid "All files (*.*)"
-msgstr "Tots e_ls mosaics"
+msgstr "Tots els fitxers (*.*)"

 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
-msgstr ""
+msgstr "Perfil de color ICC (*.icc, *.icm)"

 msgid "RGB workspace (%s)"
-msgstr "Espai de treball RGB per defecte"
+msgstr "Espai de treball RGB (%s)"

 msgid "Convert to ICC Color Profile"
-msgstr "Defineix el perfil de color"
+msgstr "Converteix en un perfil de color ICC"

 msgid "Assign ICC Color Profile"
-msgstr "Aplica el perfil de color"
+msgstr "Assigna el perfil de color ICC"

 msgid "_Assign"
-msgstr ""
+msgstr "_Assigna"

 msgid "Current Color Profile"
-msgstr "Defineix el perfil de color"
+msgstr "Perfil de color actual"

 msgid "Convert to"
-msgstr "_Converteix"
+msgstr "Converteix en"

 msgid "Assign"
-msgstr ""
+msgstr "Assigna"

 msgid "Destination profile is not for RGB color space."
-msgstr "El perfil de color «%s» no és per a un espai de color RGB."
+msgstr "El perfil destinació no és per a un espai de color RGB."

 msgid "Corrects lens distortion"
 msgstr "Corregeix la distorsió de les lents"
@@ -3689,8 +3676,7 @@
 msgstr "Inicialitza els colors de primer pla i _fons"

 msgid "Map color range specified by two colors to another range"
-msgstr ""
-"Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per un altre rang"
+msgstr "Substitueix un rang de colors determinat per dos colors per un
altre rang"

 msgid "Color Range _Mapping..."
 msgstr "_Substitueix un grup de colors..."
@@ -3774,8 +3760,7 @@
 msgstr "_Angle:"

 msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut desar la transparència sense pèrdues. Es desarà l'opacitat."
+msgstr "No s'ha pogut desar la transparència sense pèrdues. Es desarà
l'opacitat."

 msgid "Save as MNG"
 msgstr "Desa com a MNG"
@@ -3961,8 +3946,7 @@
 msgstr "Lluminositat"

 msgid "Halftone the image to give newspaper-like effect"
-msgstr ""
-"Manipula el to de la imatge per a donar-li una aparença de paper de diari"
+msgstr "Manipula el to de la imatge per a donar-li una aparença de paper de
diari"

 msgid "Newsprin_t..."
 msgstr "_Foto de diari..."
@@ -4184,8 +4168,7 @@
 msgstr "Patró del GIMP"

 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
-msgstr ""
-"S'ha trobat una cadena de text UTF-8 invàlida al fitxer del patró «%s»."
+msgstr "S'ha trobat una cadena de text UTF-8 invàlida al fitxer del patró
«%s»."

 msgid "Save as Pattern"
 msgstr "Desa com a patró"
@@ -4505,8 +4488,7 @@
 msgstr "No s'ha pogut interpretar «%s»"

 msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
-msgstr ""
-"La funció de desar del PostScript no pot gestionar imatges amb canals
alfa"
+msgstr "La funció de desar del PostScript no pot gestionar imatges amb
canals alfa"

 msgid ""
 "Error starting Ghostscript. Make sure that Ghostscript is installed and -
if "
@@ -4725,8 +4707,7 @@
 msgstr "Aleatòriament intercanvia alguns píxels amb els seus veïns"

 msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
-msgstr ""
-"Desplaça alguns píxels cap avall aleatòriament  (semblant a una barreja)"
+msgstr "Desplaça alguns píxels cap avall aleatòriament  (semblant a una
barreja)"

 msgid "_Hurl..."
 msgstr "_Llença..."
@@ -4813,8 +4794,7 @@
 msgstr "Tipus de paleta indexada"

 msgid "Remove the red eye effect caused by camera flashes"
-msgstr ""
-"Elimina l'efecte dels ulls vermells que causen els flaixos de les càmeres"
+msgstr "Elimina l'efecte dels ulls vermells que causen els flaixos de les
càmeres"

 msgid "_Red Eye Removal..."
 msgstr "Elimina _ulls vermells..."
@@ -5014,8 +4994,7 @@
 msgid "After the delay, the screenshot is taken."
 msgstr "Després del retard, es farà la captura de la pantalla."

-msgid ""
-"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
+msgid "After the delay, drag your mouse to select the region for the
screenshot."
 msgstr ""
 "Després del retard, arrossegueu el vostre ratolí per a seleccionar la
regió "
 "de la pantalla que voleu capturar."
@@ -5627,8 +5606,7 @@
 msgid "Import _paths"
 msgstr "Im_porta camins"

-msgid ""
-"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path
tool"
+msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP
path tool"
 msgstr ""
 "Importa els elements de camins SVG perquè es puguin fer servir amb l'eina
de "
 "camí del GIMP"
@@ -5814,8 +5792,7 @@
 msgid "ID"
 msgstr "Identificador"

-msgid ""
-"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration
files."
+msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration
files."
 msgstr ""
 "Aquesta cadena es farà servir per identificar una unitat en els fitxers de
"
 "configuració del GIMP."
@@ -6623,8 +6600,7 @@
 msgstr "Crea una espiral"

 msgid "Create bezier curve. Shift + Button ends object creation."
-msgstr ""
-"Crea una corba de Bezier. Maj + botó per acabar la creació de l'objecte."
+msgstr "Crea una corba de Bezier. Maj + botó per acabar la creació de
l'objecte."

 msgid "Move an object"
 msgstr "Mou un objecte"
@@ -6759,8 +6735,7 @@
 msgid "_Gfig..."
 msgstr "_Figures (Gfig)..."

-msgid ""
-"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to
drawable."
+msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to
drawable."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error quan es desava la figura com a paràsit: no es pot "
 "adjuntar un paràsit en una imatge."
@@ -6777,8 +6752,7 @@
 msgstr "Superposa"

 msgid "Produce a lense flare effect using gradients"
-msgstr ""
-"Produeix un efecte de punt de llum enlluernador utilitzant petits
degradats"
+msgstr "Produeix un efecte de punt de llum enlluernador utilitzant petits
degradats"

 msgid "_Gradient Flare..."
 msgstr "Llum enlluernador _GFlare..."
@@ -7072,8 +7046,7 @@
 msgid "Shadow depth:"
 msgstr "Profunditat de l'ombra:"

-msgid ""
-"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should
be"
+msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it
should be"
 msgstr ""
 "La profunditat de l'ombrejat, p.ex. quina distància s'hauria d'allunyar de
"
 "l'objecte"
@@ -7126,8 +7099,7 @@
 msgid ""
 "Let the value (brightness) of the region determine the direction of the "
 "stroke"
-msgstr ""
-"Permet que el valor (lluminositat) de la regió determini la direcció del
traç"
+msgstr "Permet que el valor (lluminositat) de la regió determini la
direcció del traç"

 msgid "Radius"
 msgstr "Radi"
@@ -7135,8 +7107,7 @@
 msgid ""
 "The distance from the center of the image determines the direction of the
"
 "stroke"
-msgstr ""
-"La distància des del centre de la imatge determina la direcció del traç"
+msgstr "La distància des del centre de la imatge determina la direcció del
traç"

 msgid "Selects a random direction of each stroke"
 msgstr "Selecciona aleatòriament una direcció de cada traç"
@@ -7267,8 +7238,7 @@
 msgstr "Aplica el paper com és (sense difuminar-lo)"

 msgid "Specifies the scale of the texture (in percent of original file)"
-msgstr ""
-"Especifica l'escala de la textura (en tant per cent del fitxer original)"
+msgstr "Especifica l'escala de la textura (en tant per cent del fitxer
original)"

 msgid "Pl_acement"
 msgstr "Empl_açament"
@@ -7357,13 +7327,10 @@
 msgid "Size:"
 msgstr "Mida:"

-msgid ""
-"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
-msgstr ""
-"Permet que el valor (lluminositat) de la regió determini la mida del traç"
+msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the
stroke"
+msgstr "Permet que el valor (lluminositat) de la regió determini la mida
del traç"

-msgid ""
-"The distance from the center of the image determines the size of the
stroke"
+msgid "The distance from the center of the image determines the size of the
stroke"
 msgstr "La distància des del centre de la imatge determina la mida del
traç"

 msgid "Selects a random size for each stroke"
@@ -7376,8 +7343,7 @@
 msgstr "El to de color de la regió determina la mida del traç"

 msgid "The brush-size that matches the original image the closest is
selected"
-msgstr ""
-"Es seleccionarà la mida del pinzell que s'apropi més a la imatge original"
+msgstr "Es seleccionarà la mida del pinzell que s'apropi més a la imatge
original"

 msgid "Manually specify the stroke size"
 msgstr "S'especifica manualment la mida del traç"
@@ -8188,19 +8154,22 @@
 msgstr "Desa les dades de l'XMP"

 msgid "Use custom quality settings"
-msgstr ""
+msgstr "Utilitza les opcions de qualitat personalitzades"

 msgid ""
 "If the original image was loaded from a JPEG file using non-standard
quality "
 "settings (quantization tables), enable this option to get almost the same
"
 "quality and file size."
 msgstr ""
+"Si la imatge original es va carregar d'un fitxer JPEG utilitzant unes
opcions de qualitat "
+"no estàndard (taules de quantificació), habiliteu aquesta opció per a
mantenir"
+"la mateixa qualitat i mida del fitxer."

 msgid "Subsampling:"
 msgstr "Submostra:"

 msgid "1x1,1x1,1x1 (best quality)"
-msgstr ""
+msgstr "1x1,1x1,1x1 (la millor qualitat)"

 msgid "2x1,1x1,1x1 (4:2:2)"
 msgstr "2x1,1x1,1x1 (4:2:2)"
@@ -8209,7 +8178,7 @@
 msgstr "1x2,1x1,1x1"

 msgid "2x2,1x1,1x1 (smallest file)"
-msgstr ""
+msgstr "2x2,1x1,1x1 (el fitxer més petit)"

 msgid "DCT method:"
 msgstr "Mètode DCT:"
@@ -8291,8 +8260,7 @@
 msgstr "Error en la línia %d caràcter %d: %s"

 msgid "Expected text or optional element <%s>, found <%s> instead"
-msgstr ""
-"S'esperava trobar un text o un element opcional <%s>, però s'ha trobat
<%s>"
+msgstr "S'esperava trobar un text o un element opcional <%s>, però s'ha
trobat <%s>"

 msgid "Expected element <%s>, found <%s> instead"
 msgstr "S'esperava un element <%s>, però s'ha trobat <%s>"
@@ -8388,22 +8356,22 @@
 msgstr "Resolució _Y:"

 msgid "_Left:"
-msgstr "Esquerra:"
+msgstr "_Esquerra:"

 msgid "_Right:"
-msgstr "Dreta:"
+msgstr "_Dreta:"

 msgid "C_enter:"
-msgstr "Centra:"
+msgstr "Ce_ntra:"

 msgid "Horizontally"
-msgstr "H_oritzontalment"
+msgstr "Horitzontalment"

 msgid "Vertically"
-msgstr "_Verticalment"
+msgstr "Verticalment"

 msgid "Both"
-msgstr "_Totes"
+msgstr "Tots dos"

 msgid "Print the image"
 msgstr "Imprimeix la imatge"
@@ -8412,7 +8380,7 @@
 msgstr "_Imprimeix..."

 msgid "Image Settings"
-msgstr "Selecció de la imatge"
+msgstr "Opcions de la imatge"

 msgid "An error occurred while trying to print:"
 msgstr "S'ha produït un error en imprimir:"
@@ -8563,8 +8531,7 @@
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per a escriure-hi"

 msgid "Opening '%s' for reading resulted in HTTP response code: %d"
-msgstr ""
-"Quan s'estava mirant de llegir «%s» s'ha rebut un codi de resposta HTTP:
%d"
+msgstr "Quan s'estava mirant de llegir «%s» s'ha rebut un codi de resposta
HTTP: %d"

 msgid "wget exited abnormally on URI '%s'"
 msgstr "wget ha retornat un error amb l'URI «%s»"
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070823/aafde5e9/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gimp-22-08-2007.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 191816 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070823/aafde5e9/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME