[GNOME] Revisió del manual d'usuari del GNOME (1a part)

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dis jul 23 18:35:04 CEST 2011


Bones,

Aquí van els meus comentaris (no ho he revisat tot però es perquè et
facis una idea). Veuràs que sóc molt tiquis-miquis, la gran majoria de
coses no són gran faltes ni molt menys, però ja que ara tornem a fer el
procés de revisió a través de la llista, així també anem ensenyant a
tothom com va tot plegat.

msgid "translator-credits"
msgstr "David Aguilera <david.aguilera.moncusi a gmail.com>, 2011"

-- no fa falta l'any, això ja va a la capçalera

msgid ""
"<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Yelp
logo</media> "
"Desktop Help"
msgstr ""
"<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Logo del
Yelp</"
"media> Ajuda d'escriptori"

-- logotip

msgid ""
"Turn on <em>bounce keys</em> to ignore keypresses that are rapidly
repeated. "
"For example, if you have hand tremors which cause you to press a key "
"multiple times when you only want to press it once, you should turn on
"
"bounce keys."
msgstr ""
"Habiliteu les <em>tecles de salt</em> per ignorar les repeticions en
prémer "
"ràpidament una mateixa tecla. Si, per exemple teniu tremolors a les
vostres "
"mans que us fan prémer més d'una vegada una tecla quan el que voleu és
"
"prémer-la una única vegada, hauríeu d'activar les tecles de salt."

-- «... teniu tremolors a les mans ...» es sobreentén que són les d'un
mateix.


msgid "Click your name on the top bar and select <gui>System
Settings</gui>."
msgstr ""
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu
<gui>Paràmetres del "
"sistema</gui>."

-- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador.

Tot el que vagi entre <gui></gui> assegureu-vos que ho comproveu a la
interfície d'usuari o mireu la traducció de la interfície d'usuari si no
teniu el programa instal·lat.

En aquest exemple, si vas al gnome-shell[1] veuràs que «System Settings»
està com a «Paràmetres de l'ordinador».


msgid ""
"You can quickly turn this feature on and off from the <link xref=
\"a11y-icon"
"\">universal access menu</link>."
msgstr ""
"Podeu activar i desactivar ràpidament aquesta característica des
del<link "
"xref=\"a11y-icon\">menú d'accés universal</link>."

-- fixa't que entre «característica des del» i «menú d'accés universal»
no hi ha cap espai. Aquest hauria d'anar després de «des del».


#: C/a11y-bouncekeys.page:47(page/p)
msgid ""
"Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce
keys "
"waits before it registers another key press after you pressed the key
for "
"the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you
want "
"the computer to make a sound each time it ignores a key press because
it "
"happened too soon after the previous key press."
msgstr ""
"Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per
modificar "
"el temps que les tecles de salt esperen per registrar una nova pulsació
"
"després que hàgiu fet la primera. Seleccioneu <gui>Fes un avís sonor
quan es "
"denegui una tecla</gui> si voleu que l'ordinador faci un soroll cada
vegada "
"que ignora la pulsació d'una tecla degut a què aquesta ha succeït massa
"
"aviat respecte la pulsació anterior."

-- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so». Els que fan els sons
t'ho agrairan :)


msgid ""
"GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user "
"interface on a refreshable Braille display. Depending on how you
installed "
"GNOME, you might not have Orca installed. <link href=\"install:orca"
"\">Install Orca</link>, then refer to the <link href=\"ghelp:orca
\">Orca "
"Help</link> for more information."
msgstr ""
"El GNOME us permet mostrar la interfície d'usuari en una pantalla
Braille "
"refrescable utilitzant el lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció
de "
"la instal·lació del GNOME que tingueu feta, és possible que no tingueu
"
"disponible l'Orca. Vegeu <link href=\"install:orca\">Com instal·lar
l'Orca</"
"link> i l'<link href=\"ghelp:orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més "
"informació."

-- «En funció de la instal·lació del GNOME que tingueu feta» → «Segons
com hagueu instal·lat el GNOME» ?
-- «és possible que no tingueu disponible l'Orca» → «potser no teniu
l'Orca instal·lat» ?


#: C/a11y-contrast.page:22(page/p)
msgid ""
"You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're
easier to "
"see. This is not the same as <link xref=\"power-brighter\">changing the
"
"brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user
interface</"
"em> will change."
msgstr ""
"Podeu ajustar el contrast de les finestres i els botons per fer-los més
"
"fàcils de veure. Adoneu-vos que això no és el mateix que <link xref=
\"power-"
"brighter\">modificar la brillantor de tota la pantalla</link>; només
algunes "
"parts de la <em>interfície d'usuari</em> canviaran."

-- «Adoneu-vos que no és ...» (sense el «això», és redundant)


#: C/a11y-contrast.page:26(item/p)
msgid ""
"Click on <gui>Universal Access Settings</gui>. The <gui>Universal
Access</"
"gui> window will open."
msgstr ""
"Feu clic a les <gui>Preferències d'accés universal</gui>. La finestra "
"d'<gui>Accés universal</gui> s'obrirà."

-- de nou si mires el gnome-shell [1] veuràs que «Universal Acces
Settings» veuràs que està traduït com «Paràmetres d'accés universal».


msgid ""
"To turn on hover click, click your name on the top bar, select
<gui>System "
"Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then, go to the "
"<gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Hover Click</gui>
to "
"<gui>ON</gui>."
msgstr ""
"Per activar el clic en mantenir, feu clic al vostre nom a la barra
superior, "
"seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu l'<gui>Accés "
"universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya d'<gui>Apuntar i fer
clic</"
"gui> i canvieu el <gui>Clic en mantenir</gui> a <gui>❙</gui>."

-- ídem que abans: «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de
l'ordinador»


msgid ""
"The <gui>Dwell Click-Type</gui> window will open, and will stay above
all of "
"your other windows. You can use this to choose what sort of click
should "
"happen when you hover over a button. For example, if you select "
"<gui>Secondary Click</gui>, the mouse will right-click when you hover
over a "
"button for a few seconds."
msgstr ""
"La finestra <gui>Tipus de clic en pausa</gui> s'obrirà i es quedarà
sobre la "
"resta de finestres que tingueu obertes. Podeu utilitzar-la per
seleccionar "
"el tipus de clic que voleu que es faci quan us manteniu sobre un botó.
Per "
"exemple, si seleccioneu <gui>Clic secundari</gui>, el ratolí efectuarà
un "
"clic amb el botó dret quan us mantingueu sobre un botó durant uns pocs
"
"segons."

-- «botó dret» → «botó secundari» aquest americans són molt dretans i no
pensen que hi ha esquerrans que el seu clic normal és el clic dret i que
el secundari és amb el botó esquerre.


msgid ""
"You can change how long the delay should be between hovering the mouse
"
"pointer over a button and that button being pressed. To do this, go to
the "
"<gui>Pointing and Clicking</gui> tab (see above) and change the
<gui>Delay</"
"gui> in the <gui>Hover Click</gui> section."
msgstr ""
"Podeu canviar el temps que ha de passar des de què manteniu el punter
sobre "
"un botó i el botó es prem. Per a fer-ho, aneu a la pestanya
<gui>Apuntar i "
"fer clic</gui> (vegeu més amunt) i canvieu el <gui>Retard</gui> a la
secció "
"<gui>Clic en mantenir</gui>."

-- «...des de què manteniu...» → «des de que manteniu» sense l'accent.


msgid ""
"You can quickly adjust the text size by clicking on the universal
access "
"icon in the top panel, and selecting <gui>ON</gui> or <gui>OFF</gui>
for "
"<gui>Large Text</gui>."
msgstr ""
"Podeu canviar ràpidament la mida del text clicant a la icona d'accés "
"universal del quadre superior, i seleccionant <gui>❙</gui> o
<gui>○</gui> a "
"<gui>Text gran</gui>."

-- «clicant» → «fent clic» evitem fer servir clic com a verb perquè
llavors si és «double-clicking» no posaràs «doble-clicant» o coses per
l'estil :)


#: C/a11y-font-size.page:27(item/p)
msgid "Click on <gui>Universal Access</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Accés universal</gui>."

-- aquí tot i que la traducció sigui correcte, l'original no ho és, ja
que es refereixen a l'opció «Paràmetres d'accés universal» del menú
d'accessibilitat del quadre superior. Ja ho he comentat a l'equip de
documentació del GNOME.

#: C/a11y-font-size.page:29(item/p)
msgid ""
"Under <gui>Display</gui> select the <gui>Text size</gui> that is big
enough "
"for you. It will adjust immediately."
msgstr ""
"A <gui>Pantalla</gui> seleccioneu una <gui>Mida del text</gui> prou
gran per "
"a què us sigui còmoda. La mida s'hi ajustarà immediatament."

-- «La mida s'ajustarà...» o bé «S'hi ajustarà...» però no «La mida
s'hi...»


msgid ""
"You can increase the text size at any time by clicking
<keyseq><key>Shift</"
"key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."
msgstr ""
"Podeu augmentar la mida del text en qualsevol moment prement "
"<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."

-- «Shift» i «Ctrl» es tradueixen al català, en aquest cas serien «Maj»
i «Ctrl» pots consultar-ho a la guia d'estil [2]


msgid ""
"The universal access menu is the icon on the top bar that looks like a
man."
msgstr ""
"El menú d'accés universal és la icona de la barra superior que sembla
un "
"home."

-- «que sembla un home» → «que representa una persona» ? Així és neutre
respecte el gènere :)


msgid ""
"The <em>universal access menu</em> is where you can turn on various "
"accessibility settings. You can find this menu by clicking the icon
which "
"looks like a man surrounded by a circle on the top bar."
msgstr ""
"El <em>menú d'accés universal</em> és on podeu activar diverses opcions
"
"d'accessibilitat. Podeu accedir a aquest menú clicant a la icona que
sembla "
"un home envoltat d'un cercle a la barra superior."

-- «clicant» → «fent clic»
-- «sembla un home» → «representa una persona»

#: C/a11y-locate-pointer.page:16(info/desc)
msgid "Pressing <key>Ctrl</key> can find your mouse pointer."
msgstr ""
"Com fer que en prémer <key>Ctrl</key> pugueu trobar el punter del
vostre "
"ratolí."

-- no fa falta el «vostre» els americans/anglesos són molt possessius,
en català no fa falta, la guia d'estil així ho recull [3]

msgid ""
"If you have trouble seeing where the mouse pointer is on your screen,
you "
"can make it so that simply pressing the <key>Ctrl</key> key will locate
your "
"pointer. Once this is set up, pressing <key>Ctrl</key> will cause an "
"animation to appear briefly at the location of your pointer."
msgstr ""
"Si teniu problemes per veure on és el punter del vostre ratolí dins la
"
"pantalla, podeu fer que en prémer simplement la tecla <key>Ctrl</key> "
"l'ordinador us indiqui on és. Quan ho tingueu configurat, si premeu la
tecla "
"<key>Ctrl</key> activareu una animació breu que us indicarà la ubicació
del "
"vostre punter."

-- ídem que abans, no fa falta el «vostre» (2 repeticions)
-- tampoc fa falta el «simplement»


msgid "Click your name on the top panel and select <gui>System
Settings</gui>."
msgstr ""
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu
<gui>Paràmetres del "
"sistema</gui>."

-- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»


: C/a11y-locate-pointer.page:27(item/p)
msgid "Open <gui>Mouse and Touchpad</gui> and select the
<gui>Mouse</gui> tab."
msgstr ""
"Obriu <gui>Ratolí i ratolí tàctil</gui> i seleccioneu la pestanya "
"<gui>Ratolí</gui>."

-- Com que és documentació i no cal abreujar pel text: «Obriu les
preferències del Ratolí i ratolí tàctil i ...» (amb els <gui> i tal
clar)

msgid ""
"Check <gui>Show position of pointer when the Control key is
pressed</gui>."
msgstr ""
"Activeu <gui>Mostra la posició del punter quan es premi la tecla de
control</"
"gui>."

-- Ídem que abans: «Activeu el quadre de verificació ...»

msgid "Your <key>Ctrl</key> keys will now locate the pointer when
pressed."
msgstr ""
"A partir d'ara, les vostres tecles <key>Ctrl</keys> us indicaran on és
el "
"punter del ratolí en prémer-les."

-- «A partir d'ara, en prémer les tecles ...» ... els possessius


msgid "Zoom in on your screen so it's easier to see things."
msgstr "Com ampliar la vostra pantalla per veure les coses més
fàcilment."

-- possessius ... :)


msgid "Magnify the screen area"
msgstr "Com engrandir l'àrea de la pantalla"

-- normalmen per magnify fem servir ampliar, ja que el que fas es veure
el mateix (la pantalla) però amb més zoom, no fas la pantalla (física)
més gran


msgid ""
"Magnifying the screen is not just enlarging the <link xref=
\"a11y-font-size"
"\">text size</link>. This feature is like having a magnifying glass, "
"allowing you to move around by zooming in on parts of the screen."
msgstr ""
"Engrandir la pantalla no només és augmentar la <link xref=
\"a11y-font-size"
"\">mida del text</link>. Aquesta característica és com tenir una lupa,
"
"permetent-vos moure-us d'una banda a l'altra de la pantalla tot
ampliant-ne "
"les diferents parts."

-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans
-- el «Aquesta característica...» ho treuria, posaria directament: «És
com tenir...» no aporta res el «aquesta característica»

msgid "Part of the screen will immediately become magnified."
msgstr "Una part de la pantalla s'engrandirà immediatament."

-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans

msgid ""
"You can now move around the screen area. By moving your mouse to the
edges "
"of the screen, you will move the magnified area in different
directions, "
"allowing you to view your area of choice."
msgstr ""
"Podeu moure-us d'una banda a l'altra de l'àrea de la pantalla. Si moveu
el "
"ratolí a les vores d'aquesta, moureu l'àrea engrandida en diferents "
"direccions, permetent-vos veure allò que us interessa."

-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans


msgid ""
"The GNOME desktop includes assistive technologies to support users with
"
"various impairments and special needs, and to interact with common
assistive "
"devices. Many accessibility features can be accessed from the
accessibility "
"menu in the top bar."
msgstr ""
"L'escriptori GNOME inclou tecnologies d'assistència per ajudar als
usuaris "
"amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per interaccionar
amb "
"els dispositius d'assistència habituals. Des del menú d'accessibilitat
de la "
"barra superior podeu accedir a moltes d'aquestes característiques."

-- «amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per
interaccionar» → «amb diverses discapacitats i necessitats especials.
També permet interaccionar...» No cal seguir sempre al peu de la lletra
la puntuació que facin en l'original, i sobretot en documentació que
tenen alguns tics que en català no s'utilitzen mai (com la coma també
abans de l'últim element d'una enumeració). Ha de tenir sentit per a un
català quan ho llegeixi no pas ser 100% exacte amb l'original (en
puntuació, però sí en el sentit del text clar :)


msgid "Press and hold the left mouse button to right-click."
msgstr ""
"Com fer que en prémer i mantenir el botó esquerre del vostre ratolí es
faci "
"clic amb el botó dret."

-- botó esquerre → botó secundari
-- botó dret → botó primari

msgid "Simulate a right mouse click"
msgstr "Com simular un clic amb el botó dret del ratolí"

-- botó dret → botó primari

: C/a11y-right-click.page:26(page/p)
msgid ""
"You can make it so that, instead of clicking the right mouse button,
you can "
"just hold-down the left mouse button for a while to do the same thing.
This "
"is useful if you find it difficult to move your fingers individually on
one "
"hand, or if you have a specialized mouse."
msgstr ""
"Podeu configurar el sistema per tal que, enlloc de clicar el botó dret
del "
"ratolí, només sigui necessari mantenir polsat el botó esquerre durant
un "
"moment per a què l'efecte sigui el mateix. Aquesta funcionalitat és
útil si "
"teniu problemes per a moure individualment els dits d'una de les
vostres "
"mans o disposeu d'un ratolí especialitzat."

-- botó esquerre → botó secundari
-- botó dret → botó primari
-- vostres mans → (no cal el vostres)

msgid ""
"To switch this feature on, click your name on the top panel, select "
"<gui>System Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then,
go to "
"the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Simulated
Secondary "
"Click</gui> to <gui>ON</gui>."
msgstr ""
"Per activar aquesta característica, feu clic al vostre nom al quadre "
"superior, seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu
l'<gui>Accés "
"universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya <gui>Apuntar i fer
clic</"
"gui> i canvieu l'opció <gui>Clic secundari simulat</gui> a
<gui>❙</gui>."

-- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador


msgid ""
"You can change how long you must hold down the left mouse button for
before "
"it is registered as a right click. In the <gui>Pointing and
Clicking</gui> "
"tab, change the <gui>acceptance delay</gui> under <gui>Simulated
Secondary "
"Click</gui>."
msgstr ""
"Podeu canviar l'estona en què heu de mantenir premut el botó esquerre
del "
"ratolí per a què l'event es registri com si hagués estat un clic amb el
botó "
"dret. A la pestanya <gui>Apuntar i fer clic</gui>, modifiqueu el
<gui>retard "
"d'acceptació</gui> de l'apartat <gui>Clic secundari simulat</gui>."

-- diria que aquest primer «què» va sense accent. Si et mires les
definicions que hi dóna la UOC [4] veuràs que els diferencia clarament
perquè s'ha de fer-ne servir un o l'altre.

-- botó esquerre → botó secundari
-- botó dret → botó primari
-- <gui>retard d'acceptació</gui> → <gui>Retard d'acceptació</gui> (la R
en majúscula ja que es refereix a un element de la interfície)


msgid "Use the <app>Orca</app> screen reader to speak the user
interface."
msgstr ""
"Com utilitzar el lector de pantalla <app>Orca</app> per a què us
llegeixi en "
"veu alta la interfície d'usuari."

-- to speak → pronunciar (si et mires l'Orca [5] veuràs que és així com
està traduït totes les ocurrències de «speak»)


msgid "Read screen aloud"
msgstr "Com llegir en veu alta la pantalla"

-- totalment al teu gust, però se'm fa estrany com l'has deixat,
invertiria les parts: «com llegir la pantalla en veu alta»


msgid ""
"GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to speak the user "
"interface. Depending on how you installed GNOME, you might not have
Orca "
"installed. <link href=\"install:orca\">Install Orca</link>, then refer
to "
"the <link href=\"ghelp:orca\">Orca Help</link> for more information."
msgstr ""
"El GNOME us permet llegir en veu alta la interfície d'usuari utilitzant
el "
"lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció de la instal·lació del
GNOME "
"que tingueu feta, és possible que no tingueu disponible l'Orca. Vegeu
<link "
"href=\"install:orca\">Com instal·lar l'Orca</link> i l'<link href=
\"ghelp:"
"orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més informació."

-- en una altra cadena per l'estil ja t'havia comentat el «en funció de
la instal·lació del GNOME ...» si ho canvies allà també canvia-ho aquí
per coherència


msgid ""
"Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to control how long you have
to "
"hold a key down for it to register."
msgstr ""
"Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per
controlar "
"quanta estona heu de mantenir polsada una tecla per a què s'enregistri
"
"l'esdeveniment."

-- polsada → premuda ? Sempre fem servir el verb prémer per parlar de
tecles. Fins i tot en aquest cas que parla de «hold a key down» ho
podries posar com a «mantenir una tecla premuda»

-- per a què → perquè


msgid ""
"You can have your computer make a sound when you press a key, when a
key "
"press is accepted, or when a key press is rejected because you didn't
hold "
"the key down long enough."
msgstr ""
"Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan
premeu "
"una tecla, quan s'accepta la pulsació d'una tecla, o quan es rebutja la
"
"pulsació perquè no heu premut la tecla durant prou estona."

-- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so»

msgid ""
"<em>Sticky Keys</em> allows you to type keyboard shortcuts one key at a
time "
"rather than having to hold down all of the keys at once. For example,
the "
"<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> shortcut switches between
"
"windows. Without sticky keys turned on, you would have to hold down
both "
"keys at the same time; with sticky keys turned on, you would press
<key>Alt</"
"key> and then <key>Tab</key> to do the same."
msgstr ""
"Les <em>tecles enganxoses</em> us permeten escriure les dreceres de
teclat "
"prement les tecles una a una enlloc d'havent-les de prémer totes
alhora. Per "
"exemple, la drecera de teclat
<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> "
"canvia entre finestres. Sense les tecles enganxoses activades, hauríeu
de "
"mantenir polsades les dues tecles alhora. En canvi, amb les tecles "
"enganxoses activades, primer hauríeu de prémer <key>Alt</key> i,
després, "
"<key>Tab</key>, per aconseguir el mateix efecte."

-- polsades → premudes

Quan es fa mecanografia es compten les polsacions per minut, però cada
polsació consisteix en prémer una tecla, almenys així ho escriuria jo.


msgid ""
"You might want to turn on sticky keys if you find it difficult to hold
down "
"several keys at once."
msgstr ""
"Considereu activar les tecles enganxoses si teniu problemes a l'hora de
"
"prémer més d'una tecla alhora."

-- tot i que no és un punt com a tal de la guia d'estil, però si que ve
a ser el mateix, aquest «Considereu» no fa falta, la frase en si ja té
el condicional més endavant «... si teniu ...» [6] n'he vist alguna més
per l'estil si li vols fer una repassada.


msgid ""
"You can have the computer make a \"beep\" sound when you start typing a
"
"keyboard shortcut with sticky keys turned on. This is useful if you
want to "
"know that sticky keys is expecting a keyboard shortcut to be typed, so
the "
"next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select
<gui>Beep "
"when a modifier key is pressed</gui> to enable this."
msgstr ""
"Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan
comenceu "
"a introduir una drecera de teclat tenint les tecles enganxoses
activades. "
"Això és útil si voleu saber quan les tecles enganxoses estan esperant
que "
"s'introdueïxi una drecera de teclat, per tal que la següent pulsació "
"s'interpreti com a part d'aquesta drecera. Seleccioneu <gui>Fes un avís
"
"sonor quan es premi una tecla modificadora</gui> per activar-ho."

-- «faci un soroll» → «emeti un so»


msgid ""
"Enable visual alerts to flash the screen or window when an alert sound
is "
"played."
msgstr ""
"Com activar les alertes visuals per a què facin parpallejar la pantalla
"
"completa o la finestra quan es produeix un avís sonor."

-- «pantalla completa» → pantalla (a l'original no parla de «full
screen»)
-- «facin» i «produeix» → «facin» i «produeixi» (o els dos verbs en
condicional o en imperatiu)

msgid "Flash the screen for alert sounds"
msgstr ""
"Com fer parpallejar la pantalla completa quan es produeixen avisos
sonors"

-- Ídem que abans «pantalla» i prou


msgid ""
"Your computer will play a simple alert sound for certain types of
messages "
"and events. If you have a hard time hearing these sounds, you can have
"
"either the entire screen or your current window visually flash whenever
the "
"alert sound is played."
msgstr ""
"El vostre ordinador reprodueix alertes sonores quan succeeïxen certs
tipus "
"de missatges i esdevenemints. Si teniu problemes per sentir-los, podeu
fer "
"que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual parpallegin per a què
us "
"assaventeu visualment de què s'ha reproduït un so."


-- Sense el possessiu «El vostre ordinador...»
-- «reprodueix alertes sonores» → «reproduirà una alerta sonora» (will
play a simple alert sound)
-- «podeu fer que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual
parpallegin» → una coma abans de cada «o bé»
-- «per a què us assaventeu» → «perquè us adoneu»


msgid ""
"This can also be useful if you're in an environment where you need your
"
"computer to be silent, such as in a library. See <link xref=
\"sound-alert\"/"
"> to learn how to mute the alert sound, then enable visual alerts."
msgstr ""
"Això també pot resultar útil quan esteu en un entorn on el vostre
ordinador "
"ha de ser silenciós, com per exemple una biblioteca. Vegeu les <link
xref="
"\"sound-alert\">Alertes sonores</link> per aprendre com silenciar-les i
"
"activar les alertes visuals."

-- possessius ... :)


msgid "Click your name in the top bar and select <gui>System
Settings</gui>."
msgstr ""
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu
<gui>Paràmetres del "
"sistema</gui>."

-- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»


msgid ""
"This guide is designed to describe the features of your desktop, answer
your "
"computing-related questions, and provide tips on using your computer
more "
"effectively."
msgstr ""
"Els objectius d'aquesta guia són descriure les característiques del
vostre "
"escriptori, respondre les preguntes que tingueu relacionades amb els "
"ordinadors, i oferir-vos consells sobre com utilitzar de forma més
efectiva "
"el vostre ordinador."

-- aquí el «del vostre escriptori» més que deixar-lo només sense el
«vostre» potser ho deixaria com «de l'escriptori GNOME»
-- el segon «vostre» si que te'l pots carregar sense més.


msgid ""
"The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide
you "
"with a comprehensive set of helpful information, we know we won't
answer all "
"of your questions here. We will keep adding more information to make
things "
"more helpful, though."
msgstr ""
"La guia es millora constantment. Tot i que pretén oferir-vos una àmplia
"
"col·lecció d'informació útil i comprensible, no pot respondre totes les
"
"preguntes. Tot i així, s'hi va afegint informació constantment per tal
de "
"fer-la cada vegada més útil."

-- si no recordo malament «comprehensive» es refereix a que és àmplia
més que no pas intel·ligible, per tant el «útil i comprensible» podria
ser «Tot i que pretén oferir-vos un ampli ventall d'informació útil» per
exemple.


msgid ""
"Thank you for taking the time to read the <em>Desktop Help Guide</em>.
We "
"sincerely hope that you will never have to use it."
msgstr ""
"Gràcies per dedicar part del vostre temps a llegir-vos la <em>Guia
d'ajuda "
"de l'escriptori</em>. Esperem sincerament que no l'hàgiu d'utilitzar
mai."

-- «Gràcies per llegir la ...» així evitem els possessius :)


msgid ""
"After you have backed up your files, you should make sure that the
backup "
"was successful."
msgstr ""
"Després d'haver fet una còpia de seguretat dels vostres fitxers, us
hauríeu "
"d'assegurar que la còpia s'ha completat amb èxit."

-- aquest és un dels pocs exemples en que sí que val la pena deixar el
possessiu :)


#: C/backup-check.page:24(page/p)
msgid ""
"You can do a check by looking through the copied files and directories
in "
"the destination media. By opening and checking the copied files, you
can see "
"whether the files you check copied successfully."
msgstr ""
"Podeu fer una comprovació mirant els fitxers i directoris que heu
copiat als "
"suports destí. Obrint-los i comprovant-los manualment, podeu veure si
s'han "
"copiat correctament."

-- «suports destí» → «suports de destí»


msgid "How often and when to backup your files."
msgstr ""
"En quina freqüència i quan fer còpies de seguretat dels vostres
fitxers."

-- aquí però ja el treuria, el possessiu


msgid ""
"If it is just some music, e-mails and family photos, then weekly or
even "
"monthly backups may suffice. However, if you happen to be in the middle
of a "
"tax audit, more frequent backups may be necessary."
msgstr ""
"Si només es tracta de música, correus electrònics i fotos familiars,
llavors "
"una còpia de seguretat setmanal o, fins i tot, mensual, serà suficient.
Si, "
"en canvi, esteu preparant la declaració d'Isenda, potser cal fer les
còpies "
"amb més freqüència."

-- isenda va amb H


msgid ""
"Files that you have copied from a CD, DVD, or other removable media,
since "
"it would be faster to copy them again than to restore them from
backup."
msgstr ""
"Fitxers que hàgiu copiat d'un CD, DVD, o qualsevol altre suport
extraïble, "
"ja que és més ràpid tornar-los a copiar d'allà que recuperar-los d'una
còpia "
"de seguretat."

-- «d'un CD, DVD,» → «d'un CD, un DVD,» en les enumeracions on hi ha
noms s'els
ha d'acompanyar de l'article. [7]

[1]
http://l10n.gnome.org/POT/gnome-shell.master/gnome-shell.master.ca.po

[2]
http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_de_localització#Tecles

[3]
http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_lingüístics#Pronoms_possessius

[4]
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari

[5] http://l10n.gnome.org/POT/orca.master/orca.master.ca.po

[6] Ara no tinc Internet: "Expressions innecessàries" del capítol 2
"Aspectes lingüístics"

[7] http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%
27estil/Guia_2010/Aspectes_ling%C3%BC%C3%
ADstics#L.27article_en_les_enumeracionsEl dl 11 de 07 de 2011 a les 16:36 +0200, en/na David Aguilera va
escriure:
> Bones a tots,
> 
> 
> ja he traduït les primeres 200-i-escaig cadenes de text del manual
> d'usuari del GNOME i les he pujat al D-L. Només volia fer-vos uns
> quants comentaris, abans que les reviseu:
> 
> 
> 1. Els infinitius de les cadenes marcades com "info/desc" els he
> traduït seguint el format "Com + verb....". Per exemple:
>  EN: Ignore quickly-repeated keypresses of the same key.
>  CA: Com ignorar les pulsacions repetides ràpidament d'una mateixa
> tecla.
> 
> 
> Totes segueixen el mateix format. Ho he fet així perquè entenc que, al
> tractar-se d'una descripció, expliquen «com» fer una cosa determinada.
> 
> 
> 2. Els infinitius dels títols ("page/title") també els he traduït
> seguint el format "Com + verb....". Per exemple:
>  EN: Turn on Bounce Keys
>  CA: Com activar les tecles de salt
> 
> 
> Novament, totes segueixen el mateix format. Aquí havia dubtat una mica
> més entre utilitzar el "Com" ("Com activar...") o el "Per" ("Per
> activar..."). He pensat que la primera solució era millor ja que,
> tractant-se d'un manual, és interessant que els títols de les seccions
> es plantegin com la pregunta que es fa el lector, però suposo que
> qualsevol de les dues funcionaria.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Us faig aquests comentaris perquè, en cas que considereu necessari
> canviar el criteri emprat, no modifiqueu el .po, sinó que simplement
> m'ho indiqueu i ja ho canviaria jo mateix. A més a més, aplicaria les
> modificacions a les properes cadenes que tradueixi.
> Si, en canvi, ja ho trobeu bé, no hi ha res més a dir, en aquest
> sentit, i continuaré com fins ara.
> 
> 
> --
> Salutacions,
>  David Aguilera
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome

-- 
Gil Forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
planet: http://planet.guifi.net
-------------- part següent --------------
msgid "translator-credits"
msgstr "David Aguilera <david.aguilera.moncusi a gmail.com>, 2011"

-- no fa falta l'any, això ja va a la capçalera

msgid ""
"<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Yelp logo</media> "
"Desktop Help"
msgstr ""
"<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Logo del Yelp</"
"media> Ajuda d'escriptori"

-- logotip

msgid ""
"Turn on <em>bounce keys</em> to ignore keypresses that are rapidly repeated. "
"For example, if you have hand tremors which cause you to press a key "
"multiple times when you only want to press it once, you should turn on "
"bounce keys."
msgstr ""
"Habiliteu les <em>tecles de salt</em> per ignorar les repeticions en prémer "
"ràpidament una mateixa tecla. Si, per exemple teniu tremolors a les vostres "
"mans que us fan prémer més d'una vegada una tecla quan el que voleu és "
"prémer-la una única vegada, hauríeu d'activar les tecles de salt."

-- «... teniu tremolors a les mans ...» es sobreentén que són les d'un mateix.


msgid "Click your name on the top bar and select <gui>System Settings</gui>."
msgstr ""
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu <gui>Paràmetres del "
"sistema</gui>."

-- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador.

Tot el que vagi entre <gui></gui> assegureu-vos que ho comproveu a la interfície d'usuari o mireu la traducció de la interfície d'usuari si no teniu el programa instal·lat.

En aquest exemple, si vas al gnome-shell[1] veuràs que «System Settings» està com a «Paràmetres de l'ordinador».


msgid ""
"You can quickly turn this feature on and off from the <link xref=\"a11y-icon"
"\">universal access menu</link>."
msgstr ""
"Podeu activar i desactivar ràpidament aquesta característica des del<link "
"xref=\"a11y-icon\">menú d'accés universal</link>."

-- fixa't que entre «característica des del» i «menú d'accés universal» no hi ha cap espai. Aquest hauria d'anar després de «des del».


#: C/a11y-bouncekeys.page:47(page/p)
msgid ""
"Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce keys "
"waits before it registers another key press after you pressed the key for "
"the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you want "
"the computer to make a sound each time it ignores a key press because it "
"happened too soon after the previous key press."
msgstr ""
"Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per modificar "
"el temps que les tecles de salt esperen per registrar una nova pulsació "
"després que hàgiu fet la primera. Seleccioneu <gui>Fes un avís sonor quan es "
"denegui una tecla</gui> si voleu que l'ordinador faci un soroll cada vegada "
"que ignora la pulsació d'una tecla degut a què aquesta ha succeït massa "
"aviat respecte la pulsació anterior."

-- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so». Els que fan els sons t'ho agrairan :)


msgid ""
"GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user "
"interface on a refreshable Braille display. Depending on how you installed "
"GNOME, you might not have Orca installed. <link href=\"install:orca"
"\">Install Orca</link>, then refer to the <link href=\"ghelp:orca\">Orca "
"Help</link> for more information."
msgstr ""
"El GNOME us permet mostrar la interfície d'usuari en una pantalla Braille "
"refrescable utilitzant el lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció de "
"la instal·lació del GNOME que tingueu feta, és possible que no tingueu "
"disponible l'Orca. Vegeu <link href=\"install:orca\">Com instal·lar l'Orca</"
"link> i l'<link href=\"ghelp:orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més "
"informació."

-- «En funció de la instal·lació del GNOME que tingueu feta» → «Segons com hagueu instal·lat el GNOME» ?
-- «és possible que no tingueu disponible l'Orca» → «potser no teniu l'Orca instal·lat» ?


#: C/a11y-contrast.page:22(page/p)
msgid ""
"You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're easier to "
"see. This is not the same as <link xref=\"power-brighter\">changing the "
"brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user interface</"
"em> will change."
msgstr ""
"Podeu ajustar el contrast de les finestres i els botons per fer-los més "
"fàcils de veure. Adoneu-vos que això no és el mateix que <link xref=\"power-"
"brighter\">modificar la brillantor de tota la pantalla</link>; només algunes "
"parts de la <em>interfície d'usuari</em> canviaran."

-- «Adoneu-vos que no és ...» (sense el «això», és redundant)


#: C/a11y-contrast.page:26(item/p)
msgid ""
"Click on <gui>Universal Access Settings</gui>. The <gui>Universal Access</"
"gui> window will open."
msgstr ""
"Feu clic a les <gui>Preferències d'accés universal</gui>. La finestra "
"d'<gui>Accés universal</gui> s'obrirà."

-- de nou si mires el gnome-shell [1] veuràs que «Universal Acces Settings» veuràs que està traduït com «Paràmetres d'accés universal».


msgid ""
"To turn on hover click, click your name on the top bar, select <gui>System "
"Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then, go to the "
"<gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Hover Click</gui> to "
"<gui>ON</gui>."
msgstr ""
"Per activar el clic en mantenir, feu clic al vostre nom a la barra superior, "
"seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu l'<gui>Accés "
"universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya d'<gui>Apuntar i fer clic</"
"gui> i canvieu el <gui>Clic en mantenir</gui> a <gui>❙</gui>."

-- ídem que abans: «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»


msgid ""
"The <gui>Dwell Click-Type</gui> window will open, and will stay above all of "
"your other windows. You can use this to choose what sort of click should "
"happen when you hover over a button. For example, if you select "
"<gui>Secondary Click</gui>, the mouse will right-click when you hover over a "
"button for a few seconds."
msgstr ""
"La finestra <gui>Tipus de clic en pausa</gui> s'obrirà i es quedarà sobre la "
"resta de finestres que tingueu obertes. Podeu utilitzar-la per seleccionar "
"el tipus de clic que voleu que es faci quan us manteniu sobre un botó. Per "
"exemple, si seleccioneu <gui>Clic secundari</gui>, el ratolí efectuarà un "
"clic amb el botó dret quan us mantingueu sobre un botó durant uns pocs "
"segons."

-- «botó dret» → «botó secundari» aquest americans són molt dretans i no pensen que hi ha esquerrans que el seu clic normal és el clic dret i que el secundari és amb el botó esquerre.


msgid ""
"You can change how long the delay should be between hovering the mouse "
"pointer over a button and that button being pressed. To do this, go to the "
"<gui>Pointing and Clicking</gui> tab (see above) and change the <gui>Delay</"
"gui> in the <gui>Hover Click</gui> section."
msgstr ""
"Podeu canviar el temps que ha de passar des de què manteniu el punter sobre "
"un botó i el botó es prem. Per a fer-ho, aneu a la pestanya <gui>Apuntar i "
"fer clic</gui> (vegeu més amunt) i canvieu el <gui>Retard</gui> a la secció "
"<gui>Clic en mantenir</gui>."

-- «...des de què manteniu...» → «des de que manteniu» sense l'accent.


msgid ""
"You can quickly adjust the text size by clicking on the universal access "
"icon in the top panel, and selecting <gui>ON</gui> or <gui>OFF</gui> for "
"<gui>Large Text</gui>."
msgstr ""
"Podeu canviar ràpidament la mida del text clicant a la icona d'accés "
"universal del quadre superior, i seleccionant <gui>❙</gui> o <gui>○</gui> a "
"<gui>Text gran</gui>."

-- «clicant» → «fent clic» evitem fer servir clic com a verb perquè llavors si és «double-clicking» no posaràs «doble-clicant» o coses per l'estil :)


#: C/a11y-font-size.page:27(item/p)
msgid "Click on <gui>Universal Access</gui>."
msgstr "Feu clic a <gui>Accés universal</gui>."

-- aquí tot i que la traducció sigui correcte, l'original no ho és, ja que es refereixen a l'opció «Paràmetres d'accés universal» del menú d'accessibilitat del quadre superior. Ja ho he comentat a l'equip de documentació del GNOME.

#: C/a11y-font-size.page:29(item/p)
msgid ""
"Under <gui>Display</gui> select the <gui>Text size</gui> that is big enough "
"for you. It will adjust immediately."
msgstr ""
"A <gui>Pantalla</gui> seleccioneu una <gui>Mida del text</gui> prou gran per "
"a què us sigui còmoda. La mida s'hi ajustarà immediatament."

-- «La mida s'ajustarà...» o bé «S'hi ajustarà...» però no «La mida s'hi...»


msgid ""
"You can increase the text size at any time by clicking <keyseq><key>Shift</"
"key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."
msgstr ""
"Podeu augmentar la mida del text en qualsevol moment prement "
"<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."

-- «Shift» i «Ctrl» es tradueixen al català, en aquest cas serien «Maj» i «Ctrl» pots consultar-ho a la guia d'estil [2]


msgid ""
"The universal access menu is the icon on the top bar that looks like a man."
msgstr ""
"El menú d'accés universal és la icona de la barra superior que sembla un "
"home."

-- «que sembla un home» → «que representa una persona» ? Així és neutre respecte el gènere :)


msgid ""
"The <em>universal access menu</em> is where you can turn on various "
"accessibility settings. You can find this menu by clicking the icon which "
"looks like a man surrounded by a circle on the top bar."
msgstr ""
"El <em>menú d'accés universal</em> és on podeu activar diverses opcions "
"d'accessibilitat. Podeu accedir a aquest menú clicant a la icona que sembla "
"un home envoltat d'un cercle a la barra superior."

-- «clicant» → «fent clic»
-- «sembla un home» → «representa una persona»

#: C/a11y-locate-pointer.page:16(info/desc)
msgid "Pressing <key>Ctrl</key> can find your mouse pointer."
msgstr ""
"Com fer que en prémer <key>Ctrl</key> pugueu trobar el punter del vostre "
"ratolí."

-- no fa falta el «vostre» els americans/anglesos són molt possessius, en català no fa falta, la guia d'estil així ho recull [3]

msgid ""
"If you have trouble seeing where the mouse pointer is on your screen, you "
"can make it so that simply pressing the <key>Ctrl</key> key will locate your "
"pointer. Once this is set up, pressing <key>Ctrl</key> will cause an "
"animation to appear briefly at the location of your pointer."
msgstr ""
"Si teniu problemes per veure on és el punter del vostre ratolí dins la "
"pantalla, podeu fer que en prémer simplement la tecla <key>Ctrl</key> "
"l'ordinador us indiqui on és. Quan ho tingueu configurat, si premeu la tecla "
"<key>Ctrl</key> activareu una animació breu que us indicarà la ubicació del "
"vostre punter."

-- ídem que abans, no fa falta el «vostre» (2 repeticions)
-- tampoc fa falta el «simplement»


msgid "Click your name on the top panel and select <gui>System Settings</gui>."
msgstr ""
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu <gui>Paràmetres del "
"sistema</gui>."

-- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»


: C/a11y-locate-pointer.page:27(item/p)
msgid "Open <gui>Mouse and Touchpad</gui> and select the <gui>Mouse</gui> tab."
msgstr ""
"Obriu <gui>Ratolí i ratolí tàctil</gui> i seleccioneu la pestanya "
"<gui>Ratolí</gui>."

-- Com que és documentació i no cal abreujar pel text: «Obriu les preferències del Ratolí i ratolí tàctil i ...» (amb els <gui> i tal clar)

msgid ""
"Check <gui>Show position of pointer when the Control key is pressed</gui>."
msgstr ""
"Activeu <gui>Mostra la posició del punter quan es premi la tecla de control</"
"gui>."

-- Ídem que abans: «Activeu el quadre de verificació ...»

msgid "Your <key>Ctrl</key> keys will now locate the pointer when pressed."
msgstr ""
"A partir d'ara, les vostres tecles <key>Ctrl</keys> us indicaran on és el "
"punter del ratolí en prémer-les."

-- «A partir d'ara, en prémer les tecles ...» ... els possessius


msgid "Zoom in on your screen so it's easier to see things."
msgstr "Com ampliar la vostra pantalla per veure les coses més fàcilment."

-- possessius ... :)


msgid "Magnify the screen area"
msgstr "Com engrandir l'àrea de la pantalla"

-- normalmen per magnify fem servir ampliar, ja que el que fas es veure el mateix (la pantalla) però amb més zoom, no fas la pantalla (física) més gran


msgid ""
"Magnifying the screen is not just enlarging the <link xref=\"a11y-font-size"
"\">text size</link>. This feature is like having a magnifying glass, "
"allowing you to move around by zooming in on parts of the screen."
msgstr ""
"Engrandir la pantalla no només és augmentar la <link xref=\"a11y-font-size"
"\">mida del text</link>. Aquesta característica és com tenir una lupa, "
"permetent-vos moure-us d'una banda a l'altra de la pantalla tot ampliant-ne "
"les diferents parts."

-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans
-- el «Aquesta característica...» ho treuria, posaria directament: «És com tenir...» no aporta res el «aquesta característica»

msgid "Part of the screen will immediately become magnified."
msgstr "Una part de la pantalla s'engrandirà immediatament."

-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans

msgid ""
"You can now move around the screen area. By moving your mouse to the edges "
"of the screen, you will move the magnified area in different directions, "
"allowing you to view your area of choice."
msgstr ""
"Podeu moure-us d'una banda a l'altra de l'àrea de la pantalla. Si moveu el "
"ratolí a les vores d'aquesta, moureu l'àrea engrandida en diferents "
"direccions, permetent-vos veure allò que us interessa."

-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans


msgid ""
"The GNOME desktop includes assistive technologies to support users with "
"various impairments and special needs, and to interact with common assistive "
"devices. Many accessibility features can be accessed from the accessibility "
"menu in the top bar."
msgstr ""
"L'escriptori GNOME inclou tecnologies d'assistència per ajudar als usuaris "
"amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per interaccionar amb "
"els dispositius d'assistència habituals. Des del menú d'accessibilitat de la "
"barra superior podeu accedir a moltes d'aquestes característiques."

-- «amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per interaccionar» → «amb diverses discapacitats i necessitats especials. També permet interaccionar...» No cal seguir sempre al peu de la lletra la puntuació que facin en l'original, i sobretot en documentació que tenen alguns tics que en català no s'utilitzen mai (com la coma també abans de l'últim element d'una enumeració). Ha de tenir sentit per a un català quan ho llegeixi no pas ser 100% exacte amb l'original (en puntuació, però sí en el sentit del text clar :)


msgid "Press and hold the left mouse button to right-click."
msgstr ""
"Com fer que en prémer i mantenir el botó esquerre del vostre ratolí es faci "
"clic amb el botó dret."

-- botó esquerre → botó secundari
-- botó dret → botó primari

msgid "Simulate a right mouse click"
msgstr "Com simular un clic amb el botó dret del ratolí"

-- botó dret → botó primari

: C/a11y-right-click.page:26(page/p)
msgid ""
"You can make it so that, instead of clicking the right mouse button, you can "
"just hold-down the left mouse button for a while to do the same thing. This "
"is useful if you find it difficult to move your fingers individually on one "
"hand, or if you have a specialized mouse."
msgstr ""
"Podeu configurar el sistema per tal que, enlloc de clicar el botó dret del "
"ratolí, només sigui necessari mantenir polsat el botó esquerre durant un "
"moment per a què l'efecte sigui el mateix. Aquesta funcionalitat és útil si "
"teniu problemes per a moure individualment els dits d'una de les vostres "
"mans o disposeu d'un ratolí especialitzat."

-- botó esquerre → botó secundari
-- botó dret → botó primari
-- vostres mans → (no cal el vostres)

msgid ""
"To switch this feature on, click your name on the top panel, select "
"<gui>System Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then, go to "
"the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Simulated Secondary "
"Click</gui> to <gui>ON</gui>."
msgstr ""
"Per activar aquesta característica, feu clic al vostre nom al quadre "
"superior, seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu l'<gui>Accés "
"universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya <gui>Apuntar i fer clic</"
"gui> i canvieu l'opció <gui>Clic secundari simulat</gui> a <gui>❙</gui>."

-- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador


msgid ""
"You can change how long you must hold down the left mouse button for before "
"it is registered as a right click. In the <gui>Pointing and Clicking</gui> "
"tab, change the <gui>acceptance delay</gui> under <gui>Simulated Secondary "
"Click</gui>."
msgstr ""
"Podeu canviar l'estona en què heu de mantenir premut el botó esquerre del "
"ratolí per a què l'event es registri com si hagués estat un clic amb el botó "
"dret. A la pestanya <gui>Apuntar i fer clic</gui>, modifiqueu el <gui>retard "
"d'acceptació</gui> de l'apartat <gui>Clic secundari simulat</gui>."

-- diria que aquest primer «què» va sense accent. Si et mires les definicions que hi dóna la UOC [4] veuràs que els diferencia clarament perquè s'ha de fer-ne servir un o l'altre.

-- botó esquerre → botó secundari
-- botó dret → botó primari
-- <gui>retard d'acceptació</gui> → <gui>Retard d'acceptació</gui> (la R en majúscula ja que es refereix a un element de la interfície)


msgid "Use the <app>Orca</app> screen reader to speak the user interface."
msgstr ""
"Com utilitzar el lector de pantalla <app>Orca</app> per a què us llegeixi en "
"veu alta la interfície d'usuari."

-- to speak → pronunciar (si et mires l'Orca [5] veuràs que és així com està traduït totes les ocurrències de «speak»)


msgid "Read screen aloud"
msgstr "Com llegir en veu alta la pantalla"

-- totalment al teu gust, però se'm fa estrany com l'has deixat, invertiria les parts: «com llegir la pantalla en veu alta»


msgid ""
"GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to speak the user "
"interface. Depending on how you installed GNOME, you might not have Orca "
"installed. <link href=\"install:orca\">Install Orca</link>, then refer to "
"the <link href=\"ghelp:orca\">Orca Help</link> for more information."
msgstr ""
"El GNOME us permet llegir en veu alta la interfície d'usuari utilitzant el "
"lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció de la instal·lació del GNOME "
"que tingueu feta, és possible que no tingueu disponible l'Orca. Vegeu <link "
"href=\"install:orca\">Com instal·lar l'Orca</link> i l'<link href=\"ghelp:"
"orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més informació."

-- en una altra cadena per l'estil ja t'havia comentat el «en funció de la instal·lació del GNOME ...» si ho canvies allà també canvia-ho aquí per coherència


msgid ""
"Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to control how long you have to "
"hold a key down for it to register."
msgstr ""
"Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per controlar "
"quanta estona heu de mantenir polsada una tecla per a què s'enregistri "
"l'esdeveniment."

-- polsada → premuda ? Sempre fem servir el verb prémer per parlar de tecles. Fins i tot en aquest cas que parla de «hold a key down» ho podries posar com a «mantenir una tecla premuda»

-- per a què → perquè


msgid ""
"You can have your computer make a sound when you press a key, when a key "
"press is accepted, or when a key press is rejected because you didn't hold "
"the key down long enough."
msgstr ""
"Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan premeu "
"una tecla, quan s'accepta la pulsació d'una tecla, o quan es rebutja la "
"pulsació perquè no heu premut la tecla durant prou estona."

-- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so»

msgid ""
"<em>Sticky Keys</em> allows you to type keyboard shortcuts one key at a time "
"rather than having to hold down all of the keys at once. For example, the "
"<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> shortcut switches between "
"windows. Without sticky keys turned on, you would have to hold down both "
"keys at the same time; with sticky keys turned on, you would press <key>Alt</"
"key> and then <key>Tab</key> to do the same."
msgstr ""
"Les <em>tecles enganxoses</em> us permeten escriure les dreceres de teclat "
"prement les tecles una a una enlloc d'havent-les de prémer totes alhora. Per "
"exemple, la drecera de teclat <keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> "
"canvia entre finestres. Sense les tecles enganxoses activades, hauríeu de "
"mantenir polsades les dues tecles alhora. En canvi, amb les tecles "
"enganxoses activades, primer hauríeu de prémer <key>Alt</key> i, després, "
"<key>Tab</key>, per aconseguir el mateix efecte."

-- polsades → premudes

Quan es fa mecanografia es compten les polsacions per minut, però cada polsació consisteix en prémer una tecla, almenys així ho escriuria jo.


msgid ""
"You might want to turn on sticky keys if you find it difficult to hold down "
"several keys at once."
msgstr ""
"Considereu activar les tecles enganxoses si teniu problemes a l'hora de "
"prémer més d'una tecla alhora."

-- tot i que no és un punt com a tal de la guia d'estil, però si que ve a ser el mateix, aquest «Considereu» no fa falta, la frase en si ja té el condicional més endavant «... si teniu ...» [6] n'he vist alguna més per l'estil si li vols fer una repassada.


msgid ""
"You can have the computer make a \"beep\" sound when you start typing a "
"keyboard shortcut with sticky keys turned on. This is useful if you want to "
"know that sticky keys is expecting a keyboard shortcut to be typed, so the "
"next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select <gui>Beep "
"when a modifier key is pressed</gui> to enable this."
msgstr ""
"Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan comenceu "
"a introduir una drecera de teclat tenint les tecles enganxoses activades. "
"Això és útil si voleu saber quan les tecles enganxoses estan esperant que "
"s'introdueïxi una drecera de teclat, per tal que la següent pulsació "
"s'interpreti com a part d'aquesta drecera. Seleccioneu <gui>Fes un avís "
"sonor quan es premi una tecla modificadora</gui> per activar-ho."

-- «faci un soroll» → «emeti un so»


msgid ""
"Enable visual alerts to flash the screen or window when an alert sound is "
"played."
msgstr ""
"Com activar les alertes visuals per a què facin parpallejar la pantalla "
"completa o la finestra quan es produeix un avís sonor."

-- «pantalla completa» → pantalla (a l'original no parla de «full screen»)
-- «facin» i «produeix» → «facin» i «produeixi» (o els dos verbs en condicional o en imperatiu)

msgid "Flash the screen for alert sounds"
msgstr ""
"Com fer parpallejar la pantalla completa quan es produeixen avisos sonors"

-- Ídem que abans «pantalla» i prou


msgid ""
"Your computer will play a simple alert sound for certain types of messages "
"and events. If you have a hard time hearing these sounds, you can have "
"either the entire screen or your current window visually flash whenever the "
"alert sound is played."
msgstr ""
"El vostre ordinador reprodueix alertes sonores quan succeeïxen certs tipus "
"de missatges i esdevenemints. Si teniu problemes per sentir-los, podeu fer "
"que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual parpallegin per a què us "
"assaventeu visualment de què s'ha reproduït un so."


-- Sense el possessiu «El vostre ordinador...»
-- «reprodueix alertes sonores» → «reproduirà una alerta sonora» (will play a simple alert sound)
-- «podeu fer que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual parpallegin» → una coma abans de cada «o bé»
-- «per a què us assaventeu» → «perquè us adoneu»


msgid ""
"This can also be useful if you're in an environment where you need your "
"computer to be silent, such as in a library. See <link xref=\"sound-alert\"/"
"> to learn how to mute the alert sound, then enable visual alerts."
msgstr ""
"Això també pot resultar útil quan esteu en un entorn on el vostre ordinador "
"ha de ser silenciós, com per exemple una biblioteca. Vegeu les <link xref="
"\"sound-alert\">Alertes sonores</link> per aprendre com silenciar-les i "
"activar les alertes visuals."

-- possessius ... :)


msgid "Click your name in the top bar and select <gui>System Settings</gui>."
msgstr ""
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu <gui>Paràmetres del "
"sistema</gui>."

-- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»


msgid ""
"This guide is designed to describe the features of your desktop, answer your "
"computing-related questions, and provide tips on using your computer more "
"effectively."
msgstr ""
"Els objectius d'aquesta guia són descriure les característiques del vostre "
"escriptori, respondre les preguntes que tingueu relacionades amb els "
"ordinadors, i oferir-vos consells sobre com utilitzar de forma més efectiva "
"el vostre ordinador."

-- aquí el «del vostre escriptori» més que deixar-lo només sense el «vostre» potser ho deixaria com «de l'escriptori GNOME»
-- el segon «vostre» si que te'l pots carregar sense més.


msgid ""
"The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you "
"with a comprehensive set of helpful information, we know we won't answer all "
"of your questions here. We will keep adding more information to make things "
"more helpful, though."
msgstr ""
"La guia es millora constantment. Tot i que pretén oferir-vos una àmplia "
"col·lecció d'informació útil i comprensible, no pot respondre totes les "
"preguntes. Tot i així, s'hi va afegint informació constantment per tal de "
"fer-la cada vegada més útil."

-- si no recordo malament «comprehensive» es refereix a que és àmplia més que no pas intel·ligible, per tant el «útil i comprensible» podria ser «Tot i que pretén oferir-vos un ampli ventall d'informació útil» per exemple.


msgid ""
"Thank you for taking the time to read the <em>Desktop Help Guide</em>. We "
"sincerely hope that you will never have to use it."
msgstr ""
"Gràcies per dedicar part del vostre temps a llegir-vos la <em>Guia d'ajuda "
"de l'escriptori</em>. Esperem sincerament que no l'hàgiu d'utilitzar mai."

-- «Gràcies per llegir la ...» així evitem els possessius :)


msgid ""
"After you have backed up your files, you should make sure that the backup "
"was successful."
msgstr ""
"Després d'haver fet una còpia de seguretat dels vostres fitxers, us hauríeu "
"d'assegurar que la còpia s'ha completat amb èxit."

-- aquest és un dels pocs exemples en que sí que val la pena deixar el possessiu :)


#: C/backup-check.page:24(page/p)
msgid ""
"You can do a check by looking through the copied files and directories in "
"the destination media. By opening and checking the copied files, you can see "
"whether the files you check copied successfully."
msgstr ""
"Podeu fer una comprovació mirant els fitxers i directoris que heu copiat als "
"suports destí. Obrint-los i comprovant-los manualment, podeu veure si s'han "
"copiat correctament."

-- «suports destí» → «suports de destí»


msgid "How often and when to backup your files."
msgstr ""
"En quina freqüència i quan fer còpies de seguretat dels vostres fitxers."

-- aquí però ja el treuria, el possessiu


msgid ""
"If it is just some music, e-mails and family photos, then weekly or even "
"monthly backups may suffice. However, if you happen to be in the middle of a "
"tax audit, more frequent backups may be necessary."
msgstr ""
"Si només es tracta de música, correus electrònics i fotos familiars, llavors "
"una còpia de seguretat setmanal o, fins i tot, mensual, serà suficient. Si, "
"en canvi, esteu preparant la declaració d'Isenda, potser cal fer les còpies "
"amb més freqüència."

-- isenda va amb H


msgid ""
"Files that you have copied from a CD, DVD, or other removable media, since "
"it would be faster to copy them again than to restore them from backup."
msgstr ""
"Fitxers que hàgiu copiat d'un CD, DVD, o qualsevol altre suport extraïble, "
"ja que és més ràpid tornar-los a copiar d'allà que recuperar-los d'una còpia "
"de seguretat."

-- «d'un CD, DVD,» → «d'un CD, un DVD,» en les enumeracions on hi ha noms s'els
ha d'acompanyar de l'article. [7]

[1] http://l10n.gnome.org/POT/gnome-shell.master/gnome-shell.master.ca.po

[2] http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_de_localització#Tecles

[3] http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_lingüístics#Pronoms_possessius

[4] http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari

[5] http://l10n.gnome.org/POT/orca.master/orca.master.ca.po

[6] Ara no tinc Internet: "Expressions innecessàries" del capítol 2 "Aspectes lingüístics"

[7] http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Aspectes_ling%C3%BC%C3%ADstics#L.27article_en_les_enumeracions


Més informació sobre la llista de correu GNOME