[GNOME] Número / nombre al gbrainy

Jordi Mas jordimash a gmail.com
dic abr 27 10:36:09 CEST 2011


Hola,

Des de fa temps tinc hi ha un desgavell a la traducció al català del
gbrainy[1] respecte a l'ús de número / nombre segons el context. 

En quant a l'ús de número / nombre la Guia diu:

"nombre / número: El mot nombre s'usa quan es pot canviar per
«quantitat» («El nombre de visitants del web és de XX» = «La quantitat
de visitants...») o bé quan vol dir «xifra» («El nombre 0 no pot
aparèixer mai»). El mot número indica la posició dins una sèrie.
Exemples: «el número de sèrie», «el número de port», «el nombre de
fitxers», «el nombre d'instal·lacions». No es pot usar número en els
casos en què pertoca nombre."

Llavors, amb aquest criteri a la mà, penso que cal esmenar les següents
traduccions:

msgid "A file is protected by a password formed by a [digits] digit
number "
"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different
passwords "
"can you have?"

msgstr "Un fitxer està protegit per una contrasenya composta per un
número "
"representat en base 10 (de 0 a 9) de [digits] dígits. Quantes
contrasenyes "
"diferents podeu tenir?"

Cal canviar "per un número" per  "per un nombre".

msgid "What number minus [num_a] equals [num_b]?"
msgstr "Quin número restat a [num_a] és igual a [num_b]?"

#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:36
msgid ""
"How many small cubes does it take to build the large cube below? Answer
"
"using a number."
msgstr ""
"Quants cubs individuals petits calen per a construir el cub gran
d'abaix? "
"Responeu utilitzant un número."

número -> nombre

#: ../data/games.xml.h:50
msgid "What number divided by [num_a] equals [num_b]?"
msgstr "Quin número dividit per [num_a] és igual a [num_b]?"

#: ../data/games.xml.h:51
msgid "What number minus [num_a] equals [num_b]?"
msgstr "Quin número restat a [num_a] és igual a [num_b]?"

#: ../data/games.xml.h:52
msgid "What number multiplied by [num_a] equals [num_b]?"
msgstr "Quin número multiplicat per [num_a] és igual a [num_b]?"

#: ../data/games.xml.h:53
msgid "What number plus [num_a] equals [num_b]?"
msgstr "Quin número sumat a [num_a] és igual a [num_b]?"

En tots els casos anteriors número -> nombre.

msgid ""
"To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer
"
"using numbers."
msgstr ""
"A quin número hauria d'apuntar la maneta gran del rellotge «{0}»?
Responeu "
"utilitzant números."

número -> nombre

msgid ""
"How many numbers '9' are required to represent the numbers between 10
to 100?"
msgstr ""
"Quants números «9» són necessaris per a representar els números entre
10 i "
"100?"

número -> nombre

#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:68
msgid ""
"How many two digit numbers occur where the first digit is larger than
the "
"second (e.g.: 20 and 21)?"
msgstr ""
"Quants números de dos dígits tenen el primer dígit més gran que el
segon (p. "
"ex.: 20 i 21)?"

números -> nombres

Aquí entenc que és nombre però realment penso que nombre queda molt poc
entenedor en aquest context.

"When you fold the figure below as a cube, which face on the figure is "
"opposite the face with a {0} drawn on it? Answer the number written on
face."
msgstr ""
"Quan doblegueu figura de baix com un cub, quina és la cara de la figura
"
"contrària a la que té un {0} dibuixat? Responeu amb el número escrit a
la "
"cara."

número -> nombre

msgid ""
"Two fair 6 sided dices are thrown simultaneously. What is the
probability of "
"getting two even numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
msgstr ""
"Dos daus no trucats de 6 cares són llançats simultàniament. Quina és la
"
"probabilitat d'obtenir dos números parells? Responeu utilitzant una
fracció "
"(p. ex.: 1/2)."

números -> nombres

msgid "One of the numbers in the matrix must be circled. Which one?"
msgstr "Un dels números a la matriu ha d'estar encerclat. Quin?"

números -> nombres

"All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite
slice, add "
"always {0}."
msgstr ""
"Tots els números de cada tall quan s'afegeixen als del tall contrari
sumen "
"sempre {0}."

números -> nombres

msgid "What number should replace the question mark?"
msgstr "Quin és el número que ha de reemplaçar l'interrogant?"

número -> nombre

#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:54
msgid "The numbers are related arithmetically."
msgstr "La relació dels números és aritmètica."

números -> nombres

#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:61
#, csharp-format
msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
msgstr "Cada grup de {0} números suma exactament {1}."

números -> nombres

"Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
"calculated by subtracting the second number from the first."
msgstr ""
"Dividiu la seqüència en grups de tres números. Cada tercer número es
calcula "
"restant el segon número del primer."

números -> nombres

"The next sequence follows a logic. What number should replace the
question "
"mark?"
msgstr ""
"La seqüència següent segueix una lògica. Quin és el número que ha de "
"reemplaçar l'interrogant?"

número -> nombre

"Which element does not belong to the group? It is not related to "
"divisibility of the numbers. Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
msgstr ""
"Quin és l'element que no pertany al grup? No està relacionat amb la "
"divisibilitat dels números. Responeu {0}, {1}, {2}, {3} o {4}."

números -> nombres

msgid ""
"Consider that every number that belongs to the group has two parts that
are "
"related."
msgstr ""
"Considereu que cada número que pertany al grup té dues parts que estan
"
"relacionades."

números -> nombres

msgid "Memorize numbers"
msgstr "Memoritzeu números"

números -> nombres

msgid ""
"Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is the nearest
to the "
"average? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
msgstr ""
"Donats els números: {0}. Quin dels següents números és el més proper a
la "
"mitjana? Responeu {1}, {2}, {3} o {4}."

números -> nombres

msgid ""
"Which of the possible divisors is the greatest that divides all
numbers? "
"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
msgstr ""
"Quin dels divisors possibles és el més gran que divideix tots els
números? "
"Responeu {0}, {1}, {2} o {3}."

números -> nombres

msgid "Numbers"
msgstr "Números"Així mateix, també penso que les següents traduccions són correctes:

#: ../data/games.xml.h:2
msgid ""
"A multiple is a number that may be divided by another number with no "
"remainder. For example, 10, 15 and 25 are multiples of 5."
msgstr ""
"Un múltiple és un nombre que pot ser dividit per un altre nombre que
sense "
"deixar residu. Per exemple, 10, 15 i 25 són múltiples de 5."

#: ../data/games.xml.h:16
msgid ""
"Every digit has 10 possibilities. The total number of possibilities is
10 at "
"the power of [digits]."
msgstr ""
"Cada digit té 10 possibilitats. El nombre total de possibilitats és 10
"
"elevat a [digits]."

msgid ""
"Given two integer numbers x and y, if x is even and y odd, which of the
"
"following expressions gives always an odd result? [option_answers]"
msgstr ""
"Donats dos nombres enters «x» i «y», si «x» és parell i «y» és senar,
quina "
"de les expressions següents sempre té com a resultat un nombre senar? "
"[option_answers]"

msgid ""
"In every match you eliminate one player, you need the total number of
games "
"minus 1 to find out the winner."
msgstr ""
"En tots els partits s'elimina un dels jugadors, per trobar el guanyador
cal "
"restar 1 al nombre total de partits."

#: ../data/games.xml.h:36
msgid "Multiple number"
msgstr "Nombre múltiple"

#: ../data/games.xml.h:37
msgid "Odd number"
msgstr "Nombre senar"

msgid ""
"On the dartboard below, where you have to hit the darts to add 120
points in "
"5 throws? Answer using a list of numbers (e.g.: 4, 5, 6, 3, 2)"
msgstr ""
"A la diana d'abaix, on heu de clavar els dards per aconseguir 120 punts
en 5 "
"tirades? Responeu usant una llista de nombres (p. ex. 4, 5, 6, 3, 2)"

msgid "<b>Number of games</b>"
msgstr "<b>Nombre de jocs</b>"

#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
msgid "Total number of games:"
msgstr "Nombre total de jocs:"

msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
msgstr "Nombre màxim de jocs desats a l'històric de partides del
jugador:"

msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
msgstr "Nombre mínim de jocs jugats per desar la partida:"

msgid ""
"What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square
"
"below?"
msgstr ""
"Quin és el nombre màxim de cercles (com el mostrat) que podeu encabir
al "
"rectangle de baix?"

msgid ""
"Starting from the first clock, sum {0} to the number made by adding the
"
"values to which the hands point."
msgstr ""
"Començant des del primer rellotge, sumeu {0} al nombre que s'obté de
sumar "
"els valors als que apunten les manetes."

msgid "The numbers are: {0}."
msgstr "Els nombres són: {0}."

msgid "Notice that 99 contains two numbers '9'."
msgstr "Adoneu-vos que 99 conté dos nombres «9»."

#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:64
msgid "There are 9 of 36 possibilities of getting two even numbers."
msgstr "Hi ha 9 de 36 possibilitats d'obtenir dos nombres parells."

msgid ""
"Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of
people."
msgstr ""
"Intenteu imaginar una situació on us presenten a un nombre menor de
persones."

msgid ""
"It has the same number of elements inside the figure as the given
figures."
msgstr ""
"Té el mateix nombre d'elements dins de la figura que les figures
donades."

"What is the minimum number of circles to be moved in order to convert
the "
"left figure into the right figure?"
msgstr ""
"Quin és el nombre mínim de cercles que heu de moure per a convertir la
"
"figura de l'esquerra en la figura de la dreta?"


msgid ""
"Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the "
"previous number and multiplying it by -2."
msgstr ""
"Cada número de la seqüència és el resultat de restar 2 al número
anterior i "
"multiplicar-lo per -2."

Qualsevol comentari o esmena és benvinguda.

Atentament,

Jordi,

[1] http://git.gnome.org/browse/gbrainy/tree/po/ca.po

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20110427/43e6f09e/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME