[GNOME] Errades a corregir a fitxers del GNOME (primer)

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic abr 22 09:57:36 CEST 2009


Bones,

Ja està aplicat tant a master com a les branques 2.26 (si es que en
tenen):
- totem
- tomboy
- gnote (les mateixes que del tomboy)
- orca
- metacity
- libgnomeprintui
- libgnome
- gvfs

Tot pujat!

El dv 17 de 04 de 2009 a les 23:29 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
> Hola,
> 
> Estic actualitzant la memòria de traducció de Softcatalà i he trobat 
> aquestes errades potencials.
> 
> Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un 
> segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que 
> preferia no tenir que fer jo els commits.
> 
> 
> *** Totem
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:1
> msgid "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
> msgstr ""
> "Habilita que s'activi l'estalvi de pantalla encara que només s'estigui "
> "reproduïnt només àudio"
> 
> #: ../data/totem.schemas.in.h:2
> msgid ""
> "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This 
> is "
> "useful for monitor-powered speakers."
> msgstr ""
> "Permet que s'activi l'estalvi de pantalla encara que només s'estigui "
> "reproduïnt només àudio. És útil en pantalles amb altaveus."
> 
> reproduïnt -> reproduint
> 
> #: ../src/totem-options.c:58
> msgid "Mute sound"
> msgstr "Silència el so"
> 
> Silència -> Silencia
> 
> #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.totem-plugin.in.h:2
> msgid ""
> "Listen to the large collection of Creative Commons licensed music on 
> Jamendo."
> msgstr ""
> "Escolteu la gran col·lecció de múscia llicenciada sota Creative Commons 
> de "
> "Jamendo."
> 
> múscia -> música
> 
> #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
> msgid "Calculate the number of screenshots"
> msgstr "Calcula el nombre de caputres de pantalla"
> 
> caputres -> captures
> 
> *** Tomboy
> 
> #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1057
> msgid ""
> "Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
> "forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
> msgstr ""
> "No es recomana netejar els paràmeteres de sincronització. Potser us vegeu "
> "forçats a sincronitzar de nou totes les notes al desar els paràmeteres 
> nous."
> 
> paràmeteres -> paràmetres
> 
> *** Seahorse
> 
> #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:255
> msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
> msgstr ""
> "Les aplicaciones normalment emmagatzemen les contrasenyes en l'anell de "
> "claus predeterminat."
> 
> aplicaciones -> aplicacions
> 
> *** Orca
> 
> #: ../src/orca/default.py:4560
> msgid "Bypass mode enabled."
> msgstr "S'ha habilitat el mode d'omisió."
> 
> omisió -> omissió
> 
> "Desplaça netagtivament el to"
> 
> netagtivament -> negativament
> 
> *** Metacity
> 
> #: ../src/core/xprops.c:484
> #, c-format
> msgid ""
> "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the 
> list\n"
> msgstr ""
> "La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a 
> l'element %"
> "d en la lista\n"
> 
> lista -> llista
> 
> msgid ""
> "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, 
> such "
> "as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
> "corner of the window from the right corner, and the button names are 
> comma-"
> "separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
> "silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
> "without breaking older versions. A special spacer tag can be used to 
> insert "
> "some space between two adjacent buttons."
> msgstr ""
> "La disposició dels botons a la barra del títol. El valor ha de ser una "
> "cadena, com ara «menu:minimize,maximize,spacer,close»; els dos punts 
> separen "
> "la cantonada esquerra de la finestra de la dreta, i els noms dels 
> botons se "
> "separen amb comes. No es permeten botons duplicats. Els botons 
> desconeguts "
> "es descartaran sense cap notificació, de manera que es puguin afegir 
> botons "
> "en futures versions del Metacity sense trencar les versions antigues. 
> Es pot "
> "afegir una etiqueta especial d'espaiament («spacer») per a insertar una "
> "determinada quantitat d'espai entre dos botons adjacents."
> 
> insertar -> inserir
> 
> #: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
> msgid ""
> "Some applications disregard specifications in ways that result in window "
> "manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct 
> mode, "
> "which gives a more consistent user interface, provided one does not 
> need to "
> "run any misbehaving applications."
> msgstr ""
> "Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que 
> el "
> "gestor de finestri no respongui correctament. Aquesta opció fa que el "
> "Metaciti es posi en un mode rogorosament correcte, que proporciona una "
> "interfície d'usuari més consistent, sempre que no s'hagin d'executar "
> "aplicacions que no actuin correctament."
> 
> finestri?
> rogorosament?
> actuin?
> Metaciti?
> 
> *** libgnomeprintui
> 
> #: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:449
> #: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:877
> #: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:504
> msgid "Filter"
> msgstr "Fitre"
> 
> Fitre -> Filtre
> 
> 
> *** libgnome
> 
> #: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1
> msgid "Disable URL and MIME type handlers"
> msgstr "Inhabilita els gestiors d'URL i de tipus MIME"
> 
> gestiors -> gestors
> 
> ** gvfs.master
> 
> #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3212
> msgid "Not supported (src is dir, dst is dir)"
> msgstr "No està implementat (l'orgien i la destinació són directoris)"
> 
> #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3220
> msgid "Not supported (src is dir, dst is existing file)"
> msgstr ""
> "No està implementat (l'orgien és un directori i la destinació un fitxer "
> "existent)"
> 
> orgien -> origen
> 
> Atentament,
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME