[GNOME] Errades a corregir a fitxers del GNOME (primer)

Jordi Mas jmas a softcatala.org
div abr 17 23:29:14 CEST 2009


Hola,

Estic actualitzant la memòria de traducció de Softcatalà i he trobat 
aquestes errades potencials.

Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un 
segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que 
preferia no tenir que fer jo els commits.


*** Totem

#: ../data/totem.schemas.in.h:1
msgid "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
msgstr ""
"Habilita que s'activi l'estalvi de pantalla encara que només s'estigui "
"reproduïnt només àudio"

#: ../data/totem.schemas.in.h:2
msgid ""
"Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This 
is "
"useful for monitor-powered speakers."
msgstr ""
"Permet que s'activi l'estalvi de pantalla encara que només s'estigui "
"reproduïnt només àudio. És útil en pantalles amb altaveus."

reproduïnt -> reproduint

#: ../src/totem-options.c:58
msgid "Mute sound"
msgstr "Silència el so"

Silència -> Silencia

#: ../src/plugins/jamendo/jamendo.totem-plugin.in.h:2
msgid ""
"Listen to the large collection of Creative Commons licensed music on 
Jamendo."
msgstr ""
"Escolteu la gran col·lecció de múscia llicenciada sota Creative Commons 
de "
"Jamendo."

múscia -> música

#: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
msgid "Calculate the number of screenshots"
msgstr "Calcula el nombre de caputres de pantalla"

caputres -> captures

*** Tomboy

#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1057
msgid ""
"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
msgstr ""
"No es recomana netejar els paràmeteres de sincronització. Potser us vegeu "
"forçats a sincronitzar de nou totes les notes al desar els paràmeteres 
nous."

paràmeteres -> paràmetres

*** Seahorse

#: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:255
msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
msgstr ""
"Les aplicaciones normalment emmagatzemen les contrasenyes en l'anell de "
"claus predeterminat."

aplicaciones -> aplicacions

*** Orca

#: ../src/orca/default.py:4560
msgid "Bypass mode enabled."
msgstr "S'ha habilitat el mode d'omisió."

omisió -> omissió

"Desplaça netagtivament el to"

netagtivament -> negativament

*** Metacity

#: ../src/core/xprops.c:484
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the 
list\n"
msgstr ""
"La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a 
l'element %"
"d en la lista\n"

lista -> llista

msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, 
such "
"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
"corner of the window from the right corner, and the button names are 
comma-"
"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to 
insert "
"some space between two adjacent buttons."
msgstr ""
"La disposició dels botons a la barra del títol. El valor ha de ser una "
"cadena, com ara «menu:minimize,maximize,spacer,close»; els dos punts 
separen "
"la cantonada esquerra de la finestra de la dreta, i els noms dels 
botons se "
"separen amb comes. No es permeten botons duplicats. Els botons 
desconeguts "
"es descartaran sense cap notificació, de manera que es puguin afegir 
botons "
"en futures versions del Metacity sense trencar les versions antigues. 
Es pot "
"afegir una etiqueta especial d'espaiament («spacer») per a insertar una "
"determinada quantitat d'espai entre dos botons adjacents."

insertar -> inserir

#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct 
mode, "
"which gives a more consistent user interface, provided one does not 
need to "
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
"Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que 
el "
"gestor de finestri no respongui correctament. Aquesta opció fa que el "
"Metaciti es posi en un mode rogorosament correcte, que proporciona una "
"interfície d'usuari més consistent, sempre que no s'hagin d'executar "
"aplicacions que no actuin correctament."

finestri?
rogorosament?
actuin?
Metaciti?

*** libgnomeprintui

#: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:449
#: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:877
#: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:504
msgid "Filter"
msgstr "Fitre"

Fitre -> Filtre


*** libgnome

#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1
msgid "Disable URL and MIME type handlers"
msgstr "Inhabilita els gestiors d'URL i de tipus MIME"

gestiors -> gestors

** gvfs.master

#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3212
msgid "Not supported (src is dir, dst is dir)"
msgstr "No està implementat (l'orgien i la destinació són directoris)"

#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3220
msgid "Not supported (src is dir, dst is existing file)"
msgstr ""
"No està implementat (l'orgien és un directori i la destinació un fitxer "
"existent)"

orgien -> origen

Atentament,

-- 
Jordi Mas i Hernàndez. Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/
Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org
Més informació sobre la llista de correu GNOME