[GNOME] Estat de la 2.24

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic set 24 19:00:42 CEST 2008


Bones parelleta,

El que hi he vist:

(APLICAT)
msgid "Looking Forward to GNOME 2.26"
msgstr "Esperant amb il·lusió el GNOME 2.26"

-- a les altres versions s'ha utilitzat la forma:
Mirant envers el GNOME 2.2x

(NO APLICAT)
msgid ""
"GNOME 2.24 is the first release of the <emphasis>GNOME
Mobile</emphasis> "
"development platform. GNOME Mobile brings standard desktop components "
"together to provide a core platform on which distributors and handheld
"
"manufacturers can build rich programming environments."
msgstr ""
"El GNOME 2.24 és la primera versió de la plataforma de desenvolupament
"
"<emphasis>GNOME mòbil</emphasis>, la qual aplega els components
estàndard de "
"l'escriptori per a oferir una plataforma de fonament sobre la qual els
"
"distribuïdors i fabricants de dispositius de mà poden construir rics
entorns "
"de programació."

-- plataforma de fonament → plataforma base ?


(APLICAT)
#: C/rnmobile.xml:45(para)
msgid ""
"<ulink url=
\"http://dbus.freedesktop.org/\"><application>DBus</application></"
"ulink>&mdash; a message bus system providing a simple way for
applications "
"to talk to one another and coordinate process lifecycles."
msgstr ""
"El <ulink url=\"http://dbus.freedesktop.org/\"><application>DBus</"
"application></ulink>&mdash; un sistema de bus per a missatges que "
"proporciona una manera simple de permetre que que les aplicacions es "
"comuniquin entre elles i que puguin coordinar els cicles de vida dels "
"processos."

-- dos «que» seguits
-- «i que puguin ...»  → «i puguin ...»(NO APLICAT)
#: C/rnmobile.xml:63(para)
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.go-evolution.org/EDS_Architecture"
"\"><application>Evolution Data Server</application></ulink> (DBus port)
"
"&mdash; manages access to the user's calendar, tasks and address book
both "
"locally or via many popular network protocols;"
msgstr ""
"L'<ulink url=\"http://www.go-evolution.org/EDS_Architecture"
"\"><application>Evolution Data Server</application></ulink> (port per
al "
"DBus) &mdash; gestiona l'accés al calendari de l'usuari, a les seves
tasques "
"i a la seva llibreta d'adreces tant de manera local com a través de "
"nombrosos protocols de xarxa populars;"

-- gestiona l'accés als calendaris, les tasques i la llibreta d'adreces
de l'usuari, tan en local com a través ... ?(NO APLICAT)
#: C/rnmobile.xml:76(para)
msgid ""
"<ulink url=\"http://avahi.org/\"><application>Avahi</application></"
"ulink>&mdash; multicast-DNS stack providing
<emphasis>zeroconf</emphasis> "
"service discovery on the local network;"
msgstr ""
"L'<ulink url=\"http://avahi.org/\"><application>Avahi</application></"
"ulink>&mdash; una pila de multicast-DNS (servidor de noms de domini de
"
"multidifusió) que proporciona el descobriment de serveis
<emphasis>zeroconf</"
"emphasis> (configuració nul·la) a la xarxa local;"

-- configuració nul·la → sense configurar ?(APLICAT)
#: C/rnmobile.xml:95(para)
msgid ""
"<ulink url=
\"http://www.gnome.org/projects/gconf/\"><application>GConf</"
"application></ulink>&mdash; enables the storage and retrieval of "
"configuration preferences;"
msgstr ""
"El <ulink url=
\"http://www.gnome.org/projects/gconf/\"><application>GConf</"
"application></ulink>&mdash; habilita l'emmagatzematge i recuperació de
"
"preferències de configuració;"

-- i la recuperació (falta el «la»)


(APLICAT)
#: C/rnmobile.xml:133(para)
msgid "<application>ATK</application> (accessibility toolkit)"
msgstr "<application>ATK</application> (joc d'eines d'accessibilitat)"

-- L'<>ATK</> ...


(NO APLICAT)
msgid "Language Bindings"
msgstr "Vincles de llenguatge"

-- Vinculacions ? (n'hi ha alguna més)(APLICAT)
#: C/rndevelopers.xml:13(para)
msgid ""
"The following changes are important for developers using the GNOME 2.24
"
"developer platform. If you're not interested in changes for developers,
you "
"can skip forward to <xref linkend=\"rnmobile\"/>."
msgstr ""
"Els canvis següents són importants per als desenvolupadors que
utilitzen la "
"plataforma de desenvolupament del GNOME 2.24. Si no esteu interessat en
els "
"canvis per als desenvolupadors, podeu saltar a la secció <xref
linkend="
"\"rnmobile\"/>."

-- ... podeu saltar a la <> (en el xref ja hi ha la paraula "secció")(APLICAT)
msgid ""
"GLib, GTK+ and ATK 3.0 will require that only top-level headers (e.g. "
"<filename>glib.h</filename>, <filename>gobject.h</filename>,
<filename>gio."
"h</filename>) are included in applications. This change is important to
"
"allow individual headers to be removed, renamed and rearranged without
"
"affecting source code compatibility for applications."
msgstr ""
"El GLib, el GTK+ i el ATK 3.0 només requeriran que les capçaleres de
nivell "
"superior (ex. <filename>glib.h</filename>,
<filename>gobject.h</filename>, "
"<filename>gio.h</filename>) s'incloguin en les aplicacions. Aquest
canvi és "
"important per a permetre que les capçaleres individuals es puguin
suprimir, "
"se'ls pugui canviar el nom i reorganitzar sense afectar la
compatibilitat "
"del codi font de les aplicacions."

-- La Glib (no El Glib)
-- l'ATK (no el ATK)
-- «s'incloguin en les aplicacions» mogut a després de « només
requeriran que»


(APLICAT)
msgid ""
"A complete list of new symbols is available for <ulink url=
\"http://library."
"gnome.org/devel/glib/stable/ix11.html\">GLib</ulink> and <ulink url=
\"http://"
"library.gnome.org/devel/gio/stable/ix02.html\">GIO</ulink>."
msgstr ""
"Trobareu una llista completa dels símbols nous a <ulink url=
\"http://library."
"gnome.org/devel/glib/stable/ix11.html\">GLib</ulink> i <ulink url=
\"http://"
"library.gnome.org/devel/gio/stable/ix02.html\">GIO</ulink>."

-- dels símbols nous per a la <>Glib</> i la <>GIO</>.


(APLICAT)
msgid ""
"A portable method for opening files and other URIs using the default "
"application is now available using the function <ulink url=
\"http://library."
"gnome.org/devel/gtk/2.14/gtk-Filesystem-utilities.html#gtk-show-uri"
"\"><function>gtk_show_uri()</function></ulink>, rather than having to
depend "
"on libgnome. GDK now provides an implementation of "
"<classname>GAppLaunchContext</classname> for handling graphical
applications "
"(including startup notification and focus stealing prevention), <ulink
url="
"\"http://library.gnome.org/devel/gdk/stable/gdk-Application-launching.html"
"\"><classname>GdkAppLaunchContext</classname></ulink>."
msgstr ""
"Ara hi ha disponible un mètode portable per a obrir fitxers i altres
URI "
"utilitzant l'aplicació predeterminada a través de la funció <ulink
url="
"\"http://library.gnome.org/devel/gtk/2.14/gtk-Filesystem-utilities.html#gtk-"
"show-uri\"><function>gtk_show_uri()</function></ulink>, en lloc d'haver
de "
"dependre de la libgnome. Ara el GDK proporciona una implementació de la
"
"<classname>GAppLaunchContext</classname> per a gestionar aplicacions "
"gràfiques (incloent notificacions d'inici i prevenció de pèrdua del
focus), "
"la <ulink url=
\"http://library.gnome.org/devel/gdk/stable/gdk-Application-"
"launching.html\"><classname>GdkAppLaunchContext</classname></ulink>."

-- la GDK


(APLICAT)
msgid ""
"A complete list of new symbols is available for <ulink url=
\"http://library."
"gnome.org/devel/gtk/stable/api-index-2-14.html\">GTK+</ulink> and
<ulink url="
"\"http://library.gnome.org/devel/gdk/stable/ix09.html\">GDK</ulink>."
msgstr ""
"Trobareu una llista completa dels símbols nous a<ulink url=
\"http://library."
"gnome.org/devel/gtk/stable/api-index-2-14.html\">GTK+</ulink> i <ulink
url="
"\"http://library.gnome.org/devel/gdk/stable/ix09.html\">GDK</ulink>."

--  nous a → per al
-- i → i la 


(NO APLICAT)
msgid ""
"Along with its new instant messaging client (see <xref linkend=
\"rnusers."
"empathy\"/>), GNOME 2.24 includes the libraries libempathy,
libempathy-gtk "
"and telepathy-glib that can be used to integrate instant messaging
features "
"into any GNOME application."
msgstr ""
"Amb el client de missatgeria instantània nou (vegeu la <xref linkend="
"\"rnusers.empathy\"/>), el GNOME 2.24 inclou les biblioteques
libempathy, "
"libempathy-gtk i telepathy-glib, les quals es poden utilitzar per a
integrar "
"les funcionalitats de la missatgeria instantània en qualsevol aplicació
del "
"GNOME."

-- Juntament amb el seu client de missatgeria instantània nou ?


(APLICAT)
msgid ""
"GNOME has a passion for making software available to everyone,
including "
"users and developers with impairments that can make it harder to use
their "
"computer. To help, GNOME created the GNOME Accessibility Project and an
"
"accessibility framework that is now a standard on libre desktops."
msgstr ""
"El GNOME té passió per fer el programari disponible per a tothom,
incloent "
"els usuaris i desenvolupadors amb discapacitats que poden fer més
difícil "
"utilitzar el seu ordinador. Per a ajudar-los, el GNOME ha creat el
projecte "
"d'accessibilitat del GNOME i un entorn de treball d'accessibilitat que
ara "
"és un estàndard en els escriptoris lliures."

-- El GNOME té la passió ... (el «la»)
-- que poden tenir més dificultats per utilitzar el seu ordinador? (NO
APLICAT)


(NO APLICAT)
msgid "the drawing of gestures is now visible on the screen."
msgstr "ara el dibuixat de gestos és visible en la pantalla."

-- es dibuixen els gestos a la pantalla ?


(APLICAT)
msgid ""
"GNOME and its partners have worked hard to improve accessibility and "
"screenreading support for both GNOME 2.24 and many popular third party
"
"applications."
msgstr ""
"El GNOME i els seus socis han treballat dur per a millorar
l'accessibilitat "
"i la compatibilitat de la lectura de pantalla per al GNOME 2.24 i moles
"
"altres aplicacions populars de tercers."

-- moles → moltes :)


(NO APLICAT)
msgid ""
"Text-to-speech and braille device support is now vastly improved for
Java "
"applications, OpenOffice.org, Mozilla Thunderbird, Pidgin, GNOME's Help
"
"Browser and the GNOME Panel. Users are now made aware of unfocused
dialogs "
"when switching to an application."
msgstr ""
"Ara s'ha millorat molt la compatibilitat de text a veu i Braille per a
les "
"aplicacions Java, OpenOffice.org, Mozilla Thunderbird, Pidgin, el visor
"
"d'ajuda del GNOME i el quadre del GNOME. Ara els usuaris poden treure
el "
"focus dels diàlegs quan commuten a una aplicació."

-- S'ha millorat molt la compatibilitat dels dispositius de text a veu i
Braille (sense el «Ara» i afegint el «dels dispositius»)
-- ... les aplicacions basades en Java, l'OOo, el MT, el Pidgin, el
visor d'ajuda del GNOME i el quadre del GNOME («basades en» i la resta
d'articles per a cada element de l'enumeració).
--- Els usuaris ... (també sense el «Ara»)(NO APLICAT)
#: C/rnusers.xml:44(para)
msgid ""
"<application>Telepathy</application> provides a common framework for "
"applications to access instant messaging functionality. It can utilize
many "
"common protocols including Jabber/XMPP, Google Talk, MSN Messenger and
"
"Apple's Bonjour/Rendezvous local network chat."
msgstr ""
"El <application>Telepathy</application> proporcions un entorn de
treball "
"comú amb el qual les aplicacions poden accedir a la funcionalitat de "
"missatgeria instantània. Pot utilitzar molts protocols comuns incloent
"
"Jabber/XMPP, Google Talk, MSN Messenger i el xat de xarxa local d'Apple
"
"Bonjour/Rendezvous."

-- a la funcionalitat → a les funcions ?
-- incloent → entre els quals el X, l'Y, la bla bla bla ?


(NO APLICAT)
msgid ""
"Any application is able to utilize the instant messaging session. As
well as "
"the Empathy client, GNOME 2.24 provides libraries enabling developers
to add "
"presence and status information, transfer files or set up sockets
(known as "
"Tubes) for collaboration and games over the Internet. See <xref
linkend="
"\"rndevelopers.empathy\"/> for more information on how this technology
can "
"be utilized in your application."
msgstr ""
"Qualsevol aplicació pot utilitzar la sessió de missatgeria instantània.
De "
"la mateixa manera que el client Empathy, el GNOME 2.24 proporciona "
"biblioteques als desenvolupadors per a afegir informació de presència i
"
"estat, transferir fitxers o establir sòcols (coneguts com a tubs) per a
"
"col·laborar i jugar a través d'Internet. Per a obtenir més informació
sobre "
"com utilitzar aquesta tecnologia en la vostra aplicació, vegeu la <xref
"
"linkend=\"rndevelopers.empathy\"/>."

-- a la secció de desenvolupadors no heu traduït Tubes → tubs


(NO APLICAT)
#: C/rnusers.xml:65(para)
msgid ""
"For many people in business, it is crucial that they track how much
time "
"they assign to each project and client. Everybody has their own system
for "
"this, from keeping a diary to making a guess. It's incredibly tedious.
In "
"today's world almost everything you do somehow involves a computer, so
GNOME "
"has added a panel application to make tracking your time easier."
msgstr ""
"Per a moltes persones en els negocis, és vital fer un seguiment del
temps "
"que s'assigna a cada projecte i client. Tothom té el seu propi sistema
per a "
"fer-ho, des de mantenir un diari fins a fer suposicions. És
increïblement "
"emprenyador. Avui en dia quasi tot el que es fa involucra la
utilització "
"d'un ordinador, de manera que el GNOME ha afegit una aplicació del
quadre "
"per a fer fàcilment un seguiment del temps."

-- persones de negocis (en els → de) ?
-- increïblement emprenyador → molt pesat ?


(NO APLICAT)
msgid ""
"As well as a new interface that is centered around your phone book and
the "
"presence of your contacts, Ekiga 3.0 features SIP presence support, PBX
line "
"monitoring, better video codecs support (H.264, H.263+, MPEG-4 and
Theora), "
"accelerated video and optional fullscreen and many SIP-related
improvements "
"for robust conferencing."
msgstr ""
"A més a més de la interfície nova que s'ha centrat en la llibreta de "
"telèfons i la presència dels contactes, l'Ekiga 3.0 té les funcions "
"d'admetre la presència SIP, monitorització de les línies PBX, millor "
"compatibilitat de còdecs de vídeo (H.264, H.263+, MPEG-4 i Theora), "
"acceleració de vídeo i opció de pantalla completa, a més a més de
moltes "
"millores relacionades amb el SIP per a una conferència robusta."

-- monitorització → fer el seguiment


(APLICAT)
msgid "Tabbed Browser Support"
msgstr "Compatiblitat de navegació en pestanyes"

-- Compatiblitat → Funció


(APLICAT)
msgid ""
"Today's modern filesystems are able to handle almost any desired
character "
"as part of the filename. Unfortunately this is not the case for the FAT
"
"filesystem that is commonly used on many USB thumb drives and portable
music "
"players, which is unable to use many common punctuation marks as part
of the "
"filename. GNOME 2.24 detects when you are copying files with names that
"
"contains characters that cannot be used and automatically converts
these "
"characters to a \"_\" without you having to rename the file yourself."
msgstr ""
"Avui en dia els sistemes de fitxers moderns poden gestionar quasi
qualsevol "
"caràcter desitjat com a part del nom de fitxer. Desafortunadament
aquest no "
"és el cas del sistema de fitxers FAT que s'utilitza normalment en els "
"dispositius USB i els reproductors de música portàtils, que no pot
utilitzar "
"la majoria de signes de puntuació com a part del nom de fitxer. El
GNOME "
"2.24 detecta quan esteu copiant fitxers amb noms que contenen caràcters
que "
"no es poden utilitzar i automàticament els converteix a «_» sense haver
de "
"canviar el nom de fitxer manualment."

-- Desafortunadament → Per desgràcia


(NO APLICAT)
msgid ""
"Automatic filename completion (\"tab\" completion) has also been
improved in "
"GNOME 2.24. Completion of filenames in the location bar using the "
"<keycap>Tab</keycap> key is now faster and more predictable. It is also
"
"possible to complete any fragment of the path and the interface
provides "
"more feedback for when there are no other possible matches available."
msgstr ""
"En el GNOME 2.24 també s'ha millorat el completat automàtic del nom de
"
"fitxer (completat «tab»). Ara el completat de noms de fitxer en la
barra "
"d'ubicacions utilitzant la tecla <keycap>Tab</keycap> és més ràpid i "
"previsible. També és possible completar qualsevol fragment del camí i
la "
"interfície proporciona mes suggeriments quan no hi ha disponibles
altres "
"coincidències possibles."

-- completat «tab» → compleció amb la tabulació ?
-- <keycap>Tab</keycap>  → tabulació ?
-- mes suggeriments → més suggeriments (APLICAT)


(NO APLICAT)
msgid ""
"More and more computers (especially laptops) are gaining support for "
"multiple monitors (known as <emphasis>multihead</emphasis>). Users need
to "
"be able to connect a second monitor, either as a clone (e.g. a
projector for "
"giving presentations) or as an extension of their desktop."
msgstr ""
"Més i més ordinadors (especialment els portàtils) estan guanyant "
"compatibilitat per a múltiples monitors. Els usuaris necessiten
connectar-se "
"a un segon monitor, ja sigui com un clon (ex. un projector de
presentacions) "
"o com una extensió del seu escriptori."

-- «...per a múltiples monitors (conegut com a
<emphasis>multihead</emphasis>)» (faltava la part en parèntesis) ?


(NO APLICAT)
msgid ""
"GNOME 2.24 has upgraded its screen resolution controls to make this "
"possible. Utilizing the new <emphasis>XRandR 1.2</emphasis>
specification "
"from X.Org, this dialog enables users to easily set up individual
monitors "
"in a number of configurations. Monitors are named and the names appear
in "
"the top left corner of the screen for easy identification."
msgstr ""
"El GNOME 2.24 ha actualitzat els seus controls de resolució de
pantalla. En "
"utilitzar l'especificació nova <emphasis>XRandR 1.2</emphasis> de
l'X.Org, "
"aquest diàleg permet als usuaris establir fàcilment monitors
individuals en "
"qualsevol número de configuracions. Per a una fàcil identificació, el
nom "
"del monitor apareix en la cantonada superior esquerra de la pantalla."

-- «de resolució de pantalla per a aconseguir-ho.» (la cueta final)


(APLICAT)
msgid ""
"Some X.Org video drivers do not currently support XRandR 1.2 and so
will not "
"be able to take advantage of these features. One such driver is the "
"proprietary nVidia X driver."
msgstr ""
"Actualment alguns controladors de vídeo de l'X.Org no admeten l'XRandR
1.2 i "
"per això no podran utilitzar aquestes funcionalitats. Un d'aquests "
"controladors és el controlador propietari de nVidia X."

-- funcionalitats → funcions


(APLICAT)
msgid ""
"Sound themes in GNOME are now handled by <ulink url=
\"http://0pointer.de/"
"lennart/projects/libcanberra/\">libcanberra</ulink>, which implements
the "
"Freedesktop.org <ulink url=
\"http://freedesktop.org/wiki/Specifications/"
"sound-theme-spec\">Sound Theme and Naming Specification</ulink>. Sound
"
"themes can now be installed like icon themes. Using libcanberra also
means "
"that an application's alert sounds are less likely to interfere with
your "
"music player or movie player, so you can leave those important alert
sounds "
"switched on while watching a fullscreen movie."
msgstr ""
"Ara els temes en el GNOME són gestionats per <ulink url=
\"http://0pointer.de/"
"lennart/projects/libcanberra/\">libcanberra</ulink>, que implementa
l'<ulink "
"url=\"http://freedesktop.org/wiki/Specifications/sound-theme-spec"
"\">especificació de temes de so i nomenament</ulink> de la
Freedesktop.org. "
"Ara els temes de so es poden instal·lar com els temes d'icones. El fet
"
"d'utilitzar libcanberra també significa que els sons d'alerta d'una "
"aplicació no interferiran amb el reproductor de música o de
pel·lícules, de "
"manera que podeu deixar habilitats aquests sons d'alerta mentre mireu
una "
"pel·lícula a pantalla completa."

-- Ara els temes de so en el GNOME («de so» no hi era)
-- són gestionats per → els gestiona la 
-- especificació de temes de so i nomenament → especificació de noms i
temes de so
-- el fet d'utilitzar la libcanberra («la» faltava)


(NO APLICAT)
msgid ""
"Powered by the GStreamer multimedia framework, GNOME 2.22 introduced
digital "
"television (DVB) capabilities into its <application>Movie Player</"
"application>. Determined to make things even better, developers have
worked "
"to enhance this support by adding support for multiple DVB tuners
(watch "
"multiple channels at once) and better troubleshooting diagnostics."
msgstr ""
"Utilitzant l'entorn de treball multimèdia del GStreamer, el GNOME 2.22
va "
"introduir capacitats de televisió digital (DVB) en el seu "
"<application>reproductor de pel·lícules</application>. Decidits a fer
les "
"coses encara millor, els desenvolupadors han treballat per a millorar "
"aquesta compatibilitat afegint compatibilitat per a diversos
sintonitzadors "
"de DVB (veure diversos canals a la vegada) i millors diagnòstics de "
"problemes."

-- en el seu <>reproductor ... → en el <>reproductor... ?


(APLICAT)
msgid ""
"They have also worked to improve out-of-the-box (zero configuration)
support "
"for the majority of infrared remote controls (using the LIRC
framework). "
"This makes it even easier to chill out instead of writing that
important "
"report."
msgstr ""
"També han treballat per a millorar la compatibilitat inicial (sense "
"configuració) de la majoria de controls remots per infrarojos
(utilitzant "
"l'entorn de treball LIRC)."

-- (afegit al final):
Fet que facilita encara més passar una bona estona enlloc d'escriure
aquell informe tant important.


(APLICAT)
msgid ""
"Also featuring in GNOME 2.24, support for high-resolution YouTube
videos and "
"support for remote (non-local) text subtitling."
msgstr ""
"En el GNOME 2.24 també s'ha afegit la compatibilitat per a vídeos
d'alta "
"resolució del YouTube i compatibilitat per a subtítols de text remots
(no "
"locals)."

-- i la compatibilitat (faltava el «la»)(APLICAT)
msgid ""
"The GNOME Desktop is released every six months and contains many new "
"features, improvements, bug fixes, and translations. GNOME 2.24
continues "
"this tradition. To learn more about GNOME and the qualities that
distinguish "
"it from other computer desktop environments (such as usability, "
"accessibility, internationalization, and freedom) visit the <ulink
url="
"\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our
website."
msgstr ""
"L'escriptori GNOME s'allibera cada sis mesos amb moltes noves "
"característiques, millores, correccions d'errades i traduccions. El
GNOME "
"2.24 continua amb aquesta tradició. Per a obtenir més informació sobre
el "
"GNOME i les qualitats que el diferencien d'altres entorns d'escriptori
"
"d'ordinador (com la usabilitat, l'accessibilitat, la
internacionalització i "
"la llibertat), visiteu la pàgina <ulink url=
\"http://www.gnome.org/about"
"\">Quant al GNOME</ulink> al nostre lloc web."

-- noves característiques → característiques novesMOLT MOLT bona feina !!!Salut i bon GNOME ;)El dc 24 de 09 de 2008 a les 01:00 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> buf, se m'ha fet més tard combinant els fitxers i revisant, que no pas
> completant les traduccions.
> 
> Bé, incloc el fitxer completat. No l'he pogut revisar de dalt a baix,
> però me l'he mirat detingudament fins la cadena «Deskbar».
> 
> Crec que en l'estat que està ara ja es podria pujar. La resta de la
> revisió la podem fer demà o més endavant, atès que segons la meva
> opinió, i havent-me mirat per sobre el que no he revisat, la qualitat
> de la traducció ja és a la que estem acostumats en aquest projecte.
> 
> Joan, mira't què et sembla el diff amb les correccions del que he
> vist, i si pot ser encarrega't de fer un toc als qui l'hagin de pujar
> (crec que tots ja seguiu la llista, però si no m'equivoco, en Gil i en
> Jordi (Mas) estaven bastant enfeinats aquesta setmana - potser en
> Jordi Mallach se'n pot encarregar), ja que jo demà no podré fer gran
> cosa.
> 
> Estaria bé tenir-la disponible el dia de l'alliberament i preparar-ne
> una notícia per a Softcatalà. Si ningú se n'encarrega, això últim m'ho
> miraré demà al vespre si tinc temps.
> 
> Salut,
> David.
> 
> El 23 / setembre / 2008 23:47, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> > Fins aquí podia arribar avui :)
> > He traduït la part del GNOME Mobile que m'havia assignat, ara falta veure
> > què pot fer en David.
> >
> > David, si no ho pots acabar avui, ja intentaré acabar-ho demà al matí a
> > primera hora. La cosa serà trobar algú que ho pugui pujar :)
> >
> > Bona nit,
> > Joan
> >
> >
> >
> >
> >
> > El 23 / setembre / 2008 23:16, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> >>
> >> Hola David,
> >>
> >> Envio la traducció amb la part de desenvolupadors feta.
> >>
> >> Si et sembla bé, jo faré les últimes cadenes de la part mòbil (a partir de
> >> la cadena "User Interface").
> >>
> >> Salut,
> >> Joan
> >>
> >>
> >>
> >> El 23 / setembre / 2008 23:09, David Planella
> >> <david.planella a googlemail.com> ha escrit:
> >>>
> >>> Bones Joan,
> >>>
> >>> El 23 / setembre / 2008 22:55, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> >>> > Hola David,
> >>> >
> >>> > Ara estic acabant la part de desenvolupadors, però no tindré temps de
> >>> > fer la
> >>> > part del mòbil. T'agrairia si la poguessis fer (o ens partim la feina,
> >>> > que
> >>> > són cadenes pesades).
> >>> >
> >>>
> >>> Ara m'ho miro, doncs. Miraré de fer la part del mòbil avui i començar
> >>> amb la revisió.
> >>>
> >>> Si no ho acabo avui, enviaré el que hagi fet de totes maneres, perquè
> >>> no m'hi podré tornar a posar fins demà al vespre.
> >>>
> >>> Salut,
> >>> David.
> >>>
> >>> > Tampoc és mala idea que comencis fent la revisió del que ja està
> >>> > traduït,
> >>> > que jo no he tingut temps de revisar-ho, i segur que se m'ha escapat
> >>> > alguna
> >>> > cosa (estic traduint a marxes forçades...).
> >>> >
> >>> > Salut,
> >>> > Joan
> >>> >
> >>> >
> >>> >
> >>> > El 23 / setembre / 2008 22:42, David Planella
> >>> > <david.planella a googlemail.com> ha escrit:
> >>> >>
> >>> >> Bones Joan,
> >>> >>
> >>> >> molt bona feina amb les notes de la versió!
> >>> >>
> >>> >> Com el portes el tema de les dues parts que falten? Necessites un cop
> >>> >> de mà? Jo ara mateix tinc una estona, si cal.
> >>> >>
> >>> >> Ja diràs alguna cosa. Si no, el començaré a revisar, a veure si algú
> >>> >> ens el pot pujar demà.
> >>> >>
> >>> >> Salut,
> >>> >> David.
> >>> >>
> >>> >> El 23 / setembre / 2008 17:10, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> >>> >> > Adjunto de nou el fitxer, però amb les parts d'accessibilitat i
> >>> >> > d'usuaris
> >>> >> > traduïdes.
> >>> >> >
> >>> >> > Si tinc temps, i ningú diu res, aquesta tarda intentaré acabar les
> >>> >> > altres
> >>> >> > dues.
> >>> >> > Després només faltará revisar-ho i pujar-ho.
> >>> >> >
> >>> >> > Salut,
> >>> >> > Joan
> >>> >> >
> >>> >> >
> >>> >> >
> >>> >> > El 23 / setembre / 2008 11:24, Joan <jodufi a gmail.com> ha escrit:
> >>> >> >>
> >>> >> >> He decidit que és millor dividir :)
> >>> >> >>
> >>> >> >> Adjunto la traducció, que està al 45% (principalment perquè són
> >>> >> >> cadenes
> >>> >> >> traduides al GNOME 2.22).
> >>> >> >>
> >>> >> >> Ara falten traduir 4 parts, aquestes són:
> >>> >> >>
> >>> >> >> Novetats per al mòbil (28 cadenes)
> >>> >> >> Novetats per als desenvolupadors (28 cadenes)
> >>> >> >> Novetats en l'accessibilitat (25 cadenes)
> >>> >> >> Novetats per als usuaris (43 cadenes)
> >>> >> >>
> >>> >> >> Jo m'agafo la part de novetats per als usuaris, a veure si algú pot
> >>> >> >> fer
> >>> >> >> alguna altra part.
> >>> >> >>
> >>> >> >> Per cert, cada part comença amb "What's New ..." i acaba en el
> >>> >> >> següent
> >>> >> >> "What's New ...".
> >>> >> >>
> >>> >> >> Salut,
> >>> >> >> Joan
> >>> >> >>
> >>> >> >>
> >>> >> >>
> >>> >> >>
> >>> >> >>
> >>> >> >> 2008/9/23 Joan <jodufi a gmail.com>
> >>> >> >>>
> >>> >> >>> Hola,
> >>> >> >>>
> >>> >> >>> Avui intentaré fer el màxim que pugui de les notes de traducció,
> >>> >> >>> però
> >>> >> >>> no
> >>> >> >>> garanteixo res (m'espera un dia bastant plè).
> >>> >> >>>
> >>> >> >>> Quina és la data límit?
> >>> >> >>>
> >>> >> >>> Salut,
> >>> >> >>> Joan
> >>> >> >>>
> >>> >> >>>
> >>> >> >>>
> >>> >> >>> El 22 / setembre / 2008 00:53, Gil Forcada <gforcada a gnome.org> ha
> >>> >> >>> escrit:
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> Bones,
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> En curt:
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> - 1r de tot perdó per estar absent aquests dies, traslladar-se de
> >>> >> >>>> pis,
> >>> >> >>>> començar el curs, la feina etc etc no m'ha deixat massa temps :(
> >>> >> >>>> - ja estem al 99%!!
> >>> >> >>>> - s'hauria de traduir ASAP les notes de traducció [1]
> >>> >> >>>> - queda pendent que apliqui les correccions que heu anat enviant
> >>> >> >>>> - David, pots revisar els comentaris d'en Joan respecte el gdm?
> >>> >> >>>> - En quan pugui envio la traducció de l'orca
> >>> >> >>>> - un parell de cadenes de l'eog:
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> msgid "Only local images can be used as wallpapers"
> >>> >> >>>> msgstr "Només es poden utilitzar les imatges locals com a fons de
> >>> >> >>>> pantalla"
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> #: ../src/eog-window.c:2905
> >>> >> >>>> msgid ""
> >>> >> >>>> "To be able to set this image as your wallpaper, please save it
> >>> >> >>>> locally
> >>> >> >>>> in "
> >>> >> >>>> "your computer"
> >>> >> >>>> msgstr ""
> >>> >> >>>> "Deseu la imatge en aquest ordinador per a poder-la establir com
> >>> >> >>>> a
> >>> >> >>>> fons
> >>> >> >>>> de pantalla"
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> [1] http://l10n.gnome.org/module/release-notes
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> Salut!
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> --
> >>> >> >>>> gil forcada
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> >>> >> >>>> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> >>> >> >>>> bloc: http://gil.badall.net
> >>> >> >>>>
> >>> >> >>>> _______________________________________________
> >>> >> >>>> GNOME mailing list
> >>> >> >>>> GNOME a llistes.softcatala.org
> >>> >> >>>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >>> >> >>>
> >>> >> >>
> >>> >> >
> >>> >> >
> >>> >> > _______________________________________________
> >>> >> > GNOME mailing list
> >>> >> > GNOME a llistes.softcatala.org
> >>> >> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >>> >> >
> >>> >> >
> >>> >>
> >>> >> _______________________________________________
> >>> >> GNOME mailing list
> >>> >> GNOME a llistes.softcatala.org
> >>> >> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >>> >>
> >>> >
> >>> >
> >>> > _______________________________________________
> >>> > GNOME mailing list
> >>> > GNOME a llistes.softcatala.org
> >>> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >>> >
> >>> >
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> GNOME mailing list
> >>> GNOME a llistes.softcatala.org
> >>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >>>
> >>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME