[GNOME] Estat de la 2.24

David Planella david.planella a googlemail.com
dic set 24 21:51:45 CEST 2008


Ep Gil,

em semblen bé totes les correccions excepte aquesta:

2008/9/24 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>
> El que hi he vist:
>
> (APLICAT)
> msgid "Looking Forward to GNOME 2.26"
> msgstr "Esperant amb il·lusió el GNOME 2.26"
>
> -- a les altres versions s'ha utilitzat la forma:
> Mirant envers el GNOME 2.2x
>

No crec que hàgim de mantenir el format en aquest cas. «Mirant envers»
és una traducció literal de l'expressió «to look forward to», per la
qual cosa «esperant amb il·lusió» em sembla més correcta, i és la que
apareix, per exemple, al diccionari anglès-català de l'Enciclopèdia.

Pel que fa a allò no aplicat, els meus comentaris (comento tant sobre
les cadenes que he fet jo, com sobre les d'en Joan, de qui és el mèrit
de la major part de la feina):

> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "GNOME 2.24 is the first release of the <emphasis>GNOME
> Mobile</emphasis> "
> "development platform. GNOME Mobile brings standard desktop components "
> "together to provide a core platform on which distributors and handheld
> "
> "manufacturers can build rich programming environments."
> msgstr ""
> "El GNOME 2.24 és la primera versió de la plataforma de desenvolupament
> "
> "<emphasis>GNOME mòbil</emphasis>, la qual aplega els components
> estàndard de "
> "l'escriptori per a oferir una plataforma de fonament sobre la qual els
> "
> "distribuïdors i fabricants de dispositius de mà poden construir rics
> entorns "
> "de programació."
>
> -- plataforma de fonament → plataforma base ?
>

-- Sí, em sembla millor el teu suggeriment. Per mi es podria canviar.

> (NO APLICAT)
> #: C/rnmobile.xml:63(para)
> msgid ""
> "<ulink url=\"http://www.go-evolution.org/EDS_Architecture"
> "\"><application>Evolution Data Server</application></ulink> (DBus port)
> "
> "&mdash; manages access to the user's calendar, tasks and address book
> both "
> "locally or via many popular network protocols;"
> msgstr ""
> "L'<ulink url=\"http://www.go-evolution.org/EDS_Architecture"
> "\"><application>Evolution Data Server</application></ulink> (port per
> al "
> "DBus) &mdash; gestiona l'accés al calendari de l'usuari, a les seves
> tasques "
> "i a la seva llibreta d'adreces tant de manera local com a través de "
> "nombrosos protocols de xarxa populars;"
>
> -- gestiona l'accés als calendaris, les tasques i la llibreta d'adreces
> de l'usuari, tan en local com a través ... ?
>

-- Crec que ja està bé com estava, «en local» em sona com si li
manqués alguna cosa, potser un substantiu.

>
> (NO APLICAT)
> #: C/rnmobile.xml:76(para)
> msgid ""
> "<ulink url=\"http://avahi.org/\"><application>Avahi</application></"
> "ulink>&mdash; multicast-DNS stack providing
> <emphasis>zeroconf</emphasis> "
> "service discovery on the local network;"
> msgstr ""
> "L'<ulink url=\"http://avahi.org/\"><application>Avahi</application></"
> "ulink>&mdash; una pila de multicast-DNS (servidor de noms de domini de
> "
> "multidifusió) que proporciona el descobriment de serveis
> <emphasis>zeroconf</"
> "emphasis> (configuració nul·la) a la xarxa local;"
>
> -- configuració nul·la → sense configurar ?
>

-- Potser millor «de configuració nul·la» (afegint-hi el «de»). Si
traduïssim «zeroconf services» com «serveis sense configurar» donaria
a entendre allò que no és, mentre «serveis de configuració nul·la»
transmet més el significat original, segons la meva opinió.

> (NO APLICAT)
> msgid "Language Bindings"
> msgstr "Vincles de llenguatge"
>
> -- Vinculacions ? (n'hi ha alguna més)
>

-- Sí, me'n vaig adonar quan ja ho havia enviat

>
> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "Along with its new instant messaging client (see <xref linkend=
> \"rnusers."
> "empathy\"/>), GNOME 2.24 includes the libraries libempathy,
> libempathy-gtk "
> "and telepathy-glib that can be used to integrate instant messaging
> features "
> "into any GNOME application."
> msgstr ""
> "Amb el client de missatgeria instantània nou (vegeu la <xref linkend="
> "\"rnusers.empathy\"/>), el GNOME 2.24 inclou les biblioteques
> libempathy, "
> "libempathy-gtk i telepathy-glib, les quals es poden utilitzar per a
> integrar "
> "les funcionalitats de la missatgeria instantània en qualsevol aplicació
> del "
> "GNOME."
>
> -- Juntament amb el seu client de missatgeria instantània nou ?
>

-- Aquesta no era meva, però veig bé el teu suggeriment.

>
> (NO APLICAT)
> msgid "the drawing of gestures is now visible on the screen."
> msgstr "ara el dibuixat de gestos és visible en la pantalla."
>
> -- es dibuixen els gestos a la pantalla ?
>

-- em sembla bé el suggeriment.

> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "Text-to-speech and braille device support is now vastly improved for
> Java "
> "applications, OpenOffice.org, Mozilla Thunderbird, Pidgin, GNOME's Help
> "
> "Browser and the GNOME Panel. Users are now made aware of unfocused
> dialogs "
> "when switching to an application."
> msgstr ""
> "Ara s'ha millorat molt la compatibilitat de text a veu i Braille per a
> les "
> "aplicacions Java, OpenOffice.org, Mozilla Thunderbird, Pidgin, el visor
> "
> "d'ajuda del GNOME i el quadre del GNOME. Ara els usuaris poden treure
> el "
> "focus dels diàlegs quan commuten a una aplicació."
>
> -- S'ha millorat molt la compatibilitat dels dispositius de text a veu i
> Braille (sense el «Ara» i afegint el «dels dispositius»)
> -- ... les aplicacions basades en Java, l'OOo, el MT, el Pidgin, el
> visor d'ajuda del GNOME i el quadre del GNOME («basades en» i la resta
> d'articles per a cada element de l'enumeració).
> --- Els usuaris ... (també sense el «Ara»)
>

-- també em sembla bé

>
> (NO APLICAT)
> #: C/rnusers.xml:44(para)
> msgid ""
> "<application>Telepathy</application> provides a common framework for "
> "applications to access instant messaging functionality. It can utilize
> many "
> "common protocols including Jabber/XMPP, Google Talk, MSN Messenger and
> "
> "Apple's Bonjour/Rendezvous local network chat."
> msgstr ""
> "El <application>Telepathy</application> proporcions un entorn de
> treball "
> "comú amb el qual les aplicacions poden accedir a la funcionalitat de "
> "missatgeria instantània. Pot utilitzar molts protocols comuns incloent
> "
> "Jabber/XMPP, Google Talk, MSN Messenger i el xat de xarxa local d'Apple
> "
> "Bonjour/Rendezvous."
>
> -- a la funcionalitat → a les funcions ?
> -- incloent → entre els quals el X, l'Y, la bla bla bla ?
>

-- sí
-- també s'hauria de corregir el «proporcions» per «proporciona»

>
> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "Any application is able to utilize the instant messaging session. As
> well as "
> "the Empathy client, GNOME 2.24 provides libraries enabling developers
> to add "
> "presence and status information, transfer files or set up sockets
> (known as "
> "Tubes) for collaboration and games over the Internet. See <xref
> linkend="
> "\"rndevelopers.empathy\"/> for more information on how this technology
> can "
> "be utilized in your application."
> msgstr ""
> "Qualsevol aplicació pot utilitzar la sessió de missatgeria instantània.
> De "
> "la mateixa manera que el client Empathy, el GNOME 2.24 proporciona "
> "biblioteques als desenvolupadors per a afegir informació de presència i
> "
> "estat, transferir fitxers o establir sòcols (coneguts com a tubs) per a
> "
> "col·laborar i jugar a través d'Internet. Per a obtenir més informació
> sobre "
> "com utilitzar aquesta tecnologia en la vostra aplicació, vegeu la <xref
> "
> "linkend=\"rndevelopers.empathy\"/>."
>
> -- a la secció de desenvolupadors no heu traduït Tubes → tubs
>

-- sí, també crec que no s'hauria de traduir

>
> (NO APLICAT)
> #: C/rnusers.xml:65(para)
> msgid ""
> "For many people in business, it is crucial that they track how much
> time "
> "they assign to each project and client. Everybody has their own system
> for "
> "this, from keeping a diary to making a guess. It's incredibly tedious.
> In "
> "today's world almost everything you do somehow involves a computer, so
> GNOME "
> "has added a panel application to make tracking your time easier."
> msgstr ""
> "Per a moltes persones en els negocis, és vital fer un seguiment del
> temps "
> "que s'assigna a cada projecte i client. Tothom té el seu propi sistema
> per a "
> "fer-ho, des de mantenir un diari fins a fer suposicions. És
> increïblement "
> "emprenyador. Avui en dia quasi tot el que es fa involucra la
> utilització "
> "d'un ordinador, de manera que el GNOME ha afegit una aplicació del
> quadre "
> "per a fer fàcilment un seguiment del temps."
>
> -- persones de negocis (en els → de) ?
> -- increïblement emprenyador → molt pesat ?
>

-- també d'acord amb els suggeriments

>
> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "As well as a new interface that is centered around your phone book and
> the "
> "presence of your contacts, Ekiga 3.0 features SIP presence support, PBX
> line "
> "monitoring, better video codecs support (H.264, H.263+, MPEG-4 and
> Theora), "
> "accelerated video and optional fullscreen and many SIP-related
> improvements "
> "for robust conferencing."
> msgstr ""
> "A més a més de la interfície nova que s'ha centrat en la llibreta de "
> "telèfons i la presència dels contactes, l'Ekiga 3.0 té les funcions "
> "d'admetre la presència SIP, monitorització de les línies PBX, millor "
> "compatibilitat de còdecs de vídeo (H.264, H.263+, MPEG-4 i Theora), "
> "acceleració de vídeo i opció de pantalla completa, a més a més de
> moltes "
> "millores relacionades amb el SIP per a una conferència robusta."
>
> -- monitorització → fer el seguiment
>

-- també d'acord

>
> (APLICAT)
> msgid ""
> "Today's modern filesystems are able to handle almost any desired
> character "
> "as part of the filename. Unfortunately this is not the case for the FAT
> "
> "filesystem that is commonly used on many USB thumb drives and portable
> music "
> "players, which is unable to use many common punctuation marks as part
> of the "
> "filename. GNOME 2.24 detects when you are copying files with names that
> "
> "contains characters that cannot be used and automatically converts
> these "
> "characters to a \"_\" without you having to rename the file yourself."
> msgstr ""
> "Avui en dia els sistemes de fitxers moderns poden gestionar quasi
> qualsevol "
> "caràcter desitjat com a part del nom de fitxer. Desafortunadament
> aquest no "
> "és el cas del sistema de fitxers FAT que s'utilitza normalment en els "
> "dispositius USB i els reproductors de música portàtils, que no pot
> utilitzar "
> "la majoria de signes de puntuació com a part del nom de fitxer. El
> GNOME "
> "2.24 detecta quan esteu copiant fitxers amb noms que contenen caràcters
> que "
> "no es poden utilitzar i automàticament els converteix a «_» sense haver
> de "
> "canviar el nom de fitxer manualment."
>
> -- Desafortunadament → Per desgràcia
>

-- o potser millor «Malauradament»

>
> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "Automatic filename completion (\"tab\" completion) has also been
> improved in "
> "GNOME 2.24. Completion of filenames in the location bar using the "
> "<keycap>Tab</keycap> key is now faster and more predictable. It is also
> "
> "possible to complete any fragment of the path and the interface
> provides "
> "more feedback for when there are no other possible matches available."
> msgstr ""
> "En el GNOME 2.24 també s'ha millorat el completat automàtic del nom de
> "
> "fitxer (completat «tab»). Ara el completat de noms de fitxer en la
> barra "
> "d'ubicacions utilitzant la tecla <keycap>Tab</keycap> és més ràpid i "
> "previsible. També és possible completar qualsevol fragment del camí i
> la "
> "interfície proporciona mes suggeriments quan no hi ha disponibles
> altres "
> "coincidències possibles."
>
> -- completat «tab» → compleció amb la tabulació ?
> -- <keycap>Tab</keycap>  → tabulació ?
> -- mes suggeriments → més suggeriments (APLICAT)
>

-- també d'acord

>
> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "More and more computers (especially laptops) are gaining support for "
> "multiple monitors (known as <emphasis>multihead</emphasis>). Users need
> to "
> "be able to connect a second monitor, either as a clone (e.g. a
> projector for "
> "giving presentations) or as an extension of their desktop."
> msgstr ""
> "Més i més ordinadors (especialment els portàtils) estan guanyant "
> "compatibilitat per a múltiples monitors. Els usuaris necessiten
> connectar-se "
> "a un segon monitor, ja sigui com un clon (ex. un projector de
> presentacions) "
> "o com una extensió del seu escriptori."
>
> -- «...per a múltiples monitors (conegut com a
> <emphasis>multihead</emphasis>)» (faltava la part en parèntesis) ?
>

-- d'acord

>
> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "GNOME 2.24 has upgraded its screen resolution controls to make this "
> "possible. Utilizing the new <emphasis>XRandR 1.2</emphasis>
> specification "
> "from X.Org, this dialog enables users to easily set up individual
> monitors "
> "in a number of configurations. Monitors are named and the names appear
> in "
> "the top left corner of the screen for easy identification."
> msgstr ""
> "El GNOME 2.24 ha actualitzat els seus controls de resolució de
> pantalla. En "
> "utilitzar l'especificació nova <emphasis>XRandR 1.2</emphasis> de
> l'X.Org, "
> "aquest diàleg permet als usuaris establir fàcilment monitors
> individuals en "
> "qualsevol número de configuracions. Per a una fàcil identificació, el
> nom "
> "del monitor apareix en la cantonada superior esquerra de la pantalla."
>
> -- «de resolució de pantalla per a aconseguir-ho.» (la cueta final)
>

-- d'acord

>
> (APLICAT)
> msgid ""
> "Some X.Org video drivers do not currently support XRandR 1.2 and so
> will not "
> "be able to take advantage of these features. One such driver is the "
> "proprietary nVidia X driver."
> msgstr ""
> "Actualment alguns controladors de vídeo de l'X.Org no admeten l'XRandR
> 1.2 i "
> "per això no podran utilitzar aquestes funcionalitats. Un d'aquests "
> "controladors és el controlador propietari de nVidia X."
>
> -- funcionalitats → funcions
>

-- controlador X propietari d'nVidia

> (NO APLICAT)
> msgid ""
> "Powered by the GStreamer multimedia framework, GNOME 2.22 introduced
> digital "
> "television (DVB) capabilities into its <application>Movie Player</"
> "application>. Determined to make things even better, developers have
> worked "
> "to enhance this support by adding support for multiple DVB tuners
> (watch "
> "multiple channels at once) and better troubleshooting diagnostics."
> msgstr ""
> "Utilitzant l'entorn de treball multimèdia del GStreamer, el GNOME 2.22
> va "
> "introduir capacitats de televisió digital (DVB) en el seu "
> "<application>reproductor de pel·lícules</application>. Decidits a fer
> les "
> "coses encara millor, els desenvolupadors han treballat per a millorar "
> "aquesta compatibilitat afegint compatibilitat per a diversos
> sintonitzadors "
> "de DVB (veure diversos canals a la vegada) i millors diagnòstics de "
> "problemes."
>
> -- en el seu <>reproductor ... → en el <>reproductor... ?
>

-- ja em sembla bé l'original; es refereix al reproductor del GNOME

>
> (APLICAT)
> msgid ""
> "They have also worked to improve out-of-the-box (zero configuration)
> support "
> "for the majority of infrared remote controls (using the LIRC
> framework). "
> "This makes it even easier to chill out instead of writing that
> important "
> "report."
> msgstr ""
> "També han treballat per a millorar la compatibilitat inicial (sense "
> "configuració) de la majoria de controls remots per infrarojos
> (utilitzant "
> "l'entorn de treball LIRC)."
>
> -- (afegit al final):
> Fet que facilita encara més passar una bona estona enlloc d'escriure
> aquell informe tant important.
>

-- «enlloc» hauria de ser «en lloc»

Si tinc temps miraré d'acabar la revisió avui al vespre i enviar
qualsevol altra cosa que hi pugui haver vist.

Salut i bona feina!
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME