[GNOME] Traducció del seahorse

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll set 22 00:17:27 CEST 2008


Bones,

Aplicat tot menys un comentari en línia i que no he aplicat els que ja
estan marcats com a no utilitzats.

Pujat!


Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions


Salut!


El dj 18 de 09 de 2008 a les 23:30 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> el que hi he vist:
> 
> +#: ../daemon/seahorse-daemon.c:66
> +msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
> +msgstr "No executins el seahorse-daemon com a un dimoni"
> 
> -- executis
> 
> +#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:161
> +#, c-format
> +msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
> +msgstr "Signat per <i><key id='%s'/> <b>Revocat</b></i> el %s."
> 
> -- Revocat en minúscula per ser consistent amb la resta de cadenes semblants
> 
> +# FIXME
> +#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.c:112
> +msgid "Saved password or login"
> +msgstr "Contrasenya desada o d'entrada"
> 
> -- Jo tampoc veig gaire clar l'original. Altres suggeriments: «Entrada
> o contrasenya desada», «Contrasenya desada o entrada»
> 
> +#. To translators: This is the noun not the verb.
> +#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:14
> +msgid "Use:"
> +msgstr "Utilitza:"
> 
> -- Ús:
> -- (segons el comentari dels desenvolupadors)
> 
> +#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
> +#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:19
> +msgid "_Read"
> +msgstr "_Llegeix"
> +
> +#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
> +#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:21
> +msgid "_Write"
> +msgstr "_Escriu"
> 
> -- Lectura
> -- Escriptura
> -- Ja sé que no és l'infinitiu, però crec que és més correcte així. De
> qualsevol manera, a jutjar pel comentari dels desenvolupadors, no
> hauríem d'utilitzar l'imperatiu.
> 
> -#: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:710
> +#. Filter Label
> +#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:185
> +msgid "Search _for:"
> +msgstr "Ce_rca: "
> 
> -- sobra l'espai final
> 
> +#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:243
> +msgid "None (Don't Sign)"
> +msgstr "Cap (No signis)"
> 
> -- «No» en minúscula
> 
> +#: ../libegg/egg-datetime.c:320
> +msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
> +msgstr "El mode gandul no normalitza els valors de data i hora entrats"
> 
> -- de la data i l'hora
> -- «introduïts» en lloc d'«entrats»
> 
> +#: ../libegg/egg-datetime.c:492
> +msgid "Enter the date directly"
> +msgstr "Introduïu la data correctament"
> 
> -- directament
> 
> +#: ../libegg/egg-datetime.c:499
> +msgid "Select the date from a calendar"
> +msgstr "Seleccioneu la data amb un calendari"
> 
> -- «en un calendari», «des d'un calendari»?
> 
> +#: ../libegg/egg-datetime.c:517
> +msgid "Enter the time directly"
> +msgstr "Introduïu el temps directament"
> +
> +#: ../libegg/egg-datetime.c:524
> +msgid "Select Time"
> +msgstr "Seleccioneu el temps"
> +
> +#: ../libegg/egg-datetime.c:524
> +msgid "Select the time from a list"
> +msgstr "Seleccioneu el temps d'una llista"
> 
> -- «l'hora», en tots tres casos
> 
> +#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:6
> +msgid "The port to access the server on."
> +msgstr "El port on accedir al servidor."
> 
> -- des d'on
> 
> +#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:66
> +msgid ""
> +"For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
> +"server."
> +msgstr ""
> +"Per a més ajuda contacteu el vostre administrador de sistemes o "
> +"l'administrador del servidor de claus."
> 
> -- Si us cal ajuda...
> 
> +#: ../libcryptui/cryptui.c:213
> +msgid ""
> +"No encryption keys were found with which to perform the operation you "
> +"requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
> +"started so that you may either create a key or import one."
> +msgstr ""
> +"No s'ha trobat cap clau de xifratge amb la que realitzar l'acció que heu "
> +"sol·licitat. S'iniciarà el programa <b>Contrasenyes i claus de xifratge</b> "
> +"de manera que pogueu crear una clau, o bé, importar-ne una."
> 
> -- amb la qual realitzar l'acció...
> -- sobra la coma després de l'«o bé»
> 
> +#: ../pgp/seahorse-add-uid.glade.h:1
> +msgid "Add User ID"
> +msgstr "Afegeix ID d'usuari"
> 
> -- ...un identificador d'usuari
> 
> +#: ../pgp/seahorse-add-uid.glade.h:2
> +msgid "Create the new user ID"
> +msgstr "Crea el nou ID d'usuari"
> 
> -- ...l'identificador d'usuari nou
> 
> -#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:162
> -msgid "Choose Recipients"
> -msgstr "Escolliu els destinataris"
> +#: ../pgp/seahorse-gpgmex-util.c:55
> +msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
> +msgstr ""
> +"No s'ha pogut desxifrar. Possiblement no teniu la clau per a desxifrar."
> 
> -- la clau de desxifratge
> 
> +#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:947
>  #, c-format
> -msgid "You have selected %d folder"
> -msgid_plural "You have selected %d folders"
> -msgstr[0] "Heu seleccionat %d carpeta"
> -msgstr[1] "Heu seleccionat %d carpetes"
> +msgid "Searching for key id '%s'..."
> +msgstr "S'està cercant la clau amb id «%s»..."
> 
> -- amb l'id o amb l'identificador
> 
> -#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:820
> -#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:843
> -msgid "Couldn't list files"
> -msgstr "No s'han pogut llistar els fitxers"
> +#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1184
> +msgid "Sending keys to key server..."
> +msgstr "S'estan enviant les claus al servidor..."
> 
> -- o bé es treu l'article («les») a aquesta, o bé s'afegeix a les
> altres cadenes semblants.
> 
> -#: ../src/main.c:61 ../src/seahorse-key-manager.c:861
> -msgid "Encryption Key Manager"
> -msgstr "Gestor de claus de xifratge"
> +#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1416
> +msgid "LDAP Key Server"
> +msgstr "Servidors de claus LDAP"
> 
> -- Servidor, en singular
> 
> -#: ../src/seahorse-generate-select.c:146
> -msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
> -msgstr "Emprades per a accedir a ordinadors (p.ex.: via un terminal)"
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.c:169
> +msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
> +msgstr "Introduïu dues vegades la contrasenya per a la nova clau."
> 
> -- clau nova
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.glade.h:12
> +msgid "New PGP Key"
> +msgstr "Nova clau PGP"
> 
> -- Clau PGP nova
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:220
> +msgid "Couldn't change primary user ID"
> +msgstr "No s'ha pogut canviar l'ID primari de l'usuari"
> 
> -#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:6
> -#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:23
> -#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:20
> -#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:17
> -msgid "Details"
> -msgstr "Detalls"
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:239
> +#, c-format
> +msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
> +msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment l'ID d'usuari «%s»?"
> 
> -#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:7
> -#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:19
> -msgid "Key"
> -msgstr "Clau"
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:250
> +msgid "Couldn't delete user ID"
> +msgstr "No s'ha pogut suprimir l'id d'usuari"
> 
> -- jo utilitzaria «identificador» per a totes tres.
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:439
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1779
> +msgid "Name/Email"
> +msgstr "Nom/Correu electrònic"
> 
> -- Nom/adreça electrònica
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:847
> +#, c-format
> +msgid "This key expired on: %s"
> +msgstr "Aquesta clau va expirar el: %s"
> 
> -- va vèncer
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:4
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:3
> +msgid "<b>Email:</b>"
> +msgstr "<b>Correu:</b>"
> 
> -- Adreça electrònica
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:27
> +msgid "Go to next photo"
> +msgstr "Vés a la següent foto"
> +
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:28
> +msgid "Go to previous photo"
> +msgstr "Vés a l'anterior foto"
> 
> -- foto següent
> -- foto anterior
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:29
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:29
> +msgid "Key ID:"
> +msgstr "ID de la clau:"
> 
> -- identificador
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:5
> +msgid "<b>Indicate Trust:</b>"
> +msgstr "<b>Indica la confiança:</b>"
> 
> -- Indiqueu
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:17
> +msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
> +msgstr "<b>_Gent que ha signat aquesta clau:</b>"
> 
> -- Persones que han... ?
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:24
> +#, no-c-format
> +msgid "I trust signatures from '%s' on other keys"
> +msgstr "Confio en les signatures de «%s» a les altres claus"
> 
> -- sobra el «les»
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:44
> +msgid "_Only display the signatures of people I trust"
> +msgstr "Només m_ostra signatures de gent en qui confiï"
> 
> -- _Mostra només...
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-revoke.c:116
> +msgid "No reason for revoking key"
> +msgstr "Cap raó per revocar la clau"
> 
> -- Cap motiu per la revocació ...
> 
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:104
> +#, c-format
> +msgid "Enter new passphrase for '%s'"
> +msgstr "Entreu una contrasenya nova per a «%s»"
> +
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:106
> +#, c-format
> +msgid "Enter passphrase for '%s'"
> +msgstr "Entreu la contrasenya per a «%s»"
> +
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:109
> +#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:4
> +msgid "Enter new passphrase"
> +msgstr "Entreu una contrasenya nova"
> +
> +#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:111
> +msgid "Enter passphrase"
> +msgstr "Entreu la contrasenya"
> 
> -- «Introduïu», en tots els casos
> 
> +#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:2
> +msgid "Generate a new key of your own: "
> +msgstr "Genereu una clau per a vós mateix: "
> 
> -- Genereu una clau pròpia nova?

He deixat genera perquè en principi qui genera la clau és l'ordinador no
la persona no?

> 
> +#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:3
> +msgid "Import existing keys from a file:"
> +msgstr "Importa les claus existents en un fitxer:"
> 
> -- d'un fitxer?
> 
> +#: ../src/seahorse-keyserver-results.vala:226
> +msgid "Importing keys from key servers"
> +msgstr "S'estan important claus de servidors de claus"
> 
> -- dels servidors
> 
> +#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:221
> +msgid "Synchronizing keys"
> +msgstr "S'estan sincronitzant les claus"
> 
> -- Mirant la cadena de sota, crec que aquesta és a la barra de títol
> del diàleg, per la qual cosa seria millor «Sincronització de claus»
> 
> +#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:1
> +msgid "<b>X keys are selected for synchronizing</b>"
> +msgstr "<b>S'han seleccionat X claus per sincronitzar</b>"
> 
> -- claus X?
> -- no sé a què es refereix
> 
> +#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:2
> +msgid "Sync Keys"
> +msgstr "Sincronitza claus"
> 
> -- les claus
> 
> +#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:3
> +msgid ""
> +"This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
> +"to use. You'll also get any changes others have made since you received "
> +"their keys."
> +msgstr ""
> +"Això publicarà les claus del vostre anell de claus de manera que estiguin "
> +"dispobibles a d'altres persones. També podreu obtenir els canvis que "
> +"d'altres hagin fet des de la darrera vegada que vau rebre les seves claus."
> 
> -- disponibles...
> -- ... per a d'altres persones
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:4
> +msgid ""
> +"A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to trusted\n"
> +"computers using SSH, without entering a different password \n"
> +"for each of them."
> +msgstr ""
> +"Una clau d'intèrpret d'ordres segur (SSH) us permet connectar de manera\n"
> +"segura a ordinadors emprant SSH, sense haver de teclejar diferents\n"
> +"contrasenyes per a cada un d'ells."
> 
> -- introduir
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:8
> +msgid ""
> +"If there is already a computer you want to use this key with, you \n"
> +"can set up that computer to recognize your key now. "
> +msgstr ""
> +"Si voleu emprar aquesta clau amb algun ordinador que sapigueu, podeu \n"
> +"configurar-lo ara per tal que reconegui aquesta clau. "
> 
> -- Si ja sabeu el nom d'algun ordinador amb el qual vulgueu emprar
> aquesta clau...
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:11
> +msgid "New Secure Shell Key"
> +msgstr "Nova clau d'intèrpret d'ordres segur"
> 
> -- Clau nova
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:13
> +msgid "_Just Create Key"
> +msgstr "_Només crea una clau"
> 
> -- la clau?
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:118
> +msgid "Couldn't rename key."
> +msgstr "No s'ha pogut reanomenar la clau."
> 
> -- canviar el nom
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:15
> +#, no-c-format
> +msgid "<i>This only applies to the '%s'</i> account."
> +msgstr "<i>Això només val per al compte «%s»</i>."
> 
> -- «és aplicable al compte», o bé «és vàlid»
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:818
> +msgid "Old Key Passphrase"
> +msgstr "Contrasenya antiga de la clau"
> 
> -- Contrasenya de la clau antiga?
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:823
> +msgid "New Key Passphrase"
> +msgstr "Contrasenya nova"
> 
> -- Contrasenya de la clau nova?
> -- Aquestes dues s'haurien de comprovar
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:819
> +#, c-format
> +msgid "Enter the old passphrase for: %s"
> +msgstr "Entreu una contrasenya antiga de: %s"
> 
> -- Introduïu
> 
> -#: ../src/seahorse-key-manager.c:1199
> -msgid "T_ypes"
> -msgstr "_Tipus"
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:832
> +msgid "Enter Key Passphrase"
> +msgstr "Entreu la contrasenya de la clau"
> 
> -- ídem
> 
> -msgstr "Mostra la columna tipus"
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:900
> +msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
> +msgstr "Contrasenya per a la nova clau de l'intèrpret d'ordres segur"
> 
> -- clau nova
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:901
> +msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
> +msgstr ""
> +"Entreu una contrasenya per a la nova clau de l'intèrpret d'ordres segur."
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1036
> +#, c-format
> +msgid "Enter the passphrase for: %s"
> +msgstr "Entreu la contrasenya de: %s"
> 
> +#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1092
> +msgid "Importing key. Enter passphrase"
> +msgstr "S'està important la clau. Entreu la contrasenya"
> 
> -- Introduïu, en tots tres casos
> 
> +#~ msgid "Set Up Computer for _Secure Shell..."
> +#~ msgstr "_Prepara l'ordinador per a l'intèrpret d'ordres segur..."
> 
> -- _Configura l'ordinador...
> 
> +#~ msgid "User ID"
> +#~ msgstr "ID d'usuari"
> 
> -- Identificador
> 
> +#~ msgid ""
> +#~ "Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
> +#~ "separately."
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Atès que els fitxers estan ubicats remotament, es xifraran per separat."
> 
> -- .. que els fitxers es troben en una ubicació remota, ...
> 
> +#~ msgid "Encrypt packed together in a package"
> +#~ msgstr "Xifra empaquetats tots en un sol paquet"
> 
> -- Xifra empaquetant-ho tot en un sol paquet
> 
> -"importar més tard al vostre anell de claus local."
> +#~ msgid "Unparseable Key ID"
> +#~ msgstr "No es pot analitzar la ID de la clau"
> 
> -- l'identificador
> 
> +#~ msgid "Print variables in for a C type shell"
> +#~ msgstr "Escriu les variables in per a un intèrpret tipus C"
> 
> -- intèrpret d'ordres
> 
> +#~ msgid ""
> +#~ "Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords "
> +#~ "it has cached."
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Establiu-ho a «cert» per tal que el seahorse-agent us pregunti abans de "
> +#~ "donar contrasenyes que estiguin en memòria cau."
> 
> -- «mostrar» en lloc de «donar»
> 
> +#~ msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
> +#~ msgstr "El temps (en minuts) a encauar contrasenyes GPG"
> 
> -- durant el qual s'encauaran contrasenyes...
> 
> +#~ msgid ""
> +#~ "When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a "
> +#~ "period of time."
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Si s'estableix, el seahorse-agent expira contrasenyes GPG de la memòria "
> +#~ "cau al cap d'un cert temps."
> 
> -- el seahorse-agent farà que les contrasenyes [...] vencin al cap
> d'un cert temps.
> 
> +#~ msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
> +#~ msgstr "<b>Recorda contrasenyes PGP</b>"
> 
> -- les contrasenyes
> 
> +#~ msgid "Show _icon in status area when passphrases are in memory"
> +#~ msgstr ""
> +#~ "Mostra una _icona en l'àrea de notificació quan hi hagi contrasenyes en "
> +#~ "memòria"
> 
> -- a l'àrea
> 
> +#~ msgid "Signing Failed"
> +#~ msgstr "Ha fallat el signat del text"
> 
> -- la signatura
> 
> +#~ msgid "Text may be malformed."
> +#~ msgstr "El text pot estar mal format."
> 
> -- Pot ser que el text estigui...
> 
> +#~ msgid "Keys found but not imported"
> +#~ msgstr "S'han trobat les claus però no s'han importat"
> 
> -- sobra el «les»
> 
> +#~ msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
> +#~ msgstr "Habilita el connector de xifratge seahorse al gedit."
> 
> +#~ msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
> +#~ msgstr "Habilita al gedit el connector del seahorse"
> 
> -- Noms de programa en majúscules, en totes dues cadenes
> 
> +#~ msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
> +#~ msgid_plural "Encrypt the selected files"
> +#~ msgstr[0] "Xifra (i signa opcionalment) l'arxiu seleccionat"
> +#~ msgstr[1] "Xifra els arxius seleccionats"
> 
> -- fitxers
> 
> +#~ msgid "Sign the selected file"
> +#~ msgid_plural "Sign the selected files"
> +#~ msgstr[0] "Signa el fitxer seleccionat"
> +#~ msgstr[1] "Signa els fitxers seleccionat"
> 
> -- El plural hauria de ser «fitxers»
> 
> +#~ msgid "Configure key servers and other encryption settings"
> +#~ msgstr "Configura servidors de claus i altres paràmetres de xifratge"
> 
> -- els servidors
> 
> +#~ msgid "file..."
> +#~ msgstr "fitxer ..."
> 
> -- sobra l'espai
> 
> +#~ msgid "Couldn't write key to file"
> +#~ msgstr "No s'ha pogut escriure la clau a un fitxer"
> 
> -- al fitxer
> 
> -#~ msgstr "Esteu segur que voleu signar tots els ID d'usuari de %s?"
> +#~ msgstr "Segur que voleu signar tots els ID d'usuari de %s?"
> 
> -- identificadors
> 
>  #~ msgid "Are you sure you want to sign the '%s' user ID?"
> -#~ msgstr "Esteu segur que voleu signar l'ID d'usuari «%s»?"
> +#~ msgstr "Segur que voleu signar l'ID d'usuari «%s»?"
> 
> -- identificador
> 
> Buf, això sí que era un tros de diff...
> 
> Bona feina! Va, que ja gairebé estem al 100 %.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME