Re: [GNOME] Traducció del seahorse

David Planella david.planella a googlemail.com
dij set 18 23:30:46 CEST 2008


Bones Gil,

el que hi he vist:

+#: ../daemon/seahorse-daemon.c:66
+msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
+msgstr "No executins el seahorse-daemon com a un dimoni"

-- executis

+#: ../daemon/seahorse-service-crypto.c:161
+#, c-format
+msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
+msgstr "Signat per <i><key id='%s'/> <b>Revocat</b></i> el %s."

-- Revocat en minúscula per ser consistent amb la resta de cadenes semblants

+# FIXME
+#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.c:112
+msgid "Saved password or login"
+msgstr "Contrasenya desada o d'entrada"

-- Jo tampoc veig gaire clar l'original. Altres suggeriments: «Entrada
o contrasenya desada», «Contrasenya desada o entrada»

+#. To translators: This is the noun not the verb.
+#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:14
+msgid "Use:"
+msgstr "Utilitza:"

-- Ús:
-- (segons el comentari dels desenvolupadors)

+#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
+#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:19
+msgid "_Read"
+msgstr "_Llegeix"
+
+#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
+#: ../gkr/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:21
+msgid "_Write"
+msgstr "_Escriu"

-- Lectura
-- Escriptura
-- Ja sé que no és l'infinitiu, però crec que és més correcte així. De
qualsevol manera, a jutjar pel comentari dels desenvolupadors, no
hauríem d'utilitzar l'imperatiu.

-#: ../libseahorse/seahorse-hkp-source.c:710
+#. Filter Label
+#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:185
+msgid "Search _for:"
+msgstr "Ce_rca: "

-- sobra l'espai final

+#: ../libcryptui/cryptui-key-chooser.c:243
+msgid "None (Don't Sign)"
+msgstr "Cap (No signis)"

-- «No» en minúscula

+#: ../libegg/egg-datetime.c:320
+msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
+msgstr "El mode gandul no normalitza els valors de data i hora entrats"

-- de la data i l'hora
-- «introduïts» en lloc d'«entrats»

+#: ../libegg/egg-datetime.c:492
+msgid "Enter the date directly"
+msgstr "Introduïu la data correctament"

-- directament

+#: ../libegg/egg-datetime.c:499
+msgid "Select the date from a calendar"
+msgstr "Seleccioneu la data amb un calendari"

-- «en un calendari», «des d'un calendari»?

+#: ../libegg/egg-datetime.c:517
+msgid "Enter the time directly"
+msgstr "Introduïu el temps directament"
+
+#: ../libegg/egg-datetime.c:524
+msgid "Select Time"
+msgstr "Seleccioneu el temps"
+
+#: ../libegg/egg-datetime.c:524
+msgid "Select the time from a list"
+msgstr "Seleccioneu el temps d'una llista"

-- «l'hora», en tots tres casos

+#: ../libseahorse/seahorse-add-keyserver.glade.h:6
+msgid "The port to access the server on."
+msgstr "El port on accedir al servidor."

-- des d'on

+#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:66
+msgid ""
+"For help contact your system adminstrator or the administrator of the key "
+"server."
+msgstr ""
+"Per a més ajuda contacteu el vostre administrador de sistemes o "
+"l'administrador del servidor de claus."

-- Si us cal ajuda...

+#: ../libcryptui/cryptui.c:213
+msgid ""
+"No encryption keys were found with which to perform the operation you "
+"requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
+"started so that you may either create a key or import one."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap clau de xifratge amb la que realitzar l'acció que heu "
+"sol·licitat. S'iniciarà el programa <b>Contrasenyes i claus de xifratge</b> "
+"de manera que pogueu crear una clau, o bé, importar-ne una."

-- amb la qual realitzar l'acció...
-- sobra la coma després de l'«o bé»

+#: ../pgp/seahorse-add-uid.glade.h:1
+msgid "Add User ID"
+msgstr "Afegeix ID d'usuari"

-- ...un identificador d'usuari

+#: ../pgp/seahorse-add-uid.glade.h:2
+msgid "Create the new user ID"
+msgstr "Crea el nou ID d'usuari"

-- ...l'identificador d'usuari nou

-#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:162
-msgid "Choose Recipients"
-msgstr "Escolliu els destinataris"
+#: ../pgp/seahorse-gpgmex-util.c:55
+msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut desxifrar. Possiblement no teniu la clau per a desxifrar."

-- la clau de desxifratge

+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:947
 #, c-format
-msgid "You have selected %d folder"
-msgid_plural "You have selected %d folders"
-msgstr[0] "Heu seleccionat %d carpeta"
-msgstr[1] "Heu seleccionat %d carpetes"
+msgid "Searching for key id '%s'..."
+msgstr "S'està cercant la clau amb id «%s»..."

-- amb l'id o amb l'identificador

-#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:820
-#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:843
-msgid "Couldn't list files"
-msgstr "No s'han pogut llistar els fitxers"
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1184
+msgid "Sending keys to key server..."
+msgstr "S'estan enviant les claus al servidor..."

-- o bé es treu l'article («les») a aquesta, o bé s'afegeix a les
altres cadenes semblants.

-#: ../src/main.c:61 ../src/seahorse-key-manager.c:861
-msgid "Encryption Key Manager"
-msgstr "Gestor de claus de xifratge"
+#: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:1416
+msgid "LDAP Key Server"
+msgstr "Servidors de claus LDAP"

-- Servidor, en singular

-#: ../src/seahorse-generate-select.c:146
-msgid "Used to access other computers (eg: via a terminal)"
-msgstr "Emprades per a accedir a ordinadors (p.ex.: via un terminal)"
+#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.c:169
+msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
+msgstr "Introduïu dues vegades la contrasenya per a la nova clau."

-- clau nova

+#: ../pgp/seahorse-pgp-generate.glade.h:12
+msgid "New PGP Key"
+msgstr "Nova clau PGP"

-- Clau PGP nova

+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:220
+msgid "Couldn't change primary user ID"
+msgstr "No s'ha pogut canviar l'ID primari de l'usuari"

-#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:6
-#: ../src/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:23
-#: ../src/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:20
-#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:17
-msgid "Details"
-msgstr "Detalls"
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:239
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the '%s' user ID?"
+msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment l'ID d'usuari «%s»?"

-#: ../src/seahorse-gkeyring-item-properties.glade.h:7
-#: ../src/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:19
-msgid "Key"
-msgstr "Clau"
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:250
+msgid "Couldn't delete user ID"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir l'id d'usuari"

-- jo utilitzaria «identificador» per a totes tres.

+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:439
+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1779
+msgid "Name/Email"
+msgstr "Nom/Correu electrònic"

-- Nom/adreça electrònica

+#: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:847
+#, c-format
+msgid "This key expired on: %s"
+msgstr "Aquesta clau va expirar el: %s"

-- va vèncer

+#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:4
+#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:3
+msgid "<b>Email:</b>"
+msgstr "<b>Correu:</b>"

-- Adreça electrònica

+#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:27
+msgid "Go to next photo"
+msgstr "Vés a la següent foto"
+
+#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:28
+msgid "Go to previous photo"
+msgstr "Vés a l'anterior foto"

-- foto següent
-- foto anterior

+#: ../pgp/seahorse-pgp-private-key-properties.glade.h:29
+#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:29
+msgid "Key ID:"
+msgstr "ID de la clau:"

-- identificador

+#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:5
+msgid "<b>Indicate Trust:</b>"
+msgstr "<b>Indica la confiança:</b>"

-- Indiqueu

+#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:17
+msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
+msgstr "<b>_Gent que ha signat aquesta clau:</b>"

-- Persones que han... ?

+#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:24
+#, no-c-format
+msgid "I trust signatures from '%s' on other keys"
+msgstr "Confio en les signatures de «%s» a les altres claus"

-- sobra el «les»

+#: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.glade.h:44
+msgid "_Only display the signatures of people I trust"
+msgstr "Només m_ostra signatures de gent en qui confiï"

-- _Mostra només...

+#: ../pgp/seahorse-pgp-revoke.c:116
+msgid "No reason for revoking key"
+msgstr "Cap raó per revocar la clau"

-- Cap motiu per la revocació ...

+#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:104
+#, c-format
+msgid "Enter new passphrase for '%s'"
+msgstr "Entreu una contrasenya nova per a «%s»"
+
+#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:106
+#, c-format
+msgid "Enter passphrase for '%s'"
+msgstr "Entreu la contrasenya per a «%s»"
+
+#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:109
+#: ../src/seahorse-change-passphrase.glade.h:4
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Entreu una contrasenya nova"
+
+#: ../pgp/seahorse-pgp-source.c:111
+msgid "Enter passphrase"
+msgstr "Entreu la contrasenya"

-- «Introduïu», en tots els casos

+#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:2
+msgid "Generate a new key of your own: "
+msgstr "Genereu una clau per a vós mateix: "

-- Genereu una clau pròpia nova?

+#: ../src/seahorse-key-manager.glade.h:3
+msgid "Import existing keys from a file:"
+msgstr "Importa les claus existents en un fitxer:"

-- d'un fitxer?

+#: ../src/seahorse-keyserver-results.vala:226
+msgid "Importing keys from key servers"
+msgstr "S'estan important claus de servidors de claus"

-- dels servidors

+#: ../src/seahorse-keyserver-sync.c:221
+msgid "Synchronizing keys"
+msgstr "S'estan sincronitzant les claus"

-- Mirant la cadena de sota, crec que aquesta és a la barra de títol
del diàleg, per la qual cosa seria millor «Sincronització de claus»

+#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:1
+msgid "<b>X keys are selected for synchronizing</b>"
+msgstr "<b>S'han seleccionat X claus per sincronitzar</b>"

-- claus X?
-- no sé a què es refereix

+#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:2
+msgid "Sync Keys"
+msgstr "Sincronitza claus"

-- les claus

+#: ../src/seahorse-keyserver-sync.glade.h:3
+msgid ""
+"This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
+"to use. You'll also get any changes others have made since you received "
+"their keys."
+msgstr ""
+"Això publicarà les claus del vostre anell de claus de manera que estiguin "
+"dispobibles a d'altres persones. També podreu obtenir els canvis que "
+"d'altres hagin fet des de la darrera vegada que vau rebre les seves claus."

-- disponibles...
-- ... per a d'altres persones

+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:4
+msgid ""
+"A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to trusted\n"
+"computers using SSH, without entering a different password \n"
+"for each of them."
+msgstr ""
+"Una clau d'intèrpret d'ordres segur (SSH) us permet connectar de manera\n"
+"segura a ordinadors emprant SSH, sense haver de teclejar diferents\n"
+"contrasenyes per a cada un d'ells."

-- introduir

+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:8
+msgid ""
+"If there is already a computer you want to use this key with, you \n"
+"can set up that computer to recognize your key now. "
+msgstr ""
+"Si voleu emprar aquesta clau amb algun ordinador que sapigueu, podeu \n"
+"configurar-lo ara per tal que reconegui aquesta clau. "

-- Si ja sabeu el nom d'algun ordinador amb el qual vulgueu emprar
aquesta clau...

+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:11
+msgid "New Secure Shell Key"
+msgstr "Nova clau d'intèrpret d'ordres segur"

-- Clau nova

+#: ../ssh/seahorse-ssh-generate.glade.h:13
+msgid "_Just Create Key"
+msgstr "_Només crea una clau"

-- la clau?

+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.c:118
+msgid "Couldn't rename key."
+msgstr "No s'ha pogut reanomenar la clau."

-- canviar el nom

+#: ../ssh/seahorse-ssh-key-properties.glade.h:15
+#, no-c-format
+msgid "<i>This only applies to the '%s'</i> account."
+msgstr "<i>Això només val per al compte «%s»</i>."

-- «és aplicable al compte», o bé «és vàlid»

+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:818
+msgid "Old Key Passphrase"
+msgstr "Contrasenya antiga de la clau"

-- Contrasenya de la clau antiga?

+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:823
+msgid "New Key Passphrase"
+msgstr "Contrasenya nova"

-- Contrasenya de la clau nova?
-- Aquestes dues s'haurien de comprovar

+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:819
+#, c-format
+msgid "Enter the old passphrase for: %s"
+msgstr "Entreu una contrasenya antiga de: %s"

-- Introduïu

-#: ../src/seahorse-key-manager.c:1199
-msgid "T_ypes"
-msgstr "_Tipus"
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:832
+msgid "Enter Key Passphrase"
+msgstr "Entreu la contrasenya de la clau"

-- ídem

-msgstr "Mostra la columna tipus"
+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:900
+msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
+msgstr "Contrasenya per a la nova clau de l'intèrpret d'ordres segur"

-- clau nova

+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:901
+msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
+msgstr ""
+"Entreu una contrasenya per a la nova clau de l'intèrpret d'ordres segur."

+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1036
+#, c-format
+msgid "Enter the passphrase for: %s"
+msgstr "Entreu la contrasenya de: %s"

+#: ../ssh/seahorse-ssh-operation.c:1092
+msgid "Importing key. Enter passphrase"
+msgstr "S'està important la clau. Entreu la contrasenya"

-- Introduïu, en tots tres casos

+#~ msgid "Set Up Computer for _Secure Shell..."
+#~ msgstr "_Prepara l'ordinador per a l'intèrpret d'ordres segur..."

-- _Configura l'ordinador...

+#~ msgid "User ID"
+#~ msgstr "ID d'usuari"

-- Identificador

+#~ msgid ""
+#~ "Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
+#~ "separately."
+#~ msgstr ""
+#~ "Atès que els fitxers estan ubicats remotament, es xifraran per separat."

-- .. que els fitxers es troben en una ubicació remota, ...

+#~ msgid "Encrypt packed together in a package"
+#~ msgstr "Xifra empaquetats tots en un sol paquet"

-- Xifra empaquetant-ho tot en un sol paquet

-"importar més tard al vostre anell de claus local."
+#~ msgid "Unparseable Key ID"
+#~ msgstr "No es pot analitzar la ID de la clau"

-- l'identificador

+#~ msgid "Print variables in for a C type shell"
+#~ msgstr "Escriu les variables in per a un intèrpret tipus C"

-- intèrpret d'ordres

+#~ msgid ""
+#~ "Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords "
+#~ "it has cached."
+#~ msgstr ""
+#~ "Establiu-ho a «cert» per tal que el seahorse-agent us pregunti abans de "
+#~ "donar contrasenyes que estiguin en memòria cau."

-- «mostrar» en lloc de «donar»

+#~ msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
+#~ msgstr "El temps (en minuts) a encauar contrasenyes GPG"

-- durant el qual s'encauaran contrasenyes...

+#~ msgid ""
+#~ "When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a "
+#~ "period of time."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'estableix, el seahorse-agent expira contrasenyes GPG de la memòria "
+#~ "cau al cap d'un cert temps."

-- el seahorse-agent farà que les contrasenyes [...] vencin al cap
d'un cert temps.

+#~ msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
+#~ msgstr "<b>Recorda contrasenyes PGP</b>"

-- les contrasenyes

+#~ msgid "Show _icon in status area when passphrases are in memory"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra una _icona en l'àrea de notificació quan hi hagi contrasenyes en "
+#~ "memòria"

-- a l'àrea

+#~ msgid "Signing Failed"
+#~ msgstr "Ha fallat el signat del text"

-- la signatura

+#~ msgid "Text may be malformed."
+#~ msgstr "El text pot estar mal format."

-- Pot ser que el text estigui...

+#~ msgid "Keys found but not imported"
+#~ msgstr "S'han trobat les claus però no s'han importat"

-- sobra el «les»

+#~ msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
+#~ msgstr "Habilita el connector de xifratge seahorse al gedit."

+#~ msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
+#~ msgstr "Habilita al gedit el connector del seahorse"

-- Noms de programa en majúscules, en totes dues cadenes

+#~ msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
+#~ msgid_plural "Encrypt the selected files"
+#~ msgstr[0] "Xifra (i signa opcionalment) l'arxiu seleccionat"
+#~ msgstr[1] "Xifra els arxius seleccionats"

-- fitxers

+#~ msgid "Sign the selected file"
+#~ msgid_plural "Sign the selected files"
+#~ msgstr[0] "Signa el fitxer seleccionat"
+#~ msgstr[1] "Signa els fitxers seleccionat"

-- El plural hauria de ser «fitxers»

+#~ msgid "Configure key servers and other encryption settings"
+#~ msgstr "Configura servidors de claus i altres paràmetres de xifratge"

-- els servidors

+#~ msgid "file..."
+#~ msgstr "fitxer ..."

-- sobra l'espai

+#~ msgid "Couldn't write key to file"
+#~ msgstr "No s'ha pogut escriure la clau a un fitxer"

-- al fitxer

-#~ msgstr "Esteu segur que voleu signar tots els ID d'usuari de %s?"
+#~ msgstr "Segur que voleu signar tots els ID d'usuari de %s?"

-- identificadors

 #~ msgid "Are you sure you want to sign the '%s' user ID?"
-#~ msgstr "Esteu segur que voleu signar l'ID d'usuari «%s»?"
+#~ msgstr "Segur que voleu signar l'ID d'usuari «%s»?"

-- identificador

Buf, això sí que era un tros de diff...

Bona feina! Va, que ja gairebé estem al 100 %.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME