Re: [GNOME] Traducció de la documentació de l'evince

Joan jodufi a gmail.com
diu oct 19 19:53:37 CEST 2008


Hola Gil,

msgid ""
"Epiphany is a simple web browser for GNOME with most standard features such
"
"as pop-up blocking, tabbed browsing. It also has optional extensions and "
"rather than using folder-based bookmarks, it has topic-based bookmarks."
msgstr ""
"L'Epiphany és un navegador web simplista per al GNOME amb la majoria de les
"
"funcions estàndard com el bloqueig de finestres emergents i navegació amb "
"pestanyes. També té extensions opcionsl i enlloc d'organitzar les adreces "
"d'interès en carpetes, les ordena basades en temes."

simplista → senzill
opcionsl → opcionals


msgid ""
"To set up the paper size, print layout, and printer margins, choose "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Per a configurar la mida del paper, el disseny d'impressió, el marges "
"d'impressió, escolliu <menuchoice><guimenu>Fitxer</"
"guimenu><guimenuitem>Configuració de la pàgina</guimenuitem></menuchoice>."

"... d'impressió i els marges ..."


msgid ""
"To add a bookmark to a topic, choose <guimenuitem>Properties</guimenuitem>
"
"from the bookmarks context menu in the bookmarks window. Type each topic
you "
"want to add this bookmark to in the <guilabel>Topics</guilabel> entry. You
"
"can create a new topic on-the-fly by typing its name and selecting "
"<guilabel>Create topic "(name)"</guilabel> from the autocompletion menu."
msgstr ""
"Per a afegir una adreça d'interès a un tema, escolliu "
"<guimenuitem>Propietats </guimenuitem> des del menú contextual de les "
"adreces d'interès en la finestra d'adreces d'interès. Escriviu els temes
que "
"voleu afegir a aquesta adreça d'interés a l'entrada <guilabel>Temes</"
"guilabel>. Podeu crear temes nous a l'instant si en teclegeu el nom i "
"seleccioneu <guilabel>Crea el tema «(nom)»</guilabel> en el menú de
compleció "
"automàtica."

d'interés → d'interès


msgid ""
"Alternatively, you may click the <guilabel>Show all Topics</guilabel> "
"expander arrow to show all currently available topics. The list of topics
is "
"sorted by relevance, with the most relevant topics on top. Choose the
topic"
"(s) to add this bookmark to simply by selecting them. Press "
"<guibutton>Close</guibutton> when you have finished."
msgstr ""
"També podeu fer clic a la fletxa expansora <guilabel>Mostra tots els
temes</"
"guilabel> per a mostrar tots els temes disponibles. La llista de temes "
"s'ordena per rellevància amb els més rellevants a dalt de tot. Escolliu els
"
"temes que voleu afegir a aquesta adreça d'interès seleccionant-los. Quan "
"acabeu premeu <guibutton>Tanca</guibutton>."

"... tots els temes disponibles actualment."


msgid ""
"Alternatively, you may click the <guilabel>Show all Topics</guilabel> "
"expander arrow to review all currently selected topics. The list of topics
"
"is sorted so that the currently selected topics come first. Choose each "
"topic from which you wish to remove this bookmark, simply by selecting it,
"
"and press <guibutton>Close</guibutton> when you have finished."
msgstr ""
"També podeu fer clic a la fletxa expansora <guilabel>Mostra tots els
temes</"
"guilabel> per a mostrar tots els temes disponibles. La llista de temes "
"s'ordena de manera que els temes seleccionats són els primers. Simplement "
"seleccioneu els temes que voleu suprimir d'aquesta adreça d'interès
fent-los "
"clic, quan acabeu premeu <guibutton>Tanca</guibutton>."

"... per a revisar tots els temes seleccionats actualment."


msgid ""
"To set the size of an entry field for a Smart Bookmark, right-click on the
"
"bookmark in the <guilabel>Edit Bookmarks</guilabel> dialog and select "
"<guimenuitem>Properties</guimenuitem> from the context menu. In the "
"<guilabel>Address</guilabel> field, add <userinput>%"
"{width=<replaceable>NUMCHARS</replaceable>}</userinput> to the end of the "
"address, replacing <replaceable>NUMCHARS</replaceable> with your desired "
"width. For example, use <userinput>http://www.google.com/search?q=%s%"
"{width=15}</userinput> to set the width of a Google search field to 15 "
"characters."
msgstr ""
"Per a establir la mida d'un camp d'entrada d'una adreça d'interès, feu clic
"
"amb el botó secundari a l'adreça d'interès en el diàleg d'<guilabel>Edita "
"adreces d'interès</guilabel> i seleccioneu <guimenuitem>Propietats</"
"guimenuitem> en el menú contextual. En el camp
d'<guilabel>Adreça</guilabel> "
"afegiu <userinput>%{width=<replaceable>NUMCAR</replaceable>}</userinput> al
"
"final de l'adreça, reemplaçeu <replaceable>NUMCAR</replaceable> amb la mida
"
"que vulgueu. Per exemple, utilitzeu <userinput>http://www.google.com/search
?"
"q=%s%{width=15}</userinput> per a establir la mida del camp de cerca de "
"Google a 15 caràcters."

"... d'una adreça d'interès intel·ligent."
reemplaçeu → reemplaceu


msgid "Clearing your personal data"
msgstr "Netejar les dades personals"

"Com netejar les dades personals" (potser s'haurien de repassar la resta de
títols de secció...)


msgid ""
"<application>Epiphany</application> let you clear all your personal data it
"
"remembered in an easy way."
msgstr ""
"L'<application>Epiphany</application> us permet netejar totes les dades "
"personals que té emmagatzemades d'una manera senzilla.web:"

Sobra ".web"


msgid ""
"The Clear All dialog, which can be accessed by clicking on the "
"<guibutton>Clear All...</guibutton> on the bottom right corner of the "
"Personal Data Manager, let you specify the items of your personal data you
"
"want to clean. For details see: <xref linkend=\"managing-cookies\"/>, <xref
"
"linkend=\"managing-passwords\"/> and <xref
linkend=\"overview-of-history\"/"
">. Note that the operation is not undoable, and by clicking on "
"<guibutton>Clear</guibutton> you will lose all the personal data of the "
"selected kind."
msgstr ""
"El diàleg de neteja totes les dades personals, al que podeu accedir en fer
"
"clic a <guibutton>Neteja-ho tot...</guibutton> a la cantonada de baix a la
"
"dreta del gestor de dades personals, us permet especificar els elements de
"
"les dades personals que voleu netejar. Per a més detalls vegeu: <xref "
"linkend=\"managing-cookies\"/>, <xref linkend=\"managing-passwords\"/> i "
"<xref linkend=\"overview-of-history\"/>. Tingueu en compte que no es pot "
"desfer l'operació i que després de prémer <guibutton>Neteja</guibutton> "
"perdreu totes les dades personals que hagueu seleccionat."

hagueu → hàgiu


msgid ""
"The certificate viewer presents the details held within the certificate. "
"Open the certificate viewer by clicking one of the two padlock icons, or by
"
"choosing <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Page Security "
"Infomation</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>General</guilabel> tab
"
"provides the following details:"
msgstr ""
"El visualitzador de certificats mostra els detalls que conté el certificat.
"
"Podeu obrir el visualitzador de certificats fent clic a una de les dues "
"icones de cadenat, o si escolliu <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
"guimenu><guimenuitem>Informació de seguretat de la pàgina</guimenuitem></"
"menuchoice>. La pestanya <guilabel>General</guilabel> proporciona els "
"detalls següents:"

"... certificats si feu clic ..."
"... cadenat o si escolliu ..." (sense coma)


Bona feina,
Joan
El 19 / octubre / 2008 13:39, Gil Forcada <gforcada a gnome.org> ha escrit:

> Bones,
>
> He actualitzat la documentació de l'evince :)
>
> Salut!
>
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20081019/40f11dde/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME