[GNOME] Traducció de la documentació del file-roller

Gil Forcada gforcada a gnome.org
diu jun 29 21:42:20 CEST 2008


Bones,

Pujat:
http://cia.vc/stats/author/gforcada/.message/aafc8

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions


Salut!

El dt 24 de 06 de 2008 a les 22:59 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Gil,
> 
> Gràcies per les correccions.
> 
> He aplicat tot el que has suggerit excepte els que impliquen corregir
> la versió original. Com has comentat s'hauria d'enviar un bug, però
> ara mateix no tinc temps ja que marxo de vacances.
> 
> També he canviat alguns títols d'apartats, com m'ha suggerit la Silvia
> en la revisió del eog.
> 
> Salut,
> Joan
> 
> 
> 
> 2008/6/22 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>     Bones,
>     
>     El que hi he vist:
>     
>     msgid "You can use the Archive Manager, also known as File
>     Roller, to
>     create, view, modify, or unpack an archive."
>     msgstr "Podeu utilitzar el gestor d'arxius, també conegut com
>     a File
>     Roller, per a crear, visualitzar, modificar i descomprimir un
>     arxiu."
>     
>     -- Tot i que la traducció està bé, la lògica diu que hauria
>     d'acabar amb
>     «descomprimir arxius.» Emplenes el bug tu mateix o ho faig
>     jo? :)
>     
>     msgid "April 2006;"
>     msgstr "Abril de 2006"
>     
>     -- un altre bug si ja t'hi poses (sempre que trobis coses
>     malament a
>     l'anglesa s'ha d'avisar eh, que no només es poden enviar
>     pedaços per
>     codi)
>     
>     #: C/file-roller.xml:205(para)
>     msgid "You can use the <application>Archive
>     Manager</application>
>     application to create, view, modify, or unpack an archive. An
>     archive is
>     a file that acts as a container for other files. An archive
>     can contain
>     many files, folders, and subfolders, usually in compressed
>     form."
>     msgstr "Podeu utilitzar el <application>gestor
>     d'arxius</application>
>     per a crear, visualitzar, modificar o descomprimir un arxiu.
>     Un arxiu es
>     un fitxer que actua com a contenidor d'altres fitxers. Un
>     arxiu pot
>     contenir molts fitxers, carpetes i subcarpetes, normalment de
>     forma
>     comprimida."
>     
>     -- bugs +1
>     
>     msgid "If you have the appropriate command-line tools
>     installed on your
>     system, <application>Archive Manager</application> supports
>     RPM and
>     Stuff files, as well as the archive formats listed in the
>     following
>     table."
>     msgstr "Si teniu instal·lades les eines de la línia d'ordres
>     apropiades
>     en el sistema, el <application>gestor d'arxius</application>
>     és
>     compatible amb els fitxers RPM i Stuff, a més dels formats
>     d'arxius
>     llistats a la taula següent."
>     
>     -- apropiades → adequades/necessàries ?
>     
>     msgid "A compressed non-archive file is a file that is created
>     when you
>     use <command>bzip</command>, <command>bzip2</command>,
>     <command>gzip</command>, <command>lzop</command>, or
>     <command>compress</command> to compress a non-archive file.
>     For example,
>     <filename>file.txt.gz</filename> is created when you use
>     <command>gzip</command> to compress
>     <filename>file.txt</filename>."
>     msgstr "Un fitxer comprimit que no és un arxiu és un fitxer
>     creat quan
>     utilitzeu el <command>bzip</command>, el
>     <command>bzip2</command>, el
>     <command>gzip</command>, el <command>lzop</command> o el
>     <command>compress</command> per a comprimir un fitxer que no
>     és un
>     arxiu. Per exemple, <filename>file.txt.gz</filename> es crea
>     quan
>     utilitzeu el <command>gzip</command> per a comprimir
>     <filename>file.txt</filename>."
>     
>     -- els file.txt els pots canviar tranquilament per fitxer.txt
>     o el que
>     et sembli més adequat
>     
>     
>     msgid "When you right-click in the <application>Archive
>     Manager</application> window, the application displays a popup
>     menu. The
>     popup menu contains the most common contextual archive
>     commands."
>     msgstr "Quan fer clic amb el botó secundari en la finestra del
>     <application>gestor d'arxius</application>, l'aplicació
>     mostrarà un menú
>     emergent. El menú emergent conté les ordres contextuals més
>     comunes de
>     l'arxiu."
>     
>     -- Quan feu (r per u)
>     
>     
>     msgid "If an archive is very large, or you have a slow system,
>     some
>     archive actions can take significant time. To abort the
>     current action,
>     press <keycap>Esc</keycap>. Alternatively, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>, or click <guibutton>Stop</guibutton> in the toolbar."
>     msgstr "Si un arxiu és molt gran o teniu un sistema lent,
>     algunes
>     accions de l'arxiu poden tardar bastant. Per a cancel·lar
>     l'acció
>     actual, premeu <keycap>Esc</keycap>. De manera alternativa,
>     seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Atura</guimenuitem></menuchoice> o feu clic a <guibutton>Atura</guibutton> en la barra d'eines."
>     
>     -- De manera alternativa → També/Igualment/Així mateix/De la
>     mateixa
>     manera ?
>     
>     
>     msgid "If you have recently opened the archive, it will be
>     listed
>     directly in the
>     <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu></menuchoice>
>     menu."
>     msgstr "Si heu obert l'arxiu recentment, directament es
>     mostrarà a la
>     llista del menú
>     <menuchoice><guimenu>Arxiu</guimenu></menuchoice>."
>     
>     -- directament → també ? Queda molt més clar
>     
>     
>     msgid "This manual documents functionality from the menubar."
>     msgstr "Aquest manual documenta la funcionalitat des de la
>     barra de
>     menú."
>     
>     -- from no sempre s'ha de traduir com a «des de», en aquest
>     cas per
>     exemple no documentes la funcionalitat des de la barra de
>     menú, en tot
>     cas documentes la funcionalitat de la barra de menú.
>     -- el diccionari, a més diu que no és funcionalitat, sinó
>     funció.
>     
>     
>     msgid "Filename Patterns"
>     msgstr "Patrons del nom de fitxer"
>     
>     -- «de» és genèric (és un títol)
>     
>     
>     msgid "<application>Archive Manager</application> enables you
>     to add,
>     extract, or delete several files at once. To apply an action
>     to all
>     files that match a certain pattern, enter the pattern in the
>     text box.
>     The pattern can include standard wildcard symbols such as
>     <keycap>*</keycap> to match any string, and <keycap>?</keycap>
>     to match
>     any single symbol. You can enter several patterns separated by
>     semicolons. <application>Archive Manager</application> applies
>     the
>     action to all files that match at least one of the patterns.
>     The
>     examples in the following table show how to use filename
>     patterns to
>     select files."
>     msgstr "El <application>gestor d'arxius</application> us
>     permet afegir,
>     extreure o suprimir varis fitxers de cop. Per a aplicar una
>     acció a tots
>     els fitxers que coincideixen a un patró, introduïu el patró en
>     el quadre
>     de text. El patró pot incloure símbols comodí estàndard com
>     ara
>     <keycap>*</keycap> si ha de coincidir qualsevol cadena i
>     <keycap>?</keycap> si només ha de coincidir un símbol. Podeu
>     introduir
>     varis patrons separats per un punt i coma. El
>     <application>gestor
>     d'arxius</application> aplica l'acció a tots els fitxers que
>     coincideixen almenys en un dels patrons. Els exemples de la
>     taula
>     següent mostren com utilitzar patrons del nom de fitxer per a
>     seleccionar fitxers."
>     
>     -- pot incloure els símbols comodí estàndards (falt els i la s
>     a
>     estàndards)
>     -- si ha de coincidir amb qualsevol cadena (falta l'«amb»)
>     -- si ha de coincidir amb un simbol (ídem que abans)
>     -- patrons de nom de fitxer (sense la l, així és més genèric)
>     
>     
>     msgid "Files Matched"
>     msgstr "Fitxers que coincideixen"
>     
>     -- que hi coincideixen (són els fitxers que coincideixen amb
>     un patró)
>     
>     
>     msgid "All files with extension <filename>tar</filename>,
>     including
>     those in which the <filename>tar</filename> extension is
>     followed by any
>     sequence of symbols, such as
>     <filename>filename.tar.gz</filename>"
>     msgstr "Tots els fitxers amb extensió
>     <filename>tar</filename>, inclosos
>     aquells en què l'extensió <filename>tar</filename> és seguida
>     per una
>     seqüència de símbols, com ara
>     <filename>filename.tar.gz</filename>"
>     
>     -- també pots canviar el filename.tar.gz per «arxiu.tar.gz»
>     per exemple
>     
>     
>     msgid "Specify the folder where <application>Archive
>     Manager</application> places the new archive clicking on the
>     entry in
>     the <guilabel>Save in folder</guilabel> drop-down list. If the
>     folder is
>     not present in list, click on <guilabel>Browse for other
>     folders</guilabel>, and select the folder. Alternatively,
>     enter the path
>     in the <guilabel>Name</guilabel> text box."
>     msgstr "Especifiqueu la carpeta on el <application>gestor
>     d'arxius</application> ubicarà l'arxiu nou fent clic a la
>     entrada de la
>     llista desplegable <guilabel>Desa en la carpeta</guilabel>. Si
>     la
>     carpeta no apareix en la llista, feu clic a <guilabel>Navega
>     per unes
>     altres carpetes</guilabel> i seleccioneu la carpeta. De manera
>     alternativa, introduïu la ruta en el quadre de text
>     <guilabel>Nom</guilabel>."
>     
>     -- el «De manera alternativa» (si n'hi ha més canvia'ls també)
>     
>     
>     msgid "You can also add files to an archive in a file manager
>     window,
>     without opening an <application>Archive Manager</application>
>     window.
>     See <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more
>     information."
>     msgstr "També podeu afegir fitxers a un arxiu en una finestra
>     del gestor
>     de fitxers, sense obrir una finestra del <application>gestor
>     d'arxius</application>. Per a més informació vegeu la <xref
>     linkend=
>     \"file-roller-fmgr\"/>."
>     
>     -- bugs +1!
>     -- hauria de ser «to an archive form a file manager window»
>     llavors la traducció tindria sentit: «a un arxiu des d'una
>     finestra del
>     gestor de fitxers»
>     
>     
>     msgid "The Add operation adds a <emphasis>copy</emphasis> of
>     the
>     specified files or folders to the archive.
>     <application>Archive
>     Manager</application> does not remove the original files,
>     which remain
>     unchanged in the file system. The copies that are added to the
>     archive
>     have the same permissions and modification date as the
>     original files."
>     msgstr "L'operació d'afegir afegeix una
>     <emphasis>còpia</emphasis> dels
>     fitxers o carpetes especificats a l'arxiu. El
>     <application>gestor
>     d'arxius</application> no suprimeix els fitxers originals, que
>     continuen
>     sense canvis en el sistema de fitxers. Les còpies que
>     s'afegeixen en
>     l'arxiu tenen els mateixos permisos i data de modificació que
>     els
>     fitxers originals."
>     
>     -- sense canvis → intactes ?
>     
>     msgid "Enter the new archive name in the
>     <guilabel>Name</guilabel> text
>     box."
>     msgstr "Introduïu el nom de l'arxiu nom en el quadre de text
>     <guilabel>Nom</guilabel>."
>     
>     -- nom de l'arxiu nou (m per n)
>     
>     
>     msgid "Choose
>     <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>"
>     
>     -- punt final
>     
>     
>     msgid "The size of the archive contents when uncompressed.
>     This
>     information is also available in the statusbar."
>     msgstr "La mida dels continguts de l'arxiu quan són
>     descomprimits.
>     Aquesta informació també està disponible en la barra d'estat."
>     
>     -- està → és disponible ?
>     
>     msgid "The compression ratio is a value used to describe the
>     reduction
>     in size of the data. For example a compression ratio of 5
>     means that the
>     compressed archive is 1/5th the size of the original data."
>     msgstr "El nivell de compressió és un valor utilitzat per a
>     descriure la
>     reducció de la mida de les dades. Per exemple un nivell de
>     compressió de
>     5 significa que l'arxiu comprimit és una cinquena part de la
>     mida de les
>     dades originals."
>     
>     -- Per exemple, (la coma)
>     
>     msgid "The path to the file within the archive. For a folder,
>     the
>     <guilabel>Location</guilabel> field is blank."
>     msgstr "El camí al fitxer dins de l'arxiu. Per a una carpeta,
>     el camp
>     <guilabel>Ubicació</guilabel> està en blanc."
>     
>     -- és en blanc.
>     
>     
>     msgid "You can use an application specified by you, rather
>     than the
>     default application, to view a file. To use an external
>     application to
>     open a file, choose
>     <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Open
>     Files</guimenuitem></menuchoice>. <application>Archive
>     Manager</application> displays the <guilabel>Open
>     Files</guilabel>
>     dialog, which lists all of the applications that can open
>     files of the
>     specified type. To select one of the applications, click on
>     the
>     application name and then click <guibutton>Open</guibutton>.
>     Alternatively, enter the application name in the
>     <guilabel>Application</guilabel> text box and then click
>     <guibutton>Open</guibutton> to launch the application of your
>     choice."
>     msgstr "Podeu utilitzar una aplicació que especifiqueu, enlloc
>     de
>     l'aplicació predeterminada, per a visualitzar un fitxer. Per a
>     utilitzar
>     una aplicació externa per a obrir un fitxer, seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Obre
>     fitxers</guimenuitem></menuchoice>. El <application>gestor
>     d'arxius</application> mostrarà el diàleg <guilabel>Obre
>     fitxers</guilabel>, que llista totes les aplicacions que poden
>     obrir
>     fitxers del tipus especificat. Per a seleccionar una de les
>     aplicacions,
>     feu clic al nom de l'aplicació i després feu clic a
>     <guibutton>Obre</guibutton>. De manera alternativa, introduïu
>     el nom de
>     l'aplicació en el quadre de text
>     <guibutton>Aplicació</guibutton> i feu
>     clic a <guibutton>Obre</guibutton> per a executar l'aplicació
>     que
>     seleccioneu."
>     
>     -- Per a visualitzar un fitxer podeu utilitzar l'aplicació que
>     especifiqueu enlloc de la predeterminada (canviat l'ordre i
>     treure les
>     comes)
>     
>     
>     msgid "You cannot use <application>Archive
>     Manager</application> to
>     change a file. If you use an application to open a file within
>     a
>     <application>Archive Manager</application> archive and make
>     any changes
>     to the opened file, <application>Archive
>     Manager</application><emphasis>does not</emphasis> save the
>     changes in
>     the archive, even if you click <guibutton>Save</guibutton> in
>     the
>     application. <application>Archive Manager</application>
>     creates a
>     temporary copy of the file, and then passes the temporary copy
>     to the
>     file-editing application. When you close the file-editing
>     application,
>     <application>Archive Manager</application> deletes the
>     temporary copy of
>     the file and all changes are lost."
>     msgstr "No podeu utilitzar el <application>gestor
>     d'arxius</application>
>     per a canviar un fitxer. Si utilitzeu una aplicació per a
>     obrir un
>     fitxer dins d'un arxiu del <application>gestor
>     d'arxius</application> i
>     realitzeu canvis al fitxer obert, el <application>gestor
>     d'arxius</application> <emphasis>no</emphasis> desarà els
>     canvis a
>     l'arxiu, fins i tot si feu clic a <guibutton>Desa</guibutton>
>     en
>     l'aplicació. El <application>gestor d'arxius</application>
>     crea una
>     còpia temporal del fitxer, i passa la còpia temporal a
>     l'aplicació
>     d'editar el fitxer. Quan tanqueu l'aplicació d'editar el
>     fitxer, el
>     <application>gestor d'arxius</application> suprimeix la còpia
>     temporal
>     del fitxer i tots els canvis es perden."
>     
>     
>     -- ...i es perden tots els canvis.
>     
>     
>     msgid "If the archive contains folders, you can show the
>     archive
>     contents in either <link linkend=
>     \"file-roller-view-type-folder\">folder
>     view</link> or <link linkend=\"file-roller-view-type-file
>     \">file
>     view</link>."
>     msgstr "Si l'arxiu conté carpetes, podeu mostrar els
>     continguts de
>     l'arxiu en <link linkend=\"file-roller-view-type-folder
>     \">visualització
>     per carpeta</link> o en <link linkend=
>     \"file-roller-view-type-file
>     \">visualització per fitxer</link>."
>     
>     
>     -- la visualització (2 vegades)
>     
>     msgid "<application>Archive Manager</application> displays the
>     archive
>     contents in folder view by default. To explicitly select
>     folder view,
>     choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View as
>     a
>     Folder</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per defecte el <application>gestor
>     d'arxius</application> mostra
>     els continguts de l'arxiu en visualització per carpeta. Per a
>     seleccionar explícitament la visualització per carpeta,
>     seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualització</guimenu><guimenuitem>Visualitza-ho
>     com una carpeta</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- ídem que abans, la visualització (enlloc de en
>     visualització)
>     
>     
>     msgid "In folder view, <application>Archive
>     Manager</application> shows
>     folders in the same way as a file manager shows folders. That
>     is,
>     <application>Archive Manager</application> indicates folders
>     in the
>     display area with a folder icon and the folder name. To view
>     the
>     contents of a folder, double-click on the folder name."
>     msgstr "En la visualització per carpeta, el
>     <application>gestor
>     d'arxius</application> mostra les carpetes de la mateixa
>     manera que el
>     gestor de fitxers mostra les carpetes. D'aquesta manera, el
>     <application>gestor d'arxius</application> indica les carpetes
>     en l'àrea
>     de visualització amb una icona de carpeta i el nom de la
>     carpeta. Per a
>     visualitzar els continguts d'una carpeta, feu doble clic al
>     nom de la
>     carpeta."
>     
>     -- de la mateixa manera que el gestor de fitxers. (sense el
>     mostra les
>     carpetes final, és redundant)
>     
>     
>     
>     msgid "To select file view, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View All
>     Files</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a seleccionar la visualització per fitxer,
>     seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualització</guimenu><guimenuitem>Visualitza tots
>     els fitxers</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     msgid "In file view, <application>Archive
>     Manager</application> displays
>     all files in the archive, including files from subfolders, in
>     a single
>     list."
>     msgstr "En la visualització per fitxer, el <application>gestor
>     d'arxius</application> mostrarà tots els fitxers de l'arxiu,
>     incloent
>     els fitxers de les subcarpetes, en una sola llista."
>     
>     -- visualització per fitxers (falta la s final) ?
>     
>     
>     msgid "To specify a sort order, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange
>     Files</guisubmenu></menuchoice> and select the required sort
>     order.
>     Alternatively, click on the heading of the corresponding
>     column."
>     msgstr "Per a especificar un criteri d'ordenació, seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guisubmenu>Organitza
>     els
>     fitxers</guisubmenu></menuchoice> i seleccioneu el criteri
>     d'ordenació
>     necessari. De manera alternativa, feu clic a la capçalera de
>     la columna
>     corresponent."
>     
>     -- (el de manera alternativa)
>     -- i seleccioneu el criteri d'ordenació desitjada (una
>     ordenació no és
>     necessària)
>     
>     
>     msgid "<application>Archive Manager</application> always
>     performs a
>     secondary sort based on the file name. In the above example,
>     <application>Archive Manager</application> sorts by name any
>     files that
>     have the same modification date."
>     msgstr "El <application>gestor d'arxius</application> sempre
>     realitza un
>     ordenació secundaria basada en el nom del fitxer. En l'exemple
>     de sobre,
>     el <application>gestor d'arxius</application> ordena pel nom
>     els fitxers
>     que tenen la mateixa data de modificació."
>     
>     -- una (no un) segona ordenació (molt millor que secundaria,
>     que
>     igualment aniria amb accent, sinó secundaries una vaga ;)
>     
>     
>     msgid "Using the File Manager to Work with an Archive"
>     msgstr "Utilitzar el gestor de fitxers per a treballar amb un
>     arxiu"
>     
>     -- Ho posaria en plural (treballar amb arxius)
>     
>     
>     msgid "Choose <guimenuitem>Extract Here</guimenuitem> to
>     extract all of
>     the archive contents into the directory where the archive is
>     located."
>     msgstr "Seleccioneu <guimenuitem>Extreu aquí</guimenuitem> per
>     a
>     extreure tots els continguts de l'arxiu dins d'un directori on
>     està
>     ubicat l'arxiu."
>     
>     -- ...tots els continguts de l'arxiu en el directori on és
>     l'arxiu.
>     
>     
>     msgid "This option is only effective while the
>     <guilabel>Overwrite
>     existing files</guilabel> option is selected."
>     msgstr "Aquesta opció només és efectiva mentre que l'opció
>     <guilabel>Sobreescriu els fitxers existents</guilabel> està
>     seleccionada."
>     
>     -- sense el que de «mentre que l'opció» (n'hi ha més)
>     -- està → estigui
>     
>     
>     msgid "Select the <guilabel>Do not extract older
>     files</guilabel> option
>     to extract the specified file only if the destination folder
>     does not
>     contain the specified file, or if the destination folder
>     contains an
>     older version of the specified file. <application>Archive
>     Manager</application> uses the modification date to determine
>     which file
>     is the most recent. If the version of the file in the archive
>     is older,
>     <application>Archive Manager</application> does not extract
>     the
>     specified file to the destination folder."
>     msgstr "Seleccioneu l'opció <guilabel>No extreguis els fitxers
>     si són
>     més antics</guilabel> per a només extreure el fitxer
>     especificat si la
>     carpeta de destinació no conté el fitxer especificat, o si la
>     carpeta de
>     destinació conté una versió més antiga del fitxer especificat.
>     El
>     <application>gestor d'arxius</application> utilitza la data de
>     modificació per a determinar quin és el fitxer més recent. Si
>     la versió
>     del fitxer a l'arxiu és més antiga, el <application>gestor
>     d'arxius</application> no extraurà el fitxer especificat a la
>     carpeta de
>     destinació."
>     
>     -- per a extreure només (el només després d'extreure)
>     
>     
>     Bona feina!!
>     
>     Salut!
>     
>     
>     El dc 18 de 06 de 2008 a les 23:21 +0200, en/na Joan va
>     escriure:
>     
>     > Hola Jordi,
>     >
>     > Adjunto la traducció amb els comentaris que has fet.
>     >
>     > Al final he utilitzat «barra de carpetes» per a traduir
>     «folderbar» ja
>     > que es tracta d'una barra on hi ha carpetes :)
>     >
>     > Gràcies per la revisió,
>     > Joan
>     >
>     >
>     >
>     > 2008/6/18 Jordi Mas <jmas a softcatala.org>:
>     >     En/na Joan ha escrit:
>     >
>     >         Hola,
>     >
>     >         Us adjunto la traducció de la documentació
>     del
>     >         file-roller.
>     >         Continuaré amb la documentació del
>     gconf-editor.
>     >
>     >
>     >     Hola Joan,
>     >
>     >     Dues coses que he vist:
>     >
>     >     #: C/file-roller.xml:109(para)
>     C/file-roller.xml:117(para)
>     >     C/file-roller.xml:125(para)
>     C/file-roller.xml:133(para)
>     >     msgid "Sun GNOME Documentation Team"
>     >     msgstr "Equip de documentació del GNOME Sun"
>     >
>     >     Jo diria:
>     >
>     >     "Equip de documentació del GNOME de Sun"
>     >
>     >     A:
>     >
>     >     #: C/file-roller.xml:352(term)
>     >     msgid "Folderbar"
>     >     msgstr "Barra de carpetes"
>     >
>     >     #: C/file-roller.xml:354(para)
>     >     msgid "The folderbar enables you to navigate among
>     folders
>     >     within an archive. <application>Archive
>     Manager</application>
>     >     displays the folderbar only in folder view. See
>     <xref linkend=
>     >     \"file-roller-view-type-folder\"/> for more
>     information."
>     >     msgstr "La barra de carpeta us permet navegar a
>     través de les
>     >     carpetes d'un arxiu. El <application>gestor
>     >     d'arxius</application> només mostra la barra de
>     carpetes en la
>     >     visualització per carpeta. Vegeu la <xref linkend=
>     >     \"file-roller-view-type-folder\"/> per a més
>     informació."
>     >
>     >     S'hauria de pensar si 'folderbar' el traduïm com
>     "Barra de
>     >     carpetes" o bé "Barra de carpeta" i
>     estandaritzar-ho.
>     >
>     >     Molt bona feina Joan, quan puguis envia de nou la
>     versió
>     >     corregida.
>     >
>     >     Gràcies,
>     >     --
>     >
>     >     Jordi Mas i Hernàndez, HomePage
>     >     http://www.softcatala.org/~jmas/
>     >     Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
>     >     Planeta Softcatalà:
>     http://www.softcatala.org/planet/
>     >
>     >
>     >     _______________________________________________
>     >     GNOME mailing list
>     >     GNOME a llistes.softcatala.org
>     >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     >
>     >
>     >
>     > --
>     > Salut,
>     > Joan
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME