Re: [GNOME] Traducció de la documentació del file-roller

Joan jodufi a gmail.com
dim jun 24 22:59:30 CEST 2008


Hola Gil,

Gràcies per les correccions.

He aplicat tot el que has suggerit excepte els que impliquen corregir la
versió original. Com has comentat s'hauria d'enviar un bug, però ara mateix
no tinc temps ja que marxo de vacances.

També he canviat alguns títols d'apartats, com m'ha suggerit la Silvia en la
revisió del eog.

Salut,
Joan2008/6/22 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:

> Bones,
>
> El que hi he vist:
>
> msgid "You can use the Archive Manager, also known as File Roller, to
> create, view, modify, or unpack an archive."
> msgstr "Podeu utilitzar el gestor d'arxius, també conegut com a File
> Roller, per a crear, visualitzar, modificar i descomprimir un arxiu."
>
> -- Tot i que la traducció està bé, la lògica diu que hauria d'acabar amb
> «descomprimir arxius.» Emplenes el bug tu mateix o ho faig jo? :)
>
> msgid "April 2006;"
> msgstr "Abril de 2006"
>
> -- un altre bug si ja t'hi poses (sempre que trobis coses malament a
> l'anglesa s'ha d'avisar eh, que no només es poden enviar pedaços per
> codi)
>
> #: C/file-roller.xml:205(para)
> msgid "You can use the <application>Archive Manager</application>
> application to create, view, modify, or unpack an archive. An archive is
> a file that acts as a container for other files. An archive can contain
> many files, folders, and subfolders, usually in compressed form."
> msgstr "Podeu utilitzar el <application>gestor d'arxius</application>
> per a crear, visualitzar, modificar o descomprimir un arxiu. Un arxiu es
> un fitxer que actua com a contenidor d'altres fitxers. Un arxiu pot
> contenir molts fitxers, carpetes i subcarpetes, normalment de forma
> comprimida."
>
> -- bugs +1
>
> msgid "If you have the appropriate command-line tools installed on your
> system, <application>Archive Manager</application> supports RPM and
> Stuff files, as well as the archive formats listed in the following
> table."
> msgstr "Si teniu instal·lades les eines de la línia d'ordres apropiades
> en el sistema, el <application>gestor d'arxius</application> és
> compatible amb els fitxers RPM i Stuff, a més dels formats d'arxius
> llistats a la taula següent."
>
> -- apropiades → adequades/necessàries ?
>
> msgid "A compressed non-archive file is a file that is created when you
> use <command>bzip</command>, <command>bzip2</command>,
> <command>gzip</command>, <command>lzop</command>, or
> <command>compress</command> to compress a non-archive file. For example,
> <filename>file.txt.gz</filename> is created when you use
> <command>gzip</command> to compress <filename>file.txt</filename>."
> msgstr "Un fitxer comprimit que no és un arxiu és un fitxer creat quan
> utilitzeu el <command>bzip</command>, el <command>bzip2</command>, el
> <command>gzip</command>, el <command>lzop</command> o el
> <command>compress</command> per a comprimir un fitxer que no és un
> arxiu. Per exemple, <filename>file.txt.gz</filename> es crea quan
> utilitzeu el <command>gzip</command> per a comprimir
> <filename>file.txt</filename>."
>
> -- els file.txt els pots canviar tranquilament per fitxer.txt o el que
> et sembli més adequat
>
>
> msgid "When you right-click in the <application>Archive
> Manager</application> window, the application displays a popup menu. The
> popup menu contains the most common contextual archive commands."
> msgstr "Quan fer clic amb el botó secundari en la finestra del
> <application>gestor d'arxius</application>, l'aplicació mostrarà un menú
> emergent. El menú emergent conté les ordres contextuals més comunes de
> l'arxiu."
>
> -- Quan feu (r per u)
>
>
> msgid "If an archive is very large, or you have a slow system, some
> archive actions can take significant time. To abort the current action,
> press <keycap>Esc</keycap>. Alternatively, choose
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Stop</guimenuitem></menuchoice>,
> or click <guibutton>Stop</guibutton> in the toolbar."
> msgstr "Si un arxiu és molt gran o teniu un sistema lent, algunes
> accions de l'arxiu poden tardar bastant. Per a cancel·lar l'acció
> actual, premeu <keycap>Esc</keycap>. De manera alternativa, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Atura</guimenuitem></menuchoice>
> o feu clic a <guibutton>Atura</guibutton> en la barra d'eines."
>
> -- De manera alternativa → També/Igualment/Així mateix/De la mateixa
> manera ?
>
>
> msgid "If you have recently opened the archive, it will be listed
> directly in the <menuchoice><guimenu>Archive</guimenu></menuchoice>
> menu."
> msgstr "Si heu obert l'arxiu recentment, directament es mostrarà a la
> llista del menú <menuchoice><guimenu>Arxiu</guimenu></menuchoice>."
>
> -- directament → també ? Queda molt més clar
>
>
> msgid "This manual documents functionality from the menubar."
> msgstr "Aquest manual documenta la funcionalitat des de la barra de
> menú."
>
> -- from no sempre s'ha de traduir com a «des de», en aquest cas per
> exemple no documentes la funcionalitat des de la barra de menú, en tot
> cas documentes la funcionalitat de la barra de menú.
> -- el diccionari, a més diu que no és funcionalitat, sinó funció.
>
>
> msgid "Filename Patterns"
> msgstr "Patrons del nom de fitxer"
>
> -- «de» és genèric (és un títol)
>
>
> msgid "<application>Archive Manager</application> enables you to add,
> extract, or delete several files at once. To apply an action to all
> files that match a certain pattern, enter the pattern in the text box.
> The pattern can include standard wildcard symbols such as
> <keycap>*</keycap> to match any string, and <keycap>?</keycap> to match
> any single symbol. You can enter several patterns separated by
> semicolons. <application>Archive Manager</application> applies the
> action to all files that match at least one of the patterns. The
> examples in the following table show how to use filename patterns to
> select files."
> msgstr "El <application>gestor d'arxius</application> us permet afegir,
> extreure o suprimir varis fitxers de cop. Per a aplicar una acció a tots
> els fitxers que coincideixen a un patró, introduïu el patró en el quadre
> de text. El patró pot incloure símbols comodí estàndard com ara
> <keycap>*</keycap> si ha de coincidir qualsevol cadena i
> <keycap>?</keycap> si només ha de coincidir un símbol. Podeu introduir
> varis patrons separats per un punt i coma. El <application>gestor
> d'arxius</application> aplica l'acció a tots els fitxers que
> coincideixen almenys en un dels patrons. Els exemples de la taula
> següent mostren com utilitzar patrons del nom de fitxer per a
> seleccionar fitxers."
>
> -- pot incloure els símbols comodí estàndards (falt els i la s a
> estàndards)
> -- si ha de coincidir amb qualsevol cadena (falta l'«amb»)
> -- si ha de coincidir amb un simbol (ídem que abans)
> -- patrons de nom de fitxer (sense la l, així és més genèric)
>
>
> msgid "Files Matched"
> msgstr "Fitxers que coincideixen"
>
> -- que hi coincideixen (són els fitxers que coincideixen amb un patró)
>
>
> msgid "All files with extension <filename>tar</filename>, including
> those in which the <filename>tar</filename> extension is followed by any
> sequence of symbols, such as <filename>filename.tar.gz</filename>"
> msgstr "Tots els fitxers amb extensió <filename>tar</filename>, inclosos
> aquells en què l'extensió <filename>tar</filename> és seguida per una
> seqüència de símbols, com ara <filename>filename.tar.gz</filename>"
>
> -- també pots canviar el filename.tar.gz per «arxiu.tar.gz» per exemple
>
>
> msgid "Specify the folder where <application>Archive
> Manager</application> places the new archive clicking on the entry in
> the <guilabel>Save in folder</guilabel> drop-down list. If the folder is
> not present in list, click on <guilabel>Browse for other
> folders</guilabel>, and select the folder. Alternatively, enter the path
> in the <guilabel>Name</guilabel> text box."
> msgstr "Especifiqueu la carpeta on el <application>gestor
> d'arxius</application> ubicarà l'arxiu nou fent clic a la entrada de la
> llista desplegable <guilabel>Desa en la carpeta</guilabel>. Si la
> carpeta no apareix en la llista, feu clic a <guilabel>Navega per unes
> altres carpetes</guilabel> i seleccioneu la carpeta. De manera
> alternativa, introduïu la ruta en el quadre de text
> <guilabel>Nom</guilabel>."
>
> -- el «De manera alternativa» (si n'hi ha més canvia'ls també)
>
>
> msgid "You can also add files to an archive in a file manager window,
> without opening an <application>Archive Manager</application> window.
> See <xref linkend=\"file-roller-fmgr\"/> for more information."
> msgstr "També podeu afegir fitxers a un arxiu en una finestra del gestor
> de fitxers, sense obrir una finestra del <application>gestor
> d'arxius</application>. Per a més informació vegeu la <xref linkend=
> \"file-roller-fmgr\"/>."
>
> -- bugs +1!
> -- hauria de ser «to an archive form a file manager window»
> llavors la traducció tindria sentit: «a un arxiu des d'una finestra del
> gestor de fitxers»
>
>
> msgid "The Add operation adds a <emphasis>copy</emphasis> of the
> specified files or folders to the archive. <application>Archive
> Manager</application> does not remove the original files, which remain
> unchanged in the file system. The copies that are added to the archive
> have the same permissions and modification date as the original files."
> msgstr "L'operació d'afegir afegeix una <emphasis>còpia</emphasis> dels
> fitxers o carpetes especificats a l'arxiu. El <application>gestor
> d'arxius</application> no suprimeix els fitxers originals, que continuen
> sense canvis en el sistema de fitxers. Les còpies que s'afegeixen en
> l'arxiu tenen els mateixos permisos i data de modificació que els
> fitxers originals."
>
> -- sense canvis → intactes ?
>
> msgid "Enter the new archive name in the <guilabel>Name</guilabel> text
> box."
> msgstr "Introduïu el nom de l'arxiu nom en el quadre de text
> <guilabel>Nom</guilabel>."
>
> -- nom de l'arxiu nou (m per n)
>
>
> msgid "Choose
>
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Seleccioneu
>
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>"
>
> -- punt final
>
>
> msgid "The size of the archive contents when uncompressed. This
> information is also available in the statusbar."
> msgstr "La mida dels continguts de l'arxiu quan són descomprimits.
> Aquesta informació també està disponible en la barra d'estat."
>
> -- està → és disponible ?
>
> msgid "The compression ratio is a value used to describe the reduction
> in size of the data. For example a compression ratio of 5 means that the
> compressed archive is 1/5th the size of the original data."
> msgstr "El nivell de compressió és un valor utilitzat per a descriure la
> reducció de la mida de les dades. Per exemple un nivell de compressió de
> 5 significa que l'arxiu comprimit és una cinquena part de la mida de les
> dades originals."
>
> -- Per exemple, (la coma)
>
> msgid "The path to the file within the archive. For a folder, the
> <guilabel>Location</guilabel> field is blank."
> msgstr "El camí al fitxer dins de l'arxiu. Per a una carpeta, el camp
> <guilabel>Ubicació</guilabel> està en blanc."
>
> -- és en blanc.
>
>
> msgid "You can use an application specified by you, rather than the
> default application, to view a file. To use an external application to
> open a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Open
> Files</guimenuitem></menuchoice>. <application>Archive
> Manager</application> displays the <guilabel>Open Files</guilabel>
> dialog, which lists all of the applications that can open files of the
> specified type. To select one of the applications, click on the
> application name and then click <guibutton>Open</guibutton>.
> Alternatively, enter the application name in the
> <guilabel>Application</guilabel> text box and then click
> <guibutton>Open</guibutton> to launch the application of your choice."
> msgstr "Podeu utilitzar una aplicació que especifiqueu, enlloc de
> l'aplicació predeterminada, per a visualitzar un fitxer. Per a utilitzar
> una aplicació externa per a obrir un fitxer, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Obre
> fitxers</guimenuitem></menuchoice>. El <application>gestor
> d'arxius</application> mostrarà el diàleg <guilabel>Obre
> fitxers</guilabel>, que llista totes les aplicacions que poden obrir
> fitxers del tipus especificat. Per a seleccionar una de les aplicacions,
> feu clic al nom de l'aplicació i després feu clic a
> <guibutton>Obre</guibutton>. De manera alternativa, introduïu el nom de
> l'aplicació en el quadre de text <guibutton>Aplicació</guibutton> i feu
> clic a <guibutton>Obre</guibutton> per a executar l'aplicació que
> seleccioneu."
>
> -- Per a visualitzar un fitxer podeu utilitzar l'aplicació que
> especifiqueu enlloc de la predeterminada (canviat l'ordre i treure les
> comes)
>
>
> msgid "You cannot use <application>Archive Manager</application> to
> change a file. If you use an application to open a file within a
> <application>Archive Manager</application> archive and make any changes
> to the opened file, <application>Archive
> Manager</application><emphasis>does not</emphasis> save the changes in
> the archive, even if you click <guibutton>Save</guibutton> in the
> application. <application>Archive Manager</application> creates a
> temporary copy of the file, and then passes the temporary copy to the
> file-editing application. When you close the file-editing application,
> <application>Archive Manager</application> deletes the temporary copy of
> the file and all changes are lost."
> msgstr "No podeu utilitzar el <application>gestor d'arxius</application>
> per a canviar un fitxer. Si utilitzeu una aplicació per a obrir un
> fitxer dins d'un arxiu del <application>gestor d'arxius</application> i
> realitzeu canvis al fitxer obert, el <application>gestor
> d'arxius</application> <emphasis>no</emphasis> desarà els canvis a
> l'arxiu, fins i tot si feu clic a <guibutton>Desa</guibutton> en
> l'aplicació. El <application>gestor d'arxius</application> crea una
> còpia temporal del fitxer, i passa la còpia temporal a l'aplicació
> d'editar el fitxer. Quan tanqueu l'aplicació d'editar el fitxer, el
> <application>gestor d'arxius</application> suprimeix la còpia temporal
> del fitxer i tots els canvis es perden."
>
>
> -- ...i es perden tots els canvis.
>
>
> msgid "If the archive contains folders, you can show the archive
> contents in either <link linkend=\"file-roller-view-type-folder\">folder
> view</link> or <link linkend=\"file-roller-view-type-file\">file
> view</link>."
> msgstr "Si l'arxiu conté carpetes, podeu mostrar els continguts de
> l'arxiu en <link linkend=\"file-roller-view-type-folder\">visualització
> per carpeta</link> o en <link linkend=\"file-roller-view-type-file
> \">visualització per fitxer</link>."
>
>
> -- la visualització (2 vegades)
>
> msgid "<application>Archive Manager</application> displays the archive
> contents in folder view by default. To explicitly select folder view,
> choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View as a
> Folder</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per defecte el <application>gestor d'arxius</application> mostra
> els continguts de l'arxiu en visualització per carpeta. Per a
> seleccionar explícitament la visualització per carpeta, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Visualització</guimenu><guimenuitem>Visualitza-ho
> com una carpeta</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- ídem que abans, la visualització (enlloc de en visualització)
>
>
> msgid "In folder view, <application>Archive Manager</application> shows
> folders in the same way as a file manager shows folders. That is,
> <application>Archive Manager</application> indicates folders in the
> display area with a folder icon and the folder name. To view the
> contents of a folder, double-click on the folder name."
> msgstr "En la visualització per carpeta, el <application>gestor
> d'arxius</application> mostra les carpetes de la mateixa manera que el
> gestor de fitxers mostra les carpetes. D'aquesta manera, el
> <application>gestor d'arxius</application> indica les carpetes en l'àrea
> de visualització amb una icona de carpeta i el nom de la carpeta. Per a
> visualitzar els continguts d'una carpeta, feu doble clic al nom de la
> carpeta."
>
> -- de la mateixa manera que el gestor de fitxers. (sense el mostra les
> carpetes final, és redundant)
>
>
>
> msgid "To select file view, choose
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>View All
> Files</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a seleccionar la visualització per fitxer, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Visualització</guimenu><guimenuitem>Visualitza tots
> els fitxers</guimenuitem></menuchoice>."
>
> msgid "In file view, <application>Archive Manager</application> displays
> all files in the archive, including files from subfolders, in a single
> list."
> msgstr "En la visualització per fitxer, el <application>gestor
> d'arxius</application> mostrarà tots els fitxers de l'arxiu, incloent
> els fitxers de les subcarpetes, en una sola llista."
>
> -- visualització per fitxers (falta la s final) ?
>
>
> msgid "To specify a sort order, choose
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guisubmenu>Arrange
> Files</guisubmenu></menuchoice> and select the required sort order.
> Alternatively, click on the heading of the corresponding column."
> msgstr "Per a especificar un criteri d'ordenació, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guisubmenu>Organitza els
> fitxers</guisubmenu></menuchoice> i seleccioneu el criteri d'ordenació
> necessari. De manera alternativa, feu clic a la capçalera de la columna
> corresponent."
>
> -- (el de manera alternativa)
> -- i seleccioneu el criteri d'ordenació desitjada (una ordenació no és
> necessària)
>
>
> msgid "<application>Archive Manager</application> always performs a
> secondary sort based on the file name. In the above example,
> <application>Archive Manager</application> sorts by name any files that
> have the same modification date."
> msgstr "El <application>gestor d'arxius</application> sempre realitza un
> ordenació secundaria basada en el nom del fitxer. En l'exemple de sobre,
> el <application>gestor d'arxius</application> ordena pel nom els fitxers
> que tenen la mateixa data de modificació."
>
> -- una (no un) segona ordenació (molt millor que secundaria, que
> igualment aniria amb accent, sinó secundaries una vaga ;)
>
>
> msgid "Using the File Manager to Work with an Archive"
> msgstr "Utilitzar el gestor de fitxers per a treballar amb un arxiu"
>
> -- Ho posaria en plural (treballar amb arxius)
>
>
> msgid "Choose <guimenuitem>Extract Here</guimenuitem> to extract all of
> the archive contents into the directory where the archive is located."
> msgstr "Seleccioneu <guimenuitem>Extreu aquí</guimenuitem> per a
> extreure tots els continguts de l'arxiu dins d'un directori on està
> ubicat l'arxiu."
>
> -- ...tots els continguts de l'arxiu en el directori on és l'arxiu.
>
>
> msgid "This option is only effective while the <guilabel>Overwrite
> existing files</guilabel> option is selected."
> msgstr "Aquesta opció només és efectiva mentre que l'opció
> <guilabel>Sobreescriu els fitxers existents</guilabel> està
> seleccionada."
>
> -- sense el que de «mentre que l'opció» (n'hi ha més)
> -- està → estigui
>
>
> msgid "Select the <guilabel>Do not extract older files</guilabel> option
> to extract the specified file only if the destination folder does not
> contain the specified file, or if the destination folder contains an
> older version of the specified file. <application>Archive
> Manager</application> uses the modification date to determine which file
> is the most recent. If the version of the file in the archive is older,
> <application>Archive Manager</application> does not extract the
> specified file to the destination folder."
> msgstr "Seleccioneu l'opció <guilabel>No extreguis els fitxers si són
> més antics</guilabel> per a només extreure el fitxer especificat si la
> carpeta de destinació no conté el fitxer especificat, o si la carpeta de
> destinació conté una versió més antiga del fitxer especificat. El
> <application>gestor d'arxius</application> utilitza la data de
> modificació per a determinar quin és el fitxer més recent. Si la versió
> del fitxer a l'arxiu és més antiga, el <application>gestor
> d'arxius</application> no extraurà el fitxer especificat a la carpeta de
> destinació."
>
> -- per a extreure només (el només després d'extreure)
>
>
> Bona feina!!
>
> Salut!
>
>
> El dc 18 de 06 de 2008 a les 23:21 +0200, en/na Joan va escriure:
> > Hola Jordi,
> >
> > Adjunto la traducció amb els comentaris que has fet.
> >
> > Al final he utilitzat «barra de carpetes» per a traduir «folderbar» ja
> > que es tracta d'una barra on hi ha carpetes :)
> >
> > Gràcies per la revisió,
> > Joan
> >
> >
> >
> > 2008/6/18 Jordi Mas <jmas a softcatala.org>:
> >     En/na Joan ha escrit:
> >
> >         Hola,
> >
> >         Us adjunto la traducció de la documentació del
> >         file-roller.
> >         Continuaré amb la documentació del gconf-editor.
> >
> >
> >     Hola Joan,
> >
> >     Dues coses que he vist:
> >
> >     #: C/file-roller.xml:109(para) C/file-roller.xml:117(para)
> >     C/file-roller.xml:125(para) C/file-roller.xml:133(para)
> >     msgid "Sun GNOME Documentation Team"
> >     msgstr "Equip de documentació del GNOME Sun"
> >
> >     Jo diria:
> >
> >     "Equip de documentació del GNOME de Sun"
> >
> >     A:
> >
> >     #: C/file-roller.xml:352(term)
> >     msgid "Folderbar"
> >     msgstr "Barra de carpetes"
> >
> >     #: C/file-roller.xml:354(para)
> >     msgid "The folderbar enables you to navigate among folders
> >     within an archive. <application>Archive Manager</application>
> >     displays the folderbar only in folder view. See <xref linkend=
> >     \"file-roller-view-type-folder\"/> for more information."
> >     msgstr "La barra de carpeta us permet navegar a través de les
> >     carpetes d'un arxiu. El <application>gestor
> >     d'arxius</application> només mostra la barra de carpetes en la
> >     visualització per carpeta. Vegeu la <xref linkend=
> >     \"file-roller-view-type-folder\"/> per a més informació."
> >
> >     S'hauria de pensar si 'folderbar' el traduïm com "Barra de
> >     carpetes" o bé "Barra de carpeta" i estandaritzar-ho.
> >
> >     Molt bona feina Joan, quan puguis envia de nou la versió
> >     corregida.
> >
> >     Gràcies,
> >     --
> >
> >     Jordi Mas i Hernàndez, HomePage
> >     http://www.softcatala.org/~jmas/<http://www.softcatala.org/%7Ejmas/>
> >     Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/<http://www.softcatala.org/%7Ejmas/bloc/>
> >     Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
> >
> >
> >     _______________________________________________
> >     GNOME mailing list
> >     GNOME a llistes.softcatala.org
> >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
> > --
> > Salut,
> > Joan
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080624/4874a579/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: file-roller.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 49746 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080624/4874a579/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME