Re: [GNOME] Traducció de la documentació del gcalctool

Joan jodufi a gmail.com
dic jun 25 20:43:48 CEST 2008


Hola Gil,

Gràcies per la revisió.

Adjunto la traducció amb els canvis proposats.

Salut,
Joan


2008/6/24 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:

> Bones,
>
> perdó pel temps en respondre, la veritat és que ara mateix tinc el temps
> molt molt just :(
>
> Revisió de la documentació del Gcalctool:
>
> msgid "<application>gcalctool</application> Manual"
> msgstr "Manual de la <application>calculadora</application>"
>
> --- Calculadora ?
>
>
> msgid "gcalctool is a calculator for GNOME. It includes basic, advanced,
> financial, and scientific modes and uses a multiple precision package to
> do its arithmetic to give a high degree of accuracy."
> msgstr "La calculadora és una calculadora per al GNOME. Aquesta inclou
> els modes bàsic, avançat, financer i científic i utilitza un paquet de
> precisió múltiple per a realitzar càlculs aritmètics i proporcionar un
> grau alt de precisió."
>
> -- El mateix que abans si et sembla bé clar.
> -- ... per al GNOME. Inclou (sense "Aquesta")
> -- .. per a realitzar els càlculs ...
> -- .. proporcionar un alt grau ... ← diria que normalment ho posem al
> revés però aquí te més sentit així
>
>
> msgid "Calculator Manual V2.9"
> msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.9)"
>
> -- Mateix que les dues primeres, canvia-ho si ho vols (i tota la resta
> si ho fas)
>
>
> msgid "Shows <placeholder-1/> Basic mode window."
> msgstr "Mostra <placeholder-1/> la finestra del mode bàsic."
>
> -- Si et fixes amb la documentació el <placeholder-1/> es canvia per
> "Calculator" de manera que quedaria molt millor si es deixés com a:
> Mostra la finestra de la <placeholder-1/> en el mode bàsic. (Què et
> sembla?)
>
>
> msgid "To insert a separator between every three digits to the left of
> the numeric point in decimal base, choose
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands
> Separator</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a inserir un separador entre cada tres dígits a l'esquerra
> del separador decimal en la base decimal, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra els
> separadors de milers</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- ... un separador cada tres dígits ... (sense l'«entre»)
>
>
> msgid "Different countries and cultures have varying conventions for how
> to communicate. These conventions include the language spoken and the
> character used as a numeric separator."
> msgstr "Diferents països i cultures han variat les convencions de com
> comunicar-se. Aquestes convencions inclouen el llenguatge parlat i el
> caràcter a utilitzar com a separador numèric."
>
> -- ... i cultures tenen diferents convencions ...
> --- llenguatge → idioma (s'hauria de fer globalment si és que s'hi està
> d'acord) la raó que faria servir és que llenguatge seria per llenguatges
> de programació i idioma per el que parlen/escriuen les persones per
> comunicar-se entre elles.
>
>
> msgid "Basic mode is displayed by default when you first start
> <application>gcalctool</application>. To explicitly invoke Basic mode,
> choose
>
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Quan inicieu per primer cop la
> <application>calculadora</application>, de manera predeterminada es
> mostrà el mode bàsic. Per a invocar explícitament el mode bàsic,
> seleccioneu
>
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Bàsic</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- invocar → mostrar ?
>
>
> msgid "The calculator memory registers are unavailable in Basic Mode. In
> other words, <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
> Registers</guimenuitem></menuchoice> is inactive."
> msgstr "Els registres de memòria de la calculadora no estan disponibles
> en el mode bàsic. En altres paraules,
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
> memòria</guimenuitem></menuchoice> està inactiu."
>
> -- .... és inactiu.
>
>
> msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In
> octal base, <guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are
> unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and
> <guibutton>1</guibutton> are available. The default base is decimal."
> msgstr "En les bases decimal i hexadecimal, tots els números estan
> disponibles. En la base octal, el <guibutton>8</guibutton> i el
> <guibutton>9</guibutton> no estan disponibles. En la base binària, nomes
> el <guibutton>0</guibutton> i el <guibutton>1</guibutton> estan
> disponibles. La base predeterminada és la decimal."
>
> -- només (falta l'accent)
> -- l'1 (hi ha «el 1»)
>
>
> msgid "Removes the rightmost character from the display area."
> msgstr "Suprimeix l'element situat més a la dreta de l'àrea de
> visualització."
>
> -- en la resta de cadenes (almenys des del principi fins aquí) parles
> d'esborrar i no de suprimir (n'hi ha algunes altres)
>
> msgid "In Arithmetic Precedence mode, this operation is the same as
> <guibutton>Clr</guibutton>"
> msgstr "En mode de precedència aritmètica, aquesta operació es la
> mateixa que <guibutton>Net</guibutton>"
>
> -- es → és
>
> msgid "Resets the current value in the display area to zero and removes
> any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also
> deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel>
> options in Scientific."
> msgstr "Neteja el valor actual en l'àrea de visualització a zero i
> suprimeix qualsevol resultat de càlcul previ. <guibutton>Net</guibutton>
> també deselecciona les opcions <guilabel>Hip</guilabel> i
> <guilabel>Inv</guilabel> en mode científic."
>
> -- ... en l'àrea de visualització a zero ... → de l'àrea de
> visualització i el deixa a zero ?
> -- deselecciona → treu la selecció ?
>
> msgid "To Display ASCII Values"
> msgstr "Per a visualitzar els valors ASCII"
>
> -- sense "els" ?
>
>
> msgid "Enter the required character in the
> <guilabel>Character</guilabel> field, then click
> <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, in the
> current numeric base, appears in the display area. For example, the
> ASCII value of B in decimal base is 66."
> msgstr "Introduïu el caràcter necessari en el camp
> <guilabel>Caràcter</guilabel> i feu clic a
> <guibutton>Insereix</guibutton>. En l'àrea de visualització apareixerà
> el valor ASCII d'aquest caràcter, en la base numèrica actual. Per
> exemple, el valor ASCII de B en la base decimal és 66."
>
> -- En l'àrea ... →  A l'àrea ?
>
>
> msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
> msgstr "Divideix 1 pel valor actual en l'àrea de visualització."
>
> -- de l'àrea ? (segurament n'hi ha més)
> bé, la Sílvia em diu que ella deixaria «en», així que canvia-ho al teu
> criteri si és que ho vols canviar
>
>
> msgid "Integer Portion"
> msgstr "Porció entera"
>
> -- entera o sencera ? (n'hi ha algun altre)
>
>
> msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you are not
> using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=
> \"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses are
> performed first. You can nest parentheses to any level. When the last
> parenthesis is matched, the display area is updated."
> msgstr "Proporciona precedència en càlculs aritmètics si no esteu
> utilitzant precedència aritmètica. Vegeu també la <xref linkend=
> \"gcalctool-manage-order\"/>. Els càlculs entre parèntesis es
> realitzaran primer. Podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol nivell.
> Quan s'arribi a l'últim parèntesis, s'actualitzarà l'àrea de
> visualització."
>
> -- «si no esteu utilitzant» → «si no utilitzeu»
> -- «podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol nivell» → «podeu posar
> tants parèntesis com necessiteu»?
>
>
> msgid "You can store values in any of the ten
> <application>gcalctool</application> memory registers
> <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display the
> memory registers, choose
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
> Registers</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Podeu desar valors en qualsevol dels deu registres de memòria
> des de <guilabel>R0</guilabel> a <guilabel>R9</guilabel>. Per a mostrar
> els registres de memòria, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
> memòria</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- t'has deixat el <application>gcalctool</application>
>
>
> msgid "The memory registers can be dismissed by either choosing
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
> Registers</guimenuitem></menuchoice> again, or by clicking on the
> <guibutton>Close</guibutton> button in the memory register window."
> msgstr "Els registres de memòria es podem ocultar en seleccionar un
> altre cop
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
> memòria</guimenuitem></menuchoice> o en fer clic en el botó
> <guibutton>Tanca</guibutton> en la finestra dels registres de memòria."
>
> -- podem → poden
>
>
> msgid "Store Value in Memory Register"
> msgstr "Desar un valor en un registre de memòria"
>
> -- En ser un títol el posaria genèric: «Desar valors en un ...»
>
>
> msgid "To change to Financial mode, choose
>
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a canviar a mode financer, seleccioneu
>
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Financer</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- «... al mode financer...» ? (si ho canvies n'hi ha més)
>
> msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays an annual
> interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate,
> you determine that the simple monthly interest rate is 0.09 / 12 =
> 0.0075. To calculate the time period necessary to double your
> investment, put the following values into the first three memory
> registers:"
> msgstr "Heu dipositat 8000€ en un compte que us paga un interès periòdic
> anual del 9%, en períodes mensuals. Donat l'interès periòdic anual,
> determineu que l'interès periòdic mensual és 0,09 / 12 = 0,0075. Per a
> calcular el període de temps necessari per a doblar la inversió,
> introduïu els valors següents en els tres primers registres de memòria:"
>
> -- No tinc clar si ha de ser 8.000 € (amb espai i punt)
> -- Un compte no et paga en tot cas hi tens fixat un interès, o se li
> aplica un interès
> -- Donat l'interès → Amb l'interès (el donat és molt forçat i diria que
> fins i tot sona a castellanisme)
>
>
> msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified
> period of time, using the double-declining balance method."
> msgstr "Calcula la provisió per a depreciació d'un actiu per a un
> període de temps especificat, utilitzant el mètode de depreciació doble
> decreixent."
>
> -- utilitzant → amb ?
>
>
> msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
> msgstr "La despesa de depreciació per al quart any és 790,12€."
>
> -- «és de 790» ? (n'hi ha d'altres per l'estil que poses «és XX» on XX
> és un nº)
>
>
> msgid "You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20
> annual payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end
> of each year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you
> would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
> msgstr "Acabeu de guanyar un milió d'euros. El premi s'entrega en 20
> pagaments anuals de 50000€ cada un. Els pagaments anuals es reben al
> final de cada any. Si accepteu els pagaments anuals de 50000€, hauríeu
> d'invertir els diners a un interès anual del 9%."
>
> -- hauríeu d'invertir els diners → podríeu invertir (would és
> condicional)
>
>
> msgid "However, you are given the option of receiving a single lump-sum
> payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate
> which option is worth more in today's dollars, put the following values
> into the first three memory registers:"
> msgstr "Tot i això, teniu l'opció de rebre un sol pagament de 400000€
> enlloc de les anualitats. Per a calcular quina opció val més la pena en
> euros actuals, introduïu els valors següents en els tres primers
> registres de memòria:"
>
> -- T'has deixat un tros diria.
>
>
> msgid "Rate"
> msgstr "Rate"
>
> -- No s'ha de traduir això?
>
>
> msgid "To change to Scientific mode, choose
>
> <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a canviar a mode científic, seleccioneu
>
> <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Científic</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- al mode científic ? (si ho canvies n'hi ha més)
>
>
> msgid "To set the accuracy of the display area and of the memory
> registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup
> menu the accuracy level that you require. The current accuracy level is
> indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to 99
> significant places can be displayed. The default accuracy is 9
> significant places."
> msgstr "Per a establir la precisió de l'àrea de visualització i dels
> registres de memòria, feu clic a <guibutton>Acc</guibutton> i
> seleccioneu en el menú emergent el nivell de precisió que necessiteu. Un
> cercle negre en el menú emergent indica l'actual nivell de precisió. Es
> poden mostrar fins a 99 posicions significatives. La precisió
> predeterminada és de 9 posicions significatives."
>
> -- no és Acc és Prc (n'hi ha més)
>
>
> msgid "The examples in the following table show how the accuracy setting
> affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use
> decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem>
> option selected, for the <literal>1 / 8 =
> <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
> msgstr "Els exemples en la taula següent mostren com els paràmetres de
> la precisió afecten <replaceable>x</replaceable> en l'àrea de
> visualització, quan utilitzeu una base decimal, amb l'opció
> <guimenuitem>Mostra els zeros finals</guimenuitem> seleccionada, per al
> càlcul <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal>:"
>
> -- com afecten a x ? (falta la « a »)
>
>
> msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is
> the default numeric base. If you change from Scientific mode to another
> mode, <application>gcalctool</application> automatically sets the
> numeric base to decimal."
> msgstr "Estableix la base numèrica a decimal, aquesta és base 10. La
> base numèrica predeterminada és la decimal. Si canvieu del mode
> científic a un altre mode, la <application>calculadora</application>
> automàticament establirà la base numèrica a decimal."
>
> -- ... la calculadora establirà automàticament la ...
>
>
> msgid "Engineering Display Type"
> msgstr "Tipus de visualització a format d'enginyer"
>
> -- en format (n'hi ha més)
>
>
> [[Revisa de forma general que tots els números referits a monedes
> tinguin la sintaxi 8.00,15 €  el punt en els milers, la coma en els
> decimals i l'espai entre el número i el símbol d'euro]]
>
>
> msgid "Sets the display type to scientific format. Results are displayed
> in scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
> msgstr "Estableix el tipus de visualització a format científic. Els
> resultats es mostraran en notació científica, amb un número fixe de
> dígits numèrics."
>
> -- fixe → fix (n'hi ha més)
>
> msgid "Gradians"
> msgstr "Gradians"
>
> -- Graus centesimals? segons la Viquipèdia (n'hi ha més)
>
>
> [[Hi ha alguns Hyp que haurien de ser Hip (de hiperbòlic)]]
>
> [[Enlloc de logaritme comú en principi hauria de ser logaritme decimal i
> el logaritme comú de base 2 el logaritme binari]]
>
>
> msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported
> in this version of <application>gcalctool</application>."
> msgstr "No s'admeten l'antilogaritme comú ni l'antilogaritme natural en
> aquesta versió de la <application>calculadora</application>."
>
> -- Aquesta versió de la <app>calculadora</app> encara no calcula
> l'antilogaritme decimal ni l'antilogaritme natural. ?
>
>
> msgid "To Perform Bitwise Calculations"
> msgstr "Per a realitzar càlculs a nivell de bits"
>
> -- bitwise calculations → càlculs bit a bit ? (n'hi ha més)
>
>
>
> msgid "If the calculator display shows an integer value, then each of
> the bits in that integer value is displayed as a collection of 0's and
> 1's. By clicking on any of these individual bits, their value can be
> toggled, causing the displayed integer value to be adjusted
> accordingly."
> msgstr "Si l'àrea de visualització de la calculadora mostra un valor
> enter, llavors cada un dels bits del valor enter es mostraran com una
> col·lecció de 0 i 1. En fer clic en qualsevol d'aquests bits
> individuals, es commutarà el seu valor, fent que el valor enter mostrat
> s'ajusti de forma acord."
>
> --  ... mostrat s'ajusti de forma acord → mostrat s'hi ajusti.
>
>
> msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined
> constant values. All constant values are specified in decimal numeric
> base, even if the current numeric base is not decimal."
> msgstr "Feu clic a <guibutton>Con</guibutton> per a visualitzar la
> llista de valors constants definits. Tots els valors constants estan
> especificats en base numèrica decimal, encara que la base numèrica
> actual no sigui decimal."
>
> -- ... per a visualitzar la llista de constants definides. ? (sense el
> «valors», n'hi ha un altre a la frase )
>
> msgid "The <application>gcalctool</application> application provides ten
> default constant values, as described in the following table:"
> msgstr "L'aplicació <application>calculadora</application> proporciona
> deu valors de constants predeterminats, com es descriu en la taula
> següent:"
>
> -- predeterminades (la constant)
> -- tal com es descriu (falta el tal)
>
> msgid "Multiply the current value in the display area by this constant,
> to convert from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 *
> <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
> msgstr "Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per
> aquesta constat per a convertir des de quilòmetres per hora a milles per
> hora. Per exemple, 8 *
> <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
>
> -- des de quilòmetres → de quilòmetres (sense el «des») (el mateix en la
> cadena següent a aquesta, de milles a quilòmetres) (també en la resta de
> conversions)
>
>
> msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to
> convert from ounces to grams. For example, 18 /
> <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
> 500."
> msgstr "Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta
> constat per a convertir des de unces a grams. Per exemple, 18 /
> <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
> 500."
>
> -- de unces → d'unces
>
> msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
> msgstr "Factor de conversió de quilojouls a unitats britàniques de
> temperatura"
>
> -- http://ca.wikipedia.org/wiki/Joule és kilojoules
>
>
> msgid "To show the available functions, click
> <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of defined
> functions. Select a function from the menu to run that function. If the
> function is not defined, the value zero is returned."
> msgstr "Per a mostrar les funcions disponibles, feu clic a
> <guibutton>Fun</guibutton>. Un menú emergent mostrarà la llista de
> funcions definides. Seleccioneu una funció del menú per a executar-la.
> Si la funció no està definida, es retornarà el valor de zero."
>
> -- es retornarà zero ?
>
> msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
> msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"
>
> -- Factorial de x
>
>
> msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers
> window</link> displayed or not displayed, plus the contents of each
> memory register"
> msgstr "La <link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">finestra de registres de
> memòria</link> es visualitzarà o no, a més dels continguts de cada
> registre de memòria"
>
> -- Es mooolt llegix això del «o no». Jo ho posaria:
> L'estat de visualització de la finestra de registres de memòria, a més
> dels ...
>
>
> msgid "Clears the display."
> msgstr "Neteja la pantalla"
>
> -- punt final
>
> msgid "When you use the keyboard shortcut for any of the calculator
> buttons that have a menu associated with them, that menu is displayed.
> You can then use the arrow keys to select a menu item or the menu item's
> shortcut."
> msgstr "Quan utilitzeu la drecera de teclat per a qualsevol botó de la
> calculadora que té un menú associat, el menú es mostrarà. Llavors podeu
> utilitzar les fletxes de cursor per a seleccionar un element del menú o
> la drecera de teclat de l'element del menú."
>
> -- el menú es mostrarà → es mostrarà el menú
>
>
> msgid "Acc"
> msgstr "Acc"
>
> -- és precisió →  Prc
>
>
> msgid "Common logarithm"
> msgstr "Logaritme comú"
>
> -- logaritme decimal
>
>
> msgid "Integer portion"
> msgstr "Porció entera"
>
> -- part entera
>
>
> msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
> msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"
>
> -- factorial de x
>
>
> msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of
> <application>gcalctool</application> Scientific Mode Options"
> msgstr "Referència ràpida de les dreceres de teclat de les opcions en
> mode científic de la <application>calculadora</application>"
>
> -- del mode científic
>
>
> msgid "Set the trigonometric type to gradians."
> msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a gradains."
>
> -- graus centesimals
>
>
> msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
> msgstr "Copia el valor actual en l'àrea de visualització al
> porta-retalls"
>
> -- de l'àrea de visualització
>
>
> msgid "Change to Financial mode"
> msgstr "Canvia a mode financer"
>
> -- al mode
>
>
> msgid "Calculate results using arithmetic precedence"
> msgstr "Calcula els resultats utilitzant la precedència aritmètica"
>
> -- amb precedència aritmètica ?
>
>
> msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
> msgstr "Enganxa el valor actual en el porta-retalls a l'àrea de
> visualització"
>
> -- del porta-retalls
>
>
> Buff quin curro!!!
>
> Molt bona feina!!
>
>
> Salut!
>
>
> El ds 05 de 04 del 2008 a les 00:04 +0200, en/na Joan va escriure:
> > Hola de nou,
> >
> > A veure si aconseguim superar la barrera del 50% de la documentació
> > pel GNOME 2.24 :)
> >
> > Per començar envio la traducció de la documentació del gcalctool.
> > També adjunto la traducció del gcalctool, que hi he vist alguna coseta
> > tot fent la documentació.
> >
> > Si ningú hi té cap problema, continuaré amb la documentació del
> > Vinagre.
> >
> > Aprofito per recordar que fa dos mesos que vaig enviar la traducció de
> > la documentació del deskbar-applet. Crec que si ningú se l'ha de
> > mirar, almenys s'hauria de pujar.
> >
> >
> > Salut,
> > Joan
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080625/be2e2a90/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gcalctool.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 77880 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080625/be2e2a90/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME