[GNOME] Traducció de la documentació del gcalctool

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dim jun 24 13:02:23 CEST 2008


Bones,

perdó pel temps en respondre, la veritat és que ara mateix tinc el temps
molt molt just :(

Revisió de la documentació del Gcalctool:

msgid "<application>gcalctool</application> Manual"
msgstr "Manual de la <application>calculadora</application>"

--- Calculadora ?


msgid "gcalctool is a calculator for GNOME. It includes basic, advanced,
financial, and scientific modes and uses a multiple precision package to
do its arithmetic to give a high degree of accuracy."
msgstr "La calculadora és una calculadora per al GNOME. Aquesta inclou
els modes bàsic, avançat, financer i científic i utilitza un paquet de
precisió múltiple per a realitzar càlculs aritmètics i proporcionar un
grau alt de precisió."

-- El mateix que abans si et sembla bé clar.
-- ... per al GNOME. Inclou (sense "Aquesta")
-- .. per a realitzar els càlculs ...
-- .. proporcionar un alt grau ... ← diria que normalment ho posem al
revés però aquí te més sentit així


msgid "Calculator Manual V2.9"
msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.9)"

-- Mateix que les dues primeres, canvia-ho si ho vols (i tota la resta
si ho fas)


msgid "Shows <placeholder-1/> Basic mode window."
msgstr "Mostra <placeholder-1/> la finestra del mode bàsic."

-- Si et fixes amb la documentació el <placeholder-1/> es canvia per
"Calculator" de manera que quedaria molt millor si es deixés com a:
Mostra la finestra de la <placeholder-1/> en el mode bàsic. (Què et
sembla?)


msgid "To insert a separator between every three digits to the left of
the numeric point in decimal base, choose
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands
Separator</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a inserir un separador entre cada tres dígits a l'esquerra
del separador decimal en la base decimal, seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra els
separadors de milers</guimenuitem></menuchoice>."

-- ... un separador cada tres dígits ... (sense l'«entre»)


msgid "Different countries and cultures have varying conventions for how
to communicate. These conventions include the language spoken and the
character used as a numeric separator."
msgstr "Diferents països i cultures han variat les convencions de com
comunicar-se. Aquestes convencions inclouen el llenguatge parlat i el
caràcter a utilitzar com a separador numèric."

-- ... i cultures tenen diferents convencions ...
--- llenguatge → idioma (s'hauria de fer globalment si és que s'hi està
d'acord) la raó que faria servir és que llenguatge seria per llenguatges
de programació i idioma per el que parlen/escriuen les persones per
comunicar-se entre elles.


msgid "Basic mode is displayed by default when you first start
<application>gcalctool</application>. To explicitly invoke Basic mode,
choose
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Quan inicieu per primer cop la
<application>calculadora</application>, de manera predeterminada es
mostrà el mode bàsic. Per a invocar explícitament el mode bàsic,
seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Bàsic</guimenuitem></menuchoice>."

-- invocar → mostrar ?


msgid "The calculator memory registers are unavailable in Basic Mode. In
other words, <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
Registers</guimenuitem></menuchoice> is inactive."
msgstr "Els registres de memòria de la calculadora no estan disponibles
en el mode bàsic. En altres paraules,
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
memòria</guimenuitem></menuchoice> està inactiu."

-- .... és inactiu.


msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In
octal base, <guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are
unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and
<guibutton>1</guibutton> are available. The default base is decimal."
msgstr "En les bases decimal i hexadecimal, tots els números estan
disponibles. En la base octal, el <guibutton>8</guibutton> i el
<guibutton>9</guibutton> no estan disponibles. En la base binària, nomes
el <guibutton>0</guibutton> i el <guibutton>1</guibutton> estan
disponibles. La base predeterminada és la decimal."

-- només (falta l'accent)
-- l'1 (hi ha «el 1»)


msgid "Removes the rightmost character from the display area."
msgstr "Suprimeix l'element situat més a la dreta de l'àrea de
visualització."

-- en la resta de cadenes (almenys des del principi fins aquí) parles
d'esborrar i no de suprimir (n'hi ha algunes altres)

msgid "In Arithmetic Precedence mode, this operation is the same as
<guibutton>Clr</guibutton>"
msgstr "En mode de precedència aritmètica, aquesta operació es la
mateixa que <guibutton>Net</guibutton>"

-- es → és

msgid "Resets the current value in the display area to zero and removes
any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also
deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel>
options in Scientific."
msgstr "Neteja el valor actual en l'àrea de visualització a zero i
suprimeix qualsevol resultat de càlcul previ. <guibutton>Net</guibutton>
també deselecciona les opcions <guilabel>Hip</guilabel> i
<guilabel>Inv</guilabel> en mode científic."

-- ... en l'àrea de visualització a zero ... → de l'àrea de
visualització i el deixa a zero ?
-- deselecciona → treu la selecció ?

msgid "To Display ASCII Values"
msgstr "Per a visualitzar els valors ASCII"

-- sense "els" ?


msgid "Enter the required character in the
<guilabel>Character</guilabel> field, then click
<guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, in the
current numeric base, appears in the display area. For example, the
ASCII value of B in decimal base is 66."
msgstr "Introduïu el caràcter necessari en el camp
<guilabel>Caràcter</guilabel> i feu clic a
<guibutton>Insereix</guibutton>. En l'àrea de visualització apareixerà
el valor ASCII d'aquest caràcter, en la base numèrica actual. Per
exemple, el valor ASCII de B en la base decimal és 66."

-- En l'àrea ... →  A l'àrea ?


msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
msgstr "Divideix 1 pel valor actual en l'àrea de visualització."

-- de l'àrea ? (segurament n'hi ha més)
bé, la Sílvia em diu que ella deixaria «en», així que canvia-ho al teu
criteri si és que ho vols canviar


msgid "Integer Portion"
msgstr "Porció entera"

-- entera o sencera ? (n'hi ha algun altre)


msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you are not
using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=
\"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses are
performed first. You can nest parentheses to any level. When the last
parenthesis is matched, the display area is updated."
msgstr "Proporciona precedència en càlculs aritmètics si no esteu
utilitzant precedència aritmètica. Vegeu també la <xref linkend=
\"gcalctool-manage-order\"/>. Els càlculs entre parèntesis es
realitzaran primer. Podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol nivell.
Quan s'arribi a l'últim parèntesis, s'actualitzarà l'àrea de
visualització."

-- «si no esteu utilitzant» → «si no utilitzeu»
-- «podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol nivell» → «podeu posar
tants parèntesis com necessiteu»?


msgid "You can store values in any of the ten
<application>gcalctool</application> memory registers
<guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display the
memory registers, choose
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
Registers</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Podeu desar valors en qualsevol dels deu registres de memòria
des de <guilabel>R0</guilabel> a <guilabel>R9</guilabel>. Per a mostrar
els registres de memòria, seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
memòria</guimenuitem></menuchoice>."

-- t'has deixat el <application>gcalctool</application>


msgid "The memory registers can be dismissed by either choosing
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
Registers</guimenuitem></menuchoice> again, or by clicking on the
<guibutton>Close</guibutton> button in the memory register window."
msgstr "Els registres de memòria es podem ocultar en seleccionar un
altre cop
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
memòria</guimenuitem></menuchoice> o en fer clic en el botó
<guibutton>Tanca</guibutton> en la finestra dels registres de memòria."

-- podem → poden


msgid "Store Value in Memory Register"
msgstr "Desar un valor en un registre de memòria"

-- En ser un títol el posaria genèric: «Desar valors en un ...»


msgid "To change to Financial mode, choose
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a canviar a mode financer, seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Financer</guimenuitem></menuchoice>."

-- «... al mode financer...» ? (si ho canvies n'hi ha més)

msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays an annual
interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate,
you determine that the simple monthly interest rate is 0.09 / 12 =
0.0075. To calculate the time period necessary to double your
investment, put the following values into the first three memory
registers:"
msgstr "Heu dipositat 8000€ en un compte que us paga un interès periòdic
anual del 9%, en períodes mensuals. Donat l'interès periòdic anual,
determineu que l'interès periòdic mensual és 0,09 / 12 = 0,0075. Per a
calcular el període de temps necessari per a doblar la inversió,
introduïu els valors següents en els tres primers registres de memòria:"

-- No tinc clar si ha de ser 8.000 € (amb espai i punt)
-- Un compte no et paga en tot cas hi tens fixat un interès, o se li
aplica un interès
-- Donat l'interès → Amb l'interès (el donat és molt forçat i diria que
fins i tot sona a castellanisme)


msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified
period of time, using the double-declining balance method."
msgstr "Calcula la provisió per a depreciació d'un actiu per a un
període de temps especificat, utilitzant el mètode de depreciació doble
decreixent."

-- utilitzant → amb ?


msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
msgstr "La despesa de depreciació per al quart any és 790,12€."

-- «és de 790» ? (n'hi ha d'altres per l'estil que poses «és XX» on XX
és un nº)


msgid "You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20
annual payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end
of each year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you
would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
msgstr "Acabeu de guanyar un milió d'euros. El premi s'entrega en 20
pagaments anuals de 50000€ cada un. Els pagaments anuals es reben al
final de cada any. Si accepteu els pagaments anuals de 50000€, hauríeu
d'invertir els diners a un interès anual del 9%."

-- hauríeu d'invertir els diners → podríeu invertir (would és
condicional)


msgid "However, you are given the option of receiving a single lump-sum
payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate
which option is worth more in today's dollars, put the following values
into the first three memory registers:"
msgstr "Tot i això, teniu l'opció de rebre un sol pagament de 400000€
enlloc de les anualitats. Per a calcular quina opció val més la pena en
euros actuals, introduïu els valors següents en els tres primers
registres de memòria:"

-- T'has deixat un tros diria.


msgid "Rate"
msgstr "Rate"

-- No s'ha de traduir això?


msgid "To change to Scientific mode, choose
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a canviar a mode científic, seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Científic</guimenuitem></menuchoice>."

-- al mode científic ? (si ho canvies n'hi ha més)


msgid "To set the accuracy of the display area and of the memory
registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup
menu the accuracy level that you require. The current accuracy level is
indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to 99
significant places can be displayed. The default accuracy is 9
significant places."
msgstr "Per a establir la precisió de l'àrea de visualització i dels
registres de memòria, feu clic a <guibutton>Acc</guibutton> i
seleccioneu en el menú emergent el nivell de precisió que necessiteu. Un
cercle negre en el menú emergent indica l'actual nivell de precisió. Es
poden mostrar fins a 99 posicions significatives. La precisió
predeterminada és de 9 posicions significatives."

-- no és Acc és Prc (n'hi ha més)


msgid "The examples in the following table show how the accuracy setting
affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use
decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem>
option selected, for the <literal>1 / 8 =
<replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
msgstr "Els exemples en la taula següent mostren com els paràmetres de
la precisió afecten <replaceable>x</replaceable> en l'àrea de
visualització, quan utilitzeu una base decimal, amb l'opció
<guimenuitem>Mostra els zeros finals</guimenuitem> seleccionada, per al
càlcul <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal>:"

-- com afecten a x ? (falta la « a »)


msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is
the default numeric base. If you change from Scientific mode to another
mode, <application>gcalctool</application> automatically sets the
numeric base to decimal."
msgstr "Estableix la base numèrica a decimal, aquesta és base 10. La
base numèrica predeterminada és la decimal. Si canvieu del mode
científic a un altre mode, la <application>calculadora</application>
automàticament establirà la base numèrica a decimal."

-- ... la calculadora establirà automàticament la ...


msgid "Engineering Display Type"
msgstr "Tipus de visualització a format d'enginyer"

-- en format (n'hi ha més)


[[Revisa de forma general que tots els números referits a monedes
tinguin la sintaxi 8.00,15 €  el punt en els milers, la coma en els
decimals i l'espai entre el número i el símbol d'euro]]


msgid "Sets the display type to scientific format. Results are displayed
in scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
msgstr "Estableix el tipus de visualització a format científic. Els
resultats es mostraran en notació científica, amb un número fixe de
dígits numèrics."

-- fixe → fix (n'hi ha més)

msgid "Gradians"
msgstr "Gradians"

-- Graus centesimals? segons la Viquipèdia (n'hi ha més)


[[Hi ha alguns Hyp que haurien de ser Hip (de hiperbòlic)]]

[[Enlloc de logaritme comú en principi hauria de ser logaritme decimal i
el logaritme comú de base 2 el logaritme binari]]


msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported
in this version of <application>gcalctool</application>."
msgstr "No s'admeten l'antilogaritme comú ni l'antilogaritme natural en
aquesta versió de la <application>calculadora</application>."

-- Aquesta versió de la <app>calculadora</app> encara no calcula
l'antilogaritme decimal ni l'antilogaritme natural. ?


msgid "To Perform Bitwise Calculations"
msgstr "Per a realitzar càlculs a nivell de bits"

-- bitwise calculations → càlculs bit a bit ? (n'hi ha més)



msgid "If the calculator display shows an integer value, then each of
the bits in that integer value is displayed as a collection of 0's and
1's. By clicking on any of these individual bits, their value can be
toggled, causing the displayed integer value to be adjusted
accordingly."
msgstr "Si l'àrea de visualització de la calculadora mostra un valor
enter, llavors cada un dels bits del valor enter es mostraran com una
col·lecció de 0 i 1. En fer clic en qualsevol d'aquests bits
individuals, es commutarà el seu valor, fent que el valor enter mostrat
s'ajusti de forma acord."

--  ... mostrat s'ajusti de forma acord → mostrat s'hi ajusti.


msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined
constant values. All constant values are specified in decimal numeric
base, even if the current numeric base is not decimal."
msgstr "Feu clic a <guibutton>Con</guibutton> per a visualitzar la
llista de valors constants definits. Tots els valors constants estan
especificats en base numèrica decimal, encara que la base numèrica
actual no sigui decimal."

-- ... per a visualitzar la llista de constants definides. ? (sense el
«valors», n'hi ha un altre a la frase )

msgid "The <application>gcalctool</application> application provides ten
default constant values, as described in the following table:"
msgstr "L'aplicació <application>calculadora</application> proporciona
deu valors de constants predeterminats, com es descriu en la taula
següent:"

-- predeterminades (la constant)
-- tal com es descriu (falta el tal)

msgid "Multiply the current value in the display area by this constant,
to convert from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 *
<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
msgstr "Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització per
aquesta constat per a convertir des de quilòmetres per hora a milles per
hora. Per exemple, 8 *
<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."

-- des de quilòmetres → de quilòmetres (sense el «des») (el mateix en la
cadena següent a aquesta, de milles a quilòmetres) (també en la resta de
conversions)


msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to
convert from ounces to grams. For example, 18 /
<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
500."
msgstr "Divideix el valor actual en l'àrea de visualització per aquesta
constat per a convertir des de unces a grams. Per exemple, 18 /
<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
500."

-- de unces → d'unces

msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
msgstr "Factor de conversió de quilojouls a unitats britàniques de
temperatura"

-- http://ca.wikipedia.org/wiki/Joule és kilojoules 


msgid "To show the available functions, click
<guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of defined
functions. Select a function from the menu to run that function. If the
function is not defined, the value zero is returned."
msgstr "Per a mostrar les funcions disponibles, feu clic a
<guibutton>Fun</guibutton>. Un menú emergent mostrarà la llista de
funcions definides. Seleccioneu una funció del menú per a executar-la.
Si la funció no està definida, es retornarà el valor de zero."

-- es retornarà zero ?

msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"

-- Factorial de x


msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers
window</link> displayed or not displayed, plus the contents of each
memory register"
msgstr "La <link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">finestra de registres de
memòria</link> es visualitzarà o no, a més dels continguts de cada
registre de memòria"

-- Es mooolt llegix això del «o no». Jo ho posaria:
L'estat de visualització de la finestra de registres de memòria, a més
dels ...


msgid "Clears the display."
msgstr "Neteja la pantalla"

-- punt final

msgid "When you use the keyboard shortcut for any of the calculator
buttons that have a menu associated with them, that menu is displayed.
You can then use the arrow keys to select a menu item or the menu item's
shortcut."
msgstr "Quan utilitzeu la drecera de teclat per a qualsevol botó de la
calculadora que té un menú associat, el menú es mostrarà. Llavors podeu
utilitzar les fletxes de cursor per a seleccionar un element del menú o
la drecera de teclat de l'element del menú."

-- el menú es mostrarà → es mostrarà el menú


msgid "Acc"
msgstr "Acc"

-- és precisió →  Prc


msgid "Common logarithm"
msgstr "Logaritme comú"

-- logaritme decimal


msgid "Integer portion"
msgstr "Porció entera"

-- part entera


msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"

-- factorial de x


msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of
<application>gcalctool</application> Scientific Mode Options"
msgstr "Referència ràpida de les dreceres de teclat de les opcions en
mode científic de la <application>calculadora</application>"

-- del mode científic


msgid "Set the trigonometric type to gradians."
msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a gradains."

-- graus centesimals


msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
msgstr "Copia el valor actual en l'àrea de visualització al
porta-retalls"

-- de l'àrea de visualització


msgid "Change to Financial mode"
msgstr "Canvia a mode financer"

-- al mode


msgid "Calculate results using arithmetic precedence"
msgstr "Calcula els resultats utilitzant la precedència aritmètica"

-- amb precedència aritmètica ?


msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
msgstr "Enganxa el valor actual en el porta-retalls a l'àrea de
visualització"

-- del porta-retalls


Buff quin curro!!!

Molt bona feina!!


Salut!


El ds 05 de 04 del 2008 a les 00:04 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola de nou,
> 
> A veure si aconseguim superar la barrera del 50% de la documentació
> pel GNOME 2.24 :)
> 
> Per començar envio la traducció de la documentació del gcalctool.
> També adjunto la traducció del gcalctool, que hi he vist alguna coseta
> tot fent la documentació.
> 
> Si ningú hi té cap problema, continuaré amb la documentació del
> Vinagre.
> 
> Aprofito per recordar que fa dos mesos que vaig enviar la traducció de
> la documentació del deskbar-applet. Crec que si ningú se l'ha de
> mirar, almenys s'hauria de pujar.
> 
> 
> Salut,
> Joan 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net




Més informació sobre la llista de correu GNOME