[GNOME] Traducció de la documentació del fast-user-switch-applet

Gil Forcada gforcada a gnome.org
div jul 25 00:28:51 CEST 2008


Fet!

Hi he fet un parell de petites correccions a la interfície i ja ho he
pujat tot plegat :)

commit:
http://svn.gnome.org/viewvc/fast-user-switch-applet?view=revision&revision=528

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

estadístiques:
http://l10n.gnome.org/module/fast-user-switch-applet

Salut!

El dj 24 de 07 de 2008 a les 19:50 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Gil,
> 
> Gràcies per les correccions.
> 
> Crec que no cal traduir els termes Nerd i Geek, ja que el seu
> significat ja s'explica a la wikipedia (en català). I seria difícil
> trobar un equivalent vàlid.
> http://ca.wikipedia.org/wiki/Nerd
> http://ca.wikipedia.org/wiki/Geek
> 
> Respecte al tema de canviar el nom de la miniaplicació, crec que seria
> més correcte modificar la interfície gràfica, ja que la traducció de
> "User Switcher" és "Commutador d'usuari" i no "Commutador d'usuaris".
> A més, a la interfície hi ha algun lloc que ja està traduit com a
> "Commutador d'usuari", també hi ha algun lloc on no està traduït.
> 
> He modificat la interfície gràfica amb això que comento i els dos
> suggeriments que has fet. També hi he fet una altra correcció menor.
> L'adjunto amb el diff.
> 
> La resta ho he aplicat tot.
> 
> Salut,
> Joan
> 
> 
> 2008/7/2 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>     Bones,
>     
>     El que hi he vist:
>     
>     msgid "User Switcher Applet"
>     msgstr "Miniaplicació del commutador d'usuari"
>     
>     -- commutador d'usuaris (segons la interfície gràfica) (n'hi
>     ha més)
>     
>     
>     msgid "Updates for interface changes."
>     msgstr "Actualitzacions de canvis de la interfície."
>     
>     -- diria que ve a ser una espècie de ChangeLog de la
>     documentació:
>     «Actualització degut a canvis en la interfície.»
>     
>     
>     msgid "Fast User Switching Applet"
>     msgstr "Miniaplicació per a commutar entre usuaris"
>     
>     -- Miniaplicació per a commutar ràpidament entre usuaris (a la
>     interfície)
>     
>     
>     msgid "To add <application>User Switcher</application> to your
>     <application>Panel</application>, simply right-click on the
>     <application>Panel</application> to which you wish to add
>     <application>User Switcher</application>, select
>     <guimenuitem>Add to
>     Panel...</guimenuitem>, and then select <guilabel>User
>     Switcher</guilabel> from the list of items presented to you,
>     and click
>     <guibutton>OK</guibutton>."
>     msgstr "Per a afegir el <application>commutador
>     d'usuari</application> a
>     un <application>quadre</application>, feu clic amb el botó
>     secundari al
>     <application>quadre</application> on voleu afegir el
>     <application>commutador d'usuari</application>, seleccioneu
>     <guimenuitem>Afegeix al quadre...</guimenuitem>, seleccioneu
>     <guilabel>Commutador d'usuari</guilabel> a la llista
>     d'elements, i feu
>     clic a <guibutton>D'acord</guibutton>."
>     
>     -- la coma final no cal que seguidament i va una i
>     
>     
>     msgid "Once you are satisfied with the applet's location on
>     the
>     <application>Panel</application>, release the middle
>     mousebutton, and
>     you're done! You may optionally lock the applet to this
>     location, as
>     described in the next section. Middle-clicking on the applet
>     allows you
>     to move it within the panel. See <ulink type=\"help\" url=
>     \"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moving a panel object</ulink>
>     for more
>     information."
>     msgstr "Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la
>     miniaplicació en el
>     <application>quadre</application>, allibereu el botó del mig
>     del ratolí,
>     i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació
>     en aquesta
>     ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el
>     botó del
>     mig en la miniaplicació us permet moure'l a través del quadre.
>     Vegeu la
>     <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?gospanel-32
>     \">Moure un
>     objecte del quadre</ulink> per a més informació."
>     
>     -- De forma opcional → Opcionalment ?
>     
>     
>     msgid "Once you are satisfied with the applet's location on
>     the
>     <application>Panel</application>, release the middle
>     mousebutton, and
>     you're done! You may optionally lock the applet to this
>     location, as
>     described in the next section. Middle-clicking on the applet
>     allows you
>     to move it within the panel. See <ulink type=\"help\" url=
>     \"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moving a panel object</ulink>
>     for more
>     information."
>     msgstr "Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la
>     miniaplicació en el
>     <application>quadre</application>, allibereu el botó del mig
>     del ratolí,
>     i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació
>     en aquesta
>     ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el
>     botó del
>     mig en la miniaplicació us permet moure'l a través del quadre.
>     Vegeu la
>     <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?gospanel-32
>     \">Moure un
>     objecte del quadre</ulink> per a més informació."
>     
>     -- En aquest cas l'enllaç ja et diu el gènere de l'article, ha
>     de ser
>     «el» en aquest cas.
>     
>     
>     msgid "When you right-click on the <application>User
>     Switcher</application>, a menu will appear. This menu lists
>     the
>     following things which you can do:"
>     msgstr "Quan feu clic amb el botó secundari en el
>     <application>commutador d'usuari</application>, apareixerà un
>     menú.
>     Aquest menú llista les coses següents que podeu fer:"
>     
>     -- «Aquest menú llista les accions que podeu fer:»
>     
>     
>     msgid "Edit Personal Information"
>     msgstr "Edita informació personal"
>     
>     -- Edita la ... (s'hauria de canviar a la interfície)
>     
>     msgid "Edit Users and Groups"
>     msgstr "Edita usuaris i grups"
>     
>     -- Edita els usuaris i els grups (s'hauria de canviar a la
>     interfície)
>     
>     
>     
>     msgid "The <guimenuitem>Lock To Panel</guimenuitem> menu item
>     lets you
>     lock the applet into its position on the
>     <application>Panel</application>. Once an applet is Locked, it
>     cannot be
>     moved accidentally. The <guimenuitem>Move</guimenuitem> menu
>     item
>     (discussed next) will be \"greyed\" and you will no longer be
>     able to
>     select it. To move the applet again, you must first unlock the
>     applet by
>     selecting the <guimenuitem>Lock To Panel</guimenuitem> menu
>     item again.
>     The <guimenuitem>Move</guimenuitem> menu item will once again
>     be
>     selectable."
>     msgstr "L'element del menú <guimenuitem>Bloca al
>     quadre</guimenuitem> us
>     permet blocar la miniaplicació en la seva posició en el
>     <application>quadre</application>. Quan un miniaplicació s'ha
>     blocat,
>     aquesta no es podrà moure accidentalment. L'element del menú
>     <guimenuitem>Mou</guimenuitem> (explicat després) serà
>     «ombrejat» i no
>     podreu seleccionar-lo. Per a moure un altre cop la
>     miniaplicació, primer
>     heu de desblocar la miniaplicació seleccionant un altre cop
>     l'element
>     del menú <guimenuitem>Bloca al quadre</guimenuitem>. L'element
>     del menú
>     <guimenuitem>Mou</guimenuitem> es podrà seleccionar un altre
>     cop."
>     
>     -- una miniaplicació (t'has deixat una a)
>     
>     msgid "The \"Preferences\" menu item brings up window where
>     you may
>     change the <application>User Switcher</application>'s behavior
>     and
>     appearance. There are two major sections in it: \"Appearance\"
>     and
>     \"Options\"."
>     msgstr "L'element del menú «Preferències» mostrarà una
>     finestra on podeu
>     canviar el comportament i l'aparença del
>     <application>commutador
>     d'usuari</application>. Hi ha dues seccions majors en aquesta:
>     «Aparença» i «Opcions»."
>     
>     -- sense «en aquesta» és redundant
>     
>     
>     msgid "The applet in text mode"
>     msgstr "La miniaplicació en mode test"
>     
>     -- En mode text
>     
>     
>     msgid "When this option is active, you will not actually
>     switch screens
>     when you log in as another user with the <application>User
>     Switcher</application>. Instead, each new login will appear
>     inside a
>     window on your current screen. For obvious reasons, the
>     current screen
>     will not be locked when creating a new logins inside windows."
>     msgstr "Quan aquesta opció està activa, no commutareu de
>     pantalla quan
>     entreu amb un altre usuari amb el <application>commutador
>     d'usuari</application>. En comptes, cada entrada nova
>     apareixerà dins
>     d'una finestra de la pantalla actual. Per raons òbvies, la
>     pantalla
>     actual no es blocarà quan es creïn entrades noves dins de
>     finestres."
>     
>     -- En comptes, → Si no que
>     
>     
>     S'hauria de mirar com traduir geek i nerd abans de pujar-se.
>     
>     Bona feina!!
>     
>     
>     
>     
>     Salut!
>     
>     
>     El dv 27 de 06 de 2008 a les 07:58 +0200, en/na Joan va
>     escriure:
>     
>     > Hola a tothom,
>     >
>     > Us adjunto la traducció de la documentació del
>     > fast-user-switch-applet.
>     >
>     > No agafo més traduccions ja que marxo de vacances i us deixo
>     tranquils
>     > unes setmanes :)
>     >
>     > Salut i bones vacances,
>     > Joan
>     
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME