[GNOME] Traducció de la documentació del fast-user-switch-applet

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic jul 2 14:03:20 CEST 2008


Bones,

El que hi he vist:

msgid "User Switcher Applet"
msgstr "Miniaplicació del commutador d'usuari"

-- commutador d'usuaris (segons la interfície gràfica) (n'hi ha més)


msgid "Updates for interface changes."
msgstr "Actualitzacions de canvis de la interfície."

-- diria que ve a ser una espècie de ChangeLog de la documentació:
«Actualització degut a canvis en la interfície.»


msgid "Fast User Switching Applet"
msgstr "Miniaplicació per a commutar entre usuaris"

-- Miniaplicació per a commutar ràpidament entre usuaris (a la
interfície)


msgid "To add <application>User Switcher</application> to your
<application>Panel</application>, simply right-click on the
<application>Panel</application> to which you wish to add
<application>User Switcher</application>, select <guimenuitem>Add to
Panel...</guimenuitem>, and then select <guilabel>User
Switcher</guilabel> from the list of items presented to you, and click
<guibutton>OK</guibutton>."
msgstr "Per a afegir el <application>commutador d'usuari</application> a
un <application>quadre</application>, feu clic amb el botó secundari al
<application>quadre</application> on voleu afegir el
<application>commutador d'usuari</application>, seleccioneu
<guimenuitem>Afegeix al quadre...</guimenuitem>, seleccioneu
<guilabel>Commutador d'usuari</guilabel> a la llista d'elements, i feu
clic a <guibutton>D'acord</guibutton>."

-- la coma final no cal que seguidament i va una i


msgid "Once you are satisfied with the applet's location on the
<application>Panel</application>, release the middle mousebutton, and
you're done! You may optionally lock the applet to this location, as
described in the next section. Middle-clicking on the applet allows you
to move it within the panel. See <ulink type=\"help\" url=
\"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moving a panel object</ulink> for more
information."
msgstr "Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la miniaplicació en el
<application>quadre</application>, allibereu el botó del mig del ratolí,
i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació en aquesta
ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el botó del
mig en la miniaplicació us permet moure'l a través del quadre. Vegeu la
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moure un
objecte del quadre</ulink> per a més informació."

-- De forma opcional → Opcionalment ?


msgid "Once you are satisfied with the applet's location on the
<application>Panel</application>, release the middle mousebutton, and
you're done! You may optionally lock the applet to this location, as
described in the next section. Middle-clicking on the applet allows you
to move it within the panel. See <ulink type=\"help\" url=
\"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moving a panel object</ulink> for more
information."
msgstr "Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la miniaplicació en el
<application>quadre</application>, allibereu el botó del mig del ratolí,
i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació en aquesta
ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el botó del
mig en la miniaplicació us permet moure'l a través del quadre. Vegeu la
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moure un
objecte del quadre</ulink> per a més informació."

-- En aquest cas l'enllaç ja et diu el gènere de l'article, ha de ser
«el» en aquest cas.


msgid "When you right-click on the <application>User
Switcher</application>, a menu will appear. This menu lists the
following things which you can do:"
msgstr "Quan feu clic amb el botó secundari en el
<application>commutador d'usuari</application>, apareixerà un menú.
Aquest menú llista les coses següents que podeu fer:"

-- «Aquest menú llista les accions que podeu fer:»


msgid "Edit Personal Information"
msgstr "Edita informació personal"

-- Edita la ... (s'hauria de canviar a la interfície)

msgid "Edit Users and Groups"
msgstr "Edita usuaris i grups"

-- Edita els usuaris i els grups (s'hauria de canviar a la interfície)msgid "The <guimenuitem>Lock To Panel</guimenuitem> menu item lets you
lock the applet into its position on the
<application>Panel</application>. Once an applet is Locked, it cannot be
moved accidentally. The <guimenuitem>Move</guimenuitem> menu item
(discussed next) will be \"greyed\" and you will no longer be able to
select it. To move the applet again, you must first unlock the applet by
selecting the <guimenuitem>Lock To Panel</guimenuitem> menu item again.
The <guimenuitem>Move</guimenuitem> menu item will once again be
selectable."
msgstr "L'element del menú <guimenuitem>Bloca al quadre</guimenuitem> us
permet blocar la miniaplicació en la seva posició en el
<application>quadre</application>. Quan un miniaplicació s'ha blocat,
aquesta no es podrà moure accidentalment. L'element del menú
<guimenuitem>Mou</guimenuitem> (explicat després) serà «ombrejat» i no
podreu seleccionar-lo. Per a moure un altre cop la miniaplicació, primer
heu de desblocar la miniaplicació seleccionant un altre cop l'element
del menú <guimenuitem>Bloca al quadre</guimenuitem>. L'element del menú
<guimenuitem>Mou</guimenuitem> es podrà seleccionar un altre cop."

-- una miniaplicació (t'has deixat una a)

msgid "The \"Preferences\" menu item brings up window where you may
change the <application>User Switcher</application>'s behavior and
appearance. There are two major sections in it: \"Appearance\" and
\"Options\"."
msgstr "L'element del menú «Preferències» mostrarà una finestra on podeu
canviar el comportament i l'aparença del <application>commutador
d'usuari</application>. Hi ha dues seccions majors en aquesta:
«Aparença» i «Opcions»."

-- sense «en aquesta» és redundant


msgid "The applet in text mode"
msgstr "La miniaplicació en mode test"

-- En mode text


msgid "When this option is active, you will not actually switch screens
when you log in as another user with the <application>User
Switcher</application>. Instead, each new login will appear inside a
window on your current screen. For obvious reasons, the current screen
will not be locked when creating a new logins inside windows."
msgstr "Quan aquesta opció està activa, no commutareu de pantalla quan
entreu amb un altre usuari amb el <application>commutador
d'usuari</application>. En comptes, cada entrada nova apareixerà dins
d'una finestra de la pantalla actual. Per raons òbvies, la pantalla
actual no es blocarà quan es creïn entrades noves dins de finestres."

-- En comptes, → Si no que


S'hauria de mirar com traduir geek i nerd abans de pujar-se.

Bona feina!!
Salut!


El dv 27 de 06 de 2008 a les 07:58 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola a tothom,
> 
> Us adjunto la traducció de la documentació del
> fast-user-switch-applet.
> 
> No agafo més traduccions ja que marxo de vacances i us deixo tranquils
> unes setmanes :)
> 
> Salut i bones vacances,
> Joan 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME