[GNOME] Traducció de la documentació del gcalctool

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic jul 2 00:13:59 CEST 2008


Bones,

Revisada i pujada la interfície.

Només hi he fet un petit canvi al que ja havies arreglat:
Hi havia "porció entera/fraccionada" que ho he canviat per "part
entera/fraccionada"

Bona feina!!

http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

http://cia.vc/stats/author/gforcada/.message/acbb0

Salut!

El dc 02 de 07 de 2008 a les 00:05 +0200, en/na Gil Forcada va escriure:
> Bones,
> 
> Ja està pujat:
> http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions
> 
> http://cia.vc/stats/author/gforcada/.message/ac2cd
> 
> Hi he fet uns petits canvis (adjunto el po final i el diff respecte el
> que has enviat).
> 
> P.D. a què es deu que hagis canviat a tot arreu calculadora per
> gcalctool?
> 
> P.D.2 Ara em miro els canvis a la interfície i els comento, que no els
> havia ni vist!
> 
> P.D.3 estem al 43% de la documentació, a un 7% de la meitat del camí
> (que no de la qualitat, que això és més difícil de saber on som :(
> 
> MOLT BONA FEINA TOTHOM!!
> 
> 
> Salut!
> 
> El dc 25 de 06 de 2008 a les 20:43 +0200, en/na Joan va escriure:
> > Hola Gil,
> > 
> > Gràcies per la revisió.
> > 
> > Adjunto la traducció amb els canvis proposats.
> > 
> > Salut,
> > Joan
> > 
> > 
> > 2008/6/24 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
> >     Bones,
> >     
> >     perdó pel temps en respondre, la veritat és que ara mateix
> >     tinc el temps
> >     molt molt just :(
> >     
> >     Revisió de la documentació del Gcalctool:
> >     
> >     msgid "<application>gcalctool</application> Manual"
> >     msgstr "Manual de la <application>calculadora</application>"
> >     
> >     --- Calculadora ?
> >     
> >     
> >     msgid "gcalctool is a calculator for GNOME. It includes basic,
> >     advanced,
> >     financial, and scientific modes and uses a multiple precision
> >     package to
> >     do its arithmetic to give a high degree of accuracy."
> >     msgstr "La calculadora és una calculadora per al GNOME.
> >     Aquesta inclou
> >     els modes bàsic, avançat, financer i científic i utilitza un
> >     paquet de
> >     precisió múltiple per a realitzar càlculs aritmètics i
> >     proporcionar un
> >     grau alt de precisió."
> >     
> >     -- El mateix que abans si et sembla bé clar.
> >     -- ... per al GNOME. Inclou (sense "Aquesta")
> >     -- .. per a realitzar els càlculs ...
> >     -- .. proporcionar un alt grau ... ← diria que normalment ho
> >     posem al
> >     revés però aquí te més sentit així
> >     
> >     
> >     msgid "Calculator Manual V2.9"
> >     msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.9)"
> >     
> >     -- Mateix que les dues primeres, canvia-ho si ho vols (i tota
> >     la resta
> >     si ho fas)
> >     
> >     
> >     msgid "Shows <placeholder-1/> Basic mode window."
> >     msgstr "Mostra <placeholder-1/> la finestra del mode bàsic."
> >     
> >     -- Si et fixes amb la documentació el <placeholder-1/> es
> >     canvia per
> >     "Calculator" de manera que quedaria molt millor si es deixés
> >     com a:
> >     Mostra la finestra de la <placeholder-1/> en el mode bàsic.
> >     (Què et
> >     sembla?)
> >     
> >     
> >     msgid "To insert a separator between every three digits to the
> >     left of
> >     the numeric point in decimal base, choose
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands
> >     Separator</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a inserir un separador entre cada tres dígits a
> >     l'esquerra
> >     del separador decimal en la base decimal, seleccioneu
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra
> >     els
> >     separadors de milers</guimenuitem></menuchoice>."
> >     
> >     -- ... un separador cada tres dígits ... (sense l'«entre»)
> >     
> >     
> >     msgid "Different countries and cultures have varying
> >     conventions for how
> >     to communicate. These conventions include the language spoken
> >     and the
> >     character used as a numeric separator."
> >     msgstr "Diferents països i cultures han variat les convencions
> >     de com
> >     comunicar-se. Aquestes convencions inclouen el llenguatge
> >     parlat i el
> >     caràcter a utilitzar com a separador numèric."
> >     
> >     -- ... i cultures tenen diferents convencions ...
> >     --- llenguatge → idioma (s'hauria de fer globalment si és que
> >     s'hi està
> >     d'acord) la raó que faria servir és que llenguatge seria per
> >     llenguatges
> >     de programació i idioma per el que parlen/escriuen les
> >     persones per
> >     comunicar-se entre elles.
> >     
> >     
> >     msgid "Basic mode is displayed by default when you first start
> >     <application>gcalctool</application>. To explicitly invoke
> >     Basic mode,
> >     choose
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Quan inicieu per primer cop la
> >     <application>calculadora</application>, de manera
> >     predeterminada es
> >     mostrà el mode bàsic. Per a invocar explícitament el mode
> >     bàsic,
> >     seleccioneu
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Bàsic</guimenuitem></menuchoice>."
> >     
> >     -- invocar → mostrar ?
> >     
> >     
> >     msgid "The calculator memory registers are unavailable in
> >     Basic Mode. In
> >     other words,
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
> >     Registers</guimenuitem></menuchoice> is inactive."
> >     msgstr "Els registres de memòria de la calculadora no estan
> >     disponibles
> >     en el mode bàsic. En altres paraules,
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
> >     memòria</guimenuitem></menuchoice> està inactiu."
> >     
> >     -- .... és inactiu.
> >     
> >     
> >     msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are
> >     available. In
> >     octal base, <guibutton>8</guibutton> and
> >     <guibutton>9</guibutton> are
> >     unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and
> >     <guibutton>1</guibutton> are available. The default base is
> >     decimal."
> >     msgstr "En les bases decimal i hexadecimal, tots els números
> >     estan
> >     disponibles. En la base octal, el <guibutton>8</guibutton> i
> >     el
> >     <guibutton>9</guibutton> no estan disponibles. En la base
> >     binària, nomes
> >     el <guibutton>0</guibutton> i el <guibutton>1</guibutton>
> >     estan
> >     disponibles. La base predeterminada és la decimal."
> >     
> >     -- només (falta l'accent)
> >     -- l'1 (hi ha «el 1»)
> >     
> >     
> >     msgid "Removes the rightmost character from the display area."
> >     msgstr "Suprimeix l'element situat més a la dreta de l'àrea de
> >     visualització."
> >     
> >     -- en la resta de cadenes (almenys des del principi fins aquí)
> >     parles
> >     d'esborrar i no de suprimir (n'hi ha algunes altres)
> >     
> >     msgid "In Arithmetic Precedence mode, this operation is the
> >     same as
> >     <guibutton>Clr</guibutton>"
> >     msgstr "En mode de precedència aritmètica, aquesta operació es
> >     la
> >     mateixa que <guibutton>Net</guibutton>"
> >     
> >     -- es → és
> >     
> >     msgid "Resets the current value in the display area to zero
> >     and removes
> >     any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton>
> >     also
> >     deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and
> >     <guilabel>Inv</guilabel>
> >     options in Scientific."
> >     msgstr "Neteja el valor actual en l'àrea de visualització a
> >     zero i
> >     suprimeix qualsevol resultat de càlcul previ.
> >     <guibutton>Net</guibutton>
> >     també deselecciona les opcions <guilabel>Hip</guilabel> i
> >     <guilabel>Inv</guilabel> en mode científic."
> >     
> >     -- ... en l'àrea de visualització a zero ... → de l'àrea de
> >     visualització i el deixa a zero ?
> >     -- deselecciona → treu la selecció ?
> >     
> >     msgid "To Display ASCII Values"
> >     msgstr "Per a visualitzar els valors ASCII"
> >     
> >     -- sense "els" ?
> >     
> >     
> >     msgid "Enter the required character in the
> >     <guilabel>Character</guilabel> field, then click
> >     <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that
> >     character, in the
> >     current numeric base, appears in the display area. For
> >     example, the
> >     ASCII value of B in decimal base is 66."
> >     msgstr "Introduïu el caràcter necessari en el camp
> >     <guilabel>Caràcter</guilabel> i feu clic a
> >     <guibutton>Insereix</guibutton>. En l'àrea de visualització
> >     apareixerà
> >     el valor ASCII d'aquest caràcter, en la base numèrica actual.
> >     Per
> >     exemple, el valor ASCII de B en la base decimal és 66."
> >     
> >     -- En l'àrea ... → A l'àrea ?
> >     
> >     
> >     msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
> >     msgstr "Divideix 1 pel valor actual en l'àrea de
> >     visualització."
> >     
> >     -- de l'àrea ? (segurament n'hi ha més)
> >     bé, la Sílvia em diu que ella deixaria «en», així que
> >     canvia-ho al teu
> >     criteri si és que ho vols canviar
> >     
> >     
> >     msgid "Integer Portion"
> >     msgstr "Porció entera"
> >     
> >     -- entera o sencera ? (n'hi ha algun altre)
> >     
> >     
> >     msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you
> >     are not
> >     using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=
> >     \"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses
> >     are
> >     performed first. You can nest parentheses to any level. When
> >     the last
> >     parenthesis is matched, the display area is updated."
> >     msgstr "Proporciona precedència en càlculs aritmètics si no
> >     esteu
> >     utilitzant precedència aritmètica. Vegeu també la <xref
> >     linkend=
> >     \"gcalctool-manage-order\"/>. Els càlculs entre parèntesis es
> >     realitzaran primer. Podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol
> >     nivell.
> >     Quan s'arribi a l'últim parèntesis, s'actualitzarà l'àrea de
> >     visualització."
> >     
> >     -- «si no esteu utilitzant» → «si no utilitzeu»
> >     -- «podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol nivell» →
> >     «podeu posar
> >     tants parèntesis com necessiteu»?
> >     
> >     
> >     msgid "You can store values in any of the ten
> >     <application>gcalctool</application> memory registers
> >     <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display
> >     the
> >     memory registers, choose
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
> >     Registers</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Podeu desar valors en qualsevol dels deu registres de
> >     memòria
> >     des de <guilabel>R0</guilabel> a <guilabel>R9</guilabel>. Per
> >     a mostrar
> >     els registres de memòria, seleccioneu
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
> >     memòria</guimenuitem></menuchoice>."
> >     
> >     -- t'has deixat el <application>gcalctool</application>
> >     
> >     
> >     msgid "The memory registers can be dismissed by either
> >     choosing
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
> >     Registers</guimenuitem></menuchoice> again, or by clicking on
> >     the
> >     <guibutton>Close</guibutton> button in the memory register
> >     window."
> >     msgstr "Els registres de memòria es podem ocultar en
> >     seleccionar un
> >     altre cop
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
> >     memòria</guimenuitem></menuchoice> o en fer clic en el botó
> >     <guibutton>Tanca</guibutton> en la finestra dels registres de
> >     memòria."
> >     
> >     -- podem → poden
> >     
> >     
> >     msgid "Store Value in Memory Register"
> >     msgstr "Desar un valor en un registre de memòria"
> >     
> >     -- En ser un títol el posaria genèric: «Desar valors en
> >     un ...»
> >     
> >     
> >     msgid "To change to Financial mode, choose
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a canviar a mode financer, seleccioneu
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Financer</guimenuitem></menuchoice>."
> >     
> >     -- «... al mode financer...» ? (si ho canvies n'hi ha més)
> >     
> >     msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays
> >     an annual
> >     interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual
> >     interest rate,
> >     you determine that the simple monthly interest rate is 0.09 /
> >     12 =
> >     0.0075. To calculate the time period necessary to double your
> >     investment, put the following values into the first three
> >     memory
> >     registers:"
> >     msgstr "Heu dipositat 8000€ en un compte que us paga un
> >     interès periòdic
> >     anual del 9%, en períodes mensuals. Donat l'interès periòdic
> >     anual,
> >     determineu que l'interès periòdic mensual és 0,09 / 12 =
> >     0,0075. Per a
> >     calcular el període de temps necessari per a doblar la
> >     inversió,
> >     introduïu els valors següents en els tres primers registres de
> >     memòria:"
> >     
> >     -- No tinc clar si ha de ser 8.000 € (amb espai i punt)
> >     -- Un compte no et paga en tot cas hi tens fixat un interès, o
> >     se li
> >     aplica un interès
> >     -- Donat l'interès → Amb l'interès (el donat és molt forçat i
> >     diria que
> >     fins i tot sona a castellanisme)
> >     
> >     
> >     msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a
> >     specified
> >     period of time, using the double-declining balance method."
> >     msgstr "Calcula la provisió per a depreciació d'un actiu per a
> >     un
> >     període de temps especificat, utilitzant el mètode de
> >     depreciació doble
> >     decreixent."
> >     
> >     -- utilitzant → amb ?
> >     
> >     
> >     msgid "The depreciation expense for the fourth year is
> >     $790.12."
> >     msgstr "La despesa de depreciació per al quart any és 790,12
> >     €."
> >     
> >     -- «és de 790» ? (n'hi ha d'altres per l'estil que poses «és
> >     XX» on XX
> >     és un nº)
> >     
> >     
> >     msgid "You have just won a million dollars. The prize is
> >     awarded in 20
> >     annual payments of $50,000 each. Annual payments are received
> >     at the end
> >     of each year. If you were to accept the annual payments of
> >     $50,000, you
> >     would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
> >     msgstr "Acabeu de guanyar un milió d'euros. El premi s'entrega
> >     en 20
> >     pagaments anuals de 50000€ cada un. Els pagaments anuals es
> >     reben al
> >     final de cada any. Si accepteu els pagaments anuals de 50000€,
> >     hauríeu
> >     d'invertir els diners a un interès anual del 9%."
> >     
> >     -- hauríeu d'invertir els diners → podríeu invertir (would és
> >     condicional)
> >     
> >     
> >     msgid "However, you are given the option of receiving a single
> >     lump-sum
> >     payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To
> >     calculate
> >     which option is worth more in today's dollars, put the
> >     following values
> >     into the first three memory registers:"
> >     msgstr "Tot i això, teniu l'opció de rebre un sol pagament de
> >     400000€
> >     enlloc de les anualitats. Per a calcular quina opció val més
> >     la pena en
> >     euros actuals, introduïu els valors següents en els tres
> >     primers
> >     registres de memòria:"
> >     
> >     -- T'has deixat un tros diria.
> >     
> >     
> >     msgid "Rate"
> >     msgstr "Rate"
> >     
> >     -- No s'ha de traduir això?
> >     
> >     
> >     msgid "To change to Scientific mode, choose
> >     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a canviar a mode científic, seleccioneu
> >     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Científic</guimenuitem></menuchoice>."
> >     
> >     -- al mode científic ? (si ho canvies n'hi ha més)
> >     
> >     
> >     msgid "To set the accuracy of the display area and of the
> >     memory
> >     registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from
> >     the popup
> >     menu the accuracy level that you require. The current accuracy
> >     level is
> >     indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to
> >     99
> >     significant places can be displayed. The default accuracy is 9
> >     significant places."
> >     msgstr "Per a establir la precisió de l'àrea de visualització
> >     i dels
> >     registres de memòria, feu clic a <guibutton>Acc</guibutton> i
> >     seleccioneu en el menú emergent el nivell de precisió que
> >     necessiteu. Un
> >     cercle negre en el menú emergent indica l'actual nivell de
> >     precisió. Es
> >     poden mostrar fins a 99 posicions significatives. La precisió
> >     predeterminada és de 9 posicions significatives."
> >     
> >     -- no és Acc és Prc (n'hi ha més)
> >     
> >     
> >     msgid "The examples in the following table show how the
> >     accuracy setting
> >     affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when
> >     you use
> >     decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing
> >     Zeroes</guimenuitem>
> >     option selected, for the <literal>1 / 8 =
> >     <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
> >     msgstr "Els exemples en la taula següent mostren com els
> >     paràmetres de
> >     la precisió afecten <replaceable>x</replaceable> en l'àrea de
> >     visualització, quan utilitzeu una base decimal, amb l'opció
> >     <guimenuitem>Mostra els zeros finals</guimenuitem>
> >     seleccionada, per al
> >     càlcul <literal>1 / 8 =
> >     <replaceable>x</replaceable></literal>:"
> >     
> >     -- com afecten a x ? (falta la « a »)
> >     
> >     
> >     msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10.
> >     Decimal is
> >     the default numeric base. If you change from Scientific mode
> >     to another
> >     mode, <application>gcalctool</application> automatically sets
> >     the
> >     numeric base to decimal."
> >     msgstr "Estableix la base numèrica a decimal, aquesta és base
> >     10. La
> >     base numèrica predeterminada és la decimal. Si canvieu del
> >     mode
> >     científic a un altre mode, la
> >     <application>calculadora</application>
> >     automàticament establirà la base numèrica a decimal."
> >     
> >     -- ... la calculadora establirà automàticament la ...
> >     
> >     
> >     msgid "Engineering Display Type"
> >     msgstr "Tipus de visualització a format d'enginyer"
> >     
> >     -- en format (n'hi ha més)
> >     
> >     
> >     [[Revisa de forma general que tots els números referits a
> >     monedes
> >     tinguin la sintaxi 8.00,15 € el punt en els milers, la coma
> >     en els
> >     decimals i l'espai entre el número i el símbol d'euro]]
> >     
> >     
> >     msgid "Sets the display type to scientific format. Results are
> >     displayed
> >     in scientific notation, with a fixed number of numeric
> >     digits."
> >     msgstr "Estableix el tipus de visualització a format
> >     científic. Els
> >     resultats es mostraran en notació científica, amb un número
> >     fixe de
> >     dígits numèrics."
> >     
> >     -- fixe → fix (n'hi ha més)
> >     
> >     msgid "Gradians"
> >     msgstr "Gradians"
> >     
> >     -- Graus centesimals? segons la Viquipèdia (n'hi ha més)
> >     
> >     
> >     [[Hi ha alguns Hyp que haurien de ser Hip (de hiperbòlic)]]
> >     
> >     [[Enlloc de logaritme comú en principi hauria de ser logaritme
> >     decimal i
> >     el logaritme comú de base 2 el logaritme binari]]
> >     
> >     
> >     msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not
> >     supported
> >     in this version of <application>gcalctool</application>."
> >     msgstr "No s'admeten l'antilogaritme comú ni l'antilogaritme
> >     natural en
> >     aquesta versió de la <application>calculadora</application>."
> >     
> >     -- Aquesta versió de la <app>calculadora</app> encara no
> >     calcula
> >     l'antilogaritme decimal ni l'antilogaritme natural. ?
> >     
> >     
> >     msgid "To Perform Bitwise Calculations"
> >     msgstr "Per a realitzar càlculs a nivell de bits"
> >     
> >     -- bitwise calculations → càlculs bit a bit ? (n'hi ha més)
> >     
> >     
> >     
> >     msgid "If the calculator display shows an integer value, then
> >     each of
> >     the bits in that integer value is displayed as a collection of
> >     0's and
> >     1's. By clicking on any of these individual bits, their value
> >     can be
> >     toggled, causing the displayed integer value to be adjusted
> >     accordingly."
> >     msgstr "Si l'àrea de visualització de la calculadora mostra un
> >     valor
> >     enter, llavors cada un dels bits del valor enter es mostraran
> >     com una
> >     col·lecció de 0 i 1. En fer clic en qualsevol d'aquests bits
> >     individuals, es commutarà el seu valor, fent que el valor
> >     enter mostrat
> >     s'ajusti de forma acord."
> >     
> >     -- ... mostrat s'ajusti de forma acord → mostrat s'hi ajusti.
> >     
> >     
> >     msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of
> >     defined
> >     constant values. All constant values are specified in decimal
> >     numeric
> >     base, even if the current numeric base is not decimal."
> >     msgstr "Feu clic a <guibutton>Con</guibutton> per a
> >     visualitzar la
> >     llista de valors constants definits. Tots els valors constants
> >     estan
> >     especificats en base numèrica decimal, encara que la base
> >     numèrica
> >     actual no sigui decimal."
> >     
> >     -- ... per a visualitzar la llista de constants definides. ?
> >     (sense el
> >     «valors», n'hi ha un altre a la frase )
> >     
> >     msgid "The <application>gcalctool</application> application
> >     provides ten
> >     default constant values, as described in the following table:"
> >     msgstr "L'aplicació <application>calculadora</application>
> >     proporciona
> >     deu valors de constants predeterminats, com es descriu en la
> >     taula
> >     següent:"
> >     
> >     -- predeterminades (la constant)
> >     -- tal com es descriu (falta el tal)
> >     
> >     msgid "Multiply the current value in the display area by this
> >     constant,
> >     to convert from kilometers per hour to miles per hour. For
> >     example, 8 *
> >     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
> >     msgstr "Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització
> >     per
> >     aquesta constat per a convertir des de quilòmetres per hora a
> >     milles per
> >     hora. Per exemple, 8 *
> >     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
> >     
> >     -- des de quilòmetres → de quilòmetres (sense el «des») (el
> >     mateix en la
> >     cadena següent a aquesta, de milles a quilòmetres) (també en
> >     la resta de
> >     conversions)
> >     
> >     
> >     msgid "Divide the current value in the display area by this
> >     constant, to
> >     convert from ounces to grams. For example, 18 /
> >     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
> >     500."
> >     msgstr "Divideix el valor actual en l'àrea de visualització
> >     per aquesta
> >     constat per a convertir des de unces a grams. Per exemple,
> >     18 /
> >     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
> >     500."
> >     
> >     -- de unces → d'unces
> >     
> >     msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
> >     msgstr "Factor de conversió de quilojouls a unitats
> >     britàniques de
> >     temperatura"
> >     
> >     -- http://ca.wikipedia.org/wiki/Joule és kilojoules
> >     
> >     
> >     msgid "To show the available functions, click
> >     <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of
> >     defined
> >     functions. Select a function from the menu to run that
> >     function. If the
> >     function is not defined, the value zero is returned."
> >     msgstr "Per a mostrar les funcions disponibles, feu clic a
> >     <guibutton>Fun</guibutton>. Un menú emergent mostrarà la
> >     llista de
> >     funcions definides. Seleccioneu una funció del menú per a
> >     executar-la.
> >     Si la funció no està definida, es retornarà el valor de zero."
> >     
> >     -- es retornarà zero ?
> >     
> >     msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
> >     msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"
> >     
> >     -- Factorial de x
> >     
> >     
> >     msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers
> >     window</link> displayed or not displayed, plus the contents of
> >     each
> >     memory register"
> >     msgstr "La <link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">finestra de
> >     registres de
> >     memòria</link> es visualitzarà o no, a més dels continguts de
> >     cada
> >     registre de memòria"
> >     
> >     -- Es mooolt llegix això del «o no». Jo ho posaria:
> >     L'estat de visualització de la finestra de registres de
> >     memòria, a més
> >     dels ...
> >     
> >     
> >     msgid "Clears the display."
> >     msgstr "Neteja la pantalla"
> >     
> >     -- punt final
> >     
> >     msgid "When you use the keyboard shortcut for any of the
> >     calculator
> >     buttons that have a menu associated with them, that menu is
> >     displayed.
> >     You can then use the arrow keys to select a menu item or the
> >     menu item's
> >     shortcut."
> >     msgstr "Quan utilitzeu la drecera de teclat per a qualsevol
> >     botó de la
> >     calculadora que té un menú associat, el menú es mostrarà.
> >     Llavors podeu
> >     utilitzar les fletxes de cursor per a seleccionar un element
> >     del menú o
> >     la drecera de teclat de l'element del menú."
> >     
> >     -- el menú es mostrarà → es mostrarà el menú
> >     
> >     
> >     msgid "Acc"
> >     msgstr "Acc"
> >     
> >     -- és precisió → Prc
> >     
> >     
> >     msgid "Common logarithm"
> >     msgstr "Logaritme comú"
> >     
> >     -- logaritme decimal
> >     
> >     
> >     msgid "Integer portion"
> >     msgstr "Porció entera"
> >     
> >     -- part entera
> >     
> >     
> >     msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
> >     msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"
> >     
> >     -- factorial de x
> >     
> >     
> >     msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of
> >     <application>gcalctool</application> Scientific Mode Options"
> >     msgstr "Referència ràpida de les dreceres de teclat de les
> >     opcions en
> >     mode científic de la <application>calculadora</application>"
> >     
> >     -- del mode científic
> >     
> >     
> >     msgid "Set the trigonometric type to gradians."
> >     msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a gradains."
> >     
> >     -- graus centesimals
> >     
> >     
> >     msgid "Copy the current value in the display area to the
> >     clipboard"
> >     msgstr "Copia el valor actual en l'àrea de visualització al
> >     porta-retalls"
> >     
> >     -- de l'àrea de visualització
> >     
> >     
> >     msgid "Change to Financial mode"
> >     msgstr "Canvia a mode financer"
> >     
> >     -- al mode
> >     
> >     
> >     msgid "Calculate results using arithmetic precedence"
> >     msgstr "Calcula els resultats utilitzant la precedència
> >     aritmètica"
> >     
> >     -- amb precedència aritmètica ?
> >     
> >     
> >     msgid "Paste the current value in the clipboard to the display
> >     area"
> >     msgstr "Enganxa el valor actual en el porta-retalls a l'àrea
> >     de
> >     visualització"
> >     
> >     -- del porta-retalls
> >     
> >     
> >     Buff quin curro!!!
> >     
> >     Molt bona feina!!
> >     
> >     
> >     Salut!
> >     
> >     
> >     El ds 05 de 04 del 2008 a les 00:04 +0200, en/na Joan va
> >     escriure:
> >     
> >     > Hola de nou,
> >     >
> >     > A veure si aconseguim superar la barrera del 50% de la
> >     documentació
> >     > pel GNOME 2.24 :)
> >     >
> >     > Per començar envio la traducció de la documentació del
> >     gcalctool.
> >     > També adjunto la traducció del gcalctool, que hi he vist
> >     alguna coseta
> >     > tot fent la documentació.
> >     >
> >     > Si ningú hi té cap problema, continuaré amb la documentació
> >     del
> >     > Vinagre.
> >     >
> >     > Aprofito per recordar que fa dos mesos que vaig enviar la
> >     traducció de
> >     > la documentació del deskbar-applet. Crec que si ningú se
> >     l'ha de
> >     > mirar, almenys s'hauria de pujar.
> >     >
> >     >
> >     > Salut,
> >     > Joan
> >     
> >     
> >     > _______________________________________________
> >     > GNOME mailing list
> >     > GNOME a llistes.softcatala.org
> >     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >     --
> >     gil forcada
> >     
> >     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> >     [en] guifi.net - a non-stopping free network
> >     bloc: http://gil.badall.net
> >     
> >     _______________________________________________
> >     GNOME mailing list
> >     GNOME a llistes.softcatala.org
> >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >     
> > 
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME