[GNOME] Traducció de la documentació del gcalctool

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic jul 2 00:05:09 CEST 2008


Bones,

Ja està pujat:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

http://cia.vc/stats/author/gforcada/.message/ac2cd

Hi he fet uns petits canvis (adjunto el po final i el diff respecte el
que has enviat).

P.D. a què es deu que hagis canviat a tot arreu calculadora per
gcalctool?

P.D.2 Ara em miro els canvis a la interfície i els comento, que no els
havia ni vist!

P.D.3 estem al 43% de la documentació, a un 7% de la meitat del camí
(que no de la qualitat, que això és més difícil de saber on som :(

MOLT BONA FEINA TOTHOM!!


Salut!

El dc 25 de 06 de 2008 a les 20:43 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Gil,
> 
> Gràcies per la revisió.
> 
> Adjunto la traducció amb els canvis proposats.
> 
> Salut,
> Joan
> 
> 
> 2008/6/24 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>     Bones,
>     
>     perdó pel temps en respondre, la veritat és que ara mateix
>     tinc el temps
>     molt molt just :(
>     
>     Revisió de la documentació del Gcalctool:
>     
>     msgid "<application>gcalctool</application> Manual"
>     msgstr "Manual de la <application>calculadora</application>"
>     
>     --- Calculadora ?
>     
>     
>     msgid "gcalctool is a calculator for GNOME. It includes basic,
>     advanced,
>     financial, and scientific modes and uses a multiple precision
>     package to
>     do its arithmetic to give a high degree of accuracy."
>     msgstr "La calculadora és una calculadora per al GNOME.
>     Aquesta inclou
>     els modes bàsic, avançat, financer i científic i utilitza un
>     paquet de
>     precisió múltiple per a realitzar càlculs aritmètics i
>     proporcionar un
>     grau alt de precisió."
>     
>     -- El mateix que abans si et sembla bé clar.
>     -- ... per al GNOME. Inclou (sense "Aquesta")
>     -- .. per a realitzar els càlculs ...
>     -- .. proporcionar un alt grau ... ← diria que normalment ho
>     posem al
>     revés però aquí te més sentit així
>     
>     
>     msgid "Calculator Manual V2.9"
>     msgstr "Manual de la calculadora (versió 2.9)"
>     
>     -- Mateix que les dues primeres, canvia-ho si ho vols (i tota
>     la resta
>     si ho fas)
>     
>     
>     msgid "Shows <placeholder-1/> Basic mode window."
>     msgstr "Mostra <placeholder-1/> la finestra del mode bàsic."
>     
>     -- Si et fixes amb la documentació el <placeholder-1/> es
>     canvia per
>     "Calculator" de manera que quedaria molt millor si es deixés
>     com a:
>     Mostra la finestra de la <placeholder-1/> en el mode bàsic.
>     (Què et
>     sembla?)
>     
>     
>     msgid "To insert a separator between every three digits to the
>     left of
>     the numeric point in decimal base, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands
>     Separator</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a inserir un separador entre cada tres dígits a
>     l'esquerra
>     del separador decimal en la base decimal, seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra
>     els
>     separadors de milers</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- ... un separador cada tres dígits ... (sense l'«entre»)
>     
>     
>     msgid "Different countries and cultures have varying
>     conventions for how
>     to communicate. These conventions include the language spoken
>     and the
>     character used as a numeric separator."
>     msgstr "Diferents països i cultures han variat les convencions
>     de com
>     comunicar-se. Aquestes convencions inclouen el llenguatge
>     parlat i el
>     caràcter a utilitzar com a separador numèric."
>     
>     -- ... i cultures tenen diferents convencions ...
>     --- llenguatge → idioma (s'hauria de fer globalment si és que
>     s'hi està
>     d'acord) la raó que faria servir és que llenguatge seria per
>     llenguatges
>     de programació i idioma per el que parlen/escriuen les
>     persones per
>     comunicar-se entre elles.
>     
>     
>     msgid "Basic mode is displayed by default when you first start
>     <application>gcalctool</application>. To explicitly invoke
>     Basic mode,
>     choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Quan inicieu per primer cop la
>     <application>calculadora</application>, de manera
>     predeterminada es
>     mostrà el mode bàsic. Per a invocar explícitament el mode
>     bàsic,
>     seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Bàsic</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- invocar → mostrar ?
>     
>     
>     msgid "The calculator memory registers are unavailable in
>     Basic Mode. In
>     other words,
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
>     Registers</guimenuitem></menuchoice> is inactive."
>     msgstr "Els registres de memòria de la calculadora no estan
>     disponibles
>     en el mode bàsic. En altres paraules,
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
>     memòria</guimenuitem></menuchoice> està inactiu."
>     
>     -- .... és inactiu.
>     
>     
>     msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are
>     available. In
>     octal base, <guibutton>8</guibutton> and
>     <guibutton>9</guibutton> are
>     unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and
>     <guibutton>1</guibutton> are available. The default base is
>     decimal."
>     msgstr "En les bases decimal i hexadecimal, tots els números
>     estan
>     disponibles. En la base octal, el <guibutton>8</guibutton> i
>     el
>     <guibutton>9</guibutton> no estan disponibles. En la base
>     binària, nomes
>     el <guibutton>0</guibutton> i el <guibutton>1</guibutton>
>     estan
>     disponibles. La base predeterminada és la decimal."
>     
>     -- només (falta l'accent)
>     -- l'1 (hi ha «el 1»)
>     
>     
>     msgid "Removes the rightmost character from the display area."
>     msgstr "Suprimeix l'element situat més a la dreta de l'àrea de
>     visualització."
>     
>     -- en la resta de cadenes (almenys des del principi fins aquí)
>     parles
>     d'esborrar i no de suprimir (n'hi ha algunes altres)
>     
>     msgid "In Arithmetic Precedence mode, this operation is the
>     same as
>     <guibutton>Clr</guibutton>"
>     msgstr "En mode de precedència aritmètica, aquesta operació es
>     la
>     mateixa que <guibutton>Net</guibutton>"
>     
>     -- es → és
>     
>     msgid "Resets the current value in the display area to zero
>     and removes
>     any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton>
>     also
>     deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and
>     <guilabel>Inv</guilabel>
>     options in Scientific."
>     msgstr "Neteja el valor actual en l'àrea de visualització a
>     zero i
>     suprimeix qualsevol resultat de càlcul previ.
>     <guibutton>Net</guibutton>
>     també deselecciona les opcions <guilabel>Hip</guilabel> i
>     <guilabel>Inv</guilabel> en mode científic."
>     
>     -- ... en l'àrea de visualització a zero ... → de l'àrea de
>     visualització i el deixa a zero ?
>     -- deselecciona → treu la selecció ?
>     
>     msgid "To Display ASCII Values"
>     msgstr "Per a visualitzar els valors ASCII"
>     
>     -- sense "els" ?
>     
>     
>     msgid "Enter the required character in the
>     <guilabel>Character</guilabel> field, then click
>     <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that
>     character, in the
>     current numeric base, appears in the display area. For
>     example, the
>     ASCII value of B in decimal base is 66."
>     msgstr "Introduïu el caràcter necessari en el camp
>     <guilabel>Caràcter</guilabel> i feu clic a
>     <guibutton>Insereix</guibutton>. En l'àrea de visualització
>     apareixerà
>     el valor ASCII d'aquest caràcter, en la base numèrica actual.
>     Per
>     exemple, el valor ASCII de B en la base decimal és 66."
>     
>     -- En l'àrea ... → A l'àrea ?
>     
>     
>     msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
>     msgstr "Divideix 1 pel valor actual en l'àrea de
>     visualització."
>     
>     -- de l'àrea ? (segurament n'hi ha més)
>     bé, la Sílvia em diu que ella deixaria «en», així que
>     canvia-ho al teu
>     criteri si és que ho vols canviar
>     
>     
>     msgid "Integer Portion"
>     msgstr "Porció entera"
>     
>     -- entera o sencera ? (n'hi ha algun altre)
>     
>     
>     msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you
>     are not
>     using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=
>     \"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses
>     are
>     performed first. You can nest parentheses to any level. When
>     the last
>     parenthesis is matched, the display area is updated."
>     msgstr "Proporciona precedència en càlculs aritmètics si no
>     esteu
>     utilitzant precedència aritmètica. Vegeu també la <xref
>     linkend=
>     \"gcalctool-manage-order\"/>. Els càlculs entre parèntesis es
>     realitzaran primer. Podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol
>     nivell.
>     Quan s'arribi a l'últim parèntesis, s'actualitzarà l'àrea de
>     visualització."
>     
>     -- «si no esteu utilitzant» → «si no utilitzeu»
>     -- «podeu imbricar parèntesis fins a qualsevol nivell» →
>     «podeu posar
>     tants parèntesis com necessiteu»?
>     
>     
>     msgid "You can store values in any of the ten
>     <application>gcalctool</application> memory registers
>     <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display
>     the
>     memory registers, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
>     Registers</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Podeu desar valors en qualsevol dels deu registres de
>     memòria
>     des de <guilabel>R0</guilabel> a <guilabel>R9</guilabel>. Per
>     a mostrar
>     els registres de memòria, seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
>     memòria</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- t'has deixat el <application>gcalctool</application>
>     
>     
>     msgid "The memory registers can be dismissed by either
>     choosing
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory
>     Registers</guimenuitem></menuchoice> again, or by clicking on
>     the
>     <guibutton>Close</guibutton> button in the memory register
>     window."
>     msgstr "Els registres de memòria es podem ocultar en
>     seleccionar un
>     altre cop
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Registres de
>     memòria</guimenuitem></menuchoice> o en fer clic en el botó
>     <guibutton>Tanca</guibutton> en la finestra dels registres de
>     memòria."
>     
>     -- podem → poden
>     
>     
>     msgid "Store Value in Memory Register"
>     msgstr "Desar un valor en un registre de memòria"
>     
>     -- En ser un títol el posaria genèric: «Desar valors en
>     un ...»
>     
>     
>     msgid "To change to Financial mode, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a canviar a mode financer, seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Financer</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- «... al mode financer...» ? (si ho canvies n'hi ha més)
>     
>     msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays
>     an annual
>     interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual
>     interest rate,
>     you determine that the simple monthly interest rate is 0.09 /
>     12 =
>     0.0075. To calculate the time period necessary to double your
>     investment, put the following values into the first three
>     memory
>     registers:"
>     msgstr "Heu dipositat 8000€ en un compte que us paga un
>     interès periòdic
>     anual del 9%, en períodes mensuals. Donat l'interès periòdic
>     anual,
>     determineu que l'interès periòdic mensual és 0,09 / 12 =
>     0,0075. Per a
>     calcular el període de temps necessari per a doblar la
>     inversió,
>     introduïu els valors següents en els tres primers registres de
>     memòria:"
>     
>     -- No tinc clar si ha de ser 8.000 € (amb espai i punt)
>     -- Un compte no et paga en tot cas hi tens fixat un interès, o
>     se li
>     aplica un interès
>     -- Donat l'interès → Amb l'interès (el donat és molt forçat i
>     diria que
>     fins i tot sona a castellanisme)
>     
>     
>     msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a
>     specified
>     period of time, using the double-declining balance method."
>     msgstr "Calcula la provisió per a depreciació d'un actiu per a
>     un
>     període de temps especificat, utilitzant el mètode de
>     depreciació doble
>     decreixent."
>     
>     -- utilitzant → amb ?
>     
>     
>     msgid "The depreciation expense for the fourth year is
>     $790.12."
>     msgstr "La despesa de depreciació per al quart any és 790,12
>     €."
>     
>     -- «és de 790» ? (n'hi ha d'altres per l'estil que poses «és
>     XX» on XX
>     és un nº)
>     
>     
>     msgid "You have just won a million dollars. The prize is
>     awarded in 20
>     annual payments of $50,000 each. Annual payments are received
>     at the end
>     of each year. If you were to accept the annual payments of
>     $50,000, you
>     would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
>     msgstr "Acabeu de guanyar un milió d'euros. El premi s'entrega
>     en 20
>     pagaments anuals de 50000€ cada un. Els pagaments anuals es
>     reben al
>     final de cada any. Si accepteu els pagaments anuals de 50000€,
>     hauríeu
>     d'invertir els diners a un interès anual del 9%."
>     
>     -- hauríeu d'invertir els diners → podríeu invertir (would és
>     condicional)
>     
>     
>     msgid "However, you are given the option of receiving a single
>     lump-sum
>     payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To
>     calculate
>     which option is worth more in today's dollars, put the
>     following values
>     into the first three memory registers:"
>     msgstr "Tot i això, teniu l'opció de rebre un sol pagament de
>     400000€
>     enlloc de les anualitats. Per a calcular quina opció val més
>     la pena en
>     euros actuals, introduïu els valors següents en els tres
>     primers
>     registres de memòria:"
>     
>     -- T'has deixat un tros diria.
>     
>     
>     msgid "Rate"
>     msgstr "Rate"
>     
>     -- No s'ha de traduir això?
>     
>     
>     msgid "To change to Scientific mode, choose
>     <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a canviar a mode científic, seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Científic</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- al mode científic ? (si ho canvies n'hi ha més)
>     
>     
>     msgid "To set the accuracy of the display area and of the
>     memory
>     registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from
>     the popup
>     menu the accuracy level that you require. The current accuracy
>     level is
>     indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to
>     99
>     significant places can be displayed. The default accuracy is 9
>     significant places."
>     msgstr "Per a establir la precisió de l'àrea de visualització
>     i dels
>     registres de memòria, feu clic a <guibutton>Acc</guibutton> i
>     seleccioneu en el menú emergent el nivell de precisió que
>     necessiteu. Un
>     cercle negre en el menú emergent indica l'actual nivell de
>     precisió. Es
>     poden mostrar fins a 99 posicions significatives. La precisió
>     predeterminada és de 9 posicions significatives."
>     
>     -- no és Acc és Prc (n'hi ha més)
>     
>     
>     msgid "The examples in the following table show how the
>     accuracy setting
>     affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when
>     you use
>     decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing
>     Zeroes</guimenuitem>
>     option selected, for the <literal>1 / 8 =
>     <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
>     msgstr "Els exemples en la taula següent mostren com els
>     paràmetres de
>     la precisió afecten <replaceable>x</replaceable> en l'àrea de
>     visualització, quan utilitzeu una base decimal, amb l'opció
>     <guimenuitem>Mostra els zeros finals</guimenuitem>
>     seleccionada, per al
>     càlcul <literal>1 / 8 =
>     <replaceable>x</replaceable></literal>:"
>     
>     -- com afecten a x ? (falta la « a »)
>     
>     
>     msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10.
>     Decimal is
>     the default numeric base. If you change from Scientific mode
>     to another
>     mode, <application>gcalctool</application> automatically sets
>     the
>     numeric base to decimal."
>     msgstr "Estableix la base numèrica a decimal, aquesta és base
>     10. La
>     base numèrica predeterminada és la decimal. Si canvieu del
>     mode
>     científic a un altre mode, la
>     <application>calculadora</application>
>     automàticament establirà la base numèrica a decimal."
>     
>     -- ... la calculadora establirà automàticament la ...
>     
>     
>     msgid "Engineering Display Type"
>     msgstr "Tipus de visualització a format d'enginyer"
>     
>     -- en format (n'hi ha més)
>     
>     
>     [[Revisa de forma general que tots els números referits a
>     monedes
>     tinguin la sintaxi 8.00,15 € el punt en els milers, la coma
>     en els
>     decimals i l'espai entre el número i el símbol d'euro]]
>     
>     
>     msgid "Sets the display type to scientific format. Results are
>     displayed
>     in scientific notation, with a fixed number of numeric
>     digits."
>     msgstr "Estableix el tipus de visualització a format
>     científic. Els
>     resultats es mostraran en notació científica, amb un número
>     fixe de
>     dígits numèrics."
>     
>     -- fixe → fix (n'hi ha més)
>     
>     msgid "Gradians"
>     msgstr "Gradians"
>     
>     -- Graus centesimals? segons la Viquipèdia (n'hi ha més)
>     
>     
>     [[Hi ha alguns Hyp que haurien de ser Hip (de hiperbòlic)]]
>     
>     [[Enlloc de logaritme comú en principi hauria de ser logaritme
>     decimal i
>     el logaritme comú de base 2 el logaritme binari]]
>     
>     
>     msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not
>     supported
>     in this version of <application>gcalctool</application>."
>     msgstr "No s'admeten l'antilogaritme comú ni l'antilogaritme
>     natural en
>     aquesta versió de la <application>calculadora</application>."
>     
>     -- Aquesta versió de la <app>calculadora</app> encara no
>     calcula
>     l'antilogaritme decimal ni l'antilogaritme natural. ?
>     
>     
>     msgid "To Perform Bitwise Calculations"
>     msgstr "Per a realitzar càlculs a nivell de bits"
>     
>     -- bitwise calculations → càlculs bit a bit ? (n'hi ha més)
>     
>     
>     
>     msgid "If the calculator display shows an integer value, then
>     each of
>     the bits in that integer value is displayed as a collection of
>     0's and
>     1's. By clicking on any of these individual bits, their value
>     can be
>     toggled, causing the displayed integer value to be adjusted
>     accordingly."
>     msgstr "Si l'àrea de visualització de la calculadora mostra un
>     valor
>     enter, llavors cada un dels bits del valor enter es mostraran
>     com una
>     col·lecció de 0 i 1. En fer clic en qualsevol d'aquests bits
>     individuals, es commutarà el seu valor, fent que el valor
>     enter mostrat
>     s'ajusti de forma acord."
>     
>     -- ... mostrat s'ajusti de forma acord → mostrat s'hi ajusti.
>     
>     
>     msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of
>     defined
>     constant values. All constant values are specified in decimal
>     numeric
>     base, even if the current numeric base is not decimal."
>     msgstr "Feu clic a <guibutton>Con</guibutton> per a
>     visualitzar la
>     llista de valors constants definits. Tots els valors constants
>     estan
>     especificats en base numèrica decimal, encara que la base
>     numèrica
>     actual no sigui decimal."
>     
>     -- ... per a visualitzar la llista de constants definides. ?
>     (sense el
>     «valors», n'hi ha un altre a la frase )
>     
>     msgid "The <application>gcalctool</application> application
>     provides ten
>     default constant values, as described in the following table:"
>     msgstr "L'aplicació <application>calculadora</application>
>     proporciona
>     deu valors de constants predeterminats, com es descriu en la
>     taula
>     següent:"
>     
>     -- predeterminades (la constant)
>     -- tal com es descriu (falta el tal)
>     
>     msgid "Multiply the current value in the display area by this
>     constant,
>     to convert from kilometers per hour to miles per hour. For
>     example, 8 *
>     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
>     msgstr "Multiplica el valor actual en l'àrea de visualització
>     per
>     aquesta constat per a convertir des de quilòmetres per hora a
>     milles per
>     hora. Per exemple, 8 *
>     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
>     
>     -- des de quilòmetres → de quilòmetres (sense el «des») (el
>     mateix en la
>     cadena següent a aquesta, de milles a quilòmetres) (també en
>     la resta de
>     conversions)
>     
>     
>     msgid "Divide the current value in the display area by this
>     constant, to
>     convert from ounces to grams. For example, 18 /
>     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
>     500."
>     msgstr "Divideix el valor actual en l'àrea de visualització
>     per aquesta
>     constat per a convertir des de unces a grams. Per exemple,
>     18 /
>     <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap>
>     500."
>     
>     -- de unces → d'unces
>     
>     msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
>     msgstr "Factor de conversió de quilojouls a unitats
>     britàniques de
>     temperatura"
>     
>     -- http://ca.wikipedia.org/wiki/Joule és kilojoules
>     
>     
>     msgid "To show the available functions, click
>     <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of
>     defined
>     functions. Select a function from the menu to run that
>     function. If the
>     function is not defined, the value zero is returned."
>     msgstr "Per a mostrar les funcions disponibles, feu clic a
>     <guibutton>Fun</guibutton>. Un menú emergent mostrarà la
>     llista de
>     funcions definides. Seleccioneu una funció del menú per a
>     executar-la.
>     Si la funció no està definida, es retornarà el valor de zero."
>     
>     -- es retornarà zero ?
>     
>     msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
>     msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"
>     
>     -- Factorial de x
>     
>     
>     msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers
>     window</link> displayed or not displayed, plus the contents of
>     each
>     memory register"
>     msgstr "La <link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">finestra de
>     registres de
>     memòria</link> es visualitzarà o no, a més dels continguts de
>     cada
>     registre de memòria"
>     
>     -- Es mooolt llegix això del «o no». Jo ho posaria:
>     L'estat de visualització de la finestra de registres de
>     memòria, a més
>     dels ...
>     
>     
>     msgid "Clears the display."
>     msgstr "Neteja la pantalla"
>     
>     -- punt final
>     
>     msgid "When you use the keyboard shortcut for any of the
>     calculator
>     buttons that have a menu associated with them, that menu is
>     displayed.
>     You can then use the arrow keys to select a menu item or the
>     menu item's
>     shortcut."
>     msgstr "Quan utilitzeu la drecera de teclat per a qualsevol
>     botó de la
>     calculadora que té un menú associat, el menú es mostrarà.
>     Llavors podeu
>     utilitzar les fletxes de cursor per a seleccionar un element
>     del menú o
>     la drecera de teclat de l'element del menú."
>     
>     -- el menú es mostrarà → es mostrarà el menú
>     
>     
>     msgid "Acc"
>     msgstr "Acc"
>     
>     -- és precisió → Prc
>     
>     
>     msgid "Common logarithm"
>     msgstr "Logaritme comú"
>     
>     -- logaritme decimal
>     
>     
>     msgid "Integer portion"
>     msgstr "Porció entera"
>     
>     -- part entera
>     
>     
>     msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
>     msgstr "<replaceable>x</replaceable> factorial"
>     
>     -- factorial de x
>     
>     
>     msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of
>     <application>gcalctool</application> Scientific Mode Options"
>     msgstr "Referència ràpida de les dreceres de teclat de les
>     opcions en
>     mode científic de la <application>calculadora</application>"
>     
>     -- del mode científic
>     
>     
>     msgid "Set the trigonometric type to gradians."
>     msgstr "Estableix el tipus trigonomètric a gradains."
>     
>     -- graus centesimals
>     
>     
>     msgid "Copy the current value in the display area to the
>     clipboard"
>     msgstr "Copia el valor actual en l'àrea de visualització al
>     porta-retalls"
>     
>     -- de l'àrea de visualització
>     
>     
>     msgid "Change to Financial mode"
>     msgstr "Canvia a mode financer"
>     
>     -- al mode
>     
>     
>     msgid "Calculate results using arithmetic precedence"
>     msgstr "Calcula els resultats utilitzant la precedència
>     aritmètica"
>     
>     -- amb precedència aritmètica ?
>     
>     
>     msgid "Paste the current value in the clipboard to the display
>     area"
>     msgstr "Enganxa el valor actual en el porta-retalls a l'àrea
>     de
>     visualització"
>     
>     -- del porta-retalls
>     
>     
>     Buff quin curro!!!
>     
>     Molt bona feina!!
>     
>     
>     Salut!
>     
>     
>     El ds 05 de 04 del 2008 a les 00:04 +0200, en/na Joan va
>     escriure:
>     
>     > Hola de nou,
>     >
>     > A veure si aconseguim superar la barrera del 50% de la
>     documentació
>     > pel GNOME 2.24 :)
>     >
>     > Per començar envio la traducció de la documentació del
>     gcalctool.
>     > També adjunto la traducció del gcalctool, que hi he vist
>     alguna coseta
>     > tot fent la documentació.
>     >
>     > Si ningú hi té cap problema, continuaré amb la documentació
>     del
>     > Vinagre.
>     >
>     > Aprofito per recordar que fa dos mesos que vaig enviar la
>     traducció de
>     > la documentació del deskbar-applet. Crec que si ningú se
>     l'ha de
>     > mirar, almenys s'hauria de pujar.
>     >
>     >
>     > Salut,
>     > Joan
>     
>     
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gcalctool.help.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip-compressed-tar
Size: 28236 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080702/dc37b8e4/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME