[GNOME] Traducció del gnumeric per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dis set 29 01:37:16 CEST 2007


pregunta ...

per què en l'anterior correu has posat que canvies a «L'MS Excel»?

no seria «El MS Excel»?

El dv 28 de 09 del 2007 a les 23:36 +0200, en/na Sílvia Miranda va
escriure:
> [2a part]
> 
> Perdó, que he enviat el correu anterior sense voler. 
> Continuo, doncs:
> 
> #: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:3
> msgid "Activate New Plugins"
> msgstr "Activa els nous connectors"
> 
> *** connectors nous
> 
> #: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:6
> msgid "Autocorrect first letter"
> msgstr "Autocorregeix la primera lletra"
> 
> *** Corregeix automàticament. No crec que "autocorregir" sigui correcte,
> atès que tots els auto+verb, en el Recull es tradueixen com a verb +
> automàticament (té lògica, de fet).
> N'hi ha uns quants més (a les cadenes posteriors, per exemple).
> 
> #: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:50
> msgid "System Directory for Autoformats"
> msgstr "Directori del sistema per a autoformats"
> 
> *** formats automàtics
> 
> #: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:60
> msgid ""
> "The function selector keeps a list of recently used functions. This is
> that "
> "list."
> msgstr ""
> "El selector de funcions guarda una llista de les funcions usades
> recentment. "
> "Aquesta és la llista."
> 
> *** desa / té una llista ?
> 
> 
> #: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:14
> ...
> "automàtiques després de cada canvi. Un valor diferent de zero permet
> que "
> "gnumeric acumuli més canvis abans de cada recàlcul. Si és positiu, quan
> "
> 
> *** el gnumeric
> 
> #: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:47
> msgid ""
> "This value determines the maximum number of items in the undo/redo
> list."
> msgstr ""
> "Aquest valor determina el nombre màxim d'elements en la llista de
> desfer/"
> "tornar a fer."
> 
> #: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:50
> msgid ""
> "This value determines whether to show the sheet names in the undo and
> redo "
> "lists."
> msgstr ""
> "Aquest valor determina si s'han de mostrar els noms dels fulls en les "
> "llistes de desfer i tornar a fer."
> 
> *** refer
> 
> #: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:66
> msgid ""
> "When TRUE, Gnumeric will prefer the modern CLIPBOARD selection over the
> "
> "legacy PRIMARY selections. Set to FALSE if you have to deal with older
> "
> "applications, like Xterm or Emacs, which set only the PRIMARY
> selection."
> msgstr ""
> "Quan estigui a cert, Gnumeric preferirà la selecció de porta-retalls
> moderna "
> "en front de l'antiga selecció primària. Establiu-ho a fals si heu de "
> "treballar amb altres aplicacions antigues com Xterm o Emacs, que només
> fan "
> "servir seleccions primàries."
> 
> *** el Gnumeric 
> *** preferirà la selecció moderna del porta-retalls davant de
> l'antiga...
> 
> #: ../src/dialogs/dao.glade.h:3
> msgid "A_utofit columns"
> msgstr "A_utoajusta les columnes"
> 
> *** Ajusta automàticament
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-about.c:119
> msgid "One of the original core contributors"
> msgstr "Un dels contribuïdors originals principals"
> 
> *** col·laboradors
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-about.c:125
> msgid "Started the MS Excel import/export engine, and 'GnmStyle'"
> msgstr "Inicià el motor d'importació/exportació de MS Excel i el
> 'GnmStyle'"
> 
> *** de l'MS Excel
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-about.c:129
> msgid "Support for non-Latin languages"
> msgstr "Suport per a idiomes no llatins"
> 
> ** Implementació d'diomes
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-about.c:139
> msgid "HTML, troff, LaTeX exporters"
> msgstr "Exportadors de HTML, troff i LaTeX."
> 
> *** d'HTML
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-autosave.c:162
> msgid "Could not create the autosave dialog."
> msgstr "No s'ha pogut crear el diàleg per desar automàticament."
> 
> *** per a
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-password.c:35
> msgid ""
> "Encrypted files require a password\n"
> "before they can be opened."
> msgstr ""
> "Els fitxers xifrats requereixen una contrasenya\n"
> "abans de que es puguin obrir."
> 
> *** per a poder obrir-los / abans de poder obrir-los / abans que es
> puguin obrir
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:800
> msgid ""
> "The items on this page and its subpages are related to various gnumeric
> "
> "tools."
> msgstr ""
> "Els elements en aquesta pàgina i subpàgines estan relacionats amb
> diferents "
> "eines del gnumeric."
> 
> *** elements d'aquesta pàgina / que hi ha en aquesta pàgina i les seves
> subpàgines
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:181
> msgid ""
> "Changing cells contain at least one expression that is not just a
> value. "
> "Note that showing the scenario will overwrite the formula with its
> current "
> "value."
> msgstr ""
> "Les cel·les modificables contenen almenys una expressió que no és només
> un "
> "valor. Noteu que mostrar l'escenari sobreescriurà la fórmula amb el seu
> "
> "valor actual."
> 
> *** Tingueu en compte que mostrar...
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf-fixed-page.c:52
> msgid "Autodiscovery did not find any columns in the text. Try manually"
> msgstr ""
> "L'autodescobriment no ha trobat columnes en el text. Proveu-ho
> manualment."
> 
> *** Descobriment automàtic
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf-fixed-page.c:76
> msgid "_Widen this column"
> msgstr "Incrementa l'am_plada"
> 
> *** Augmenta
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf-fixed-page.c:78
> msgid "_Narrow this column"
> msgstr "Estreta l'a_mplada"
> 
> *** Estreteix.
> Però, si a dalt és "augmenta", potser aquí hauríem de dir "redueix"...
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf-format-page.c:46
> #, c-format
> msgid "Importing %i columns and ignoring none."
> msgstr "S'importen %i columnes i no se n'ignorarà cap."
> 
> *** ignora
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf-format-page.c:49
> #, c-format
> msgid "Importing %i columns and ignoring %i."
> msgstr "S'importen %i columnes i se n'ignoraren %i."
> 
> *** ignoren
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:5
> msgid ""
> "Both sides\n"
> "Neither side\n"
> "On left side only\n"
> "On right side only"
> msgstr ""
> "Els dos costats\n"
> "Cap costat\n"
> "A l'esquerra només\n"
> "A la dreta només"
> 
> *** Només a l'esquerra ?
> *** Només a la dreta ?
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:12
> msgid ""
> "Character interpreted as quote character. If a termination or
> separation "
> "character is encountered within quotes it will be considered part of
> the "
> "column text."
> msgstr ""
> "S'ha interpretat el caràcter com a caràcter de cometa. Si es troba el "
> "caràcter de separació entre cometes, serà considerat amb a part del
> text de "
> "la columna."
> 
> *** es considerarà part
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:37
> msgid ""
> "See two successive text indicators as one that does not terminate the
> cell."
> msgstr ""
> "Interpreta dos indicadors de text successius com si fos un que no
> finalitza "
> "la cel·la."
> 
> *** com si en fos un
> 
> #: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:50
> msgid "_Auto Column Discovery"
> msgstr "_Autodescobriment de columnes"
> 
> *** Descobriment automàtic
> 
> #: ../src/dialogs/fill-series.glade.h:16
> msgid "_Month"
> msgstr "_Més"
> 
> *** Mes
> 
> #: ../src/dialogs/hf-config.glade.h:1
> msgid "Enter the format strings for each section:"
> msgstr "Entreu les cadenes de format per a cada secció:"
> 
> *** Introduïu
> 
> De moment el deixo a mitges (vaig per la línia 7400). Continuarà...
> 
> Bona feina!!!
> 
> 
> 
> El dv 28 de 09 del 2007 a les 23:02 +0200, en/na Sílvia Miranda va
> escriure:
> > Bones,
> > 
> > Comentaris: 
> > 
> > #: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
> > msgid "Financial Derivatives"
> > msgstr "Subproductes Financers"
> > 
> > *** financers
> > 
> > #: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:312
> > msgid ""
> > "This is somewhat corrupt.\n"
> > "We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
> > "encoding problems."
> > msgstr ""
> > "Això està d'alguna manera corromput.\n"
> > "Ja s'ha escrit una llargada per una cadena que serà tallada per
> > problemes de "
> > "codificació."
> > 
> > *** Jo diria "corromput d'alguna manera". O, potser millor, "Les dades
> > són corruptes/estan corrompudes/malmeses".
> > *** per a una
> > 
> > #: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %
> > d"
> > msgstr ""
> > "Massa paràmetres per a la funció «%s». MS Excel només pot gestionar-ne
> > %d, "
> > "no %d"
> > 
> > *** L'MS Excel
> > 
> > #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:322
> > #, c-format
> > msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
> > msgstr "El valor «%s» enumerable no es reconeix per a l'atribut %s"
> > 
> > *** No es reconeix el valor enumerable «%s»... ?
> > 
> > #: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
> > msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
> > msgstr "Importa fitxers MS Excel (R)"
> > 
> > *** de l'MS Excel ?
> > 
> > #: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
> > msgid "Date and Time Functions"
> > msgstr "Funcions d'Hora i Data"
> > 
> > *** d'hora i (de) data
> > 
> > #: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
> > msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
> > msgstr "Funcions per a números complexes, conversions de base, i més"
> > 
> > *** complexos
> > 
> > #: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:1
> > msgid "Functions for manipulating truth values"
> > msgstr "Funcions per manipular valors certs"
> > 
> > *** per a
> > 
> > #: ../plugins/gnome-glossary/plugin.xml.in.h:1
> > msgid "Gnome Glossary"
> > msgstr "Glossari del Gnome"
> > 
> > *** GNOME. N'hi ha alguns més, en altres cadenes. Pots fer una cerca i
> > canviar-los?
> > 
> > #: ../plugins/mps/parser.c:548
> > msgid "Problem name was not defined in the file."
> > msgstr "El nom problema no es va definir al fitxer."
> > 
> > *** nom del problema
> > 
> > #: ../plugins/numtheory/plugin.xml.in.h:3
> > msgid ""
> > "Several basic utilities for prime numbers, pi, phi, sigma. It also
> > holds "
> > "some simple bitwise operations."
> > msgstr ""
> > "Diverses utilitats bàsiques per nombres primers, pi, phi, sigma. També
> > conté "
> > "algunes operacions bit a bit bàsiques."
> > 
> > *** per a
> > 
> > #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:851
> > msgid "Missing expression"
> > msgstr "S'ha perdut l'expressió"
> > 
> > *** Manca/Falta
> > 
> > #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:858
> > msgid "Missing expression namespace"
> > msgstr "S'han perdut l'espai de noms de l'expressió"
> > 
> > *** Manca/Falta l'espai de nom de l'expressió
> > 
> > #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1514
> > #, c-format
> > msgid "Unknown break type '%s' defaulting to Manual"
> > msgstr "El tipus de final de línia «%s» és deconegut. S'establirà a
> > manual."
> > 
> > *** desconegut
> > 
> > #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2738
> > msgid "Unknown mimetype for openoffice file."
> > msgstr "Tipus mime desconegut per a un fitxer de l'Openoffice."
> > 
> > *** OpenOffice
> > 
> > #: ../plugins/perl-loader/plugin.xml.in.h:2
> > msgid "This plugin provides support for Perl plugins"
> > msgstr "Aquest connector proporciona suport per als connectors del Perl"
> > 
> > *** suport no és correcta... "Aquest connector permet habilitar els
> > connectors del Perl" ? 
> > 
> > #: ../plugins/plan-perfect/plugin.xml.in.h:3
> > msgid "Plan Perfect Format (PLN) import"
> > msgstr "Importa format Plan Perfect (PLN)"
> > 
> > *** Importació ?
> > 
> > #: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:143
> > #, c-format
> > msgid "Could not initialize Python bindings for Gtk+, etc: %s"
> > msgstr "No s'ha pogut iniciar les vinculacions del Python per al Gtk+,
> > etc: %s"
> > 
> > *** No s'han pogut... (ja sé que la teva opció és correcta, però jo ja
> > vaig dir que continuaria corregint-ho quan ho veiés) ;)
> > 
> > #: ../plugins/python-loader/plugin.xml.in.h:2
> > msgid "This plugin provides support for Python plugins"
> > msgstr "Aquest connector proporciona suport per als connectors del
> > Python"
> > 
> > *** permet habilitar
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > El dv 28 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na David Planella va
> > escriure:
> > > Bones,
> > > 
> > > us adjunto la traducció del gnumeric per revisar.
> > > 
> > > Un parell de coses:
> > > 
> > > Com que la plantilla ha canviat des de l'última vegada que es va
> > > pujar, i a més m'he carregat tots els comentaris obsolets i superflus
> > > (només aquells del tipus «#\n»), el diff resultant és il·legible. Per
> > > tant, el que he fet per a facilitar les coses a aquells que es mirin
> > > el diff, és crear una sèrie de pedaços incrementals de manera que els
> > > canvis estrictament de traducció no quedin amagats entre els canvis de
> > > format.
> > > 
> > > Així doncs, els fitxers que he adjuntat, a més del .po són els següents:
> > > 
> > > * gnumeric.HEAD.ca.po.diff -> diff normal entre la versió actual al
> > > HEAD de l'SVN i el fitxer .po que envio
> > > 
> > > * 0001-Traducci-inicial-completada.patch -> Si algú revisa el diff,
> > > s'hauria de mirar aquest fitxer, que conté la major part dels canvis
> > > estrictament de traducció.
> > > * 0002-Neteja-de-comentaris.patch -> Aquest es pot ignorar, és on vaig
> > > suprimir els comentaris superflus
> > > * 0003-Traducci-completada-amb-la-plantilla-nova.patch -> Aquest es
> > > correspon a l'actualització a la plantilla nova de l'SVN. Hi ha unes
> > > 10-15 traduccions noves, però el diff en sí és bastant il·legible pel
> > > fet que gran part de les referències al codi font han canviat.
> > > 
> > > Salut,
> > > David.
> > > _______________________________________________
> > > GNOME mailing list
> > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > ---
> > 
> > sílvia miranda
> > 
> > Bloc: http://silvia.badall.net
> ---
> 
> sílvia miranda
> 
> Bloc: http://silvia.badall.net
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME