[GNOME] Traducció del gnumeric per revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
div set 28 23:36:33 CEST 2007


[2a part]

Perdó, que he enviat el correu anterior sense voler. 
Continuo, doncs:

#: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:3
msgid "Activate New Plugins"
msgstr "Activa els nous connectors"

*** connectors nous

#: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:6
msgid "Autocorrect first letter"
msgstr "Autocorregeix la primera lletra"

*** Corregeix automàticament. No crec que "autocorregir" sigui correcte,
atès que tots els auto+verb, en el Recull es tradueixen com a verb +
automàticament (té lògica, de fet).
N'hi ha uns quants més (a les cadenes posteriors, per exemple).

#: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:50
msgid "System Directory for Autoformats"
msgstr "Directori del sistema per a autoformats"

*** formats automàtics

#: ../schemas/gnumeric-dialogs.schemas.in.h:60
msgid ""
"The function selector keeps a list of recently used functions. This is
that "
"list."
msgstr ""
"El selector de funcions guarda una llista de les funcions usades
recentment. "
"Aquesta és la llista."

*** desa / té una llista ?


#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:14
...
"automàtiques després de cada canvi. Un valor diferent de zero permet
que "
"gnumeric acumuli més canvis abans de cada recàlcul. Si és positiu, quan
"

*** el gnumeric

#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:47
msgid ""
"This value determines the maximum number of items in the undo/redo
list."
msgstr ""
"Aquest valor determina el nombre màxim d'elements en la llista de
desfer/"
"tornar a fer."

#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:50
msgid ""
"This value determines whether to show the sheet names in the undo and
redo "
"lists."
msgstr ""
"Aquest valor determina si s'han de mostrar els noms dels fulls en les "
"llistes de desfer i tornar a fer."

*** refer

#: ../schemas/gnumeric-general.schemas.in.h:66
msgid ""
"When TRUE, Gnumeric will prefer the modern CLIPBOARD selection over the
"
"legacy PRIMARY selections. Set to FALSE if you have to deal with older
"
"applications, like Xterm or Emacs, which set only the PRIMARY
selection."
msgstr ""
"Quan estigui a cert, Gnumeric preferirà la selecció de porta-retalls
moderna "
"en front de l'antiga selecció primària. Establiu-ho a fals si heu de "
"treballar amb altres aplicacions antigues com Xterm o Emacs, que només
fan "
"servir seleccions primàries."

*** el Gnumeric 
*** preferirà la selecció moderna del porta-retalls davant de
l'antiga...

#: ../src/dialogs/dao.glade.h:3
msgid "A_utofit columns"
msgstr "A_utoajusta les columnes"

*** Ajusta automàticament

#: ../src/dialogs/dialog-about.c:119
msgid "One of the original core contributors"
msgstr "Un dels contribuïdors originals principals"

*** col·laboradors

#: ../src/dialogs/dialog-about.c:125
msgid "Started the MS Excel import/export engine, and 'GnmStyle'"
msgstr "Inicià el motor d'importació/exportació de MS Excel i el
'GnmStyle'"

*** de l'MS Excel

#: ../src/dialogs/dialog-about.c:129
msgid "Support for non-Latin languages"
msgstr "Suport per a idiomes no llatins"

** Implementació d'diomes

#: ../src/dialogs/dialog-about.c:139
msgid "HTML, troff, LaTeX exporters"
msgstr "Exportadors de HTML, troff i LaTeX."

*** d'HTML

#: ../src/dialogs/dialog-autosave.c:162
msgid "Could not create the autosave dialog."
msgstr "No s'ha pogut crear el diàleg per desar automàticament."

*** per a

#: ../src/dialogs/dialog-password.c:35
msgid ""
"Encrypted files require a password\n"
"before they can be opened."
msgstr ""
"Els fitxers xifrats requereixen una contrasenya\n"
"abans de que es puguin obrir."

*** per a poder obrir-los / abans de poder obrir-los / abans que es
puguin obrir

#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:800
msgid ""
"The items on this page and its subpages are related to various gnumeric
"
"tools."
msgstr ""
"Els elements en aquesta pàgina i subpàgines estan relacionats amb
diferents "
"eines del gnumeric."

*** elements d'aquesta pàgina / que hi ha en aquesta pàgina i les seves
subpàgines

#: ../src/dialogs/dialog-scenarios.c:181
msgid ""
"Changing cells contain at least one expression that is not just a
value. "
"Note that showing the scenario will overwrite the formula with its
current "
"value."
msgstr ""
"Les cel·les modificables contenen almenys una expressió que no és només
un "
"valor. Noteu que mostrar l'escenari sobreescriurà la fórmula amb el seu
"
"valor actual."

*** Tingueu en compte que mostrar...

#: ../src/dialogs/dialog-stf-fixed-page.c:52
msgid "Autodiscovery did not find any columns in the text. Try manually"
msgstr ""
"L'autodescobriment no ha trobat columnes en el text. Proveu-ho
manualment."

*** Descobriment automàtic

#: ../src/dialogs/dialog-stf-fixed-page.c:76
msgid "_Widen this column"
msgstr "Incrementa l'am_plada"

*** Augmenta

#: ../src/dialogs/dialog-stf-fixed-page.c:78
msgid "_Narrow this column"
msgstr "Estreta l'a_mplada"

*** Estreteix.
Però, si a dalt és "augmenta", potser aquí hauríem de dir "redueix"...

#: ../src/dialogs/dialog-stf-format-page.c:46
#, c-format
msgid "Importing %i columns and ignoring none."
msgstr "S'importen %i columnes i no se n'ignorarà cap."

*** ignora

#: ../src/dialogs/dialog-stf-format-page.c:49
#, c-format
msgid "Importing %i columns and ignoring %i."
msgstr "S'importen %i columnes i se n'ignoraren %i."

*** ignoren

#: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:5
msgid ""
"Both sides\n"
"Neither side\n"
"On left side only\n"
"On right side only"
msgstr ""
"Els dos costats\n"
"Cap costat\n"
"A l'esquerra només\n"
"A la dreta només"

*** Només a l'esquerra ?
*** Només a la dreta ?

#: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:12
msgid ""
"Character interpreted as quote character. If a termination or
separation "
"character is encountered within quotes it will be considered part of
the "
"column text."
msgstr ""
"S'ha interpretat el caràcter com a caràcter de cometa. Si es troba el "
"caràcter de separació entre cometes, serà considerat amb a part del
text de "
"la columna."

*** es considerarà part

#: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:37
msgid ""
"See two successive text indicators as one that does not terminate the
cell."
msgstr ""
"Interpreta dos indicadors de text successius com si fos un que no
finalitza "
"la cel·la."

*** com si en fos un

#: ../src/dialogs/dialog-stf.glade.h:50
msgid "_Auto Column Discovery"
msgstr "_Autodescobriment de columnes"

*** Descobriment automàtic

#: ../src/dialogs/fill-series.glade.h:16
msgid "_Month"
msgstr "_Més"

*** Mes

#: ../src/dialogs/hf-config.glade.h:1
msgid "Enter the format strings for each section:"
msgstr "Entreu les cadenes de format per a cada secció:"

*** Introduïu

De moment el deixo a mitges (vaig per la línia 7400). Continuarà...

Bona feina!!!El dv 28 de 09 del 2007 a les 23:02 +0200, en/na Sílvia Miranda va
escriure:
> Bones,
> 
> Comentaris: 
> 
> #: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
> msgid "Financial Derivatives"
> msgstr "Subproductes Financers"
> 
> *** financers
> 
> #: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:312
> msgid ""
> "This is somewhat corrupt.\n"
> "We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
> "encoding problems."
> msgstr ""
> "Això està d'alguna manera corromput.\n"
> "Ja s'ha escrit una llargada per una cadena que serà tallada per
> problemes de "
> "codificació."
> 
> *** Jo diria "corromput d'alguna manera". O, potser millor, "Les dades
> són corruptes/estan corrompudes/malmeses".
> *** per a una
> 
> #: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
> #, c-format
> msgid ""
> "Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %
> d"
> msgstr ""
> "Massa paràmetres per a la funció «%s». MS Excel només pot gestionar-ne
> %d, "
> "no %d"
> 
> *** L'MS Excel
> 
> #: ../plugins/excel/xlsx-read.c:322
> #, c-format
> msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
> msgstr "El valor «%s» enumerable no es reconeix per a l'atribut %s"
> 
> *** No es reconeix el valor enumerable «%s»... ?
> 
> #: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
> msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
> msgstr "Importa fitxers MS Excel (R)"
> 
> *** de l'MS Excel ?
> 
> #: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
> msgid "Date and Time Functions"
> msgstr "Funcions d'Hora i Data"
> 
> *** d'hora i (de) data
> 
> #: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
> msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
> msgstr "Funcions per a números complexes, conversions de base, i més"
> 
> *** complexos
> 
> #: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:1
> msgid "Functions for manipulating truth values"
> msgstr "Funcions per manipular valors certs"
> 
> *** per a
> 
> #: ../plugins/gnome-glossary/plugin.xml.in.h:1
> msgid "Gnome Glossary"
> msgstr "Glossari del Gnome"
> 
> *** GNOME. N'hi ha alguns més, en altres cadenes. Pots fer una cerca i
> canviar-los?
> 
> #: ../plugins/mps/parser.c:548
> msgid "Problem name was not defined in the file."
> msgstr "El nom problema no es va definir al fitxer."
> 
> *** nom del problema
> 
> #: ../plugins/numtheory/plugin.xml.in.h:3
> msgid ""
> "Several basic utilities for prime numbers, pi, phi, sigma. It also
> holds "
> "some simple bitwise operations."
> msgstr ""
> "Diverses utilitats bàsiques per nombres primers, pi, phi, sigma. També
> conté "
> "algunes operacions bit a bit bàsiques."
> 
> *** per a
> 
> #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:851
> msgid "Missing expression"
> msgstr "S'ha perdut l'expressió"
> 
> *** Manca/Falta
> 
> #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:858
> msgid "Missing expression namespace"
> msgstr "S'han perdut l'espai de noms de l'expressió"
> 
> *** Manca/Falta l'espai de nom de l'expressió
> 
> #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1514
> #, c-format
> msgid "Unknown break type '%s' defaulting to Manual"
> msgstr "El tipus de final de línia «%s» és deconegut. S'establirà a
> manual."
> 
> *** desconegut
> 
> #: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2738
> msgid "Unknown mimetype for openoffice file."
> msgstr "Tipus mime desconegut per a un fitxer de l'Openoffice."
> 
> *** OpenOffice
> 
> #: ../plugins/perl-loader/plugin.xml.in.h:2
> msgid "This plugin provides support for Perl plugins"
> msgstr "Aquest connector proporciona suport per als connectors del Perl"
> 
> *** suport no és correcta... "Aquest connector permet habilitar els
> connectors del Perl" ? 
> 
> #: ../plugins/plan-perfect/plugin.xml.in.h:3
> msgid "Plan Perfect Format (PLN) import"
> msgstr "Importa format Plan Perfect (PLN)"
> 
> *** Importació ?
> 
> #: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:143
> #, c-format
> msgid "Could not initialize Python bindings for Gtk+, etc: %s"
> msgstr "No s'ha pogut iniciar les vinculacions del Python per al Gtk+,
> etc: %s"
> 
> *** No s'han pogut... (ja sé que la teva opció és correcta, però jo ja
> vaig dir que continuaria corregint-ho quan ho veiés) ;)
> 
> #: ../plugins/python-loader/plugin.xml.in.h:2
> msgid "This plugin provides support for Python plugins"
> msgstr "Aquest connector proporciona suport per als connectors del
> Python"
> 
> *** permet habilitar
> 
> 
> 
> 
> 
> El dv 28 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na David Planella va
> escriure:
> > Bones,
> > 
> > us adjunto la traducció del gnumeric per revisar.
> > 
> > Un parell de coses:
> > 
> > Com que la plantilla ha canviat des de l'última vegada que es va
> > pujar, i a més m'he carregat tots els comentaris obsolets i superflus
> > (només aquells del tipus «#\n»), el diff resultant és il·legible. Per
> > tant, el que he fet per a facilitar les coses a aquells que es mirin
> > el diff, és crear una sèrie de pedaços incrementals de manera que els
> > canvis estrictament de traducció no quedin amagats entre els canvis de
> > format.
> > 
> > Així doncs, els fitxers que he adjuntat, a més del .po són els següents:
> > 
> > * gnumeric.HEAD.ca.po.diff -> diff normal entre la versió actual al
> > HEAD de l'SVN i el fitxer .po que envio
> > 
> > * 0001-Traducci-inicial-completada.patch -> Si algú revisa el diff,
> > s'hauria de mirar aquest fitxer, que conté la major part dels canvis
> > estrictament de traducció.
> > * 0002-Neteja-de-comentaris.patch -> Aquest es pot ignorar, és on vaig
> > suprimir els comentaris superflus
> > * 0003-Traducci-completada-amb-la-plantilla-nova.patch -> Aquest es
> > correspon a l'actualització a la plantilla nova de l'SVN. Hi ha unes
> > 10-15 traduccions noves, però el diff en sí és bastant il·legible pel
> > fet que gran part de les referències al codi font han canviat.
> > 
> > Salut,
> > David.
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> ---
> 
> sílvia miranda
> 
> Bloc: http://silvia.badall.net
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME