Re: [gnome] revisió del gnome-utils

David Planella david.planella a googlemail.com
div maig 4 20:49:56 CEST 2007


Bones,

en el meu últim correu me n'havia deixat una:

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
msgid ""
"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
"window use a width based on the font size."
msgstr ""
"Aquesta clau defineix l'amplària de la finestra, i s'utilitza per a recordar "
"d'una sessió a l'altra la mida de la finestra del diccionai. Si ho establiu "
"a -1, s'utilitzarà una amplària basada en la mida del tipus de lletra."

-- diccionari

Salut,
David.

2007/5/4, David Planella <david.planella a googlemail.com>:
> Bones Gil,
>
> Ja fa temps que tenia pendent mirar-me aquest fitxer, però entre una
> cosa i l'altra no havia tingut temps fins ara. El que he vist:
>
> #: ../baobab/data/baobab.glade.h:17
> msgid "Scan home folder"
> msgstr "Escaneja la carpeta d'usuari"
>
> #: ../baobab/data/baobab.glade.h:34
> msgid "_Monitor changes to your home folder"
> msgstr "_Monitoritza els canvis a la meva carpeta d'usuari"
>
> #: ../baobab/src/baobab.c:640
> msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
> msgstr "No es monitoritzaran els canvis a la vostra carpeta d'usuari."
>
> -- El Nautilus i el gnome-panel utilitzen «carpeta d'inici». Crec que
> aquí s'hauria d'utilitzar també per a ser coherents.
>
> #: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
> msgid ""
> "TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
> "mtools as the preferred FAT formatting backend."
> msgstr ""
> "VERTADER per a establir mkdosfs com el rerefons de format FAT preferit o "
> "FALS per a establir mtools com el rerefons de format FAT preferit."
>
> #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
> msgid ""
> "Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
> "dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
> "deprecated and no longer in use."
> msgstr ""
> "Especifica si s'hauria d'utilitzar la cerca intel·ligent. Aquesta clau depèn "
> "de si el servidor permet aquesta opció. El valor per defecte és VERTADER. Es "
> "desaconsella fer servir aquesta clau."
>
> -- Si no m'equivoco al gnome s'utilitza normalment CERT en lloc de VERTADER
>
> #: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
> msgid ""
> "Unable to access the floppy disk.\n"
> "\n"
> "Please confirm that it is in the drive\n"
> "with the drive door shut."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut accedir al disquet.\n"
> "\n"
> "Assegureu-vos que està inserit dins la\n"
> "unitat i que la porta està tancada."
>
> -- Tot i que la traducció és correcta, m'he fet un fart de riure amb
> aquesta cadena en imaginar-me l'usuari seguint les instruccions de
> l'ordinador i assegurant-se que la porta (de l'habitació) està
> tancada.
> -- Jo suggeriria «té la tapa tancada» en lloc de «la porta està tancada»
>
> #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
> msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
> msgstr "No es reconeix la signatura d'inici de mke2fs, s'està cancel·lant."
>
> -- del mkefs
>
> #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
> msgid "Abnormal child process termination."
> msgstr "El procés fill ha sortit anormalment."
>
> #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
> msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
> msgstr "El procés fill de mbadblocks ha sortit anormalment."
>
> #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
> msgid "Abnormal child process termination."
> msgstr "El procés fill ha sortit anormalment."
>
> -- jo utilitzaria «no ha sortit de manera normal» o quelcom semblant
> en lloc de «ha sortit anormalment»
>
> #: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
> msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
> msgstr "S'estan cercant blocs amb errors... (això pot trigar una mica)"
>
> -- «una estona» en lloc d'«una mica»?
>
> #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
> msgid ""
> "The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
> "http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
> "no longer in use."
> msgstr ""
> "El servidor de diccionari a on connectar. El servidor per defecte és dict."
> "org. Vegeu http://www.dict.org per a detalls d'altres servidors. Aquesta "
> "clau està desaconsellada i ja no es fa servir."
>
> -- «on connectar-se» en lloc de «a on connectar»
>
> #: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:400
> #, c-format
> msgid "Invalid transport type '%d'"
> msgstr "El tipus de translport «%d» no és vàlid"
>
> -- transport
>
> #: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:616
> msgid "Type the word you want to look up"
> msgstr "Teclegeu la paraula que vulgueu cercar"
>
> -- «Escriviu» en lloc de «teclegeu»?
>
> #: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:360
> msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
> msgstr "Això suprimirà per sempre el diccionari font de la llista."
>
> -- Jo posaria el «per sempre» després de «la llista»
>
> #: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:887
> msgid "Take a picture of the screen"
> msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"
>
> -- No hauria de ser «captura» en lloc de «fotografia» en aquest cas?
> -- No he pogut determinar el context, però de totes maneres, crec que
> segons el cas, hauria de ser «Fes» o «Feu» en lloc de «Fa». A mi em
> sembla que la cadena original es refereix a una acció, no pas a una
> descripció.
>
> #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1802
> msgid ""
> "\n"
> "... Too many errors to display ..."
> msgstr ""
> "\n"
> "... Hi ha massa errors per a mostrar ..."
>
> -- «hi ha» en minúscula
> -- «hi ha massa erors per a mostrar-los» ?
>
> #: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
> #, c-format
> msgid ""
> "Read Error:\n"
> "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
> msgstr ""
> "S'ha profuït un error de lectura:\n"
> "Hi ha hagut un problema en llegir el cilindre %d, s'esperava %d, s'ha llegit "
> "%d"
>
> -- produït
>
> #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
> msgid "The default width of the application window"
> msgstr "L'amplària per defecte de la finestra de l'aplicació"
>
> #: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
> msgid ""
> "This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
> "dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
> "window use a width based on the font size."
> msgstr ""
> "Aquesta clau defineix l'amplària de la finestra, i s'utilitza per a recordar "
> "d'una sessió a l'altra la mida de la finestra del diccionai. Si ho establiu "
> "a -1, s'utilitzarà una amplària basada en la mida del tipus de lletra."
>
> -- «amplada» en lloc «d'amplària»
>
> #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1858
> msgid ""
> "The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
> "the quick search feature?"
> msgstr ""
> "El resultat de la cerca pot estar desactualitzat o no ser invàlid. "
> "Voleu inhabilitar la funcionalitat de cerca ràpida?"
>
> -- Pot ser que els resultats de la cerca no siguin actuals o bé no
> siguin vàlids.
>
> Bona feina!
>
> Salut,
> David.
>
> El 04/05/07, Sílvia Miranda <silvia.gnome a gmail.com> ha escrit:
> > El dv 04 de 05 del 2007 a les 10:28 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
> > escriure:
> > > Hola!
> > >
> > > > >
> > > > > #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:7
> > > > > msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be
> > > > > visible."
> > > > > msgstr ""
> > > > > "Si la barra d'estat a baix de tot de la finestra principal s'hauria de
> > > > > veure."
> > > > >
> > > > > *** Jo diria: "(Indica) Si la barra d'estat a la part inferior de la
> > > > > finestra principal s'ha de veure"
> > > > >
> > >
> > > -- Jo crec que seria millor "Si s'ha de veure..."
> > >
> > Tens raó; millor com dius tu.
> >
> > > > >
> > > > > #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2946 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2947
> > > > > msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
> > > > > msgstr "Introduïu el nom sencer o parcial del fitxer amb o sense
> > > > > comodins."
> > > > >
> > > > > *** amb comodins o sense
> > >
> > > -- Aquest tipus de frases sempre em fan gràcia :)
> > >
> > A mi també :)  Però s'ha de mantenir la coherència dins l'oració, per
> > això s'ha d'escriure d'aquesta manera... mira tu, coses d'en Pompeu ;)
> > > _______________________________________________
> > > GNOME mailing list
> > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > ---
> >
> > sílvia miranda
> >
> > Bloc: http://silviamira.sytes.net
> >
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME