Re: [gnome] revisió del gnome-utils

David Planella david.planella a googlemail.com
div maig 4 19:46:34 CEST 2007


Bones Gil,

Ja fa temps que tenia pendent mirar-me aquest fitxer, però entre una
cosa i l'altra no havia tingut temps fins ara. El que he vist:

#: ../baobab/data/baobab.glade.h:17
msgid "Scan home folder"
msgstr "Escaneja la carpeta d'usuari"

#: ../baobab/data/baobab.glade.h:34
msgid "_Monitor changes to your home folder"
msgstr "_Monitoritza els canvis a la meva carpeta d'usuari"

#: ../baobab/src/baobab.c:640
msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
msgstr "No es monitoritzaran els canvis a la vostra carpeta d'usuari."

-- El Nautilus i el gnome-panel utilitzen «carpeta d'inici». Crec que
aquí s'hauria d'utilitzar també per a ser coherents.

#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
msgid ""
"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
"mtools as the preferred FAT formatting backend."
msgstr ""
"VERTADER per a establir mkdosfs com el rerefons de format FAT preferit o "
"FALS per a establir mtools com el rerefons de format FAT preferit."

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
msgid ""
"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
"deprecated and no longer in use."
msgstr ""
"Especifica si s'hauria d'utilitzar la cerca intel·ligent. Aquesta clau depèn "
"de si el servidor permet aquesta opció. El valor per defecte és VERTADER. Es "
"desaconsella fer servir aquesta clau."

-- Si no m'equivoco al gnome s'utilitza normalment CERT en lloc de VERTADER

#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
msgid ""
"Unable to access the floppy disk.\n"
"\n"
"Please confirm that it is in the drive\n"
"with the drive door shut."
msgstr ""
"No s'ha pogut accedir al disquet.\n"
"\n"
"Assegureu-vos que està inserit dins la\n"
"unitat i que la porta està tancada."

-- Tot i que la traducció és correcta, m'he fet un fart de riure amb
aquesta cadena en imaginar-me l'usuari seguint les instruccions de
l'ordinador i assegurant-se que la porta (de l'habitació) està
tancada.
-- Jo suggeriria «té la tapa tancada» en lloc de «la porta està tancada»

#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
msgstr "No es reconeix la signatura d'inici de mke2fs, s'està cancel·lant."

-- del mkefs

#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
msgid "Abnormal child process termination."
msgstr "El procés fill ha sortit anormalment."

#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
msgstr "El procés fill de mbadblocks ha sortit anormalment."

#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
msgid "Abnormal child process termination."
msgstr "El procés fill ha sortit anormalment."

-- jo utilitzaria «no ha sortit de manera normal» o quelcom semblant
en lloc de «ha sortit anormalment»

#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
msgstr "S'estan cercant blocs amb errors... (això pot trigar una mica)"

-- «una estona» en lloc d'«una mica»?

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
msgid ""
"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
"no longer in use."
msgstr ""
"El servidor de diccionari a on connectar. El servidor per defecte és dict."
"org. Vegeu http://www.dict.org per a detalls d'altres servidors. Aquesta "
"clau està desaconsellada i ja no es fa servir."

-- «on connectar-se» en lloc de «a on connectar»

#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:400
#, c-format
msgid "Invalid transport type '%d'"
msgstr "El tipus de translport «%d» no és vàlid"

-- transport

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:616
msgid "Type the word you want to look up"
msgstr "Teclegeu la paraula que vulgueu cercar"

-- «Escriviu» en lloc de «teclegeu»?

#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:360
msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
msgstr "Això suprimirà per sempre el diccionari font de la llista."

-- Jo posaria el «per sempre» després de «la llista»

#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:887
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Fa una fotografia de la pantalla"

-- No hauria de ser «captura» en lloc de «fotografia» en aquest cas?
-- No he pogut determinar el context, però de totes maneres, crec que
segons el cas, hauria de ser «Fes» o «Feu» en lloc de «Fa». A mi em
sembla que la cadena original es refereix a una acció, no pas a una
descripció.

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1802
msgid ""
"\n"
"... Too many errors to display ..."
msgstr ""
"\n"
"... Hi ha massa errors per a mostrar ..."

-- «hi ha» en minúscula
-- «hi ha massa erors per a mostrar-los» ?

#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
#, c-format
msgid ""
"Read Error:\n"
"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
msgstr ""
"S'ha profuït un error de lectura:\n"
"Hi ha hagut un problema en llegir el cilindre %d, s'esperava %d, s'ha llegit "
"%d"

-- produït

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
msgid "The default width of the application window"
msgstr "L'amplària per defecte de la finestra de l'aplicació"

#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
msgid ""
"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
"window use a width based on the font size."
msgstr ""
"Aquesta clau defineix l'amplària de la finestra, i s'utilitza per a recordar "
"d'una sessió a l'altra la mida de la finestra del diccionai. Si ho establiu "
"a -1, s'utilitzarà una amplària basada en la mida del tipus de lletra."

-- «amplada» en lloc «d'amplària»

#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1858
msgid ""
"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
"the quick search feature?"
msgstr ""
"El resultat de la cerca pot estar desactualitzat o no ser invàlid. "
"Voleu inhabilitar la funcionalitat de cerca ràpida?"

-- Pot ser que els resultats de la cerca no siguin actuals o bé no
siguin vàlids.

Bona feina!

Salut,
David.

El 04/05/07, Sílvia Miranda <silvia.gnome a gmail.com> ha escrit:
> El dv 04 de 05 del 2007 a les 10:28 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
> escriure:
> > Hola!
> >
> > > >
> > > > #: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:7
> > > > msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be
> > > > visible."
> > > > msgstr ""
> > > > "Si la barra d'estat a baix de tot de la finestra principal s'hauria de
> > > > veure."
> > > >
> > > > *** Jo diria: "(Indica) Si la barra d'estat a la part inferior de la
> > > > finestra principal s'ha de veure"
> > > >
> >
> > -- Jo crec que seria millor "Si s'ha de veure..."
> >
> Tens raó; millor com dius tu.
>
> > > >
> > > > #: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2946 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2947
> > > > msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
> > > > msgstr "Introduïu el nom sencer o parcial del fitxer amb o sense
> > > > comodins."
> > > >
> > > > *** amb comodins o sense
> >
> > -- Aquest tipus de frases sempre em fan gràcia :)
> >
> A mi també :)  Però s'ha de mantenir la coherència dins l'oració, per
> això s'ha d'escriure d'aquesta manera... mira tu, coses d'en Pompeu ;)
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> ---
>
> sílvia miranda
>
> Bloc: http://silviamira.sytes.net
>
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME