Re: [GNOME] Traducció xine-ui

David Planella david.planella a googlemail.com
dic jul 11 19:06:30 CEST 2007


Bones Xavier,

el que he vist:

xine-ui
*******

#: src/xitk/actions.c:384
#, c-format
msgid ""
"The stream '%s' isn't supported by xine:\n"
"\n"
msgstr ""
"El xine no sap com gestionar el flux '%s':\n"
"\n"

-- cometes «»

#: src/xitk/actions.c:423
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Start playback anyway ?\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Voleu començar la reproducció igualment?\n"

-- «de totes maneres» en lloc d'«igualment»

#: src/xitk/actions.c:1073
#, c-format
msgid "Deinterlace: %s"
msgstr "Desentrallaça: %s"

-- Desfés l'entrellaçat
-- Encara que no ho canviïs, almenys hauria de ser «desentrellaça»

#: src/xitk/actions.c:1073 src/xitk/actions.c:1789 src/xitk/actions.c:1932
msgid "disabled"
msgstr "deshabilitat"

-- inhabilitat

#: src/xitk/menus.c:660
msgid "Video/Postprocess"
msgstr "Vídeo/Postprocés"

#: src/xitk/menus.c:664
msgid "Video/Postprocess/Chain Reaction..."
msgstr "Vídeo/Postprocés/Reacció en cadena..."

#: src/xitk/menus.c:668
msgid "Video/Postprocess/Enable Postprocessing"
msgstr "Vídeo/Postprocés/Habilita el postprocés"

#: src/xitk/menus.c:660
msgid "Video/Postprocess"
msgstr "Vídeo/Postprocés"

#: src/xitk/menus.c:664
msgid "Video/Postprocess/Chain Reaction..."
msgstr "Vídeo/Postprocés/Reacció en cadena..."

#: src/xitk/menus.c:668
msgid "Video/Postprocess/Enable Postprocessing"
msgstr "Vídeo/Postprocés/Habilita el postprocés"

#: src/xitk/post.c:221
msgid "Post audio plugin to used when playing streams without video"
msgstr "Connector de postprocés de so, emprat quan es reprodueixin fluxos "
"sense vídeo"

-- postprocessament en tots els casos

#: src/xitk/actions.c:2181
msgid "Stream(s) Loading"
msgstr "S'està carregant els fluxes"

-- S'estan
-- fluxos

#: src/xitk/kbindings.c:1984
#, c-format
msgid ""
"Store %s as\n"
"'%s' key binding ?"
msgstr ""
"Voleu emmagatzemar %s com a\n"
"la vinculació per a '%s'?"

-- cometes «»

#: src/xitk/config_wrapper.c:150
msgid ""
"You tried to change the configuration with a cfg: MRL.\n"
"This is not allowed unless you enable the 'misc.implicit_config' setting "
"after reading and understanding its help text."
msgstr ""
"Heu escollit canviar la configuració amb un cfg: MRL.\n"
"Això no està permés, a menys que habiliteu l'opció «misc.implicit_config» "
"una vegada hagueu llegit i entés el seu text d'ajuda."

-- permès
-- hàgiu
-- entès

#: src/xitk/errors.c:274
#, c-format
msgid ""
"- xine engine error -\n"
"\n"
"There is no demuxer plugin available to handle '%s'.\n"
"Usually this means that the file format was not recognized."
msgstr ""
"- Error en el motor del xine -\n"
"\n"
"No hi ha cap desmultiplexador disponible per a gestionar «%s».\n"
"Normalment això significa que no s'ha reconegut el format del fitxer."

#: src/xitk/errors.c:282
#, c-format
msgid ""
"- xine engine error -\n"
"\n"
"Demuxer failed. Maybe '%s' is a broken file?\n"
msgstr ""
"- Error del motor del xine -\n"
"\n"
"Ha fallat el desmultiplexador. Potser '%s' no és un fitxer vàlid.\n"

-- demultiplexador en tots els casos

#: src/xitk/stream_infos.c:715
msgid "Ignore Spu: "
msgstr "Ignora subimatges: "

-- les subimatges

#: src/xitk/stream_infos.c:686
msgid "Is Seekable: "
msgstr "S'hi pot desplaçar: "

-- «es pot cercar» o quelcom per l'estil? «Desplaçar-s'hi» no em sona gaire bé

#: src/xitk/tvset.c:396
msgid "Broadcast System: "
msgstr "Sistema de transmisió: "

-- transmissió. O millor encara «difusió» (termcat)

#: src/xitk/event.c:1424
msgid ""
"Time, in seconds, between two faked events to keep a screensaver quiet, 0 to "
"disable."
msgstr ""
"Temps, en segons, entre dos esdeveniments provocats per a mantenir inactiu "
"l'estalvi de pantalla, o 0 per a deshabilitar-ho."

-- inhabilitar-lo

#: src/xitk/event.c:1547
msgid ""
"Level of user's experience, this will show more or less configuration "
"options."
msgstr ""
"Nivell de l'experiència de l'usuari. Es mostararan més o menys opcions "
"de configuració."

-- mostraran

#: src/xitk/event.c:1565
msgid "If enabled, xine will display its splash screen"
msgstr "Si està habilitat, el xine mostarà la seva pantalla inicial"

-- mostrarà

#: src/xitk/event_sender.c:456
msgid "Up"
msgstr "Adalt"

-- Cap amunt.

#: src/xitk/event_sender.c:528
msgid "Down"
msgstr "Abaix"

-- Cap avall

#: src/xitk/kbindings.c:631 src/xitk/kbindings.c:2238
msgid "Reset"
msgstr "Reestableix"

-- Restableix

#: src/xitk/main.c:496
msgid "   -Demuxer:\n"
msgstr "   -Desmultiplexador:\n"

-- Desmultiplexor

#: src/xitk/main.c:500
msgid "   -Audio decoder:\n"
msgstr "   -Decodificador d'àudio:\n"

#: src/xitk/main.c:501
msgid "   -Video decoder:\n"
msgstr "   -Decodificador de vídeo:\n"

-- Descodificador

A la cadena on es llisten les opcions, hi ha un «continuna» que hauria
de ser «continua». No escric tota la cadena perquè és molt llarga.
També hi ha un «reproduïrà» que hauria de ser «reproduirà»

#: src/xitk/main.c:1171
msgid "A problem occurred while loading a library or a decoder"
msgstr "S'ha produït un problema en carregar una biblioteca o un decodificador"

-- descodificador

#: src/xitk/menus.c:549
msgid "Playlist/Loop modes/Disabled"
msgstr "Llista de reproducció/Repetició/Deshabilitada"

-- Inhabilitada

#: src/xitk/post.c:2337
msgid "Deinterlace plugin."
msgstr "Connector per a desentrallaçar."

-- «desentrellaçar» o desfer l'entrellaçat

#: src/xitk/main.c:1987
msgid "Enable deinterlacing by default"
msgstr "Desentrallaçat predeterminat"

-- Desentrellaçat

#: src/xitk/panel.c:350 src/xitk/panel.c:352 src/xitk/panel.c:355
msgid "Total time: "
msgstr "Temsp total: "

-- Temps

#: src/xitk/panel.c:833 src/xitk/panel.c:838
msgid "Muted"
msgstr "Cap so"

-- Sense so (temcat)

#: src/xitk/skins.c:464
#, c-format
msgid "Failed to load fallback skin. Check your installed skins. Exiting.\n"
msgstr "No s'ha trobat l'aparença predeterminada. Comproveu les aparences "
"instal·lades. S'està sortint.\n"

#: src/xitk/skins.c:482
#, c-format
msgid "Failed to load %s/%s. Exiting.\n"
msgstr "No s'ha pogut carregar %s/%s. S'està sortint.\n"

-- «Se sortirà» en ambdós casos

#: src/xitk/skins.c:492
#, c-format
msgid "Failed to load %s skin, wrong version. Load fallback skin '%s'.\n"
msgstr "No s'ha pogut carregar l'aparença %s: la versió és incorrecta. "
"Es farà servir l'aparença predeterminada '%s'.\n"

-- cometes «»

#: src/xitk/stream_infos.c:541
msgid "Comment: "
msgstr "Commentari: "

-- Comentari

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME