Re: [GNOME] traducció del Totem

David Planella david.planella a googlemail.com
dij ago 9 18:45:55 CEST 2007


Bones Gil,

El que he vist:

"Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
"stream (in seconds)"
msgstr ""
"Quantitat de dades a emmagatzemar a la memòria intermèdia per als fluxos de "
"xarxa abans de començar a mostrar el flux (en segons)"

-- Jo ho canviaria una mica: «Quantitat de dades (en segons) a
emmagatzemar a la memòria intermèdia per als fluxos de la xarxa abans
de començar-los a mostrar.» (o potser fins i tot «reproduir», en
comptes de «mostrar»).

#: ../data/totem.schemas.in.h:4
msgid ""
"Default location for the \"Open...\" dialogues, default is the current "
"directory"
msgstr ""
"Ubicació predeterminada per als diàlegs «Obre...», la predeterminada és el "
"directori actual"

#: ../data/totem.schemas.in.h:6
msgid ""
"Default location for the \"Take Screenshot\" dialogues, default is the "
"Pictures directory"
msgstr ""
"Ubicació predeterminada per als diàlegs «Feu una captura de pantalla», "
"la predeterminada és el directori d'imatges"

-- Punt i coma o bé punt, en lloc de la coma?

#: ../data/totem.schemas.in.h:11
msgid "Network buffering threshold"
msgstr "Llindar de la memòria intermèdia de xarxa"

-- Llindar d'utilització.

#: ../data/totem.schemas.in.h:33
msgid "Whether the main window should stay on top"
msgstr "Si la finestra principal ha d'estar per damunt"

-- Al nivell superior? A sobre de tot.

#: ../src/totem-fullscreen.c:401
msgid "No File"
msgstr "Cap fitxer"

-- No és un fitxer?

#: ../src/totem-interface.c:245
msgid ""
"Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
"plugins."
msgstr ""
"El Totem conté una excepció per permetre l'ús de connectors GStreamer "
"propietaris."

-- de propietat (termcat)

#: ../src/totem-menu.c:1234
msgid "Resize to half the video size"
msgstr "Redimensiona el vídeo a la meitat"

-- «a la meitat de la mida original», per ser consistent amb les altres de sota.

#: ../src/totem-menu.c:1277
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "Estableix el mode de repetició"

#: ../src/totem-menu.c:1278
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "Estableix el mode aleatori"

-- Activa?

#: ../src/totem-menu.c:1285
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "Estableix la relació d'aspecte automàticament"

-- «automàtica»

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2618
msgid "Media file could not be played."
msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer de medi."

-- Jo sóc partidari d'utilitzar «fitxer multimèdia» en aquests casos.
Això ja ho vam comentar al fil de l'última traducció del Totem.
Malauradament no puc enviar un enllaç, perquè sembla que entre el 10 i
el 13 d'abril (les dates del fil) hi devia haver la transició al
servidor nou de Softcatalà i al mailman, i per tant els missatges no
són ni al mail archive ni a l'arxiu del mailman.

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4248
msgid "Surround"
msgstr "Envolvent"

-- segons el termcat això és (so) «envoltant».

#: ../src/plugins/gromit/totem-gromit.c:283
msgid "The gromit binary was not found."
msgstr "No s'ha trobat el binari del gromit."

-- Jo afegiria «fitxer» abans de «binari» per a fer-ho més entenedor.

#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:237
#, c-format
msgid "%d frames per second"
msgstr "%d quadres per segon"

-- imatges per segon

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2521
#, c-format
msgid ""
"The playback of this movie requires the following decoders which are not "
"installed:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Per poder reproduir aquesta pel·lícula us calen els següents "
"descodificadors:\n"
"\n"
"%s"

-- «cal que instal·leu»?

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2546
msgid ""
"Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
msgstr ""
"No es pot reproduir aquest fitxer a través de la xarxa. Proveu a baixar-lo "
"al disc primer."

-- Proveu de?

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4826
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
"installation."
msgstr ""
"No s'ha pogut crear un objecte de reproducció del GStreamer. Comproveu la "
"instal·lació de GStreamer."

-- del

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4970
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
"GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
"Selector."
msgstr ""
"No s'ha trobat la sortida de vídeo. Potser heu d'instal·lar connectors del "
"GStreamer, o seleccioneu una altra sortida de vídeo al selector de sistemes "
"multimèdia."

-- Pot ser que hàgiu d'instal·lar [...], o bé seleccionar [...]

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5005
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
"device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
"output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir la sortida d'àudio. Potser no teniu permís per a obrir "
"el dispositiu d'àudio, o que el servidor de so no s'estigui executant. "
"Seleccioneu una altra sortida de so al selector de sistemes multimèdia."

-- Pot ser que no tingueu permís [...]
-- D'aquesta manera concorda amb el «, o que  el servidor ...»

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5025
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
"GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
"Selector."
msgstr ""
"No s'ha trobat la sortida d'àudio demanada. Potser necessiteu instal·lar "
"connectors de GStreamer addicionals, o seleccioneu una altra sortida d'àudio "
"al selector de sistemes multimèdia."

-- Pot ser que hàgiu d'instal·lar [...], o bé seleccionar [...]

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1346
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Es desconeix el servidor al que esteu intentant connectar."

-- al qual

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1350
#, c-format
msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
msgstr "Sembla que el nom del dispositiu que heu especificat (%s) és invàlid."

-- El «Sembla que» sobra.

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1354
#, c-format
msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
msgstr "No es pot arribar al servidor al que esteu intentant connectar (%s)."

-- No es pot contactar?

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1397
msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
msgstr ""
"El dispositiu d'àudio està ocupat. L'està utilitzant una altra aplicació?"

-- Pot ser que una altra aplicació l'estigui utilitzant.

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1402
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "No podeu obrir aquest fitxer."

-- No teniu permís?

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2402
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr ""
"És un fitxer d'àudio i no hi ha cap sortida d'àudio disponible."

-- «Aquest és un fitxer ...» ?

#: ../src/plugins/gromit/gromit.totem-plugin.in.h:1
msgid "Gromit Annotations"
msgstr "Anotacions Gromit"

-- del Gromit

#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1689
msgid "No playlist or playlist empty"
msgstr "No hi ha cap llista de reproducció o està buida"

-- o bé és buida.

Crec que això és tot. Per cert, em sembla molt bona la traducció següent:

#: ../src/totem-statusbar.c:210
msgid "Buffering"
msgstr "S'està omplint la memòria intermèdia"

La faré servir en el futur.

Bona feina, la traducció està molt bé.

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME