Re: [gnome] documentació del system log viewer

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
div abr 27 10:15:47 CEST 2007


Hola Gil!

Siusplau, pots ajustar la longitud de les línies a 80 caràcters? Es fa
una mica difícil de llegir amb línies tan llargues. Em penso que ho
pots fer facilment amb l'eina msgconv del gettext:

msgconv -w=80 -o fitxer.po fitxer.po

#: C/gnome-system-log.xml:26(para)
msgid "System Log Viewer is a graphical, menu-driven viewer that you
can use to view and monitor your system log files."
msgstr "El visualitzador de registres del sistema és un visualitzador
gràfic controlat a través del menú que podeu utilitzar per a
visualitzar i monitoritzar els vostres fitxers de registre del
sistema."

-- menu-driven: aplicació gràfica

#: C/gnome-system-log.xml:179(para)
msgid "<application>System Log Viewer</application> is a graphical,
menu-driven viewer that you can use to view and monitor your system
logs. <application>System Log Viewer</application> comes with a few
functions that can help you manage your logs, including a calendar,
log monitor and log statistics display."
msgstr "El <application>Visualitzador de registres del
sistema</application> és un visualitzador gràfic controlat a través
del menú que podeu fer servir per visualitzar i monitoritzar els
vostres registres del sistema. El <application>Visualitzador de
registres del sistema</application> incorpora algunes funcions que us
poden ajudar a gestionar els vostres registres, com un calendari, un
monitoritzador de registres i una pantalla d'estadístiques de
registres."

-- menu-driven

#: C/gnome-system-log.xml:187(para)
msgid "<application>System Log Viewer</application> is useful if you
are new to system administration because it provides an easier, more
user-friendly display of your logs than a text display of the log
file. It is also useful for more experienced administrators, as it
contains a calendar to help you locate trends and track problems, as
well as a monitor to enable you to continuously monitor crucial logs."
msgstr "El <application>Visualitzador de registres del
sistema</application> és útil si sou nou en l'administració de
sistemes ja que proporciona una visualització més fàcil i amigable
dels vostres registres que no pas una visualització de text pla
d'aquests registres. També és útil per als administradors
experimentats, ja que conté un calendari que ajuda a trobar tendències
i a traçar problemes, així com també un monitoritzador per permetre
que pugueu monitoritzar constantment els registres més importants."

-- ja que: atès que

#: C/gnome-system-log.xml:197(para)
msgid "<application>System Log Viewer</application> is useful only to
those who have access to the system log files, which generally
requires root access."
msgstr "El <application>Visualitzador de registres del
sistema</application> només és útil als que tenen accés als fitxers de
registre del sistema, que normalment requereix accés de root."

-- per als que tenen accés

#: C/gnome-system-log.xml:263(para)
msgid "To view a log, choose
<menuchoice><guimenu>Log</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>.
In the <guilabel>Open Log</guilabel> dialog, select the log that you
want to open, then click <guibutton>Open</guibutton>. Use the
scrollbars to scroll through the log."
msgstr "Per visualitzar un registre, escolliu
<menuchoice><guimenu>Registre</guimenu><guimenuitem>Obre</guimenuitem></menuchoice>.
En el diàleg de <guilabel>Obre un registre</guilabel>, seleccioneu el
registre que voleu obrir i després feu un clic a
<guibutton>D'acord</guibutton>. Utilitzeu les barres de desplaçament
per desplaçar-vos per el registre."

-- per el registre -> pel

#: C/gnome-system-log.xml:304(para)
msgid "You can use <application>System Log Viewer</application> to
monitor logs. By default, all logs opened in <application>System Log
Viewer</application> are monitored for changes. If new lines are added
to a log monitored by <application>System Log Viewer</application>,
the log name will appear in bold in the log list. If the log is
currently displayed in the main area, the new lines will appear
automatically at the end of the log and, after five seconds, the log
name will turn back to normal in the list."
msgstr "Podeu fer servir el <application>Visualitzador de registres
del sistema</application> per monitoritzar els registres. Per defecte,
es monitoritzen tots els canvis de tots els registres oberts amb el
<application>Visualitzador de registres del sistema</application>. Si
s'afegeix una línia nova a un registre monitoritzat per el
<application>Visualitzador de registres del sistema</application>,
apareixerà el nom del registre en negreta a la llista de registres. Si
el registre s'està visualitzant en l'àrea principal, apareixeran
automàticament les línies noves al final del registre, i després de
cinc segons el nom del registre tornarà al seu estat anterior en la
llista."

-- per el visualitzador ... > pel visualitzador

Bona feina!

El 16/04/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> una altra traducció de la documentació del gnome-utils :)
>
> salut
> --
> gil forcada
>
> guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME