[gnome] traducció de l'ajuda del dictionary (gnome-utils)

gil forcada gilforcada a guifi.net
dic abr 25 21:08:35 CEST 2007


tot corregit!

El dc 25 de 04 del 2007 a les 16:45 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> et passos les meves correccions:
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:91(para)
> msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Dictionary
> application or this manual, follow the directions in the <ulink
> url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback
> Page</ulink>."
> msgstr "Per a informar d'un error o fer un suggeriment sobre
> l'aplicació del Diccionari o aquest manual, seguiu les indicacions de
> la <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Pàgina de
> suggeriments del GNOME</ulink>."
> 
> -l'aplicació Diccionari
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:109(para)
> msgid "The <application>Dictionary</application> application enables
> you to search words and terms on a dictionary source."
> msgstr "L'aplicació <application>Diccionari</application> us permet
> cercar paraules i termes en una font de diccionaris."
> 
> -- una font de diccionari, o
> -- un diccionari
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:186(para)
> msgid "Otherwise, an error dialog will appear, with a message
> explaining the nature of the error."
> msgstr "En cas contrari, es mostrarà un diàleg d'error amb un missatge
> explicant la naturalesa d'aquest."
> 
> -- amb un missatge explicant-ne el motiu.
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:192(title)
> msgid "Save look up results"
> msgstr "Deseu els resultats d'una consulta"
> 
> -- Desar
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:199(title)
> msgid "Print look up results"
> msgstr "Impressió dels resultats de la consulta"
> 
> -- Imprimir
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:203(para)
> msgid "Inside the <guilabel>Print</guilabel> dialog you can select the
> printer to use, the paper format, the number of copies."
> msgstr "A dintre del diàleg de <guilabel>Imprimeix</guilabel> podeu
> seleccionar l'impressora a utilitzar, el format del paper i el nombre
> de còpies."
> 
> -- diàleg <>imprimeix</> (o d'imprimeix)
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:206(para)
> msgid "To see a preview of what will be printed, click
> <guibutton>Preview</guibutton>."
> msgstr "Per a veure una previsualització del que s'imprimirà, feu clic
> a <guibutton>Previsualització</guibutton>."
> 
> -- previsualitza
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:214(title)
> msgid "Find Text"
> msgstr "Cerca de text"
> 
> -- cercar text
> -- Això s'hauria de decidir com a regla d'estil: com traduir les
> entrades de temes de les ajudes? Seguim la guia d'estil com en les
> traduccions de la interfície, o fem servir l'infinitiu/substantiu? A
> mi em sona millor l'infinitiu.
> 
> #: C/gnome-dictionary.xml:443(para)
> msgid "The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is the same used by
> the <application>Dictionary</application> application, so refer to
> <xref linkend=\"gnome-dictionary-preferences\"/>"
> msgstr "El diàleg de <guilabel>Preferències</guilabel> és el mateix
> que l'aplicació del <application>Diccionari</application>, vegeu <xref
> linkend=\"gnome-dictionary-preferences\"/>"
> 
> -- el mateix que el de l'aplicació
> 
> 
> 
> 2007/4/20, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> > fet!
> >
> > em tindré de ficar un full davant del portàtil amb «Per a» que l'ocupi
> > tot :)
> >
> > salut!
> > El dv 20 de 04 del 2007 a les 10:28 +0200, en/na Sílvia Miranda va
> > escriure:
> > > Bones,
> > >
> > > Bona feina :)
> > >
> > > Coses i suggeriments:
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:27(para)
> > > msgid "Dictionary enables you to look up definitions and correct
> > > spellings of words."
> > > msgstr "El Diccionari us permet consultar definicions i l'ortografia
> > > correcte de paraules."
> > >
> > > ***correcta
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:109(para)
> > > msgid "The <application>Dictionary</application> application enables you
> > > to search words and terms on a dictionary source."
> > > msgstr "L'aplicació <application>Diccionari</application> us permet
> > > cercar paraules i termes en una font de diccionari."
> > >
> > > *** diccionaris
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:120(title)
> > > msgid "To Start Dictionary"
> > > msgstr "Per iniciar el Diccionari"
> > >
> > > *** Per a
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:168(para)
> > > msgid "To look up a word, type it into the <guilabel>entry
> > > field</guilabel> and press <keycap>Enter</keycap>."
> > > msgstr "Per consultar una paraula, escriviu-la en el <guilabel>camp
> > > d'entrada</guilabel> i premeu <keycap>Retorn</keycap>."
> > >
> > > *** Per a
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:186(para)
> > > msgid "Otherwise, an error dialog will appear, with a message explaining
> > > the nature of the error."
> > > msgstr "En cas contrari es mostrarà un diàleg d'error amb un missatge
> > > explicant la naturalesa d'aquest."
> > >
> > > *** En cas contrari, (millor amb una coma)
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:192(title)
> > > msgid "Save look up results"
> > > msgstr "Desa els resultats d'una consulta"
> > >
> > > *** Deseu.  És un títol, penso q millor en 2a persona... L'altra opció
> > > és nominalitzar el verb a tots els títols: "Desament dels resultats
> > > d'una consulta"
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:194(para)
> > > msgid "To save the results of a look up, choose
> > > <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a
> > > Copy</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the file in the
> > > <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog, then click
> > > <guibutton>Save</guibutton>."
> > > msgstr "Per desar els resultats d'una consulta, escolliu
> > > <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa una
> > > còpia</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu un nom per al fitxer en el
> > > diàleg de <guilabel>Desa una còpia</guilabel>, després feu clic a
> > > <guibutton>Desa</guibutton>."
> > >
> > > *** Per a
> > > *** el diàleg Desa una còpia i després...
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:206(para)
> > > msgid "To see a preview of what will be printed, click
> > > <guibutton>Preview</guibutton>."
> > > msgstr "Per veure una previsualització del que s'imprimirà, feu clic a
> > > <guibutton>Previsualització</guibutton>."
> > >
> > > *** Per a
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:214(title)
> > > msgid "Find Text"
> > > msgstr "Cerca text"
> > >
> > > *** Cerqueu / Cerca de text?
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:237(para)
> > > msgid "To find the next occurrence of the text, click
> > > <guibutton>Next</guibutton>. To find the previous occurrence of the
> > > text, click <guibutton>Previous</guibutton>."
> > > msgstr "Per cercar la següent coincidència del text, feu clic a
> > > <guibutton>Següent</guibutton>. Per cercar l'ocurrència anterior del
> > > text feu clic a <guibutton>Anterior</guibutton>."
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:250(para)
> > > msgid "To change the <application>Dictionary</application> application
> > > preferences, choose
> > > <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
> > > msgstr "Per canviar les preferències de l'aplicació
> > > <application>Diccionari</application>, escolliu
> > > <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Preferències</guimenuitem></menuchoice>."
> > >
> > > *** Per a
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:269(para)
> > > msgid "To change the dictionary source used to look up words, select the
> > > desired source from the list."
> > > msgstr "Per canviar la font del diccionari a on es fan les consultes de
> > > paraules, seleccioneu la font desitjada de la llista."
> > >
> > > *** Per a
> > > *** on es fan (sense la 'a')
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:295(para)
> > > msgid "Edit the attributes of the new source"
> > > msgstr "Edita els atributs de la font nova"
> > >
> > > *** editeu /Edició dels atributs ?
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:299(para)
> > > msgid "Different source transport types uses different attributes. This
> > > is the list of available attributes per transport type:"
> > > msgstr "Cada tipus de transport de font fa servir diferents atributs.
> > > Aquesta és una llista dels atributs disponibles per cada tipus de
> > > transport:"
> > >
> > > *** per a
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:328(para)
> > > msgid "To remove a dictionary source, perform the following steps:"
> > > msgstr "Per suprimir una font de diccionari, seguiu els passos
> > > següents:"
> > >
> > > *** Per a
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:335(para)
> > > msgid "If you remove a dictionary source it will be permanently deleted
> > > from the list of available sources. Also, as some sources might be
> > > defined system-wide you may actually not be able to remove them unless
> > > you have the right ownership privileges."
> > > msgstr "Si suprimiu una font de diccionari es suprimirà permanentment de
> > > la llista de fonts disponibles. A més a més, com que algunes fonts poden
> > > estar definides per a tot el sistema, no podreu suprimir aquestes fonts
> > > si no es que teniu permisos de propietari."
> > >
> > > *** se suprimirà
> > > *** si no és
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:375(para)
> > > msgid "The <application>Dictionary</application> application comes with
> > > a panel applet, the <application>Dictionary Applet</application>. You
> > > can add the <application>Dictionary Applet</application> applet to a
> > > panel and look up words in dictionaries."
> > > msgstr "L'aplicació del <application>Diccionari</application> incorpora
> > > una miniaplicació per el quadre, la <application>miniaplicació del
> > > Diccionari</application>. Podeu afegir la miniaplicació
> > > <application>miniaplicació del Diccionari</application> a un quadre i
> > > consultar paraules als diccionaris."
> > >
> > > *** per al quadre
> > >
> > > #: C/gnome-dictionary.xml:395(title)
> > > msgid "To Start Dictionary Applet"
> > > msgstr "Per iniciar la miniaplicació del Diccionari"
> > >
> > > *** Per a
> > >
> > > Ja està :)
> > >
> > > salut,
> > >
> > > sílvia
> > >
> > >
> > > El dc 18 de 04 del 2007 a les 19:27 +0200, en/na gil forcada va
> > > escriure:
> > > > bones,
> > > >
> > > > amb aquesta traducció ja només faltarà la del cercador i del gfloppy per
> > > > tenir tota la documentació del gnome-utils traduïda :)
> > > >
> > > > tot i que pensant-hi, el gfloppy no s'utilitza, més aviat al revés, amb
> > > > les seves cendres se'n farà un altre programa
> > > > i amb el de cercar, havent-hi el beagle, el tracker, etc etc diria que
> > > > no val la pena fer aquesta documentació, què en dieu?
> > > >
> > > > envio el po
> > > >
> > > > salut!
> > > >
> > >
> > > ----------------------------------------------------------------
> > > Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> > > subscripci a http://www.softcatala.org/llistes/
> > > ----------------------------------------------------------------
> > >
> > --
> > gil forcada
> >
> > guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
> >
> >
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: dictionary.help.HEAD.po.bz2
Type: application/x-bzip
Size: 5996 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070425/1d89c854/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME