Re: [gnome] traducció de l'ajuda del dictionary (gnome-utils)

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dic abr 25 16:45:27 CEST 2007


Bones Gil,

et passos les meves correccions:

#: C/gnome-dictionary.xml:91(para)
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Dictionary
application or this manual, follow the directions in the <ulink
url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback
Page</ulink>."
msgstr "Per a informar d'un error o fer un suggeriment sobre
l'aplicació del Diccionari o aquest manual, seguiu les indicacions de
la <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Pàgina de
suggeriments del GNOME</ulink>."

-l'aplicació Diccionari

#: C/gnome-dictionary.xml:109(para)
msgid "The <application>Dictionary</application> application enables
you to search words and terms on a dictionary source."
msgstr "L'aplicació <application>Diccionari</application> us permet
cercar paraules i termes en una font de diccionaris."

-- una font de diccionari, o
-- un diccionari

#: C/gnome-dictionary.xml:186(para)
msgid "Otherwise, an error dialog will appear, with a message
explaining the nature of the error."
msgstr "En cas contrari, es mostrarà un diàleg d'error amb un missatge
explicant la naturalesa d'aquest."

-- amb un missatge explicant-ne el motiu.

#: C/gnome-dictionary.xml:192(title)
msgid "Save look up results"
msgstr "Deseu els resultats d'una consulta"

-- Desar

#: C/gnome-dictionary.xml:199(title)
msgid "Print look up results"
msgstr "Impressió dels resultats de la consulta"

-- Imprimir

#: C/gnome-dictionary.xml:203(para)
msgid "Inside the <guilabel>Print</guilabel> dialog you can select the
printer to use, the paper format, the number of copies."
msgstr "A dintre del diàleg de <guilabel>Imprimeix</guilabel> podeu
seleccionar l'impressora a utilitzar, el format del paper i el nombre
de còpies."

-- diàleg <>imprimeix</> (o d'imprimeix)

#: C/gnome-dictionary.xml:206(para)
msgid "To see a preview of what will be printed, click
<guibutton>Preview</guibutton>."
msgstr "Per a veure una previsualització del que s'imprimirà, feu clic
a <guibutton>Previsualització</guibutton>."

-- previsualitza

#: C/gnome-dictionary.xml:214(title)
msgid "Find Text"
msgstr "Cerca de text"

-- cercar text
-- Això s'hauria de decidir com a regla d'estil: com traduir les
entrades de temes de les ajudes? Seguim la guia d'estil com en les
traduccions de la interfície, o fem servir l'infinitiu/substantiu? A
mi em sona millor l'infinitiu.

#: C/gnome-dictionary.xml:443(para)
msgid "The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is the same used by
the <application>Dictionary</application> application, so refer to
<xref linkend=\"gnome-dictionary-preferences\"/>"
msgstr "El diàleg de <guilabel>Preferències</guilabel> és el mateix
que l'aplicació del <application>Diccionari</application>, vegeu <xref
linkend=\"gnome-dictionary-preferences\"/>"

-- el mateix que el de l'aplicació2007/4/20, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> fet!
>
> em tindré de ficar un full davant del portàtil amb «Per a» que l'ocupi
> tot :)
>
> salut!
> El dv 20 de 04 del 2007 a les 10:28 +0200, en/na Sílvia Miranda va
> escriure:
> > Bones,
> >
> > Bona feina :)
> >
> > Coses i suggeriments:
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:27(para)
> > msgid "Dictionary enables you to look up definitions and correct
> > spellings of words."
> > msgstr "El Diccionari us permet consultar definicions i l'ortografia
> > correcte de paraules."
> >
> > ***correcta
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:109(para)
> > msgid "The <application>Dictionary</application> application enables you
> > to search words and terms on a dictionary source."
> > msgstr "L'aplicació <application>Diccionari</application> us permet
> > cercar paraules i termes en una font de diccionari."
> >
> > *** diccionaris
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:120(title)
> > msgid "To Start Dictionary"
> > msgstr "Per iniciar el Diccionari"
> >
> > *** Per a
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:168(para)
> > msgid "To look up a word, type it into the <guilabel>entry
> > field</guilabel> and press <keycap>Enter</keycap>."
> > msgstr "Per consultar una paraula, escriviu-la en el <guilabel>camp
> > d'entrada</guilabel> i premeu <keycap>Retorn</keycap>."
> >
> > *** Per a
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:186(para)
> > msgid "Otherwise, an error dialog will appear, with a message explaining
> > the nature of the error."
> > msgstr "En cas contrari es mostrarà un diàleg d'error amb un missatge
> > explicant la naturalesa d'aquest."
> >
> > *** En cas contrari, (millor amb una coma)
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:192(title)
> > msgid "Save look up results"
> > msgstr "Desa els resultats d'una consulta"
> >
> > *** Deseu.  És un títol, penso q millor en 2a persona... L'altra opció
> > és nominalitzar el verb a tots els títols: "Desament dels resultats
> > d'una consulta"
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:194(para)
> > msgid "To save the results of a look up, choose
> > <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a
> > Copy</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the file in the
> > <guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog, then click
> > <guibutton>Save</guibutton>."
> > msgstr "Per desar els resultats d'una consulta, escolliu
> > <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guimenuitem>Desa una
> > còpia</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu un nom per al fitxer en el
> > diàleg de <guilabel>Desa una còpia</guilabel>, després feu clic a
> > <guibutton>Desa</guibutton>."
> >
> > *** Per a
> > *** el diàleg Desa una còpia i després...
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:206(para)
> > msgid "To see a preview of what will be printed, click
> > <guibutton>Preview</guibutton>."
> > msgstr "Per veure una previsualització del que s'imprimirà, feu clic a
> > <guibutton>Previsualització</guibutton>."
> >
> > *** Per a
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:214(title)
> > msgid "Find Text"
> > msgstr "Cerca text"
> >
> > *** Cerqueu / Cerca de text?
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:237(para)
> > msgid "To find the next occurrence of the text, click
> > <guibutton>Next</guibutton>. To find the previous occurrence of the
> > text, click <guibutton>Previous</guibutton>."
> > msgstr "Per cercar la següent coincidència del text, feu clic a
> > <guibutton>Següent</guibutton>. Per cercar l'ocurrència anterior del
> > text feu clic a <guibutton>Anterior</guibutton>."
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:250(para)
> > msgid "To change the <application>Dictionary</application> application
> > preferences, choose
> > <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
> > msgstr "Per canviar les preferències de l'aplicació
> > <application>Diccionari</application>, escolliu
> > <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Preferències</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> > *** Per a
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:269(para)
> > msgid "To change the dictionary source used to look up words, select the
> > desired source from the list."
> > msgstr "Per canviar la font del diccionari a on es fan les consultes de
> > paraules, seleccioneu la font desitjada de la llista."
> >
> > *** Per a
> > *** on es fan (sense la 'a')
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:295(para)
> > msgid "Edit the attributes of the new source"
> > msgstr "Edita els atributs de la font nova"
> >
> > *** editeu /Edició dels atributs ?
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:299(para)
> > msgid "Different source transport types uses different attributes. This
> > is the list of available attributes per transport type:"
> > msgstr "Cada tipus de transport de font fa servir diferents atributs.
> > Aquesta és una llista dels atributs disponibles per cada tipus de
> > transport:"
> >
> > *** per a
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:328(para)
> > msgid "To remove a dictionary source, perform the following steps:"
> > msgstr "Per suprimir una font de diccionari, seguiu els passos
> > següents:"
> >
> > *** Per a
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:335(para)
> > msgid "If you remove a dictionary source it will be permanently deleted
> > from the list of available sources. Also, as some sources might be
> > defined system-wide you may actually not be able to remove them unless
> > you have the right ownership privileges."
> > msgstr "Si suprimiu una font de diccionari es suprimirà permanentment de
> > la llista de fonts disponibles. A més a més, com que algunes fonts poden
> > estar definides per a tot el sistema, no podreu suprimir aquestes fonts
> > si no es que teniu permisos de propietari."
> >
> > *** se suprimirà
> > *** si no és
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:375(para)
> > msgid "The <application>Dictionary</application> application comes with
> > a panel applet, the <application>Dictionary Applet</application>. You
> > can add the <application>Dictionary Applet</application> applet to a
> > panel and look up words in dictionaries."
> > msgstr "L'aplicació del <application>Diccionari</application> incorpora
> > una miniaplicació per el quadre, la <application>miniaplicació del
> > Diccionari</application>. Podeu afegir la miniaplicació
> > <application>miniaplicació del Diccionari</application> a un quadre i
> > consultar paraules als diccionaris."
> >
> > *** per al quadre
> >
> > #: C/gnome-dictionary.xml:395(title)
> > msgid "To Start Dictionary Applet"
> > msgstr "Per iniciar la miniaplicació del Diccionari"
> >
> > *** Per a
> >
> > Ja està :)
> >
> > salut,
> >
> > sílvia
> >
> >
> > El dc 18 de 04 del 2007 a les 19:27 +0200, en/na gil forcada va
> > escriure:
> > > bones,
> > >
> > > amb aquesta traducció ja només faltarà la del cercador i del gfloppy per
> > > tenir tota la documentació del gnome-utils traduïda :)
> > >
> > > tot i que pensant-hi, el gfloppy no s'utilitza, més aviat al revés, amb
> > > les seves cendres se'n farà un altre programa
> > > i amb el de cercar, havent-hi el beagle, el tracker, etc etc diria que
> > > no val la pena fer aquesta documentació, què en dieu?
> > >
> > > envio el po
> > >
> > > salut!
> > >
> >
> > ----------------------------------------------------------------
> > Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
> > subscripci a http://www.softcatala.org/llistes/
> > ----------------------------------------------------------------
> >
> --
> gil forcada
>
> guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
>
>


-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME