Re: [Fedora] Traducció mòdul virt-manager

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dim jul 15 10:30:30 CEST 2008


Hola Fernando,

2008/7/8 Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>:
>
> Demà segueixo :)
>

#: ../src/vmm-create.glade.h:63
msgid "Installation source:"
msgstr "Font de l'instal·lació:"

-- la instal·lació

#: ../src/vmm-create.glade.h:65
msgid "Involves hardware simulation, allowing for a greater range of
operating systems (does not require OS modification). Slower than
paravirtualized systems."
msgstr "Implica la simulació de maquinari, el que permet un major rang
de sistemes operatius (no necessita cap modificació del sistema
operatiu). Mes lent que els sistemes paravirtualitzats."

-- Més

#: ../src/vmm-create.glade.h:70
msgid "Lightweight method of virtualizing machines. Limits operating
system choices because the OS must be specially modified to support
paravirtualization. Better performance than fully virtualized
systems."
msgstr "Métode lleuger per virtualitzar màquines. Limita les opcions
del sistema operatiu perquè el sistema operatiu ha d'estar
especialment modificat per suportar paravirtualització. Millor
rendiment que els sistemes completament virtualizats."

-- mètode

#: ../src/vmm-create.glade.h:78
msgid "Media Path Select"
msgstr "Selecciona el cami del medi"

-- camí

#: ../src/vmm-create.glade.h:94
msgid "Please choose the type of guest operating system you will be installing:"
msgstr "Si us plau esculliu el tipus de sistema operatiu visitant que
instal·laràs:"

-- instal·lareu

#: ../src/vmm-create.glade.h:95
msgid "Please enter the memory configuration for this VM. You can
specify the maximum amount of memory the VM should be able to use, and
optionally a lower amount to grab on startup. Warning: setting VM
memory too high will cause out-of-memory errors in your host domain!"
msgstr "Si us plau introdueix la configuració de la memòria per
aquesta màquina virtual. Pots especificar la quantitat màxima de
memoria que podrà utilitzar la màquina virtual, opcionalment també
pots assignar una memòria per l'inicialització. Avís: configurar una
memòria massa gran pot deixar sense memòria el domini de l'anfitrió!"

-- introduïu, podeu especificar, podeu assignar, amfitrió

#: ../src/vmm-create.glade.h:96
msgid "Please enter the number of virtual CPUs this VM should start up with."
msgstr "Si us plau instrodueix el nombre de UCPs virtuals amb les que
s'inicialitzarà aquesta màquina virtual."

-- introduïu

#: ../src/vmm-create.glade.h:98
msgid "Please indicate how you'd like to connect your new virtual
system to the host network."
msgstr "Si us plau indiqueu com vols connectar el vostre nou sistema
virtual a la xarxa de l'amfitrió."

-- voleu

#: ../src/vmm-create.glade.h:99
msgid "Please indicate where installation media is available for the
operating system you would like to install on this <b>fully
virtualized</b> virtual system:"
msgstr "Si us plau indiqueu on està disponible el medi d'instal·lació
per al sistema operati que vols instal·lar en aquest sistema virtual
<b>completament virtualitzat</b>:"

-- voleu

#: ../src/vmm-create.glade.h:100
msgid "Please indicate where installation media is available for the
operating system you would like to install on this
<b>paravirtualized</b> virtual system. Optionally you can provide the
URL for a kickstart file that describes your system:"
msgstr "Si us plau indiqueu on està disponible el medi d'instal·lació
per al sistema operati que vols instal·lar en aquest sistema virtual
<b>paravirtualitzat</b>. Opcionalment pots introduïr l'adreça del
fitxer de kickstart on es descriu el vostre sistema."

-- operatiu, voleu, podeu

#: ../src/vmm-create.glade.h:101
msgid "Set _fixed MAC address for your virtual system?"
msgstr "Configura una adreça MAC _fixa pel vostre sistema virtual?"

-- Voleu configurar... ?

#: ../src/vmm-create.glade.h:104
msgid "Startup Mem Select"
msgstr "Selecciona la memoria d'inicialització"

-- Selecció de la memòria inicial


#: ../src/vmm-create.glade.h:108
msgid "This assistant will guide you through creating a new virtual
system. You will be asked for some information about the virtual
system you'd like to create, such as:"
msgstr "Aquest assistent us guiarà durant la creació de un nou sistema
virtual. S'us preguntarà informació sobre el sistema virtual que vols
crear, com:"

-- Se us preguntarà informació quant al sistema virtual que voleu
crear, com ara:

#: ../src/vmm-create.glade.h:112
msgid "VM _Max Memory (MB):"
msgstr "_Màxim de memòria per la màquina virtual (MB):"

-- Màxim de memòria de la MV (MB)

#: ../src/vmm-create.glade.h:113
msgid "VM _Startup Memory (MB):"
msgstr "Memoria d'engada de la màquina virtual (MB):"

-- Memòria inicial de la MV (MB)

-- és convenient que la longitud de la traducció i l'original siguin
aproximadament iguals

#: ../src/vmm-create.glade.h:117
msgid "Whether the system will be <b>fully virtualized</b> or
<b>para-virtualized</b>"
msgstr "El sistema hauria d'ésser <b>completament virtualitzat</b> o
<b>para-virtualitzat</b>"

-- Si el sistema serà...

#: ../src/vmm-create.glade.h:118
msgid "You will need to choose a virtualization method for your new system:"
msgstr "Es necessari que sel·leccioneu un métode de virtualització pel
vostre nou sistema:"

-- Cal que sel·leccioneu un mètode de virtualització per al vostre nou sistema:


#: ../src/vmm-create.glade.h:128
msgid "_Paravirtualized:"
msgstr "_Virtualitzat paral·lelament:"

-- Paravirtualitzat

Encara em queda un bon tros per corregir, per ara siusplau envia la
traducció amb totes les correccions que t'he anat indicant.

Salut!
-- 
 HAL

 I am putting myself to the fullest possible use,
 which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.

+ Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu Fedora