Re: [Fedora] Traducció mòdul virt-manager

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dim jul 8 17:39:00 CEST 2008


Hola!

2008/7/7 Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>:
> Bones,
>
> perdona que no m'hagi mirat encara sencer el virt-manager. T'adjunto
> algunes correccions:
>

Més correccions:

#: ../src/vmm-modify-file-storage.glade.h:12
msgid "_Mount Point (on virtual system):"
msgstr "_Punt de montatge (en el sistema virtualitzat):"

-- muntatge

#: ../src/vmm-preferences.glade.h:3
msgid "Auto Console"
msgstr "Consola Automàtica"

-- automatica

#: ../src/vmm-preferences.glade.h:12
msgid ""
"Never\n"
"When fullscreen\n"
"On mouse over"
msgstr ""
"Mai\n"
"Quan sigui pantalla complerta\n"
"Quan es mogui el mouse"

-- pantalla completa
-- on mouse over: quan el ratolí estigui a sobre

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:15
msgid "<small><b>Tip:</b> Automatically allocated the port ensures
that every virtual machine uses a different port. If two machines try
to use the same port one of them will fail to start.</small>"
msgstr "<small><b>Consell:</b> L'assignament automàtic del port
assegura que cadasquna de les màquines virtuals usa un diferent. Si
dos màquines proven d'utilitzar el mateix port una d'elles no
s'iniciarà.</small>"

-- L'assignament automàtic del port assegura que cadascuna de les
màquines virtuals usi un de diferent. Si dues màquines proven
d'utilitzar el mateix port, una d'elles no s'iniciarà.

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:16
#: ../src/vmm-create.glade.h:26
msgid "<small><b>Tip:</b> Choose this option if your host is
disconnected, connected via wireless, or dynamically configured with
NetworkManager.</small>"
msgstr "<small><b>Consell:</b> Sel·leccioneu aquesta opció si el
vostre amfitrió es desconnecta, si s'està connectat via wireless o si
s'utilitza una configuració dinàmica amb NetworkManager.</small>"

-- via wireless: mitjançant una xarxa sense fils

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:17
#: ../src/vmm-create.glade.h:27
msgid "<small><b>Tip:</b> Choose this option if your host is
statically connected to wired ethernet, to gain the ability to migrate
the virtual system.</small>"
msgstr "<small><b>Consell:</b> sel·leccioneu aquesta opció si
l'anfitrió està connectat estàticament amb ethernet cablejada o per
guanyar la posibilitat de migrar el sistema virtual.</small>"

-- amfitrió

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:18
msgid "<small><b>Tip:</b> The VNC server is strongly recommended
because it allows the guest console window to be embedded inside this
application. It may also be used to allow access to the guest console
from a remote host</small>"
msgstr "<small><b>Consell:</b> es recomana el servei VNC perquè permet
l'accès a la finestra de la consola visitant dins d'aquesta aplicació.
A més a mes pot ser utilitzada per permetre accès al visitant des d'un
amfitrió remot.</small>"

-- a més a més,
-- remote host: màquina remota, en aquest cas host no vol dir el host d'una vm

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:27
msgid "Add new virtual hardware"
msgstr "Afegeix nou hardware virtual"

-- maquinari

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:29
#: ../src/vmm-create.glade.h:40
msgid "Allocate entire virtual disk now?"
msgstr "Assignar el disc virtual sencer ara?"

-- Voleu assignar... ?

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:37
#: ../src/vmm-create.glade.h:49
msgid "Disk image:"
msgstr "Imatge de disc:"

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:41
#: ../src/vmm-create.glade.h:54
msgid "File Location Field"
msgstr "Camp _Ubicació del fitxer"

-- Camp d'ubicació...

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:49
msgid "Listen on all public network interfaces "
msgstr "Escoltant connexións en totes les interfícies públiques"

-- connexions

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:61
msgid "Please indicate how you would like to view the guest display."
msgstr "Si us plau indiqueu com vols veure la pantalla visitant."

-- voleu

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:62
msgid "Please indicate how you'd like to assign space on this physical
host system for your new virtual storage device."
msgstr "Si us plau indiqueu com vols assignar l'espai en el sistema
amfitrió pel vostre nou dispositiu virtual d'emmagatzemament."

-- voleu
-- per al

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:63
msgid "Please indicate how you'd like to connect your new virtual
network device to the host network."
msgstr "Si us plau indiqueu com vols connectar el vostre dispositiu de
xarxa virtual a la xarxa de l'amfitrió."

-- voleu

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:64
msgid "Please indicate what kind of pointer device to connect to the guest."
msgstr "Si us plau indiqueu que tipus de dispositiu punter vols
connectar al visitant."

-- quin tipus... voleu...

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:66
msgid "Set _fixed MAC address for this NIC?"
msgstr "Assigna una MAC _fixa per aquesta targeta de xarxa?"

-- Voleu assignar...?

#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:70
msgid "This assistant will guide you through adding a new piece of
virtual hardware. First select what type of hardware you wish to add:"
msgstr "Aquest assistent us guiarà per afegir una nova peça de
maquinari virtual. Primer sel·leccioneu el tipus de maquinari que vols
afegir."

-- voleu

#: ../src/vmm-create.glade.h:11
msgid "<b>CPUs:</b>"
msgstr "<b>Totes les UCP</b>"

-- <b>CPU</b>

#: ../src/vmm-create.glade.h:15
msgid "<b>Memory</b> and <b>CPU</b> allocation"
msgstr "Assignació de <b>memoria</b> i <b>UCP</b>"

-- memòria, CPU

#: ../src/vmm-create.glade.h:18
msgid "<b>Storage</b> details - which disk partitions or files the
system should use"
msgstr "Detalls d'<b>emmagatzemament</b> - quines particions de disc o
fitxers vols utilitzar"

-- voleu


#: ../src/vmm-create.glade.h:24
msgid "<small><b>Note:</b> The host CPU(s) in this machine do not have
support for full virtualization.</small>"
msgstr "<small><b>Nota:</b> Les UCP(s) de l'amfitrió no soporten
virtualització complerta.</small>"

-- no disposend de virtualització completa

#: ../src/vmm-create.glade.h:25
msgid "<small><b>Note:</b> The host CPU(s) in this machine support
full virtualization, but it is not enabled by the BIOS.</small>"
msgstr "<small><b>Nota:</b> Las UCP(s) de l'amfitrió soporten
virtualització complerta, però no està habilitada en la BIOS.</small>"

-- Les CPU... disposen de virtualització

#: ../src/vmm-create.glade.h:28
msgid "<small><b>Tip:</b> For best performance, the number of virtual
CPUs should be less than (or equal to) the number of logical CPUs on
the host system.</small>"
msgstr "<small><b>Consell:</b> Per un millor rendiment, el nombre de
UCPs virtuals hauria d'ésser menor que (o igual que) el nombre de UCPs
lógiques del sistema amfitrió.</small>"

-- lògiques

#: ../src/vmm-create.glade.h:29
msgid "<small><b>Tip:</b> You may add additional storage, including
network-mounted storage, to your virtual system after it has been
created using the same tools you would on a physical system.</small>"
msgstr "<small><b>Consell:</b> Pots afegir emmagatzemmament adicional,
incloent emmagatzemament montat per xarxa, al sistema virtual quan
estigui creat usant les mateixas eines que faries servir en un sistema
físic.</small>"

-- podeu, addicional, muntatn, mateixes, faríeu

#: ../src/vmm-create.glade.h:33
msgid "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Choosing a virtualization method</span>"
msgstr "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Sel·leccioneu el métode de virtualització</span>"

-- Seleccioneu el mètode

#: ../src/vmm-create.glade.h:37
msgid "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Naming your virtual system </span>"
msgstr "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Se li està posant nom al sistema virtual </span>"

-- S'està anomenant el sistema virtual

#: ../src/vmm-create.glade.h:38
msgid "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Ready to begin installation</span>"
msgstr "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\"
foreground=\"#FFF\">Preparat per iniciar l'instal·lació</span>"

-- la instal·lació

#: ../src/vmm-create.glade.h:39
msgid "A <b>name</b> for your new virtual system"
msgstr "<b>Nom</b> pel vostre sistema virtual nou"

-- per al nou sistema virtual

#: ../src/vmm-create.glade.h:52
msgid "FV install"
msgstr "Instal·lació FV"

-- fv és fully virtualized, completament virtualitazada, cv

#: ../src/vmm-create.glade.h:55
msgid "File Size Select"
msgstr "Selecció del tamany del fitxer "

-- mida

Demà segueixo :)

-- 
 HAL

 I am putting myself to the fullest possible use,
 which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.

+ Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu Fedora