Re: [OpenOffice] traducció del fitxer sbasic_shared/01.po

David Planella david.planella a googlemail.com
dis abr 26 09:20:48 CEST 2008


Bones Maria,

aquí tens els meus comentaris sobre el que he vist. Hi ha moltes coses
que simplement són suggeriments o preguntes.

#: 06130000.xhp#bm_id3145786.help.text
msgid "<bookmark_value>macros; Basic
IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE;
macros</bookmark_value>"
msgstr "<bookmark_value>macros; IDE de
Basic</bookmark_value><bookmark_value>IDE de Basic;
macros</bookmark_value>"

-- atès que es refereix al Basic com a llenguatge de programació, jo
hi afegiria l'article -> «del Basic», tant aquí com a totes les altres
cadenes on hi apareix.

#: 06130000.xhp#hd_id3146975.11.help.text
msgid "Run / Save"
msgstr "Executa / desa"

-- Aquí has posat el «desa» en minúscules. De fet, jo també ho faria
així, però m'he fixat que en els altres casos similars del fitxer la
traducció de la dreta de la barra està en majúscula. Així doncs,
potser s'hauria de canviar a «Executa / Desa» per consistència (o bé
canviar totes les altres cadenes).

#: 06130000.xhp#hd_id3153729.7.help.text
msgid "Macro from / Save macro in"
msgstr "Macro de de / Desa a"

-- Sobra un «de» a «Macro de de». De totes maneres, crec que potser
hauria de ser «Macro a partir de» o quelcom semblant, ja que si no
m'equivoco no es refereix a la procedència (ubicació) de la macro,
sinó en què es basa.
-- A l'altra part, potser es podria utilitzar «Desa-la a» o «Desa la macro a»
-- A banda del «de de», aquests canvis s'haurien de fer al fitxer
original, només els comento aquí perquè no es perdin.

#: 06130000.xhp#hd_id3154587.42.help.text
msgid "Libraries tab page"
msgstr "Pestanya Biblioteques"

-- Pestanya de les biblioteques?

#: 06130000.xhp#par_id3147127.18.help.text
msgid "<ahelp hid=\".\">Starts the $[officename] Basic editor and
opens the selected macro for editing.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\".\">Inicia l'editor d'$[officename] Basic i obre
la macro seleccionada per editar-la.</ahelp>"

-- Jo proposaria «l'editor de Basic d'$[officename]»
-- També faria servir «del» Basic, com he comentat abans.
-- Una altra cosa: és segur que $[officename] sempre comença en vocal?
Perquè si no, jo li trauria el «d'».

#: 06130000.xhp#par_id3148405.23.help.text
msgid "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_MACROCHOOSER_RID_PB_ORG\">Opens
the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or
delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_MACROCHOOSER_RID_PB_ORG\">Obre
el diàleg <emph>Organitzador de macros</emph>, on podeu afegir, editar
o suprimir mòduls de macro, diàlegs i biblioteques existents.</ahelp>"

-- «macros» en lloc de «macro»

msgid "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_MACROCHOOSER_RID_PB_ASSIGN\">Opens
the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a
menu command, a toolbar, or an event.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_MACROCHOOSER_RID_PB_ASSIGN\">Obre
el diàleg Personalitza, on podeu assignar la macro seleccionada a una
ordre de menú, una barra d'eines o a un esdeveniment.</ahelp>"

-- «a» una barra d'eines

msgid "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_TP_LIBS_RID_PB_EDIT\">Opens
the $[officename] Basic editor so that you can modify the selected
library.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_TP_LIBS_RID_PB_EDIT\">Obre
l'editor d'$[officename] Basic perquè pugueu modificar la biblioteca
seleccionada.</ahelp>"

-- Jo proposaria «l'editor de Basic d'$[officename]»
-- També faria servir «del» Basic, com he comentat abans.
-- Una altra cosa: és segur que $[officename] sempre comença en vocal?
Perquè si no, jo li trauria el «d'».

msgid "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_TP_LIBS_RID_PB_APPEND\">Locate
that $[officename] Basic library that you want to add to the current
list, and then click Open.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_TP_LIBS_RID_PB_APPEND\">Busqueu
la biblioteca d'$[officename] Basic que voleu afegir a la llista
actual i, a continuació, feu clic a Obre.</ahelp>"

-- Els mateixos comentaris que en la cadena anterior.
-- Normalment fem servir «cercar» => «Busqueu» -> «Cerqueu»

msgid "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_TP_LIBS_RID_PB_PASSWORD\">Assigns
or edits the <link href=\"text/sbasic/shared/01/06130100.xhp\"
name=\"password\">password</link> for the selected library.
\"Standard\" libraries cannot have a password.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"BASCTL_PUSHBUTTON_RID_TP_LIBS_RID_PB_PASSWORD\">Assigna
o edita la <link href=\"text/sbasic/shared/01/06130100.xhp\"
name=\"contrasenya\">contrasenya</link> de la biblioteca seleccionada.
Les biblioteques \"Estàndard\" no poden tenir contrasenya.</ahelp>"

-- Normalment fem servir les cometes baixes «» => \"Estàndard\" -> «Estàndard»

#: 06130500.xhp#bm_id3150502.help.text
msgid "<bookmark_value>libraries;
adding</bookmark_value><bookmark_value>adding;Basic
libraries</bookmark_value>"
msgstr "<bookmark_value>biblioteques;
afegir</bookmark_value><bookmark_value>afegir;biblioteques de
Basic</bookmark_value>"

-- No seria millor «addició» o «s'està afegint», en lloc d'«afegir»?
-- «del» Basic

#: 06130500.xhp#par_id3154840.2.help.text
msgid "<ahelp hid=\".\">Locate that <item
type=\"productname\">%PRODUCTNAME</item> Basic library that you want
to add to the current list, and then click Open.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\".\">Busqueu la biblioteca d'<item
type=\"productname\">%PRODUCTNAME</item> Basic que voleu afegir a la
llista actual i, a continuació, feu clic a Obre.</ahelp>"

-- Jo proposaria «la biblioteca de Basic d'<item
type=\"productname\">%PRODUCTNAME</item>»
-- També faria servir «del» Basic, com he comentat abans.
-- Una altra cosa: és segur que %PRODUCTNAME sempre comença en vocal?
Perquè si no, jo li trauria el «d'».

Salut i bona feina!
David.


2008/4/26 Maria Luna <marialunacuberta a yahoo.com>:
> Hola,
>
> us adjunto la traducció del fitxer sbasic_shared/01.po perquè li feu un cop
> d'ull.
> Si hi veieu qualsevol cosa, sisplau, feu-m'ho saber.
>
> Fins ara,
>  Maria
>
>
> Maria Luna
>
> Technical translator
> EN/IT > ES/CA
> marialunacuberta @ yahoo.com
> Skype: lunacuberta
>
>  ________________________________
>
> Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it
> now.
> _______________________________________________
>  OpenOffice mailing list
>  OpenOffice a llistes.softcatala.org
>  http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
>
>


Més informació sobre la llista de correu OpenOffice