[GNOME] Revisió de l'Anjuta

Gil Forcada gforcada a gnome.org
div gen 16 01:29:12 CET 2009


Bones,

El que hi he vist:

msgid "Completed unsuccessfully\n"
msgstr "S'ha completat incorrectament\n"

msgid "Completed successfully\n"
msgstr "S'ha completat correctament\n"

-- No s'entendria més la primera cadena si s'escrivís "No s'ha completat
correctament" ?
-- Llegim d'esquerra a dreta de manera que de seguida pots veure si ha
completat correctament.


msgid "Failed to write autogen definition file"
msgstr "No es pot escriure el fitxer de definició autogen"

-- No s'ha pogut escriure ....
-- L'acció ja ha passat i ara te n'informa (almenys així ho entenc jo)

msgid "Serial Line Connection"
msgstr "Connexió per línia serie"

-- línia sèrie (falta l'accent a sèrie) :)


msgid "Invalid GbfAmConfigValue type"
msgstr "Tipus GbfAmConfigValue invàlid"

msgid "Invalid GbfMkfileConfigValue type"
msgstr "Tipus GbfMkfileConfigValue invàlid"

-- Vam "establir" (en cometes perquè no està al recull) que invalid → no
vàlid
-- Proposta: "El tipus «cosa_rara» no és vàlid" què et sembla?


msgid "Unable to update project"
msgstr "No es pot actualitzar el projecte"

-- Com abans, l'acció ja es passada: "No s'ha pogut ..."


msgid "Invalid or remote path (only local paths supported)"
msgstr "Camí remot o invàlid (només es poden fer servir camins locals)"

-- no vàlid
-- Proposta: "El camí és remot o no és vàlid (...)"


msgid "Group couldn't be created"
msgstr "No es pot crear el grup"

msgid "Group couldn't be removed"
msgstr "No es pot eliminar el grup"

-- Els dos en passat "No s'ha pogut ..."


msgid "Group name can only contain alphanumeric, '_', '-' or '.'
characters"
msgstr "El nom del grup només pot contenir caràcters alfanumèrics, «_»,
«-» o «.»"

-- (n'hi ha unes quantes per l'estil)
-- "...alfanumèrics i els caràcters «_», «-» o «.»" què et sembla?


msgid "Shared library target name must be of the form 'libxxx.la'"
msgstr ""
"El nom de la biblioteca objectiu compartida ha de ser de la forma
«libxxx.la»"

msgid "Static library target name must be of the form 'libxxx.a'"
msgstr ""
"El nom de la biblioteca objectiu estàtica ha de ser de la forma
«libxxx.a»"

-- biblioteca compartida/estàtica objectiu


msgid "Newly added source file could not be identified"
msgstr "No es pot identificar el fitxer font que s'acaba de crear"

msgid "Source couldn't be removed"
msgstr "No es pot eliminar la font"

-- En passat: "No s'ha pogut ..."


msgstr "Opcions del compilador de C:"
msgstr "Opcions del preprocessador de C:"
msgstr "Opcions del compilador de C++:"
msgstr "Opcions del compilador gcj (ahead-of-time):"
msgstr "Opcions del compilador de Fortran:"
msgstr "Opcions del preprocessador de C"
msgstr "Opcions del compilador de C++"
msgstr "Opcions del compilador gcj (ahead-of-time)"
msgstr "Opcions de l'enllaçador:"

-- (no se si n'hi ha més si fas una cerca de flags no et sortiran gaires
falsos positius)
-- Segons el recull "flags" → "senyaladors"


msgid ""
"Unable to connect to remote target, %s\n"
"Do you want to try again?"
msgstr ""
"No s'ha pogut connectar a l'objectiu remot, %s\n"
"Voleu tornar-ho a intentar?"

-- Canvis que hi faria: "...remot: %s\n" No té sentit posar-hi una coma
(almenys en català). Posant-hi els dos punts queda més descriptiu i com
que hi ha el salt de línia s'entén més la majúscula de la línia següent
(si hi ha la coma i prou sembla una sola frase).


msgid "Debugger connected\n"
msgstr "S'ha connectat el depurador\n"

-- al depurador ? No la tinc molt clara però


msgid "Failed to read file"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer."

-- sobra el punt final

#, c-format
msgid ""
"Could not find a valid project backend for the directory given (%s).
Please "
"select a different directory, or try upgrading to a newer version of
Anjuta."
msgstr ""
"No s'ha trobat un rerefons de projecte vàlid per al directori donat (%
s). "
"Seleccioneu un directori diferent, o proveu d'actualitzar-vos a una
versió "
"recent de l'entorn de desenvolupament GNOME."

-- GNOME → Anjuta (el final de la frase s'ha de retallar un tros :)


msgid "Select the _target for the new source files:"
msgstr "Selecciona l_objectiu per als fitxers font nous:"

-- en tot cas «l'_objectiu» (t'has deixat l'apòstrof)


msgid "_Select file to add..."
msgstr "_Selecciona un fitxer a afegir..."

-- Seleccioneu ...


msgid "Can not add group"
msgstr "No es pot afegir el grup"

msgid "Can not add target"
msgstr "No es pot afegir l'objectiu"

msgid "Can not add source files"
msgstr "No es poden afegir els fitxers font"

-- En passat :)


msgid "A generic minimal and flat project"
msgstr "Un projecte genèric mínim i pla"

-- No té massa sentit el "i pla" jo el trauria


msgid "Completed unsuccessfully with status code %d\n"
msgstr "No s'ha completat correctament amb el codi d'estat %d\n"

-- crec que tindria molt més sentit si es deixés:
"...correctament, codi d'estat: %d\n" (o sigui canviar «amb el» per una
coma i els dos punts finals)


msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Mostra o oculta la barra d'eines"

-- "Mostra la barra d'eines o oculta-la" (si en la majoria de projectes
diria que està com ho has posat, però s'hauria de canviar)


Molt bona feina!!


Salut!

-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME