[GNOME] Errades a corregir a fitxers del GNOME (segon)

Jordi Mas jmas a softcatala.org
dij abr 23 15:25:23 CEST 2009


Hola Gil,

Aquí hi ha algunes errades més.

Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un 
segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que 
preferia no tenir que fer jo els commits.

*** gnome-terminal

#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1
msgid ""
"A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. 
This "
"is a list of encodings to appear there. The special encoding name 
\"current"
"\" means to display the encoding of the current locale."
msgstr ""
"Es presenta un subconjunt de codificacions possibles al submenú "
"Codificacions. Aquesta és una llista de codificacions que aparèixen 
allí. El "
"nom de codificació especial «current» vol dir que mostre la codificació 
del "
"locale actual."

aparèixen  -> apareixen

#: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45
msgid ""
"Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. 
Expressed "
"as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set 
the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
"shortcut for this action."
msgstr ""
"Tecla acceleradora per a copiar el text seleccionat al portaretalls. "
"S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als 
fitxers de "
"recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», 
no hi "
"haurà cap assignació de tecla per a aquesta acció."

portaretalls -> porta-retalls

*** gnome-settings-daemon

#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:21
msgid "Home folder"
msgstr "Carpeta personl"

#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
msgid ""
"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: 
\"none"
"\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and 
\"full"
"\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
msgstr ""
"El tipus de contorn que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de lletra. 
Els "
"valors possibles són: «none» (cap) cap contorn, «slight» (lleu) contorn 
petit, "
"«medium» (mitjà) contorn moderat i «full» (complet) màxim contorn (pot 
produïr "
"distorsió en les formes de les lletres)."

produïr  -> produir

#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33
msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings."
msgstr ""
"Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a 
gestionar els "
"paràmetes de les tecles multimèdia."

paràmetes  -> paràmetres


*** gnome-screensaver

#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
msgid ""
"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme 
name "
"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when 
\"mode"
"\" is \"random\"."
msgstr ""
"Aquesta clau especifica la llista de temes a utilitzar per l'estalvi de "
"pantalla. S'ignora sin la clau «mode» és «blank-only», hauria de tenir 
el nom "
"del tema quan «mode» és «single», i hauria de tenir una llista de temes 
quan "
"«mode» és «random»."

sin -> si

*** gnome-power-manager

#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
msgstr "Utilitza les opcions de blocatge de l'estalvi de pantall del GNOME"

pantall = pantalla

*** gnome-panel

#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1932
msgid "Could not display run dialog"
msgstr "No s'ha pogut mostrar el diàleg d'execucuió"

execucuió -> execució

*** gnome-applets

En aquest fitxer hi ha un munt de mots "nordamericà" que caldria canviar 
a "nord-americà"

#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14 
../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17
msgid "Control+Shift changes layout."
msgstr ""
"La convinació de tecles Control+Majúscules canvia la disposició de teclat."

convinació -> combinació

(caldria fer un blame a veure qui fa fer aquesta!!!)

#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1
msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
msgstr "Interval de refresc de la miniaplicació en milisegons"

milisegons -> mil·lisegons

#: ../mixer/applet.c:543
msgid ""
"You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
"speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the 
menu."
msgstr ""
"Podeu suprimir el control del volum del quadre fent clic a l'icona de "
"l'altaveu en el quadre i seleccionant «Suprimeix del quadre» des del menú."

l'icona = la icona

#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10
msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
msgstr "Alçada predeterminada en píxes per a notes adhesives noves."

píxes -> píxels


#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:376
#, c-format
msgid ""
"Error while spawning nautilus:\n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en llançar el nautilis:\n"
"%s"

nautilis -> nautilus

#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:427
msgid ""
"A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the 
trash "
"or drag and drop items into the trash."
msgstr ""
"El cubell de la paperera per al quadre del GNOME. Podeu utilitzar-lo per "
"veure la paperera i arrosegar-hi elements."

arrosegar -> arrossegar

*** glib.master

#: ../glib/gregex.c:258
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
msgstr "«(?R» o «(?[+-]digits» han d'anar seguits per «)»"

digits -> dígits


# Gnome_2.26_Desktop [glib.master.ca.po]
#: ../glib/gregex.c:300
msgid "recursive call could loop indefinitely"
msgstr "la crida recursiva podria buclar-se indefinidament"

buclar-se? Potser millor "entrar en bucle"


#: ../gio/gdesktopappinfo.c:709
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "El fitxer d'escriptori no especificava el camp d'execucció"

execucció -> execució


#: ../gio/gcontenttype.c:181
#, c-format
msgid "%s filetype"
msgstr "tipus de tixer %s"

tixer  -> fitxer

Atentament,

Jordi,
-- 
Jordi Mas i Hernàndez. Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/
Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.orgMés informació sobre la llista de correu GNOME