Re: [GNOME] Actualització del basero

David Planella david.planella a googlemail.com
dis set 6 18:20:42 CEST 2008


Bones Joan,

el que he vist en el diff:

 #: ../src/brasero-src-info.c:78
 msgid "no supported medium"
-msgstr ""
+msgstr "el suport no és compatible"

-- no hi ha cap suport compatible

 #: ../src/brasero-drive-properties.c:487
 msgid ""
 "Brasero will simulate the burning and if it is successful, go on with actual "
 "burning after 10 seconds"
 msgstr ""
+"El Brasero simularà l'enregistrament i, si és correcte, continuarà amb "
+"l'enregistrament després de 10 segons."

-- continuarà amb aquest després...

 #: ../src/brasero-project.c:550
-#, fuzzy
 msgid "Please, remove some files from the project."
 msgstr "Suprimeix alguns fitxers del projecte."

-- Hauríeu de suprimir...

i en el fitxer traduït:

#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:358
msgid ""
"<span foreground='grey50'><b><i>Choose from the following options</i></b></"
"span>"
msgstr ""
"<span foreground='grey50'><b><i>Seleccioneu de les opcions següents</i></b></"
"span>"

-- una de les

#: ../src/plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1214
msgid "allows to check file integrities on a disc"
msgstr "permet la comprovació de la integritat dels fitxers del disc"

-- Tot i que l'original està en minúscula, el «permet» s'hauria de
posar en majúscula, ja que és a l'inici de la frase. D'aquesta manera
també serà consistent amb l'altra descripció en el diàleg
-- Comprova el menú Edita -> Connectors i veuràs a què em refereixo
-- Segurament s'hauria d'enviar un informe d'error

#: ../src/plugins/checksum/burn-checksum-image.c:695
msgid "allows to check data integrity on disc after it is burnt"
msgstr ""
"permet la comprovació de la integritat de les dades del disc un cop "
"enregistrat"

-- ídem

#: ../src/brasero-blank-dialog.c:399
msgid "_fast blanking"
msgstr "esborrat _ràpid"

-- idem (tot i que aquesta apareix en un altre diàleg)
-- A banda d'això, tots els «esborrat» s'haurien de reemplaçar per «esborrament»

#: ../src/brasero-disc.c:680
msgid "drag and release items out from this area"
msgstr "Arrosseguar i deixar anar els elements fora d'aquesta àrea"

-- Arrossegar

#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:749
msgid "Leave the disc _open to add other files later"
msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir altres fitxers més tard"

#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:756
msgid "Allow to add more data to the disc later"
msgstr "Permet afegir més dades al disc posteriorment"

#. multisession options
#: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:812
msgid "Leave the disc _open to add a data session later"
msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir una sessió de dades més tard"

-- S'haurien d'unificar. Suggeriment: «més endavant» («més tard» em
dóna més la impressió que es refereix al mateix dia)
-- A la primera i tercera cadena -> «afegir-hi»

#: ../src/brasero-app.c:116
msgid "_Contents"
msgstr "_Continguts"

#: ../src/brasero-app.c:116
msgid "Contents"
msgstr "Continguts"

-- Suggeriment: Contingut (en singular)

#: ../src/brasero-app.c:109
msgid "Check data integrity of disc"
msgstr "Comprova la integritat d'un disc"

-- del disc

#: ../src/brasero-project.c:1250
msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
msgstr "Voleu realment crear un projecte nou i descartar l'actual?"

-- Realment voleu
-- Tot i que em sonaria millor «Esteu segur...»

#: ../src/brasero-project.c:1256
msgid ""
"If you choose to create a new project, all files already added will be "
"discarded. Note that files will not be deleted from their own location, just "
"no longer listed here."
msgstr ""
"Si escolliu crear un projecte nou, es descartaran tots els fitxers que ja "
"estaven afegits. Tingueu en compte que els fitxers no seran suprimits de la "
"seva ubicació, simplement no es llistaran aquí."

-- fitxers que hi hàgiu afegit

#: ../src/brasero-project-manager.c:300
#, c-format
msgid "No file is supported (%i selected file)"
msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
msgstr[0] "Cap fitxer és compatible (%i fitxer seleccionat)"
msgstr[1] "Cap fitxer és compatible (%i fitxers seleccionats)"

-- No hi ha cap fitxer compatible

#: ../src/brasero-drive-info.c:301
msgid ""
"<b><i>The drive that holds the source media will also be the one used to "
"record.\n"
"\n"
"</i></b><i>A new recordable media will be required once the one currently "
"loaded has been copied.</i>"
msgstr ""
"<b><i>La unitat que conté el suport serà la mateixa que s'utilitzarà per a "
"enregistrar.\n"
"\n"
"</i></b><i>Es necessitarà un suport gravable nou un cop l'actual s'hagi "
"copiat.</i>"

-- Caldrà un suport enregistrable...
-- un cop s'hagi copiat l'actual (canvi d'ordre)

#: ../src/brasero-image-type-chooser.c:95
msgid "Let brasero choose (safest)"
msgstr "Deixeu que brasero triï (més segur)"

-- Deixeu que el Brasero el triï (recomanat)

#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:352
msgid "<span size='x-large'><b>Create a new project:</b></span>"
msgstr "<span size='xx-large'><b>Crea un projecte nou:</b></span>"

-- Jo faria servir «Creeu» per ser consistent amb el títol de sota
(«Seleccioneu»). De fet, és més aviat el programa que s'adreça a
l'usuari aquí, ja que és un títol més que no pas un botó o entrada de
menú, el qual simplement li diu a l'usuari una de les opcions que té
disponibles.

Finalment, queden uns quants «gravar», «gravable» que potser s'haurien
d'unificar com a «enregistrar», «enregistrable», etc.

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME