[GNOME] Documentació del XChat-gnome per revisar

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll jun 30 12:35:37 CEST 2008


Bones,

El que he vist:

msgid "<application>XChat-GNOME</application> Manual"
msgstr "Manual del <application>XChat-GNOME</application>"

-- de l'<application>XChat-GNOME</application> (n'hi ha molts d'altres,
s'ha de canviar a tot arreu)


msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Projecte de documentació GNOME"

-- ...documentació del GNOME


msgid "This manual describes version 0.16 of XChat-GNOME."
msgstr "Aquest manual drescriu la versió 0.16 del XChat-GNOME"

-- descriu (sobre una r)


msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the
<application>XChat-GNOME</application> application or this manual,
follow the directions in the Feedback section of the <ulink url=
\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME User
Guide</ulink>."
msgstr "Per a llistar un error o fer una suggerencia sobre l'aplicació o
aquest manual del <application>XChat-GNOME</application>, seguiu les
adreces dins la secció de comentaris a la <ulink url=
\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Guia d'usuari
GNOME</ulink>."

-- és suggerència (falta l'accent)

((((
Veig que no has fet servir la traducció que ja hi ha feta en els altres
mòduls de la llicència, tant del principi com del final, ni les frases
recurrents (com lo de «GNOME documentation project» i aquesta altra de
sobre). Revisa-les totes i fes servir les formes que ja s'han fet servir
en els altres mòduls. En tot cas, òbviament, si hi veus errades en elles
avisa-ho que s'haurà de canviar a tot arreu ;)
))))


msgid "The <application>XChat-GNOME</application> application is an
Internet Relay Chat (IRC) program for the GNOME desktop."
msgstr "L'aplicació <application>XChat-GNOME</application> és un
programa de IRC per a l'escriptori del GNOME."

-- d'IRC
-- l'escriptori GNOME (sinó sembla que et refereixis a l'escriptori
d'una persona)
-- jo ho posaria:
...és un programa d'IRC (Internet Relay Chat, «Conversa interactiva per
Internet») per a l'escriptori GNOME.


msgid "<application>XChat-GNOME</application> provides the following
features:"
msgstr "El <application>XChat-GNOME</application> té les següents
característiques:"

-- features → funcions (llavors seria «L'<></> proporciona les següents
funcions»


msgid "Notification Area Icon Plugin"
msgstr "Connector d'icona de notificació d'àrea"

-- Connector per a mostrar una icona a l'àrea de notificació

msgid "Direct Client-To-Client (DCC) Chats"
msgstr "Chats directes client-a-client (DCC)"

-- Xats!!


msgid "Adherence to GNOME Human Interface Guidelines (HIG)"
msgstr "Adherència a les guíes d'interfície del GNOME (HIG)"

-- guies!!! (a veure si passem el verificador ortogràfic)
-- t'has deixat l'«human»!
-- Ho deixaria:
«Segueix les guies d'interfície humana del GNOME (HIG)»


msgid "Getting Started"
msgstr "Començant"

-- Com ja s'ha dit aquests dies: «Primers passos»


#: C/xchat-gnome.xml:188(title) 
msgid "Starting <application>XChat-GNOME</application>"
msgstr "S'està iniciant el <application>XChat-GNOME</application>"

-- és un títol (fixa't amb el «(title)») per tant:
«Iniciar el...»


msgid "You can start <application>XChat-GNOME</application> in the
following ways:"
msgstr "Podeu iniciar el <application>XChat-GNOME</application> de les
següents maneres:"

-- maneres següents (al revés)


msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr "Menú d'<guimenu>Aplicacions</guimenu>"

-- sense el «d'»

msgid "Choose
<menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>XChat-GNOME
IRC Chat</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Escull
<menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Chat IRC del
XChat-GNOME</guimenuitem></menuchoice>."

-- Quan es fa referència a menús normalment fem servir «Seleccioneu»

#: C/xchat-gnome.xml:204(term) 
msgid "Command line"
msgstr "Línia de comandes"

-- Línia d'ordres


msgid "To start <application>XChat-GNOME</application> from a command
line, type <command>xchat-gnome</command>, then press
<keycap>Return</keycap>:"
msgstr "Escriu <command>xchat-gnome</command> i prem la <keycap>tecla de
retorn</keycap> per a començar el <application>XChat-GNOME</application>
desde la línia de comandes:"

-- Escriu → Teclegeu
-- prem → premeu
-- començar → iniciar
-- desde → des de
-- línia de comandes → línia d'ordres


msgid "To view other command line options that are available, type
<command>xchat-gnome --help</command>, then press
<keycap>Return</keycap>"
msgstr "Escriu <command>xchat-gnome --help</command> i prem la
<keycap>tecla de retorn</keycap> per a veure altres opcions disponibles
desde la línia de comandes"

-- Escriu → Teclegeu 
-- prem → premeu
-- veure altres opcions → veure les altres opcions
-- desde → des de
-- línia de comandes → línia d'ordres


msgid "When you start <application>XChat-GNOME</application>, the
following window is displayed."
msgstr "Es mostra la següent finestra quan inicieu el
<application>XChat-GNOME</application>."

-- finestra següent
-- l'<></>


msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar,
display area, and scrollbars. Menubar contains IRC, Edit, Network,
Discussion, Go, and Help menus."
msgstr "Mostra la finestra principal <placeholder-1/>. Conté la barra de
títol, la barra de menú i la barra de desplaçament. La barra de menú
conté el IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés i els menús d'ajuda."

-- ...principal de l'<placeholder-1/>
-- La barra de menú conté els menús IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés a
i Ajuda.


msgid "The <application>XChat-GNOME</application> window contains the
following elements:"
msgstr "La finestra del <application>XChat-GNOME</application> conté els
següents elements:"

-- l'<></>
-- els elements següents:


msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to
use in <application>XChat-GNOME</application>."
msgstr "Els menús a la barra de menús contenen totes les comandes que
necessiteu per a utilitzar al <application>XChat-GNOME</application>."

-- Els menús de la barra de menú...
-- comandes → ordres
-- per a utilitzar l'<></>


msgid "The Server Pane shows the Servers and Channels currently
connected."
msgstr "La subfinestra de servidor mostra els servidors i canals
connectats actualment."

-- ...els servidors i els canals on s'està connectat actualment.


msgid "The User Button shows the number of users present in the selected
Channel. Click the User Button to show a list of users."
msgstr "El botó d'usuari mostra el nombre d'usuaris al canal
selecionat.Feu clic en el botó d'usuari per a mostrar la llista
d'usuaris."

-- d'usuaris del canal seleccionat. Feu... (del, seleccionat i espai
entre . i Feu)


msgid "The Discussion Area presents the discussion occurring in the
selected Channel."
msgstr "L'àrea de discussió mostra les discussions que s'han produït al
canal seleccionat."

-- en el canal seleccionat


msgid "Usage"
msgstr "Ús"

-- Utilització


msgid "Connecting to an Internet Relay Chat (IRC) Server"
msgstr "S'està connectant al servidor d'IRC"

-- Connectar-se a un servidor d'IRC (és un títol, va molt bé tenir
l'ajuda del programa obert per anar mirant què estàs traduint)


msgid "To connect to an Internet Relay Chat (IRC) Server, choose
<menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connect</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Connect</guilabel> dialog is displayed. Select the Server that you wish to connect to, then click <guibutton>Connect</guibutton>."
msgstr "Per a connectar al servidor d'IRC, escolliu
<menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connecta</guimenuitem></menuchoice>. El diàleg <guilabel>Connecta</guilabel> es mostra. Seleccioneu el servidor al que us volgueu connectar, llavors feu clic en <guibutton>Connecta</guibutton>."

-- Per a connectar-se a un servidor d'IRC ...
-- escolliu → seleccioneu
-- Es mostrarà el diàleg <>Connecta</>
-- ...al que voleu connectar-vos i feu clic a <>Connecta</>


msgid "Viewing Direct Client-To-Client (DCC) File Transfers Information"
msgstr "S'està veient la informació de transferència de fitxers (DCC)"

-- «Visualitzar la informació de transferència de fitxers directe de
client a client (DCC)»


msgid "To view Direct Client-To-Client (DCC) file transfer information,
choose <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>File
Transfers</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a veure la informació de transferència de fitxers (DCC),
escolliu <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Transferència de
fitxers</guimenuitem></menuchoice>."

-- Per a visualitzar la informació de transferència de fitxers directe
de client a client (DCC), seleccioneu ....


msgid "Editing Text"
msgstr "S'està editant el text."

-- Edició de text (sense el punt final)


msgid "You can edit text in the following ways:"
msgstr "Podeu editar el text de les següents maneres:"

-- maneres següents:


msgid "To delete the selected text from the file and move the selected
text to a buffer, choose
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a borrar el text seleccionat del fitxer i moure el text
seleccionat a la memòria intermèdia, escolliu
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Retalla</guimenuitem></menuchoice>."

-- borrar → esborrar
-- escolliu → seleccioneu


msgid "To copy the selected text to a buffer, choose
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a copiar el text seleccionat a la memòria intermèdia,
escolliu
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Copia</guimenuitem></menuchoice>."

-- escolliu → seleccioneu


msgid "To insert the contents of the buffer at the cursor position,
choose
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>. You must cut or copy text before you can paste text into the file."
msgstr "Per a insertar el contingut de la memòria intermèdia a la
possició del cursor, escolliu
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>. Heu de tallar i copiar el text abans de poder enganxar-lo al fitxer"

-- insertar → inserir
-- possició → posició (una s)
-- escolliu → seleccioneu
-- tallar i copiar → tallar o copiar
-- falta el punt final


msgid "To clear all text from the Discussion Area for the currently
selected Channel, choose
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Clear</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a esborrar tot el text de l'àrea de discussió del canal
actual seleccionat, escolliu
<menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Neteja</guimenuitem></menuchoice>."

-- ...del canal seleccionat actualment, seleccioneu ...


msgid "Reconnecting to a Server"
msgstr "S'està reconnectant al servidor"

-- Tornar-se a connectar a un servidor (és un títol)


msgid "To reconnect <application>XChat-GNOME</application> to an
Internet Relay Chat (IRC) server, choose
<menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Reconnect</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a reconnectar al <application>XChat-GNOME</application> al
servidor d'IRC, escolliu
<menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Reconnecta</guimenuitem></menuchoice>."

-- Per a tornar a connectar l'<></>..
-- a un servidor d'IRC, seleccioneu


msgid "Disconnecting from a Server"
msgstr "S'està desconnectant del servidor"

-- Desconnectar-se d'un servidor


msgid "To disconnect <application>XChat-GNOME</application> from an
Internet Relay Chat (IRC) server, choose
<menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Disconnect</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a desconnectar el <application>XChat-GNOME</application> del
servidor IRC, escolliu
<menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Desconnecta</guimenuitem></menuchoice>."

-- ...d'un servidor d'IRC, seleccioneu...


msgid "Saving a Channel Transcript"
msgstr "S'està desant la transcripció del canal"

-- Desar la transcripció d'un canal


msgid "To save a transcript of a Channel, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Save Transcript</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a desar la transcripció d'un canal, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Desa transcripció</guimenuitem></menuchoice>."

-- escolliu → seleccioneu
-- Discussió → Conversa (mira't l'aplicació quan hi ha text que en fa
referència)
-- Desa transcripció → Desa la transcripció (idem que abans)


msgid "Leaving a Channel"
msgstr "S'està deixant el canal"

-- Deixar un canal


msgid "When you leave a channel, you are removed from the participants
and can no longer chat in it, but the discussion up to that point
remains in the Server Pane."
msgstr "Quan deixeu un canal, sereu trets de la llista de participants i
ja no podreu xatejar en ell, encara que les discussions fins aquell
moment romandran a la subfinestra del servidor."

--  ...sereu esborrats de la llista ...
-- ja no podreu xatejar-hi
-- romandran → continuaran ?


msgid "To leave a Channel, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Leave</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a deixar un canal, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Deixa</guimenuitem></menuchoice>."

-- escolliu → seleccioneu
-- Discussió → Conversa 
-- Deixa → Surt (ara mateix està així a la interfície s'hauria de
canviar en tot cas i deixar-ho a Deixa)


msgid "Closing a Channel"
msgstr "S'està tancant el canal"

-- Tancar un canal


msgid "When you close a channel, the channel is removed from the list in
the Server Pane."
msgstr "Quan tanqueu un canal, el canal s'esborrarà de la lista de la
subfinestra del servidors."

-- lista → llista!


msgid "To close a Channel, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Per a tancar un canal, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Tanca</guimenuitem></menuchoice>."

-- escolliu → seleccioneu
-- Discussió → Conversa 


msgid "Navigating through Channels"
msgstr "S'està navegant a través dels canals"

-- Navegar per els canals


msgid "To view previous channel, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr "Per a veure un canal previ, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió prèvia</guimenuitem></menuchoice>"

-- Per a veure els canals anteriors, seleccioneu ...
-- Sobre →  Fletxa amunt (guia de Softcatalà)
-- Vés → Vés a
-- Discussió prèvia → Conversa prèvia

msgid "To view next channel, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr "Per a veure que canal següent, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió següent</guimenuitem></menuchoice>"

-- El mateix que abans però per següent ara


msgid "Navigating Through Servers"
msgstr "S'està navegant a través dels servidors"

-- Navegació pels servidors


msgid "To view previous server, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Network</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr "Per a veure el servidor anterior, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa prèvia</guimenuitem></menuchoice>"

msgid "To view next server, choose
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Network</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr "Per a veure el servidor següent, escolliu
<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa següent</guimenuitem></menuchoice>"

-- Mira't com està en la interfície

(((
També canvia tots els escull per selecciona quan fan referència a menús
)))


msgid "Quitting XChat-GNOME"
msgstr "S'està sortint del XChat-GNOME"

-- Sortir de l'XChat-GNOME


msgid "IRC Preferences"
msgstr "Preferències del IRC"

-- A la interfície està traduït com a «Preferències del xat»


msgid "Enter the <guilabel>Nickname</guilabel> you wish to use in the
Internet Relay Chat (IRC) channel."
msgstr "Entreu el <guilabel>Sobrenom</guilabel> que voleu utilitzar al
canal del IRC."

-- Entreu → Introduïu
-- de l'IRC

msgid "Enter your <guilabel>Real Name</guilabel>, which is displayed on
<command>/whois</command> requests."
msgstr "Entreu el vostre <guilabel>Nom real </guilabel>, que es mostrarà
en les peticions <command>/whois</command>."

-- Entreu → Introduïu (n'hi ha forces d'aquests, s'ha de canviar a tot
arreu)
-- <>Nom real</> (sobre un espai entre real i </>)Veig que totes les errades que queden es resumeixen en:
- Hi ha faltes ortogràfiques → passa el verificador ortogràfic si us
plau
- La interfície no coincideix amb la documentació → S'ha de seguir el
que diu la interfície i si hi ha errades, òbviament, s'arreglen tan a la
interfície com a la documentació
- Les cadenes comunes de la documentació (com la llicència i d'altres
texts genèrics) han de ser iguals a totes les documentacions. Copia-les
de qualsevol altre documentació ja pujada i si hi veus errades
comenta-ho.
- Mira't també  el missatge que va enviar la Sílvia a en Joan, hi veuràs
moltes recomanacions genèriques per a la documentació:
http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html


Salut!


El dc 25 de 06 de 2008 a les 19:54 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> Després d'alguns mesos he pogut completar la documentació del
> xchat-gnome ;-)
> 
> Salutacions,
> Francesc.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME