[GNOME] traducció del gconf

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dim gen 22 02:10:13 CET 2008


buff!

ja està tot :)

commit:
http://svn.gnome.org/viewvc/gconf?view=revision&revision=2529

estadístiques:
http://l10n.gnome.org/module/gconf

Softcatalà:
http://softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

salut!

El dl 21 de 01 del 2008 a les 23:12 +0100, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> el que he vist:
> 
> #: ../gconf/gconf.c:2645
> -#, fuzzy
> msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
> -msgstr "No poden haver-hi dues barres inclinades «/» en una línia"
> +msgstr "No poden haver-hi dues barres inclinades «/» en una fila"
> 
> -- «in a row» vol dir «seguides»
> 
> #: ../gconf/gconf.c:2691
> -#, fuzzy
> msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
> msgstr "La clau o el directori pot no acabar amb una barra inclinada «/»"
> 
> -- «no pot» en lloc de «pot no»
> 
> #: ../gconf/gconfd.c:362
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid ""
> "No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
> "edit %s%s"
> msgstr ""
> -"No existeixen fonts de configuració al camí de fonts, no es desarà la "
> -"configuració; editeu %s%s"
> +"No existeixen fonts de configuració al camí de fonts. No es desarà la "
> +"configuració, editeu %s%s"
> 
> -- camí de les fonts (amb article)?
> 
> #: ../gconf/gconfd.c:387
> -#, fuzzy
> msgid ""
> "No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
> "configuration data"
> msgstr ""
> -"No s'ha resolt satisfactòriament cap adreça de les fonts de configuració, no "
> +"No s'ha resolt satisfactòriament cap adreça de les fonts de configuració. No "
> "es poden carregar ni desar dades de configuració"
> 
> -- les dades
> 
> #: ../gconf/gconfd.c:1580
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
> msgstr "No s'ha pogut moure el fitxer d'estat desat nou a l'emplaçament: %s"
> 
> -- jo posaria el «nou» davant de «fitxer», ja que si no la frase queda
> molt poc entenedora.
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:367
> msgid ""
> "Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
> "gconfd is not running."
> msgstr ""
> "Accedeix a la base de dades de configuració directament, evitant el "
> "servidor. El gconfd no pot està en execució."
> 
> -- pot estar.
> -- Suggeriment: «això requereix que el gconfd no estigui funcionant»
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:3888
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "Error syncing configuration data: %s"
> msgstr "S'ha produït un error en sincronitzar dades de configuració: %s"
> 
> -- les dades
> 
> #: ../backends/evoldap-backend.c:464
> #, c-format
> msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
> msgstr "El node arrel de «%s» ha de ser <evoldap>, no <%s>"
> 
> -- «, no pas», o bé «, en lloc de»
> 
> #: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
> #, c-format
> msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
> msgstr "S'ha produït un error en desar l'arbre de GConf a «%s»: %s\n"
> 
> -- del
> 
> #: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s <dir>\n"
> " Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
> "  dir/%%gconf.xml\n"
> "    subdir1/%%gconf.xml\n"
> "    subdir2/%%gconf.xml\n"
> " to:\n"
> "  dir/%%gconf-tree.xml\n"
> msgstr ""
> "Forma d'ús: %s <dir>\n"
> " Fusiona una jerarquia de rerefons de sistemes de fitxers de marcat com "
> "ara:\n"
> "  dir/%%gconf.xml\n"
> "    subdir1/%%gconf.xml\n"
> "    subdir2/%%gconf.xml\n"
> " a:\n"
> "  dir/%%gconf-tree.xml\n"
> 
> -- jerarquia de sistemes de fitxers de rerefons de marques
> 
> #: ../backends/markup-backend.c:827 ../backends/xml-backend.c:769
> #, c-format
> msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
> msgstr ""
> "No s'ha pogut obrir el directori de blocatges per a què %s suprimeixi els "
> "blocatges: %s\n"
> 
> -- l'«a» sobra
> 
> #: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:110
> #, c-format
> msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
> msgstr "No s'ha comprès «%s» (s'esperava un enter)"
> 
> #: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:185
> #, c-format
> msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
> msgstr "No s'ha comprès «%s» (s'esperava cert o fals)"
> 
> #: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:141
> #, c-format
> msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
> msgstr "No s'ha comprès «%s» (s'esperava un nombre real)"
> 
> -- No s'ha pogut processar? (n'hi ha d'altres)
> 
> #: ../backends/xml-backend.c:618
> #, c-format
> msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
> msgstr ""
> "S'ha produït un error en sincronitzar la memòria cau del directori de "
> "rerefons de l'XML: %s"
> 
> -- del rerefons
> 
> #: ../backends/xml-entry.c:1152 ../backends/xml-entry.c:1175
> msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
> msgstr ""
> "s'ha analitzat el fitxer XML: les llistes i les parelles no es poden "
> "col·locar dins d'una parella"
> 
> -- en analitzar el fitxer XML:
> 
> #: ../gconf/gconf-backend.c:337
> msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
> msgstr ""
> "El GConf no funcionarà sense el recolzament del mòdul dinàmic (gmodule)"
> 
> -- sense la funció de mòduls dinàmics
> 
> #: ../gconf/gconf-database.c:502
> msgid "Received request to drop all cached data"
> msgstr "S'ha rebut una petició per a deixar anar totes les dades intermèdies"
> 
> -- «descartar», en lloc de «deixar anar»
> 
> #: ../gconf/gconf-database.c:1167
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
> "result in a notification weirdly reappearing): %s"
> msgstr ""
> "No s'ha pogut registrar la supressió de l'oient del fitxer de registre "
> "(segurament serà inofensiu, pot resultar en una notificació d'estranya "
> "reaparició): %s"
> 
> -- notificació que aparegui de forma estranya
> 
> #: ../gconf/gconf-database.c:1623
> #, c-format
> msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
> msgstr "No s'ha pogut obtenir totes les entrades a «%s»: %s"
> 
> -- s'han
> 
> #: ../gconf/gconf-error.c:36
> msgid "Can't overwrite existing read-only value"
> msgstr "No es pot sobreescriure un valor només de lectura existent"
> 
> -- valor existent de només lectura
> 
> #: ../gconf/gconf-internals.c:571
> msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
> msgstr "L'UTF-8 no és vàlid al local de l'esquema"
> 
> -- locale o localització
> 
> #: ../gconf/gconf-internals.c:1679
> msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
> msgstr "La cadena de citació no comença amb una marca de citació"
> 
> #: ../gconf/gconf-internals.c:1740
> msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
> msgstr "La cadena de citació no acaba amb una marca de citació"
> 
> -- La cadena entre cometes [...] amb cometes
> 
> #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:307
> msgid ""
> "The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
> "\n"
> "You might be logged in to a session from another computer, and the other "
> "login session is using your preference settings files.\n"
> "\n"
> "You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
> "problems with the preference settings in the other session.\n"
> "\n"
> "Do you want to continue?"
> msgstr ""
> "Els fitxers que contenen les vostres configuracions de les preferències "
> "jaestan en ús.\n"
> "\n"
> "Pot ser esteu dins d'una sessió des d'un altre ordinador, i aquella sessió "
> "utilitza els fitxers de configuracions de preferències.\n"
> "\n"
> "Podeu continuar en la sessió actual, però podria provocar problemes "
> "temporals amb les configuracions de les preferències a l'altra sessió.\n"
> "\n"
> "Voleu continuar?"
> 
> -- ja estan (separat)
> -- Potser (junt)
> 
> #: ../gconf/gconf-sources.c:433
> msgid ""
> "None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
> "will not be possible"
> msgstr ""
> "Cap de les adreces resoltes és d'escriptura; no es podrà desar els "
> "paràmetres de configuració"
> 
> -- podran
> 
> #: ../gconf/gconf.c:2251
> #, c-format
> msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
> msgstr ""
> "Ha fallat l'afegir un client a la llista de servidors, error del CORBA: %s"
> 
> -- l'addició d'un client
> 
> #: ../gconf/gconf.c:3123
> #, c-format
> msgid "Expected float, got %s"
> msgstr "S'esperava una coma flotant però s'ha obtingut %s"
> 
> -- un valor de coma flotant
> 
> #: ../gconf/gconfd.c:778
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
> "s"
> msgstr ""
> "No s'ha pogut escriure el byte al descriptor de fitxer del conducte %d per "
> "tan el programa client es pot penjar: %s"
> 
> -- per tant
> -- és possible que el programa client es pengi
> 
> #: ../gconf/gconfd.c:1436
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
> "gconfd shutdown (%s)"
> msgstr ""
> "No s'ha pogut obrir el fitxer de registre del gconfd; no es podrà restaurar "
> "els oients després d'aturar el gconfd (%s)"
> 
> -- podran
> 
> #: ../gconf/gconfd.c:2436
> msgid ""
> "Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
> msgstr ""
> "Algun client s'ha suprimit a si mateix del servidor Gconf quan encara no "
> "s'havia afegit."
> 
> -- s'hi havia afegit
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:478
> msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
> msgstr "Suprimeix tot nom d'esquema aplicat a les claus donades"
> 
> -- «qualsevol» en lloc de «tot»?
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:713
> #, c-format
> msgid "Must specify a type when setting a value\n"
> msgstr "Quan s'assigna un valor s'ha d'especificar un tipus\n"
> 
> -- S'ha d'especificar un tipus en assignar un valor?
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:1914
> #, c-format
> msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
> msgstr "S'ha d'especificar claus/valors alternats com a arguments\n"
> 
> -- S'han
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:2014 ../gconf/gconftool.c:3046
> #, c-format
> msgid "Error setting value: %s\n"
> msgstr "Error en definir un valor: %s\n"
> 
> -- S'ha produït un error ...
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:2047
> #, c-format
> msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
> msgstr "S'h d'especificar una clau o claus a obtenir el tipus\n"
> 
> -- S'ha
> -- per a obtenir
> 
> #: ../gconf/gconftool.c:2333
> #, c-format
> msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
> msgstr ""
> "S'ha d'especificar un nom d'esquema seguit del nom de la clau a la que se li "
> "ha d'aplicar\n"
> 
> -- a la qual
> 
> Bona feina i salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME