Re: [GNOME] traducció del gconf

David Planella david.planella a googlemail.com
dll gen 21 23:12:18 CET 2008


Bones Gil,

el que he vist:

 #: ../gconf/gconf.c:2645
-#, fuzzy
 msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
-msgstr "No poden haver-hi dues barres inclinades «/» en una línia"
+msgstr "No poden haver-hi dues barres inclinades «/» en una fila"

-- «in a row» vol dir «seguides»

 #: ../gconf/gconf.c:2691
-#, fuzzy
 msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
 msgstr "La clau o el directori pot no acabar amb una barra inclinada «/»"

-- «no pot» en lloc de «pot no»

 #: ../gconf/gconfd.c:362
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
 "edit %s%s"
 msgstr ""
-"No existeixen fonts de configuració al camí de fonts, no es desarà la "
-"configuració; editeu %s%s"
+"No existeixen fonts de configuració al camí de fonts. No es desarà la "
+"configuració, editeu %s%s"

-- camí de les fonts (amb article)?

 #: ../gconf/gconfd.c:387
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
 "configuration data"
 msgstr ""
-"No s'ha resolt satisfactòriament cap adreça de les fonts de configuració, no "
+"No s'ha resolt satisfactòriament cap adreça de les fonts de configuració. No "
 "es poden carregar ni desar dades de configuració"

-- les dades

 #: ../gconf/gconfd.c:1580
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
 msgstr "No s'ha pogut moure el fitxer d'estat desat nou a l'emplaçament: %s"

-- jo posaria el «nou» davant de «fitxer», ja que si no la frase queda
molt poc entenedora.

#: ../gconf/gconftool.c:367
msgid ""
"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
"gconfd is not running."
msgstr ""
"Accedeix a la base de dades de configuració directament, evitant el "
"servidor. El gconfd no pot està en execució."

-- pot estar.
-- Suggeriment: «això requereix que el gconfd no estigui funcionant»

 #: ../gconf/gconftool.c:3888
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error syncing configuration data: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en sincronitzar dades de configuració: %s"

-- les dades

#: ../backends/evoldap-backend.c:464
#, c-format
msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
msgstr "El node arrel de «%s» ha de ser <evoldap>, no <%s>"

-- «, no pas», o bé «, en lloc de»

#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
#, c-format
msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en desar l'arbre de GConf a «%s»: %s\n"

-- del

#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s <dir>\n"
" Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
"  dir/%%gconf.xml\n"
"    subdir1/%%gconf.xml\n"
"    subdir2/%%gconf.xml\n"
" to:\n"
"  dir/%%gconf-tree.xml\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s <dir>\n"
" Fusiona una jerarquia de rerefons de sistemes de fitxers de marcat com "
"ara:\n"
"  dir/%%gconf.xml\n"
"    subdir1/%%gconf.xml\n"
"    subdir2/%%gconf.xml\n"
" a:\n"
"  dir/%%gconf-tree.xml\n"

-- jerarquia de sistemes de fitxers de rerefons de marques

#: ../backends/markup-backend.c:827 ../backends/xml-backend.c:769
#, c-format
msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el directori de blocatges per a què %s suprimeixi els "
"blocatges: %s\n"

-- l'«a» sobra

#: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:110
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
msgstr "No s'ha comprès «%s» (s'esperava un enter)"

#: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:185
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
msgstr "No s'ha comprès «%s» (s'esperava cert o fals)"

#: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:141
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
msgstr "No s'ha comprès «%s» (s'esperava un nombre real)"

-- No s'ha pogut processar? (n'hi ha d'altres)

#: ../backends/xml-backend.c:618
#, c-format
msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en sincronitzar la memòria cau del directori de "
"rerefons de l'XML: %s"

-- del rerefons

#: ../backends/xml-entry.c:1152 ../backends/xml-entry.c:1175
msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
msgstr ""
"s'ha analitzat el fitxer XML: les llistes i les parelles no es poden "
"col·locar dins d'una parella"

-- en analitzar el fitxer XML:

#: ../gconf/gconf-backend.c:337
msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
msgstr ""
"El GConf no funcionarà sense el recolzament del mòdul dinàmic (gmodule)"

-- sense la funció de mòduls dinàmics

#: ../gconf/gconf-database.c:502
msgid "Received request to drop all cached data"
msgstr "S'ha rebut una petició per a deixar anar totes les dades intermèdies"

-- «descartar», en lloc de «deixar anar»

#: ../gconf/gconf-database.c:1167
#, c-format
msgid ""
"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
"result in a notification weirdly reappearing): %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut registrar la supressió de l'oient del fitxer de registre "
"(segurament serà inofensiu, pot resultar en una notificació d'estranya "
"reaparició): %s"

-- notificació que aparegui de forma estranya

#: ../gconf/gconf-database.c:1623
#, c-format
msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir totes les entrades a «%s»: %s"

-- s'han

#: ../gconf/gconf-error.c:36
msgid "Can't overwrite existing read-only value"
msgstr "No es pot sobreescriure un valor només de lectura existent"

-- valor existent de només lectura

#: ../gconf/gconf-internals.c:571
msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
msgstr "L'UTF-8 no és vàlid al local de l'esquema"

-- locale o localització

#: ../gconf/gconf-internals.c:1679
msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "La cadena de citació no comença amb una marca de citació"

#: ../gconf/gconf-internals.c:1740
msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
msgstr "La cadena de citació no acaba amb una marca de citació"

-- La cadena entre cometes [...] amb cometes

#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:307
msgid ""
"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
"\n"
"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
"login session is using your preference settings files.\n"
"\n"
"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
"problems with the preference settings in the other session.\n"
"\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Els fitxers que contenen les vostres configuracions de les preferències "
"jaestan en ús.\n"
"\n"
"Pot ser esteu dins d'una sessió des d'un altre ordinador, i aquella sessió "
"utilitza els fitxers de configuracions de preferències.\n"
"\n"
"Podeu continuar en la sessió actual, però podria provocar problemes "
"temporals amb les configuracions de les preferències a l'altra sessió.\n"
"\n"
"Voleu continuar?"

-- ja estan (separat)
-- Potser (junt)

#: ../gconf/gconf-sources.c:433
msgid ""
"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
"will not be possible"
msgstr ""
"Cap de les adreces resoltes és d'escriptura; no es podrà desar els "
"paràmetres de configuració"

-- podran

#: ../gconf/gconf.c:2251
#, c-format
msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
msgstr ""
"Ha fallat l'afegir un client a la llista de servidors, error del CORBA: %s"

-- l'addició d'un client

#: ../gconf/gconf.c:3123
#, c-format
msgid "Expected float, got %s"
msgstr "S'esperava una coma flotant però s'ha obtingut %s"

-- un valor de coma flotant

#: ../gconf/gconfd.c:778
#, c-format
msgid ""
"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
"s"
msgstr ""
"No s'ha pogut escriure el byte al descriptor de fitxer del conducte %d per "
"tan el programa client es pot penjar: %s"

-- per tant
-- és possible que el programa client es pengi

#: ../gconf/gconfd.c:1436
#, c-format
msgid ""
"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
"gconfd shutdown (%s)"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el fitxer de registre del gconfd; no es podrà restaurar "
"els oients després d'aturar el gconfd (%s)"

-- podran

#: ../gconf/gconfd.c:2436
msgid ""
"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
msgstr ""
"Algun client s'ha suprimit a si mateix del servidor Gconf quan encara no "
"s'havia afegit."

-- s'hi havia afegit

#: ../gconf/gconftool.c:478
msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
msgstr "Suprimeix tot nom d'esquema aplicat a les claus donades"

-- «qualsevol» en lloc de «tot»?

#: ../gconf/gconftool.c:713
#, c-format
msgid "Must specify a type when setting a value\n"
msgstr "Quan s'assigna un valor s'ha d'especificar un tipus\n"

-- S'ha d'especificar un tipus en assignar un valor?

#: ../gconf/gconftool.c:1914
#, c-format
msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
msgstr "S'ha d'especificar claus/valors alternats com a arguments\n"

-- S'han

#: ../gconf/gconftool.c:2014 ../gconf/gconftool.c:3046
#, c-format
msgid "Error setting value: %s\n"
msgstr "Error en definir un valor: %s\n"

-- S'ha produït un error ...

#: ../gconf/gconftool.c:2047
#, c-format
msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
msgstr "S'h d'especificar una clau o claus a obtenir el tipus\n"

-- S'ha
-- per a obtenir

#: ../gconf/gconftool.c:2333
#, c-format
msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
msgstr ""
"S'ha d'especificar un nom d'esquema seguit del nom de la clau a la que se li "
"ha d'aplicar\n"

-- a la qual

Bona feina i salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME