[GNOME] Actualització de l'Anjuta

gil forcada gilforcada a guifi.net
dim oct 9 22:58:03 CEST 2007


i segon correu :)

com en l'altre aplica el que creguis que és un error i comenta tot el
que faci falta

msgid ""
"%sGroup: %s\n"
"\n"
"The group will not be deleted from file system."
msgstr ""
"%sGrup: %s\n"
"\n"
"El grup no se suprimirà del sistema de fitxers."

-- no se suprimirà el grup del sistema de fitxers.

msgid "%sTarget: %s"
msgstr "%sObjecte generat: %s"

-- objectiu ?

"%sSource: %s\n"
"\n"
"The source file will not be deleted from file system."
msgstr ""
"%sOrigen: %s\n"
"\n"
"El fitxer origen no se suprimirà del sistema de fitxers."

-- source → font ?

msgid ""
"Are you sure you want to remove the following from project?\n"
"\n"
msgstr "Esteu segur que voleu esborrar els següents elements del
projecte?\n"

-- elements següents

msgid "Failed to retried URI info of %s: %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir informació d'URI de %s: %s"

-- la informació

msgid "Add a target to project"
msgstr "Afegeix un objecte generat al projecte"

-- un objectiu ?

msgid "Add _Target"
msgstr "Afegeix _objecte generat"

-- un objectiu ?

msgid "Add _Source File"
msgstr "Afegeix codi _font"

-- un fitxer de codi font ?

msgid "Remove from project"
msgstr "Suprimeix del projecte"

-- suprimeix-lo ?

msgid "Created project view..."
msgstr "Visualització del projecte creat..."

-- vista ?
-- creada (tan vista com visualització és femení)

msgid "<b>Select the type of application to be developed</b>"
msgstr "<b>Seleccioneu el tipus d'aplicació que desenvolupareu</b>"

-- a desenvolupar ?

msgid ""
"The Application Wizard will generate a basic skeleton for a project, "
"including all of the build files. It will ask for details of the
initial "
"structure for the application. Please answer the questions carefully,
as it "
"may not be possible to change some of the settings later."
msgstr ""
"L'auxiliar d'aplicacions generarà un esquelet bàsic per al projecte,
que "
"inclourà tots els fitxers per montar-lo. També li demanarà detalls
sobre "
"l'estructura inicial de l'aplicació. Respongueu les preguntes amb cura,
ja "
"que no serà possible canviar algunes de les opcions després."

-- muntar-lo
-- li demanarà → us demanarà
-- amb cura, ja que després no serà possible canviar algunes de les
opcions ?

msgid ""
"Confim the following information:\n"
"\n"
msgstr ""
"Confirmeu la següent informació:\n"
"\n"

-- la informació següent

msgid ""
"Directory \"%s\" is not empty. Project creation could fail if some
files "
"cannot be written. Do you want to continue?"
msgstr ""
"El directori «%s» ja existeix. La creació del projecte pot fallar si
alguns "
"fitxers no es poden escriure. Voleu continuar?"

-- Ja existeix el directori «%s»
-- pot fallar la creació del projecte si no es poden escriure alguns
fitxers

msgid "File \"%s\" already exists. Do you want to overwrite it ?"
msgstr "El fitxer «%s» existeix. Voleu sobreescriure'l?"

-- ja existeix el fitxer «%s»

msgid "New project has been created successfully"
msgstr "El projecte s'ha creat correctament"

-- projecte nou ?

msgid "New project creation has failed"
msgstr "Ha fallat la creació d'un nou projecte"

-- del projecte nou

msgid "Skipping %s: file already exists"
msgstr "S'ignorarà %s: el fitxer ja existeix"

-- ja existeix el fitxer

msgid "Executing: "
msgstr "Executa:"

-- falta un espai al final

msgid "New Project Wizard"
msgstr "Auxiliar per als nous projectes"

-- pels projectes nous

msgid ""
"Comma separated, other plugins that this plugin depends on. It could be
"
"either primary interface name or plugin location (library:class)"
msgstr ""
"Separats per una coma, els altres connectors dels quals depèn aquest
connector. "
"Pot ser el nom de l'interfície primària o la ubicació del connector "
"(llibreria:classe)"

-- biblioteca:classe

msgid "Create a template glade interface file"
msgstr "Crea un fitxer plantilla per a la interfície Glade"

-- Crea un fitxer de plantilla d'interfície Glade

msgid "Create glade interface file"
msgstr "Crea un fitxer per a la interfície Glade"

-- un fitxer d'interfície Glade

msgid ""
"Give a package name that your project require. You may also mention
what is "
"the required version of the package. For example, 'libgnomeui-2.0' or "
"'libgnomeui-2.0 >= 2.2.0'"
msgstr ""
"Introduïu el nom del paquet que necessita el projecte. Podeu "
"mencionar quina és la versió necessària del paquet. Per exemple, "
"'libgnomeui-2.0' o 'libgnomeui-2.0 >= 2.2.0'"

-- «»

msgid "Lesser General Public License(LGPL)"
msgstr "Llicència pública menys general (LGPL)"

-- diria que no anava així

msgid "Options for project build system"
msgstr "Opcions per al sistema de construcció del projecte"

-- build → muntatge (recull)

msgid "Plugin Dependencies:"
msgstr "Dependències del connector"

-- :

msgid ""
"Project name must not contain spaces, because it will be the name of
the "
"project build target (executable, library etc.)"
msgstr ""
"El nom del projecte no pot contenir espais perquè serà el nom del
projecte "
"objectiu a construir (executable, biblioteca, etc.)"

-- build → muntatge

msgid "Require SDL_gfx:"
msgstr "Necessita el SDL_gfx:"

-- el → la ? SDL_* són biblioteques (i tota la resta d'aquest estil)

msgid "project name"
msgstr "nom del projecte:"

-- sobren els :

msgid "Case insensitive"
msgstr "Considera iguals majúscules i minúscules"

-- considera les majúscules i minúscules iguals

msgid "Choose Directories:"
msgstr "Escolliu directoris:"

-- els directoris ?

msgid "Choose Files:"
msgstr "Escolliu fitxers:"

-- els fitxers ?

msgid "Max. Actions"
msgstr "Màx. accions"

-- accions màx. ?

msgid "New Name:"
msgstr "Nou nom:"

-- nom nou

msgid "Search Expression"
msgstr "Expressió per cercar"

msgid "Search Expression:"
msgstr "Expressió per cercar:"

-- a cercar ?

msgid "Search Target"
msgstr "Objecte de la cerca"

-- objectiu ?

msgid ""
"Incremental search for '%s' failed. Press Enter or click Find to
continue "
"searching at the top."
msgstr ""
"Ha fallat la cerca incremental per a «%s». Premeu la tecla de retorn o
feu "
"clic a Cerca per continuar des del principi."

-- per a continuar

msgid "New advance search And replace stuff"
msgstr "Noves funcionalitats de cerca i reemplaçament avançat"

-- funcionalitats noves

msgid "Ne_xt Occurrence"
msgstr "Se_güent cas"

msgid "Find the next occurrence of current word"
msgstr "Troba el següent cas de la paraula actual"

msgid "Pre_vious Occurrence"
msgstr "Ante_rior cas"

msgid "Find the previous occurrence of current word"
msgstr "Troba el cas anterior de la paraula actual"

-- occurrence → ocurrència?

msgid "Enable VFS file monitoring"
msgstr "Habilita la monitoritazció del sistema de fitxers"

-- la Sílvia va dir que monitorització no existeix seria «fer un
seguiment»

msgid "Font "
msgstr "Tipus de lletra"

msgid "Font: "
msgstr "Tipus de lletra:"

msgid "Selected text: "
msgstr "Text seleccionat:"

msgid "Text: "
msgstr "Text:"

-- falten els espais finals

msgid "Use theme colors"
msgstr "Empra els colors del tema"

msgid "Use theme font"
msgstr "Empra el tipus de lletra del tema"

-- empra → utilitza?

msgid "<b>Subversion Options</b>"
msgstr "<b>Opcions de subversion</b>"

-- del Subversion

msgid "Remember this decision"
msgstr "Recorda aquesta decisssió"

-- decisió

msgid "Repository authorization"
msgstr "Autorització del magatzem"

-- dipòsit

msgid "Subversion Preferences"
msgstr "Preferències del subversion"

-- del Subversion

msgid "Subversion: Commit file/directory"
msgstr "Subversion: pugeu els canvis al fitxer/directori"

-- pugueu → confirmeu ?

msgid "Add a new file/directory to the Subversion tree"
msgstr "Afegeix un nou fitxer/directori a l'arbre subversion"

-- un fitxer/directori nou a l'arbre del Subversion

msgid "Remove a file/directory from Subversion tree"
msgstr "Suprimeix un fitxer/directori de l'arbre subversion"

-- del Subversion

msgid "_Commit..."
msgstr "Puja els _canvis..."

-- confirma els canvis ?

msgid "Commit your changes to the Subversion tree"
msgstr "Pugeu els vostres canvis a l'arbre subversion"

-- Confirmeu els canvis a l'arbre del Subversion ?

msgid "Sync your local copy with the Subversion tree"
msgstr "Sincronitzeu la vostra còpia local amb l'arbre de subversion"

-- del Subversion

msgid "Diff local tree with repositry"
msgstr "Feu les diferències de l'arbre local amb el magatzem"

-- amb el del dipòsit

msgid "Subversion operations"
msgstr "Operacions de subversion"

-- del Subversion

msgid "Subversion command is running! Please wait until it is finished!"
msgstr "L'ordre subversion s'està executant. Espereu fins que hagi
acabat"

-- S'està executant l'ordre del Subversion. Espereu fins que acabi ?

msgid "Commit modified"
msgstr "Canvis pujats modificats"

msgid "Commit added"
msgstr "Canvis pujats afegits"

msgid "Commit deleted"
msgstr "Canvis pujats suprimits"

msgid "Commit replaced"
msgstr "Canvis pujats reemplaçats"

msgid "Commit postfix"
msgstr "Confirma els canvis al postfix"

-- buff no sabria com agafar-los, sembla que són notificacions de quan
has enviat canvis al dipòsit ...

msgid "Subversion command finished!"
msgstr "L'ordre subversion ha acabat"

-- del Subversion

msgid "Use GNOME terminal profile:"
msgstr "Empra el perfil de terminal del GNOME:"

-- Utilitzeu ?

msgid "Are you sure you want to delete the '%s' tool?"
msgstr "Esteu segur que voleu suprimir l'eina «%s»?"

-- sense «esteu» ?

msgid "Unable to build user interface for tool list"
msgstr "No es pot construir la interfície d'usuari per a la lista
d'eines"

-- llista (li falta una l)

msgid "ask at runtime"
msgstr "demana en executar"

-- demana-ho en temps d'execució ?

msgid "You must provide a tool command!"
msgstr "Heu de proporcionar un nom d'ordre"

-- una ordre d'eina

msgid "New accelerator..."
msgstr "Nou accelerador..."

-- al revés

msgid "Unable to create a buffer, command aborted"
msgstr "No es pot crear la memòria intermitja. S'ha anul·lat l'ordre"

-- buffer → memòria intermèdia (recull)

msgid "Configure external tools"
msgstr "Configura eines externes"

-- les eines externes

msgid "Command line parameters"
msgstr "Paràmetres de l'ordre"

-- paràmetres de la línia d'ordres ?

msgid "Select Tool:"
msgstr "Selecciona una eina:"

-- seleccioneu ?

msgid ""
"No executable target selected for debugging with Valgrind.Please select
one."
msgstr ""
"No s'ha seleccionat cap objectiu per depurar amb el Valgrind.
Seleccioneu-ne "
"un."

-- per a depurar

msgid "Choose file where to save Valgrind log"
msgstr "Escolliu el fitxer on desar el registre del Valgrind:"

-- sense els : finals

msgid "_Kill Execution"
msgstr "Atura l'e_xecució"

-- kill → matar

msgid "Use Valgrind debug tool"
msgstr "Empra l'eina de depuració Valgrind"

-- Utilitza ... del Valgrind ?

msgid "Valgrind binary file path:"
msgstr "Camí al fitxer binari del Valgrind"

-- falten els : finals

msgid "Process exited."
msgstr "El procés ha sortit"

-- falta el . final

msgid "Could not get the right valgrind-binary gconf key:"
msgstr "No s'ha pogut obtenir una clau de gconf vàlida per a
valgrind-binary:"

-- la clau vàlida del Gconf

msgid ""
"Valgrind binary [%s] does not exist. Please check the preferences or
install "
"Valgrind package."
msgstr ""
"El binari del Valgrind «%s» no existeix. Comproveu les preferències o "
"instal·leu el paquet Valgrind."

-- No existeix el binari del Valgrind «%s»

msgid "Could not get the right pipe for the process."
msgstr "No s'ha pogut obtenir el conducte correcte per al procés"

-- el punt final

msgid "Demangle c++ symbol names"
msgstr "Descodifica els noms de símbol del c++"

-- C++ (així està a tot arreu almenys)

msgid "Round malloc sizes to next word"
msgstr "Arrodoneix les mides de malloc a la següent paraula"

-- del malloc a la paraula següent

msgid "Add time stamps to log messages"
msgstr "Afegeix marques de temps als registres de missatge"

-- als missatges de registre

msgid "You have forgotten to name your suppression rule."
msgstr "No heu anomenat la vostra regla de supressió"

msgid "You have not set a suppressions file in your settings."
msgstr "No heu establert cap fitxer de supressions en la vostra
configuració"

-- el . final (en els dos)
-- sense el «vostra» (en la segona)

msgid ""
"Unable to display help. Please make sure Anjuta documentation package
is "
"install. It can be downloaded from http://anjuta.org"
msgstr ""
"No es pot mostrar l'ajuda. Assegureu-vos que el paquet de documentació
de "
"l'Anjuta està instal·lat. El podeu descarregar d'http://anjuta.org"

-- descarregar → baixar

msgid "Do not load last project and files on startup"
msgstr "En iniciar, no carreguis ni l'últim projecte ni els últims
fitxers."

msgid "Do not load last session on startup"
msgstr "En iniciar, no carreguis l'última sessió."

-- sobren els . finals

msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Commuta a mode de pantalla completa"

-- el mode a pantalla completa

msgid "Lock the current dock layout so that widgets cannot be moved"
msgstr ""
"Bloca la disposició actual acoblable per a no poder suprimir els
elements "
"d'interfície"

-- suprimir → moure

msgid "Anjuta user's manual"
msgstr "Manuals d'usuari de l'Anjuta"

-- manual (en singular)

msgid "Anjuta frequently asked questions"
msgstr "Preguntes freqüents quant a l'Anjuta"

-- sobre l'Anjuta ?

msgid "Anjuta _Home Page"
msgstr "Pà_gina web d'Anjuta"

-- pàgina inicial (segons el recull)

msgid "Online documentation and resources"
msgstr "Documentació en línia"

-- documentació i recursos en línia

msgid "Submit a bug report, patch or feature request for Anjuta"
msgstr ""
"Envieu un informe d'error, pedaç o demaneu noves característiques per a
"
"Anjuta"

-- característiques noves

msgid "Could not open file for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer per escriure"

-- per a

msgid ""
"The file '%s' already exists.\n"
"Do you want to replace it with the one you are saving?."
msgstr ""
"El fitxer «%s» ja existeix.\n"
"Voleu reemplaçar-lo amb el què esteu desant ara?"

-- ja existeix el fitxer «%s»
-- sense l'«ara» ?

msgid "Start a new instance and do not open the file in a existing"
msgstr "Inicia una nova instància en comptes d'obrir el fitxer en una
existent"

-- una instància nova
-- en un d'existent ?

msgid "Do not open last session on startup"
msgstr "No s'obrirà la última sessió al iniciar"

-- l'última

msgid "Shutdown anjuta properly releasing all resources (for debugging)"
msgstr ""
"Surt de l'Anjuta i allibera'n adecuadament tots els recursos (per a
depurar)"

-- adequadament

msgid "Quit Anjuta Test Shell"
msgstr "Surt de l'entorn de l'Anjuta"

-- Surt de l'intèrpret d'ordres de proves de l'Anjuta ?

msgid "Customize shortcuts associated with menu items"
msgstr "Personalitza dreceres de teclat associades amb els elements de
menú"

-- les dreceres

msgid "Test shell action group"
msgstr "Prova el grup d'accions de l'entorn"

msgid "Anjuta test shell"
msgstr "Entorn de proves de l'Anjuta"

-- de l'intèrpret d'ordres ?

msgid "Pressing tab indents"
msgstr "Premeu el tabulador per incrementar el sagnat"

-- per a

msgid "Provides document management capabilities."
msgstr "Proveeix característiques de gestió de documents."

-- Proporciona

msgid "A graph painter for the inheritance of the classes."
msgstr "Un dibuixador de grafs per a l'herència de les classes"

-- el . final

msgid "Insert predefined macros into Editor"
msgstr "Insereix un macro predefinit al editor"

-- les macros predefinides a l'editor

msgid "Patches files and directories."
msgstr "Aplica un pedaç a fitxers i directoris"

msgid "Sample Plugin for Anjuta."
msgstr "Exemple de connector per a l'Anjuta"

-- el . final

msgid "Automake Build"
msgstr "Munta el automake"

-- l'automake ?

msgid "Terminal Plugin for Anjuta."
msgstr "Connector de terminal per l'Anjuta."

-- per a

msgid "Import an existing autotools project to anjuta"
msgstr "Importa un projecte existent de les autotools al Anjuta"

-- a l'Anjuta

msgid "Project Import Wizard"
msgstr "Auxiliar per importar un projecte"

msgid "Scintilla based component for editing files"
msgstr "Component basat en el Scintilla per editar fitxers"

-- per a

msgid "C++ and Java support Plugin"
msgstr "Connector per suportar C++ i Java"

msgid "C++ and Java support plugin for code completion, auto indentation
etc."
msgstr ""
"Connector per suportar C++ i Java per completar el codi, sagnat
automàtic, "
"etc."

-- per a
-- suportar ... :)

msgid "Component for searching"
msgstr "Component per fer cerques"

msgid "Project Manager Plugin for Anjuta."
msgstr "Connector del gestor de projectes per l'Anjuta."

msgid "Symbol Browser Plugin for Anjuta."
msgstr "Connector del navegador de símbols per l'Anjuta."

-- per a


apa doncs ja està :)

salut!


El dv 05 de 10 del 2007 a les 07:46 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola de nou,
> 
> Envio l'Anjuta actualitzat, amb les correccions del Xavier i canviant
> un parell de mime per MIME, com va suggerir en Gil.
> Aquesta traducció ja es podria pujar.
> 
> Salut,
> Joan
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME