[GNOME] Re: Documentació del Tomboy

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dic maig 23 13:57:58 CEST 2007


Gràcies per les correccions, Xavier. Torno a enviar el fitxer amb les
correccions :)

salut,

El dt 15 de 05 del 2007 a les 10:49 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> Hola Sílvia,
> 
> et passo les correccions de l'ajuda del tomboy. Bona feina! La
> traducció està molt bé:
> 
> #: C/tomboy.xml:202(para)
> msgid "Undo/Redo Support"
> msgstr "Opcions Desfés/Refés"
> 
> -- desfés/refés
> 
> #: C/tomboy.xml:427(para)
> msgid "The <quote>Redo</quote> function is used to put back changes
> that were removed using the <quote>Undo</quote> feature. To redo your
> last change using the keyboard, use the standard keybinding,
> <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
> msgstr "La funció <quote>Refés</quote> s'utilitza per a tornar a
> aplicar els canvis que s'hagin suprimit amb la característica
> <quote>Desfés</quote>. Si voleu utilitzar el teclat per a desfer
> l'últim canvi que hàgiu fet, feu servir l'assignació de tecles
> estàndard, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
> 
> -- Shift : maj
> 
> #: C/tomboy.xml:476(para)
> msgid "The strikeout style will put a line through the selected text.
> To add a strikeout, select the text and then select the
> <menuchoice><guimenuitem>Strikeout</guimenuitem></menuchoice> option
> from the <guibutton>Text</guibutton> dropdown menu. You may also use
> the keybinding <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>
> after selecting the text."
> msgstr "L'estil de barrat posarà una línia al llarg del text
> seleccionat. Per a afegir un barrat, seleccioneu el text i després
> seleccioneu l'opció
> <menuchoice><guimenuitem>Barrat</guimenuitem></menuchoice> del menú
> desplegable <guibutton>Text</guibutton>. També podeu utilitzar
> l'assignació de tecles
> <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> després
> de seleccionar el text."
> 
> -- L'estil de barrat posarà una línia a sobre del text ...
> 
> #: C/tomboy.xml:571(para)
> msgid "With the cursor on a bulleted list line, select the
> <menuchoice><guimenuitem>Increase Indent</guimenuitem></menuchoice>
> option to shift the current line to the right or the
> <menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></menuchoice>
> option to shift the current line to the left."
> msgstr "Amb el cursor situat en una llista de la llista de pics,
> seleccioneu l'opció <menuchoice><guimenuitem>Augmenta el
> sagnat</guimenuitem></menuchoice> per a moure la línia actual cap a la
> dreta, o l'opció <menuchoice><guimenuitem>Disminueix el
> sagnat</guimenuitem></menuchoice> per a moure la línia actual cap a
> l'esquerra."
> 
> -- Quan el cursor estigui situat en una línia de la llista...
> 
> #: C/tomboy.xml:638(para)
> msgid "This option allows you to quickly see what other notes link to
> the current note. This feature is provided by the Backlinks Plugin.
> For more information on plugins, see <xref linkend=\"plugins\"/>."
> msgstr "Aquesta opció us permet veure ràpidament quines notes enllacen
> amb la nota actual. Aquesta opció, la proporciona el connector
> Backlinks. Per a obtenir més informació sobre els connectors, vegeu
> <xref linkend=\"plugins\"/>."
> 
> -- feature -> funcionalitat
> -- sobra una coma a la frase "Aquesta opció, la proporciona..."
> 
> #: C/tomboy.xml:649(para)
> msgid "You can create an <acronym>HTML</acronym> (Hypertext Markup
> Language) document from one or more notes by selecting this option.
> For more information, please see <xref linkend=\"plugins\"/>."
> msgstr "Podeu crear un document d'<acronym>HTML</acronym> (Hypertext
> Markup Language) des d'una nota o més d'una seleccionant aquesta
> opció. Per a més informació, vegeu <xref linkend=\"plugins\"/>."
> 
> -- document HTML
> 
> #: C/tomboy.xml:1056(para)
> msgid "Customize the icons that are used by editing the plugin's
> settings in the <link linkend=\"prefs-plugins\">Preferences
> Dialog</link>. After highlighting the Bugzilla Plugin, click
> <guibutton>Settings</guibutton> to open the <interface>Bugzilla
> PluginSettings</interface> dialog. To add a new icon, click
> <guibutton>Add</guibutton>, select an icon on your computer, provide a
> Bugzilla host name (e.g., bugzilla.gnome.org), and click
> <guibutton>Open</guibutton>. Any Bugzilla URL that is dragged and
> dropped from one of these custom host names will now use the icon you
> specified."
> msgstr "Personalitzeu les icones que s'utilitzen editant la
> configuració del connector al <link linkend=\"prefs-plugins\">diàleg
> de preferències</link>. Després de ressaltar el connector del
> Bugzilla, feu clic a <guibutton>Paràmetres</guibutton> per a obrir el
> diàleg <interface>Paràmetres del connector del Bugzilla</interface>.
> Per a afegir una icona nova, feu clic a
> <guibutton>Afegeix</guibutton>, seleccioneu una icona del vostre
> ordinador, introduïu un nom d'ordinador del Bugzilla (per exemple,
> bugzilla.gnome.org), i feu clic a <guibutton>Obre</guibutton>."
> 
> -- nom d'ordinador del Bugzilla (per exemple, -> nom de servidor bugzilla
> 
> #: C/tomboy.xml:1094(para)
> msgid "To export any notes for which a link exists in the current
> note, select the <guibutton>Export linked notes</guibutton> button."
> msgstr "Per a exportar totes les notes a les quals enllaça la nota
> actual, premeu el botó <guibutton>Exporta les notes
> enllaçades</guibutton>."
> 
> -- per a exportar totes les notes que enllacen amb l'actual
> 
> #: C/tomboy.xml:1104(para)
> msgid "Allows you to use a fixed-width font when creating/editing
> notes. If this plugin is enabled, the <link
> linkend=\"text\">Text</link> menu will have a <guimenuitem>Fixed
> Width</guimenuitem> option."
> msgstr "Us permet utilitzar una lletra de mida fixa quan creeu o
> editeu notes. Si el connector està activat, el menú <link
> linkend=\"text\">Text</link> té l'opció <guimenuitem>Mida
> fixa</guimenuitem>."
> 
> -- lletra -> tipus de lletra
> 
> #: C/tomboy.xml:1121(para)
> msgid "If you leave a \"Today\" note unmodified, the Note of the Day
> Plugin will automatically delete the note."
> msgstr "Si no modifiqueu una «nota del dia», el connector Nota del dia
> la suprimirà automàticament."
> 
> -- el connector "Nota del dia"
> 
> #: C/tomboy.xml:1146(term)
> msgid "Sticky Notes Import"
> msgstr "Importació de les Notes enganxoses"
> 
> -- Importació des de "Notes enganxoses"
> 
> #: C/tomboy.xml:1149(para)
> msgid "When this plugin is installed, the <link
> linkend=\"tools\">Tools</link> menu will have the <guimenuitem>Import
> from Sticky Notes</guimenuitem> option available."
> msgstr "Quan instal·leu aquest connector, l'opció <guimenuitem>Importa
> des de les notes enganxoses</guimenuitem> del menú <link
> linkend=\"tools\">Eines</link> està disponible."
> 
> -- Quan instal·leu aquest connector, estarà disponible l'opció
> "Importa des de "Notes enganxoses"" en el menú "Eines".
> 
> #: C/tomboy.xml:1153(para)
> msgid "Use this option to import notes from the <application>Sticky
> Notes</application> application that is available in prior releases of
> GNOME. This option has been included in Tomboy to provide an upgrade
> path for users who would like to migrate from <application>Sticky
> Notes</application> to Tomboy for their note taking purposes."
> msgstr "Utilitzeu aquesta opció per a importar notes des de
> l'aplicació <application>Notes enganxoses</application>, disponible en
> versions anteriors del GNOME. Aquesta opció s'ha inclòs al Tomboy per
> oferir una via d'actualització als usuaris que volen migrar de les
> <application>Notes enganxoses</application> al Tomboy per a prendre
> notes."
> 
> -- als usuaris que volen migrar des de
> 
> Salut!
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silviamira.sytes.net
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomboy-help.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip-compressed-tar
Size: 14876 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070523/2c573316/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME