Re: [GNOME] Re: Documentació del Tomboy

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dim maig 15 10:49:11 CEST 2007


Hola Sílvia,

et passo les correccions de l'ajuda del tomboy. Bona feina! La
traducció està molt bé:

#: C/tomboy.xml:202(para)
msgid "Undo/Redo Support"
msgstr "Opcions Desfés/Refés"

-- desfés/refés

#: C/tomboy.xml:427(para)
msgid "The <quote>Redo</quote> function is used to put back changes
that were removed using the <quote>Undo</quote> feature. To redo your
last change using the keyboard, use the standard keybinding,
<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
msgstr "La funció <quote>Refés</quote> s'utilitza per a tornar a
aplicar els canvis que s'hagin suprimit amb la característica
<quote>Desfés</quote>. Si voleu utilitzar el teclat per a desfer
l'últim canvi que hàgiu fet, feu servir l'assignació de tecles
estàndard, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."

-- Shift : maj

#: C/tomboy.xml:476(para)
msgid "The strikeout style will put a line through the selected text.
To add a strikeout, select the text and then select the
<menuchoice><guimenuitem>Strikeout</guimenuitem></menuchoice> option
from the <guibutton>Text</guibutton> dropdown menu. You may also use
the keybinding <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>
after selecting the text."
msgstr "L'estil de barrat posarà una línia al llarg del text
seleccionat. Per a afegir un barrat, seleccioneu el text i després
seleccioneu l'opció
<menuchoice><guimenuitem>Barrat</guimenuitem></menuchoice> del menú
desplegable <guibutton>Text</guibutton>. També podeu utilitzar
l'assignació de tecles
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> després
de seleccionar el text."

-- L'estil de barrat posarà una línia a sobre del text ...

#: C/tomboy.xml:571(para)
msgid "With the cursor on a bulleted list line, select the
<menuchoice><guimenuitem>Increase Indent</guimenuitem></menuchoice>
option to shift the current line to the right or the
<menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></menuchoice>
option to shift the current line to the left."
msgstr "Amb el cursor situat en una llista de la llista de pics,
seleccioneu l'opció <menuchoice><guimenuitem>Augmenta el
sagnat</guimenuitem></menuchoice> per a moure la línia actual cap a la
dreta, o l'opció <menuchoice><guimenuitem>Disminueix el
sagnat</guimenuitem></menuchoice> per a moure la línia actual cap a
l'esquerra."

-- Quan el cursor estigui situat en una línia de la llista...

#: C/tomboy.xml:638(para)
msgid "This option allows you to quickly see what other notes link to
the current note. This feature is provided by the Backlinks Plugin.
For more information on plugins, see <xref linkend=\"plugins\"/>."
msgstr "Aquesta opció us permet veure ràpidament quines notes enllacen
amb la nota actual. Aquesta opció, la proporciona el connector
Backlinks. Per a obtenir més informació sobre els connectors, vegeu
<xref linkend=\"plugins\"/>."

-- feature -> funcionalitat
-- sobra una coma a la frase "Aquesta opció, la proporciona..."

#: C/tomboy.xml:649(para)
msgid "You can create an <acronym>HTML</acronym> (Hypertext Markup
Language) document from one or more notes by selecting this option.
For more information, please see <xref linkend=\"plugins\"/>."
msgstr "Podeu crear un document d'<acronym>HTML</acronym> (Hypertext
Markup Language) des d'una nota o més d'una seleccionant aquesta
opció. Per a més informació, vegeu <xref linkend=\"plugins\"/>."

-- document HTML

#: C/tomboy.xml:1056(para)
msgid "Customize the icons that are used by editing the plugin's
settings in the <link linkend=\"prefs-plugins\">Preferences
Dialog</link>. After highlighting the Bugzilla Plugin, click
<guibutton>Settings</guibutton> to open the <interface>Bugzilla
PluginSettings</interface> dialog. To add a new icon, click
<guibutton>Add</guibutton>, select an icon on your computer, provide a
Bugzilla host name (e.g., bugzilla.gnome.org), and click
<guibutton>Open</guibutton>. Any Bugzilla URL that is dragged and
dropped from one of these custom host names will now use the icon you
specified."
msgstr "Personalitzeu les icones que s'utilitzen editant la
configuració del connector al <link linkend=\"prefs-plugins\">diàleg
de preferències</link>. Després de ressaltar el connector del
Bugzilla, feu clic a <guibutton>Paràmetres</guibutton> per a obrir el
diàleg <interface>Paràmetres del connector del Bugzilla</interface>.
Per a afegir una icona nova, feu clic a
<guibutton>Afegeix</guibutton>, seleccioneu una icona del vostre
ordinador, introduïu un nom d'ordinador del Bugzilla (per exemple,
bugzilla.gnome.org), i feu clic a <guibutton>Obre</guibutton>."

-- nom d'ordinador del Bugzilla (per exemple, -> nom de servidor bugzilla

#: C/tomboy.xml:1094(para)
msgid "To export any notes for which a link exists in the current
note, select the <guibutton>Export linked notes</guibutton> button."
msgstr "Per a exportar totes les notes a les quals enllaça la nota
actual, premeu el botó <guibutton>Exporta les notes
enllaçades</guibutton>."

-- per a exportar totes les notes que enllacen amb l'actual

#: C/tomboy.xml:1104(para)
msgid "Allows you to use a fixed-width font when creating/editing
notes. If this plugin is enabled, the <link
linkend=\"text\">Text</link> menu will have a <guimenuitem>Fixed
Width</guimenuitem> option."
msgstr "Us permet utilitzar una lletra de mida fixa quan creeu o
editeu notes. Si el connector està activat, el menú <link
linkend=\"text\">Text</link> té l'opció <guimenuitem>Mida
fixa</guimenuitem>."

-- lletra -> tipus de lletra

#: C/tomboy.xml:1121(para)
msgid "If you leave a \"Today\" note unmodified, the Note of the Day
Plugin will automatically delete the note."
msgstr "Si no modifiqueu una «nota del dia», el connector Nota del dia
la suprimirà automàticament."

-- el connector "Nota del dia"

#: C/tomboy.xml:1146(term)
msgid "Sticky Notes Import"
msgstr "Importació de les Notes enganxoses"

-- Importació des de "Notes enganxoses"

#: C/tomboy.xml:1149(para)
msgid "When this plugin is installed, the <link
linkend=\"tools\">Tools</link> menu will have the <guimenuitem>Import
from Sticky Notes</guimenuitem> option available."
msgstr "Quan instal·leu aquest connector, l'opció <guimenuitem>Importa
des de les notes enganxoses</guimenuitem> del menú <link
linkend=\"tools\">Eines</link> està disponible."

-- Quan instal·leu aquest connector, estarà disponible l'opció
"Importa des de "Notes enganxoses"" en el menú "Eines".

#: C/tomboy.xml:1153(para)
msgid "Use this option to import notes from the <application>Sticky
Notes</application> application that is available in prior releases of
GNOME. This option has been included in Tomboy to provide an upgrade
path for users who would like to migrate from <application>Sticky
Notes</application> to Tomboy for their note taking purposes."
msgstr "Utilitzeu aquesta opció per a importar notes des de
l'aplicació <application>Notes enganxoses</application>, disponible en
versions anteriors del GNOME. Aquesta opció s'ha inclòs al Tomboy per
oferir una via d'actualització als usuaris que volen migrar de les
<application>Notes enganxoses</application> al Tomboy per a prendre
notes."

-- als usuaris que volen migrar des de

Salut!
-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME