Re: [GNOME] Documentació del gnome-system-tools

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dis jul 28 11:56:24 CEST 2007


Hola Joan,

aquí tens les meves correccions. Bona feina!

--
-- gst-network
--

#: C/network-admin.xml:124(para)
msgid "When you start <application>Network Administration
Tool</application>, you will be prompted for the administrator
password, this is necessary because the changes done with this tool
will affect the whole system."
msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració de la
xarxa</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
aquesta eina afectaran tot el sistema."

-- s'us sol·licitarà-> se us demanarà (així no cal pronunciar 3 s seguides)
-- També caldria ficar punt en comptes de coma a "...de
l'administrador. Això és necessari perquè ..."

#: C/network-admin.xml:162(para)
msgid "Contains two sections, the <guilabel>DNS servers</guilabel> are
what your computer use for resolving the IP addresses from the domain
names. The <guilabel>search domains</guilabel> are the default domains
in which your system will search any host when no domain is
specified."
msgstr "Conté dues seccions, els <guilabel>Servidors DNS</guilabel>
són el que utilitza el vostre ordinador per a resoldre les direccions
IP dels noms de domini. Els <guilabel>Dominis de cerca</guilabel> són
els dominis per defecte on el vostre sistema cercarà un ordinador
central quan no s'especifiqui un domini."

-- direcció -> adreça

#: C/network-admin.xml:180(para)
msgid "In the <guilabel>Connections</guilabel> section, select the
interface you want to modify and press the
<guilabel>Properties</guilabel> button, depending on the interface
type you will be able to modify different data."
msgstr "En la secció <guilabel>Connexions</guilabel>, seleccioneu
l'interfície que voleu modificar i premeu el botó
<guilabel>Propietats</guilabel>. Depenen del tipus d'interfície podreu
modificar diferents dades."

-- depenen -> depenent

#: C/network-admin.xml:198(term)
msgid "Parallel line interfaces"
msgstr "Interfícies de línia paral·lela"

-- parallel line és refereix al port paral·lel

#: C/network-admin.xml:207(para)
msgid "You can modify the modem device, whether you want it to dial
using tones or pulses, the modem volume, the phone number, the
username and password that your ISP provided and other advanced
settings for PPP."
msgstr "Podeu modificar el dispositiu módem, si voleu marcar
utilitzant tons o polsos, el volum del módem, el número de telèfon, el
nom d'usuari i la contrasenya que us ha assignat el vostre ISP, i
altres paràmetres avançats del PPP."

-- mòdem?

#: C/network-admin.xml:220(para)
msgid "In the <guilabel>General</guilabel> section, change the
hostname or domain name text boxes."
msgstr "En la secció <guilabel>General</guilabel>, canvieu en les
caixes de text el nom de l'ordinador o el nom del domini."

-- canvieu les caixes de text referents al nom d'ordinador o al nom del domini

#: C/network-admin.xml:224(title)
msgid "To add a new domain name server"
msgstr "Per a afegir un sistema d'anomenament de dominis nou"

#: C/network-admin.xml:225(para)
msgid "In the <guilabel>DNS Servers</guilabel> section, press the
<guilabel>Add</guilabel> button and fill in the new list row with the
new domain name server."
msgstr "En la secció <guilabel>Servidors DNS</guilabel>, premeu el
botó <guilabel>Afegeix</guilabel> i ompliu la fila nova de la llista
amb el sistema d'anomenament de dominis nou."

#: C/network-admin.xml:229(title)
msgid "To delete a domain name server"
msgstr "Per a suprimir un sistema d'anomenament de dominis"

-- domain name server: servidor de noms del domini

#: C/network-admin.xml:270(para)
msgid "Select one location from the <guilabel>Locations</guilabel>
menu, all the configuration will be switched automatically to the
chosen location."
msgstr "Seleccioneu una ubicació del menú
<guilabel>Ubicació</guilabel>, tota la configuració automàticament
canviarà a la ubicació triada."

-- "Seleccioneu una ubicació del menú <guilabel>Ubicació</guilabel>.
Tota la configuració  canviarà automàticament a la ubicació triada."

--
-- gst-services
--

#: C/services-admin.xml:124(para)
msgid "When you start <application>Services Administration
Tool</application>, you will be prompted for the administrator
password, this is necessary because the changes done with this tool
will affect the whole system."
msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració de
serveis</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
aquesta eina afectaran tot el sistema."

-- se us demanarà

#: C/services-admin.xml:158(title)
msgid "To enable or disable a service at boot time"
msgstr "Per a activar o desactivar un servei a l'hora d'arrencar"

-- a l'hora d'arrencar: en arrencar

--
-- gst-shares
--

#: C/shares-admin.xml:123(para)
msgid "When you start <application>Shared Folders Administration
Tool</application>, you will be prompted for the administrator
password, this is necessary because the changes done with this tool
will affect the whole system."
msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració de les
carpetes compartides</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
aquesta eina afectaran tot el sistema."

--
-- gst-time
--

#: C/time-admin.xml:89(para)
msgid "The Time Administration Tool allows you to set the time, date
and timezone of your system, as well as setting any time server to
synchronize your local time server."
msgstr "L'eina d'administració del temps us permet establir l'hora, la
data i el fus horari del vostre sistema, com també establir qualsevol
servidor d'hora per a sincronitzar l'hora local."

#: C/time-admin.xml:100(para)
msgid "The <application>Time Administration Tool</application> allows
you to set the time, date and timezone of your system, as well as
setting any time server to synchronize your local time server."
msgstr "L'<application>eina d'administració del temps</application> us
permet establir l'hora, la data i el fus horari del vostre sistema,
com també establir qualsevol servidor d'hora per a sincronitzar l'hora
local."

-- "L'eina d'administració del temps us permet establir l'hora, la
data i el fus horari del vostre sistema, així com configurar un
servidor d'hora per a sincronitzar el vostre servidor local de temps."

#: C/time-admin.xml:131(para)
msgid "When you start <application>Time Administration
Tool</application>, you may be prompted for the administrator
password, this is necessary because the changes done with this tool
will affect the whole system."
msgstr "Quan inicieu l'<application>eina d'administració del
temps</application> s'us sol·licitarà la contrasenya de
l'administrador, això és necessari perquè els canvis realitzats amb
aquesta eina afectaran tot el sistema."

-- se us demanarà

Bona feina amb la documentació!
-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME