[GNOME] glib per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dim ago 14 00:14:32 CEST 2007


alguns comentaris / errades / suggeriments:

#: ../glib/gbookmarkfile.c:705 ../glib/gbookmarkfile.c:782
#: ../glib/gbookmarkfile.c:861 ../glib/gbookmarkfile.c:908
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "No s'esperava l'atribut «%s» de l'element «%s»"

-- per a l'element ?

#: ../glib/gbookmarkfile.c:3224 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr ""
"No hi ha cap aplicació registrada amb el nom «%s» a l'adreça d'interès
de «%"
"s»"

--  ... amb el nom «%s» que hagi registrat una adreça d'interès per a «%
s»

#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "No s'ha pogut expandir la línia d'execució «%s» amb URI «%s»"

-- expandir → estendre / ampliar / desglossar (pel context entenc que és
el procés de passar de «ls *» a «ls Desktop Documents ...»  oi=


#: ../glib/gconvert.c:913
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "No es pot convertir el «fallback» «%s» al joc de codis «%s»"

-- no se si s'hauria d'afegir un «# FIXME fallback» aquí

#: ../glib/gconvert.c:1766
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "El nom de l'ordinador central de l'URI «%s» no és vàlid"

#: ../glib/gconvert.c:1887
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Nom de l'ordinador central invàlid"

-- sense el «central»

#: ../glib/gfileutils.c:722 ../glib/gmappedfile.c:133
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr ""
"No s'ha pogut obtenir els atributs del fitxer «%s»: fstat() ha fallat:
%s"

-- ha fallat l'fstat() ?
-- el mateix a les cadenes següents (n'hi ha unes quantes)

#: ../glib/gfileutils.c:1352
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "La plantilla «%s» no és vàlida, no pot contenir cap «%s»"

-- no és vàlida → invàlida
-- no pot contenir → no hauria de contenir ?

#: ../glib/gfileutils.c:1365
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
msgstr "La plantilla «%s» no conté XXXXXX"

-- això ja és correcte? no hauria de ser un %s enlloc de XXXXXX ??

#: ../glib/gfileutils.c:1861
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "No es pot treballar amb enllaços simbòlics"

-- pot treballar amb →  poden utilitzar ??

#: ../glib/gmarkup.c:623
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used
an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape
ampersand "
"as &"
msgstr ""
"La referència del caràcter no acabava amb un punt i coma; segurament
heu "
"utilitzat un caràcter «&» sense intenció d'iniciar una entitat.
Substituïu "
"el caràcter «&» per &"

-- tot i que ho posi en passat, no queda molt bé el "no acabava" amb
present ja faria el fet diria


#: ../glib/gmarkup.c:958
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
msgstr ""
"El text no està codificat amb UTF-8 vàlid - la seqüència és massa
llarga"

-- "El text no està codificat correctament a UTF-8" ?


# FIXME: "caràcter estrella" (josep)

-- candidat a bug? :)

#: ../glib/gmarkup.c:1295
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start
tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"S'ha trobat un caràcter estrany («%s»), s'esperava un caràcter «>» o
«/» per "
"finalitzar l'etiqueta d'inici de l'element «%s», o opcionalment un
atribut; "
"potser heu usat un caràcter no vàlid en un nom d'atribut"

-- sobra els () (també en la cadena següent)
-- usat → utilitzat ?
-- no vàlid → invàlid?

#: ../glib/gmarkup.c:1529
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may
not "
"begin an element name"
msgstr ""
"«%s» no és un caràcter vàlid quan segueix els caracters «</»; un nom "
"d'element no pot començar per «%s»"

-- seguint les altres cadenes s'hauria de canviar "quan segueix" →
"després" (el mateix per la cadena següent)


#: ../glib/gmarkup.c:1769
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr ""
"El document ha acabat de manera inesperada immediatament després d'un "
"parèntesi d'angle obert «<»"

el símbol "<" es diu parèntesi d'angle obert?


#: ../glib/gmarkup.c:1831
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%
s'"
msgstr ""
"El document ha acabat de manera inesperada dins l'etiqueta de tancament
de "
"l'element «%s»"

-- en les cadenes pel mateix estil anteriors has utilitzat «enmig»
enlloc de «dins»

backtracking

-- veig que l'has posada com a FIXME més d'una vegada, potser s'hauria
de comentar al termcat a veure què hi diuen, o a la llista del recull


#: ../glib/gregex.c:166
msgid "recursion limit reached"
msgstr "s'ha arribat al límit de recursions"

-- recursions → recursivitat ?


#: ../glib/gregex.c:319 ../glib/gregex.c:1354
#, c-format
msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
msgstr "S'ha produït un error en coincidir l'expressió regular %s: %s"

-- «...en fer coincidir...» ?

#: ../glib/gregex.c:882
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
msgstr "La biblioteca PCRE no està compilada per implementar UTF8"

-- implementar → treballar / funcionar / «entendre» o «interpretar» fins
i tot (si ho canvies també ho hauries de fer a la cadena següent)

# NOTA: no hi he posat les cadenes baixes perquè confòn una mica:
«<» (josep)
#: ../glib/gregex.c:1838
msgid "missing '<' in symbolic reference"
msgstr "manca un '<'en la referència simbòlica"

-- ara hi falta un espai :)

#: ../glib/gshell.c:545
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was
'%s')"
msgstr ""
"El text ha acabat abans de trobar les cometes corresponents per %c. (El
text "
"era «%s»)"

-- ... corresponents per a %c ?

#: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1395
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "No s'ha pogut crear el conducte per comunicar amb el procés fill
(%s)"

-- per a comunicar-se ?

#: ../glib/gspawn-win32.c:438 ../glib/gspawn-win32.c:678
#: ../glib/gspawn-win32.c:1218
#, c-format
msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
msgstr "La cadena del vectors d'argument no és vàlida a %d: %s"

-- vector d'arguments ?

#: ../glib/gspawn.c:1284
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr "No s'ha pogut redirigir la sortida o l'entrada del procés fill
(%s)"

-- no és més natural dir entrada i sortida ? per molt que l'anglès ho
posi al revés si diem el mateix i queda més natural tampoc hi ha
problema no?

#: ../glib/gutf8.c:1024
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "El caràcter és fora de rang per a UTF-8"

-- fora del rang ? (si ho canvies n'hi ha alguna altra)

#: ../glib/goption.c:1713
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "L'opció %s és desconeguda"

-- es desconeix l'opció %s ?

#: ../glib/gkeyfile.c:341
msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
msgstr "No s'ha pogut trobar cap fitxer de claus vàlid als directoris de
dades"

-- directoris de cerca?

#: ../glib/gkeyfile.c:2470 ../glib/gkeyfile.c:2655 ../glib/gkeyfile.c:3176
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr "El fitxer de claus no conté una clau «%s» al grup «%s»"

-- no conté la clau «%s» en el grup «%s»

MOLT bona feina!!

com ja has vist la majoria són comentaris o suggeriments, així que agafa
el que et sembli útil ;)

salut!


El dg 12 de 08 del 2007 a les 14:45 +0200, en/na Josep Puigdemont va
escriure: 
> Ep,
> 
> Aquí teniu el glib per revisar, gràcies.
> 
> Hi ha algunes cadenes dubtoses.
> 
> Salut!
> 
> /Josep
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME