[GNOME] Fwd: Traducció de l'xchat-gnome per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dic ago 1 01:11:55 CEST 2007


bones,

alguna cosa que he vist:

#: ../data/preferences-dialog.glade.h:10
msgid "<span weight=\"bold\">Throttling</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Limits de transferència</span>"

-- límits


#: ../data/preferences-dialog.glade.h:36
msgid ""
"To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
"accelerator, or press backspace to clear."
msgstr ""
"Per a editar una tecla de drecera cliqueu a la fila corresponent i
teclegeu "
"una nova drecera, o bé premeu la tecla de retrocés per a esborrar la
drecera."

-- feu clic

#: ../data/preferences-dialog.glade.h:37
msgid "Use _system terminal font"
msgstr "Utilitza el tipus de lletra de t_erminal del sistema"

-- del

#: ../data/preferences-dialog.glade.h:53
msgid "spell checking"
msgstr "comprovació ortogràfica"

-- en el gedit per exemple hi ha "verificació ortogràfica" no se si
seria millor seguir (tan per comprovació com per verificació) una
mateixa traducció unificada


#: ../data/setup-dialog.glade.h:1
msgid ""
"Welcome to XChat-GNOME! Since this is your first time using this "
"application, there are a couple things you'll need to configure before
you "
"can get started.\n"
"\n"
"These are the names by which you'll be recognized on IRC. Your nick
name is "
"the name by which you'll be known, whereas the real name is useful for
"
"things such as registering with services. You do not have to use your
real "
"name if you do not want to."
msgstr ""
"Benvingut a l'Xchat-GNOME. Atès que aquesta és la primera vegada que
feu "
"servir aquesta aplicació, haureu de configurar uns quants paràmetres
abans "
"de començar.\n"
"\n"
"Aquests són els noms pels quals sereu reconegut en els xats IRC. En un
xat "
"sereu reconegut pel sobrenom, mentre que el nom real s'utilitzarà per a
"
"altres finalitats, com per exemple, per al registre a determinats
serveis. "
"No cal que utilitzeu el vostre nom real si és que no ho desitgeu."

-- miraria de treure algunes de les redundàncies, per exemple:
-- en la primera frase del 2n paràgraf es podria deixar com «Com els
noms pels quals ...»
-- en la segona frase del 2n paràgraf: «On sereu reconegut pel
sobrenom,»


#: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:56
msgid ""
"Play a sound when you receive a private message or your nick is
highlighted."
msgstr ""
"Reprodueix un so en rebre un missatge privat o bé en ésser realçat el
vostre "
"sobrenom."

-- no seria correcte «ser» enlloc de «ésser» ?

# FIXME Pot ser que això sigui una cadena msgid errònia? (dpm)

-- davant de dubtes sobre els msgid, com va comentar l'Andre en el seu
bloc, el que s'ha de fer és crear un informe en el bugzilla i demanar
que els desenvolupadors posin un comentari o s'arregli si realment és
una errada

#: ../src/common/dcc.c:67
msgid "Waiting"
msgstr "Esperant"

-- S'està esperant

#: ../src/common/dcc.c:71 ../src/fe-gnome/connect-dialog.c:182
msgid "Connect"
msgstr "Connecta"

-- si et mires les cadenes del seu voltant tenen una conjugació diferent


#: ../src/common/outbound.c:3511
msgid "ALLCHANL <cmd>, sends a command to all channels you're in"
msgstr "ALLCHAN <cmd>, envia una ordre a tots els canals on sigueu"

-- et falta una L (ALLCHANL)

#: ../src/common/outbound.c:3517
msgid ""
"BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the
current "
"channel. If they are already on the channel this doesn't kick them
(needs "
"chanop)"
msgstr ""
"BAN <màscara> [<tipus>], bandeja tots els usuaris que coincideixin amb
la "
"màscara. Si ja es troben el canal amb això no els fareu fora
(necessiteu ser "
"operador del canal)"

-- substituiria «prohibeix» per «bandeja» em fa pensar en bandejas (en
castellà)
-- «Si ja es troben EN el canal» (et falta l'en)


#: ../src/common/outbound.c:3519
msgid ""
"Set per channel options\n"
"CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Toggle conf mode/showing of join and part "
"messages\n"
"CHANOPT COLORPASTE ON|OFF - Toggle color paste\n"
"CHANOPT BEEP ON|OFF - Toggle beep on message\n"
"CHANOPT TRAY ON|OFF - Toggle tray blink on message"
msgstr ""
"Estableix les opcions per a cada canal individual\n"
"CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Mostra o oculta els missatges d'entrada i de
"
"sortida\n"
"CHANOPT COLORPASTE ON|OFF - Commuta poder enganxar amb colors\n"
"CHANOPT BEEP ON|OFF - Commuta la reproducció del to del sistema en
rebre un "
"missatge\n"
"CHANOPT TRAY ON|OFF - Commuta el parpelleig a la safata del sistema en
rebre "
"un missatge"

-- l'«individual» de la primera línia queda redundant (almenys al meu
entendre)

#: ../src/common/outbound.c:3530
msgid "COUNTRY [-s] <code|wildcard>, finds a country code, eg: au =
australia"
msgstr "COUNTRY <codi|comodí>, cerca un codi de país, p.ex: au =
Austràlia"

-- falta el [-s]

#: ../src/common/outbound.c:3532
msgid ""
"CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages
are "
"VERSION and USERINFO"
msgstr ""
"CTCP <sobrenom> <missatge>, envia el missatge CTCP a l'usuari indicat,
els "
"missatges més comuns són VERSION i USERINFO"

-- a vegades amb els literals que no es poden traduir (en aquest cas
VERSION i USERINFO es posa entre parèntesis el que signifiquen) com et
sembli, es un comentari i prou ;)


#: ../src/common/outbound.c:3536
msgid ""
"\n"
"DCC GET <nick>           - accept an offered file\n"
"DCC SEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file to someone\n"
"DCC PSEND [-maxcps=#] <nick> [file] - send a file using passive mode\n"
"DCC LIST              - show DCC list\n"
"DCC CHAT <nick>           - offer DCC CHAT to someone\n"
"DCC PCHAT <nick>          - offer DCC CHAT using passive mode
\n"
"DCC CLOSE <type> <nick> <file>     example:\n"
"     /dcc close send johnsmith file.tar.gz"
msgstr ""
"\n"
"DCC GET <sobrenom>            - accepta un fitxer ofert\n"
"DCC SEND [-maxcps=#] <sobrenom> [fitxer] - envia un fitxer\n"
"DCC LIST                 - mostra la llista de
connexions "
"DCC\n"
"DCC CHAT <sobrenom>           - proposa un XAT DCC a algú\n"
"DCC CLOSE <tipus> <sobrenom> <fitxer>    exemple:\n"
"     /dcc close send albanoguer fitxer.tar.gz"

-- falten ordres a la traducció i l'última cadena hi ha paraules no
traduïdes


#: ../src/common/outbound.c:3548
msgid ""
"DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current "
"channel (needs chanop)"
msgstr ""
"DEHOP <sobrenom>, treu l'estatus de semi-operador del canal al sobrenom
"
"indicat (necessiteu ser operador del canal)"

-- per gust personal ho deixaria com: «... treu l'estatus de
semi-operador del canal al sobrenom (heu de ser operador del canal)»
-- i si ho fas al mateix a les cadenes de després (n'hi ha un parell)


#: ../src/common/outbound.c:3572
msgid "FLUSHQ, flushes the current server's send queue"
msgstr "FLUSHQ, neteja la cua d'enviaments al servidor actual"

-- ...del servidor actual

#: ../src/common/outbound.c:3574
msgid "GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to
23"
msgstr ""
"GATE <màquina> [<port>], fa servir el servidor intermedi indicat, el
port "
"per defecte és el 23"

-- per defecte → predeterminat (sembla que diguis que és un defecte - es
gust personal, així que fes el que et sembli)

#: ../src/common/outbound.c:3578
msgid "GHOST <nick> <password>, Kills a ghosted nickname"
msgstr ""
"GHOST <sobrenom> <contrasenya>, termina una sessió fantasma per a
aquest "
"sobrenom"

-- termina → finalitza


#: ../src/common/outbound.c:3584
msgid "ID <password>, identifies yourself to nickserv"
msgstr "ID <contrasenya>, us identificarà al servidor de sobrenoms
nickserv"

-- en totes les altres explicacions d'ordres utilitzes una altra forma
verbal (seria «us identifica»)


-- hi ha força "necessiteu ser operador" jo els passaria a "heu de ser"
però és gust personal
-- també hi ha uns quants bandeja que personalment tampoc m'agrada


#: ../src/common/outbound.c:3603
msgid "LASTLOG <string>, searches for a string in the buffer"
msgstr "LASTLOG <cadena>, cerca una cadena de text en el buffer"

-- buffer → memòria intermèdia (segons el recull)


#: ../src/common/outbound.c:3636
msgid ""
"PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current
one"
msgstr "PART [<canal>] [<motiu>], deixa el canal, per omissió l'actual"

-- si a tot arreu tens «per defecte» no ho variïs ;)

#: ../src/common/outbound.c:3640
msgid "QUERY [-nofocus] <nick>, opens up a new privmsg window to
someone"
msgstr ""
"QUERY [-nofocus] <sobrenom>, obre una finestra de xat privat amb
<sobrenom>"

-- ..de xat privat amb algú

#: ../src/common/outbound.c:3652
msgid ""
"RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc
"
"server"
msgstr ""
"RECV <text>, envia dades «en cru» a l'X-Chat, com si foren rebudes des
del "
"servidor IRC"

-- xchat està en minúscules (com que he vist que normalment segueixes la
capitalització de la cadena anglesa)


#: ../src/common/outbound.c:3655
msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
msgstr "SAY <text>, envia el text a l'objecte a la finestra actual"

-- ...en la finestra actual

--veig que fas servir més vegades el «omissió» millor si ho deixes tot
amb omissió, per defecte o predeterminat així serà més coherent la
traducció

#: ../src/common/outbound.c:3689
msgid "URL <url>, opens a URL in your browser"
msgstr "URL <url>, obre una URL en el navegador"

-- URL és masculí


#: ../src/common/servlist.c:643
#, c-format
msgid "Cycling to next server in %s...\n"
msgstr "Passant al següent servidor de %s...\n"

-- "Es passarà al següent ... 

#: ../src/common/servlist.c:1074
#, c-format
msgid ""
"Warning: \"%s\" character set is unknown. No conversion will be applied
for "
"network %s."
msgstr ""
"Atenció: el joc de caràcters «%s» és desconegut. No es farà cap
conversió "
"per la xarxa %s."

-- ...Es desconeix el joc de caràcters «%s» ...

#: ../src/common/text.c:533
#, c-format
msgid ""
"* Can't open log file(s) for writing. Check the\n"
" permissions on %s/xchatlogs"
msgstr ""
"* No s'han pogut obrir els fitxers de registre amb permís\n"
" d'escriptura. Reviseu els permisos de %s/xchatlogs"

-- Proposta: "No es pot escriure en els fitxers de registre.
Reviseu ..."

#: ../src/common/text.c:883
msgid "The action"
msgstr "Acció"

-- L'acció

#: ../src/common/text.c:889
msgid "The text"
msgstr "Text"

-- El text (n'hi ha algun més, entenc que si posen l'article és perquè
hi surti també a la traducció)


#: ../src/common/text.c:1160
msgid "Nick being tried"
msgstr "Provant el sobrenom escollit"

-- S'està provant ...

#: ../src/common/textevents.h:6
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 added to notify list."
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ha estat afegit a la llista de notificació."

-- .... s'ha afegit a la llista ...

#: ../src/common/textevents.h:18
msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 is now known as $2"
msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 ara és conegut com a $2"

--... ara es coneix com a ...

#: ../src/common/textevents.h:21
msgid "%C13*%O$t$1 $2%O"
msgstr "%C13*%O$t$1 $2%O"

#: ../src/common/textevents.h:24
msgid "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"
msgstr "%C13*%O$t%C8%B$1%B%O $2%O"

-- si fas un informe al bugzilla sobre les cadenes que requereixen
comentaris, posa-hi aquest parell també (i les de sobre i sota del
mateix estil ja de pas)


#: ../src/common/util.c:301
msgid "Connection refused"
msgstr "Connexió refusada"

-- s'ha rebutjat la connexió

#: ../src/common/util.c:304
msgid "No route to host"
msgstr "No hi ha cap ruta cap a la màquina"

-- fins a la màquina?


#: ../src/common/util.c:306
msgid "Connection timed out"
msgstr "S'ha excedit el temps d'esperta"

-- espera


#: ../src/common/util.c:854
msgid "Nato Fiel"
msgstr "Camp de l'OTAN"

-- per posar-hi "camp" hauria de ser "field" si envies l'informe
d'errades posa-hi aquesta també


#: ../src/common/util.c:918
msgid "Faroe Islands"
msgstr "Illes Faroe"

-- Fèroe ( http://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_F%C3%A8roe )

#: ../src/common/util.c:1037
msgid "Reunion"
msgstr "Reunion"

-- ( http://ca.wikipedia.org/wiki/Illa_de_la_Reuni%C3%B3 )


#: ../src/common/xchat.c:776
msgid "Operator Actions"
msgstr "Opcions"

-- accions de l'operador ?

#: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:1
msgid "Automatically display the channel list dialog"
msgstr "Mostra el diàleg amb la llista de canals de manera automàtica"

-- ... «de forma automàtica» o «automàticament»

#: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:2
msgid "Background image filename"
msgstr "Imatge de fons"

-- Nom del fitxer de la ...

#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:168
msgid "_Copy Address"
msgstr "La vostra adreça"

-- suposo que és una errada


#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1208
msgid "Search buffer is empty.\n"
msgstr "La memòria intermèdia de cerca és buida.\n"

-- està?


#: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:294
msgid "queued"
msgstr "s'ha posat a la cua"

-- afegit?

#: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:66
msgid "Open an irc:// url"
msgstr "Obre una url de tipus irc://"

-- URL masculí

#: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:110
#, c-format
msgid ""
"xchat-gnome: %s\n"
"Try `xchat-gnome --help' for more information\n"
msgstr ""
"xchat-gnome: %s\n"
"Proveu `xchat-gnome --help' per a més informació\n"

-- m'agrada més: «Per a més informació proveu `xchat-gnome --help`\n»


#: ../src/fe-gnome/find-bar.c:208
msgid "<span foreground=\"dark grey\">Reached end, continuing from
top</span>"
msgstr ""
"<span foreground=\"dark grey\">S'ha arribat al capdavall, es continuarà
des "
"del capdamunt</span>"

-- capdavall → final i capdamunt → principi/inici/a dalt ?

#: ../src/fe-gnome/main-window.c:406 ../src/fe-gnome/main-window.c:428
msgid "Ex-Chat"
msgstr "Surto del xat"

-- es correcte? jo en demanaria una explicació en el bugzilla (juntament
amb la resta)


#: ../src/fe-gnome/migration.c:115
#, c-format
msgid ""
"The way the D-Bus plugin works has changed.\n"
"To avoid problems, you should remove the old plugin file.\n"
"\n"
"<b>Please delete %s</b>"
msgstr ""
"El funcionament del connector del D-Bus ha canviat.\n"
"És recomanable que suprimiu el fitxer del connector antic.\n"
"\n"
"<b>Si us plau, suprimiu %s</b>"

-- normalment no es posen els "si us plau"


#: ../src/fe-gnome/migration.c:117
msgid "D-Bus plugin is still installed"
msgstr "El connector del D-Bus encara està instal·lat"

-- encara està instal·lat el connector del d-bus


#: ../src/fe-gnome/preferences-page-plugins.c:100
#: ../src/fe-gnome/preferences-page-plugins.c:101
msgid "unknown"
msgstr "Desconegut"

-- minúscula

#: ../src/fe-gnome/status-bar.c:107
#, c-format
msgid "%d bytes buffered"
msgstr "%d octets a la memòria intermèdia"

-- no es tradueix bytes (recull)

# FIXME (dpm) Què fa op exactament? (menú contextual de la llista
d'usuaris)
#: ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:62
msgid "_Op"
msgstr "Fes-lo _operador"

-- cap al bugzilla! :)

#~ msgid "Maximum Users:"
#~ msgstr "Màxim d'usuaris:"

#~ msgid "Minimum Users:"
#~ msgstr "Mínim d'usuaris:"

-- usuaris màxims/mínims

#~ msgid "Close this discussion"
#~ msgstr "Tanca aquesta pestanya/finestra"

-- discussió / conversa

#~ msgid "_Information"
#~ msgstr "Informatiu"

-- _Informació

#~ msgid "_Find..."
#~ msgstr "Fitxer enviats..."

-- _Cerca (no en poso més dels ~ però seria interessant que es
revisessin, d'aquesta manera si tornen a aparèixer només hauràs de
marcar-los com a ben traduïts i com que s'utilitzen per fer la memòria
de traducció va bé tenir-ho tot correcte :)


P.D. espero que no em facis budú!!!


bona feina d'haver traduït juntament amb tots els altres aquest
monstre!!

El dt 31 de 07 del 2007 a les 21:23 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> L'xchat-gnome ja fa dies que corre per la llista. Crec que si ningú hi
> veu res ja es podria pujar.
> 
> El torno a adjuntar.
> 
> Gràcies,
> David.
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: David Planella <david.planella a googlemail.com>
> Date: 17/07/2007 22:29
> Subject: Traducció de l'xchat-gnome per revisar
> To: Traducció al català del GNOME <gnome a llistes.softcatala.org>
> 
> 
> Bones,
> 
> adjunto la traducció de l'xchat-gnome per revisar. Són només 3 cadenes
> noves, però les he volgut completar de totes maneres, ja que fa pocs
> dies van treure la nova versió (0.18).
> 
> La nota negativa d'aquest mòdul és que tot i fer servir l'svn del
> Gnome, no en segueixen els cicles d'alliberament, i el que és pitjor,
> no anuncien mai els congelaments de cadenes (de fet, són inexistents).
> Ja els ho he comentat en els 2 últims alliberaments, però no en fan ni
> cas...
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME