[Mozilla] Cadenes per traduir en fitxers .lang

papapep a gmx.com papapep a gmx.com
div nov 15 17:16:01 CET 2013


El 08/11/13 11:32, Jordi Serratosa ha escrit:
> Ep
> Veig que queden cadenes per traduir als fitxers .lang:
> <http://l10n.mozilla-community.org/~pascalc/langchecker/?locale=ca>
> Crec que la preferència seria:
> 1) index.lang (només una cadena pendent)
> 2) home.lang (8 cadenes pendents)
> 3) lightbeam.lang (62 cadenes pendents) - aquest lliga amb el missatge
> sobre el Lightbeam que va enviar l'Edu fa uns dies.

Disculpeu el retard. Us adjunto el lightbeam.lang per a que li feu un
repàs. Sigueu clements... :P

Salut.-------------- part següent --------------
## NOTE: http://www-dev.allizom.org/lightbeam


# Navigation
;Menu
Menú


;Home
Inici


;About
Quant a


# Main page title
;Lightbeam for Firefox
Lightbeam per al Firefox


;Lightbeam is a Firefox add-on that uses interactive visualizations to show you the first and third party sites you interact with on the Web.
Lightbeam és un complement per al Firefox que utilitza visualitzacions interactives per mostrar-vos els llocs que visiteu i de tercers amb els que interactueu al Web.


;Shine a Light on Who’s Watching You
Descobriu qui us està vigilant


;See who’s tracking you online
Vegeu qui us controla quan navegueu


;As you browse, Lightbeam reveals the full depth of the Web today, including parts that are not transparent to the average user.
Mentre navegueu, Lightbeam us mostra la profunditat real del Web actual, incloent parts que no són transparents a l'usuari.


;Download Lightbeam for Firefox
Baixeu-vos el Lightbeam per al Firefox


;Get it from Mozilla Add-Ons
El podeu obtenir a Complements del Mozilla


;How Lightbeam Works
Com funciona el Lightbeam


;Download and run the Lightbeam add-on in your Firefox browser.
Baixeu-vos i executeu el complement Lightbeam al vostre Firefox.


;Lightbeam will create a record of events for every site you visit and every third party site that is stored locally on your browser.
El Lightbeam crea un registre d'esdeveniments per a cada lloc web que visiteu i cada lloc de tercers i el desa localment al vostre navegador.


;Lightbeam visually graphs these events to highlight the interactions between sites you intentionally visit and the third parties.
El Lightbeam representa gràficament aquests esdeveniments per a ressaltar les interaccions entre aquests llocs que visiteu voluntàriament i els de tercers.


;Lightbeam will continue to add to your graph as you browse the Web. You can stop Lightbeam at any time by disabling it or uninstalling the add-on. Your Lightbeam data can be easily saved or deleted.
El Lightbeam seguirà afegint al vostre gràfic mentre navegueu. Podeu aturar-lo en qualsevol moment inhabilitant-lo o desinstal·lant-lo. Les dades del Lightbeam es poden desar o eliminar fàcilment.


;Tracking & privacy
Control i privadesa


;Not all tracking is bad. Many services rely on user data to provide relevant content and enhance your online experience.
No tot el seguiment és dolent. Molts serveis es basen en les dades de l'usuari per a proporcionar contingut rellevant per a millorar la vostra experiència de navegació.


;But tracking can happen without the user’s knowledge.
Però també es controla sense el coneixement de l'usuari.


;That’s not okay for some.
I alguns no hi estem d'acord.


;It should be you who decides when, how and if you want your browsing data to be shared. We recognize the importance of transparency and our mission is all about empowering users — both with tools and information.
Sou vosaltres que heu de decidir quan, com i si voleu compartir les vostres dades de navegació. Reconeixem la importància de la transparència i la nostra missió és donar el poder a l'usuari - tant amb eines com amb informació.


;Explore the database
Exploreu la base de dades


;In the Lightbeam database, you will be able to browse first and third-party connection data uploaded by donors who use the Lightbeam add-on.
A la base de dades del Lightbeam podreu navegar les dades de connexions dels llocs que visiteu i de tercers pujades per donants que emprem el complement Lightbeam.

;We’re building this crowd-sourced directory to encourage users to visualize the state of tracking as an aggregate and to examine relationships that exist on the Web.
Estem construïnt aquest directori POPULAR per encoratjar els usuaris a visualitzar l'estat agregat del seguiment i a examinar les relacions que hi ha al món Web.


;Visualize your data
Vegeu les vostres dades


;After you download and install the Lightbeam add-on to Firefox, it will begin to create a real time visualization of the websites you visit and all the third parties that are also active on those pages.
Un cop baixeu i instal·leu el complement Lightbeam per al Firefox, aquest començarà a crear una visualització en temps real dels llocs web que visiteu i de tots els llocs de tercers que també són actius en aquelles pàgines.


;Analyze your connections
Analitzeu les vostres connexions


;As your visualizations grow, you can take a closer look into the relationships between the various first and third party sites that are stored in your data. You can also reset or save your data at any time.
A mida que les vostres visualitzacions creixin, podreu fer una mirada més acurada a les relacions entre els llocs que visiteu i els de tercers que tingueu desats a les vostres dades. Podreu desar-les o reiniciar-les en qualsevol moment.


;Contribute your data
Aporteu les vostres dades


;As a part of Lightbeam, we are creating a big-picture view of Internet tracking and of how first and third party sites are connected.
Com a part del Lightbeam, estem creant una gran imatge del control a l'Internet i de com estan connectats els llocs web visitats i 
els de tercers.


;To help us, you can contribute your data to our Lightbeam database.
Per ajudar-nos, podeu aportar les vostres dades a la base de dades del Lightbeam.


;Supported by the Ford Foundation
Amb el suport de la Fundació Ford


;The work at the Ford Foundation focuses on building outreach campaigns to help people understand online data tracking — both the benefits and the issues
El treball de la Fundació Ford es centra en fer campanyes per ajudar a que la gent entengui el control de dades de navegació, tant els seus beneficis com les contrapartides


;Learn more
Més informació


# About page
;About Lightbeam
Quant al Lightbeam


;Lightbeam visualizes the relationships between the sites you visit and the third party sites that are active on those pages.
El Lightbeam visualitza les relacions entre els llocs que visiteu i els de tercers que són actius en aquelles pàgines.


;How the add-on works
Com funciona el complement


;Using three distinct interactive graphic representations — Graph, Clock and List — Lightbeam enables you to examine individual third parties over time and space, identify where they connect to your online activity and provides ways for you to engage with this unique view of the Web.
Podeu utilitzar tres tipus diferents de representació interactiva amb el Lightbeam - gràfic, rellotge i llistat - els quals us permeten examinar els llocs de tercers al llarg del temps i l'espai, identificant on es connecten a la vostra navegació i proporcionant-vos formes úniques 


;The default Graph view provides a real time visualization of every site you visit and all third party requests made from your browser.
La vista predeterminada de gràfic us proporciona visualització en temps real de cada lloc que visiteu i de les peticions dels llocs de tercers fetes des del vostre navegador web.


;The Graph view also provides adjustable filters that allow you to visualize more types of data at a glance.
La vista de gràfic també us proporciona filtres ajustables que us permeten visualitzar més tipus de dades d'un cop d'ull.


;The Clock view allows you to examine connections over a 24-hour period.
La vista de rellotge us permet examinar les connexions d'un període de 24 hores.


;The List view provides more options for drilling down into individual sites.
La vista de llista us proporciona més opcions per analitzar a nivell de lloc individual.


;Site preferences in the List view enable you to block sites from connecting to your Firefox browser, watch sites you’re interested in or hide sites you don’t want to see visualized.
Les preferències de lloc a la vista de llista us permeten blocar la connexió de llocs al vostre Firefox, veure els que us interessi o amagar els que no volgueu visualitzar.


;Lightbeam also offers an information panel that provides additional details about the site you selected and the sites it has connected to.
El Lightbeam també us ofereix el panell d'informació que proporciona detalls addicionals sobre el lloc que heu triat i els llocs als que s'ha connectat.


;The origins of Lightbeam
L'origen del Lightbeam


;Lightbeam began in July 2011 as Collusion, a personal project by Mozilla software developer <a href="%s">Atul Varma</a>.
El Lightbeam va començar el juliol de 2011 com a Collusion, un projecte personal del desenvolupador de programari de Mozilla <a href="%s">Atul Varma</a>.


;Inspired by the book, <em>The Filter Bubble</em>, Atul created an experimental add-on to visualize browsing behavior and data collection on the Web.
Inspirant-se en el llibre <em>The Filter Bubble</em>, l'Atul va crear un complement experimental per a visualitzar el comportament de navegació i la captura de dades al Web.


;In February 2012, Gary Kovacs, Mozilla CEO at the time, introduced the Collusion add-on in a <a href="%s">TED talk</a> (now one of the most watched TED talks of all time) about exposing online tracking.
El febrer de 2012, en Gary Kovacs, CEO de Mozilla aleshores, va presentar el complement Collusion a una <a href="%s">TED talk</a> (actualment una de les conferències TED més vistes de tots els temps) sobre l'exposició al control de navegació.


;In September 2012, Mozilla joined forces with students at <a href="%s">Emily Carr University of Art + Design</a> to develop and implement visualizations for the add-on.
El setembre de 2012, Mozilla va unir forces amb estudiants de la <a href="%s">Emily Carr University of Art + Design</a> per a desenvolupar i implementar visualitzacions pel complement


;With the support of the Ford Foundation and the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), Collusion has been re-imagined as Lightbeam and was launched in the fall of 2013.
Amb el suport de la Fundació fort i del Consell de Recerca de Ciències naturals i Enginyeria, s'ha reinventat el Collusion com a Lightbeam i es va llençar la tardor del 2013.


;To read more about the collaboration, please visit <a href="{url}">{url}</a>
Per a més informació sobre la col·laboració, consulteu <a href="{url}">{url}


;Policy and the larger tracking narrative
Política i la més gran narrativa de seguiment


;At Mozilla, we believe that everyone should have the tools to make their own decisions about their online privacy and who collects data on them.
A Mozilla creiem que tothom hauria de tenir les eines per a prendre les seves pròpies decisions sobre la privadesa de la navegació i qui en recull dades.


;With the Lightbeam add-on and database server, we are providing a valuable (and open) community research platform that aims to raise awareness, promote analysis and, ultimately, affect policy change in the areas of tracking and privacy.
Amb el complement Lightbeam i el servidor de base de dades, estem proporcionant una valuosa (i oberta) plataforma que pretén despertar les consciències, promoure l'anàlisi i, finalment, promoure el canvi polític a les àrees de seguiment i privadesa.


;Lightbeam is one step in a larger, concerted effort by Mozilla and its partners to provide Web users with greater control and transparency of their personal data.
El Lightbeam és un pas en un gran i coordinat esforz de Mozilla i els seus associats per a subministrar als usuaris del Web un major control i transparència de les seves dades personals.


;Learn more about online tracking and privacy
Més informació sobre el seguiment i la privadesa.


;The <a href="%s">Mozilla Foundation</a> is a non-profit organization that promotes the values of an open Web to the broader world. The larger Mozilla community sees the growing relevance of online privacy and is supporting several initiatives that tackle the issue in various ways.
La <a href="%s">Mozilla Foundation</a> és una organització sense ànim de lucre que promou els valors del Web obert a tot el món. La gran comunitat de Mozilla veu la creixent rellevància de la privadesa de la navegació i dóna suport a diverses iniciatives que afronten el tema de diferents formes.


;Data formats in Lightbeam
Formats de dades al Lightbeam


;Visit our <a href="%s">documentation on Github</a> to learn more about the file formats used in Lightbeam and to see details of the data that is uploaded if you opt in to contribute to the database.
Consulteu la nostra <a href="%s">documentació al Github</a> per a saber més sobre els formats de fitxers emprats al Lightbeam i per a veure detalls de les dades que es pugen si opteu per contribuir a la base de dades.


;Partners of Lightbeam
Associats del Lightbeam


;The <a href="%s">Ford Foundation</a> is a non-profit organization that focuses on the mission of advancing human welfare.
La <a href="%s">Ford Foundation</a> és una organització sense ànim de lucre que es centra en la missió d'avançar en el benestar de la humanitat.


;They provide support for companies and institutions devoted to strengthening democratic values, reducing poverty and social injustice, supporting human achievement and fostering international co-operation.
Proporcionen suport a empreses i institucions orientades a l'enfortiment dels valors democràtics, la reducció de la pobresa i de la injustícia social, donant suport a l'assoliment de cooperació internacional.


;The <a href="%s">Social + Interactive Media (SIM) Centre</a> at Emily Carr University of Art + Design supports a wide range of projects in design and media, giving companies direct access to the innovative thinking, design skills and research expertise of British Columbia’s most creative faculty and students.
El <a href="%s">Social + Interactive Media (SIM) Centre</a> de la Emily Carr University of Art + Design dóna suport a una gran gama de projectes de disseny i comunicacions multimèdia, donant accés directe a les companyies al pensament innovador dels docents i alumnes més creatius de la Columbia Britànica en quant a disseny i experiència en recerca.


Més informació sobre la llista de correu Mozilla