[Mozilla] revisió de la segona enquesta de XUL

Eduard Gamonal xadap2004 a gmail.com
diu maig 10 00:17:00 CEST 2009


correspon al segon fitxer de https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=488281
si no hi poseu pegues, dimecres o divendres ho repasso i ho dono per bo.


###############
# Survey #22
# XUL Developer Community: Resources, Documentation and Tools
###############


;XUL Developer Community: Resources, Documentation and Tools
Comunitat de desenvolupadors de XUL: recursos, documentació i eines

;<p>Thank you for participating in this Mozilla survey for XUL
developers. This survey will help us identify the different tools,
resources and documentation used by XUL communities across
Europe.</p><p>Thank you for your contribution to help us reach this
goal!</p>
<p>Gràcies per participar en aquesta enquesta de Mozilla per a
desenvolupadors de XUL. Aquest sondeig ens ajudarà a identificar les
diferents eines, recursos i documentació emprats per les comunitats de
XUL d'arreu d'Europa.</p><p>Thank you for your contribution to help us
reach this goal!</p>

;Thank you for taking the time to complete this survey.
Gràcies per dedicar el vostre temps a completar l'enquesta.

;Do you know any XUL-dedicated resources (documentation, blogs, wikis,
books, etc.) or communication channels (IRC, forum, mailing list, ...)
in your native language?
Coneixeu cap recurs dedicat a XUL (documentació, blocs, wikis,
llibres, etc.) o canals de comunicació (IRC, fòrums, llistes de
correu...) en la vostra llengua materna?

;Yes (please specify below)
Sí (si us plau, especifiqueu-ho a sota)
;No
No


;If you answered <em>Yes</em>, please list the resources below:
Si heu contestat <em>Sí</em>, si us plau feu una llista dels recursos a sota:


;Have you used any resources written in English?
Heu utilitzat recursos escrits en anglès?

;(Please leave unanswered if English is your native tongue.)
Si us plau, no ho contesteu si l'anglès és la vostra llengua materna.


;Yes (please specify below)
Sí (si us plau, especifiqueu-ho a sota)
;No
No


;I don't recall
No ho recordo

;If you answered <em>Yes</em>, please list the resources below:
Si heu contestat <em>Sí</em>, si us plau feu una llista dels recursos a sota:


;Where do you get support related to XUL development?
On trobeu ajuda relacionada amb el desenvolupament de XUL?

;1<br/>(never)
1<br/>(mai)
;2
2
;3
3
;4
4
;5<br/>(very often)
5<br/>(molt sovint)

;Forum on xulplanet
Fòrum a xulplanet

;Forum on mozillazine
Fòrum a mozillazine

;Mozilla Usenet groups
Grups de discussió de Mozilla
;IRC
IRC
;Mozdev mailing list
llista de correu de Mozdev

;Local channels<br/>(please specify below)
Canals locals<br/>(si us plau, especifiqueu-ho a sota)
;Other (please specify below)
Altres (si us plau, especifiqueu-ho a sota)


;Local resources:
Recursos locals


;Other:
Altres:


;Which website do you consult when looking for documentation?
Quina web consulteu quan cerqueu documentació?

;1<br/>(never)
1<br/>(mai)
;2
2
;3
3
;4
4
;5<br/>(very often)
5<br/>(molt sovint)

;developer.mozilla.org
developer.mozilla.org

;xulplanet.com
xulplanet.com

;mozilla.org
mozilla.org

;Local resources<br/>(please specify below)
Recursos locals<br/>(si us plau, especifiqueu-ho a sota)

;Other (please specify below)
Altres (si us plau, especifiqueu-ho a sota)


;Local resources:
Recursos locals:


;Other:
Altres:


;Is there XUL documentation in your own language on MDC?
Hi ha documentació de XUL en la vostra llengua al MDC?
;1 - none at all
1 - gens
;2
2
;3
3
;4
4
;5 - complete
5 - completament


;If not, is this a problem for you?
Si no, és un problema?

;Please leave unanswered if it doesn't apply.
Si us plau, no ho contesteu si no escau

;1 - no, not at all
1 - no, de cap manera
;2
2
;3
3
;4
4
;5 - yes, definitely
5 - sí, definitivament


;If not, in your opinion, is this a problem for other developers
speaking your own language?
Si no, en la vostra opinió, és un problema per a altres
desenvolupadors que parlen la vostra llengua?

;Please leave unanswered if it doesn't apply.
Si us plau, no ho contesteu si no escau
;1 - no, not at all
1 - no, de cap manera
;2
2
;3
3
;4
4
;5 - yes, definitely
5 - sí, definitivament;Which tools do you use?
Quines eines empreu?

;<a href="http://mxr.mozilla.org">MXR</a>
<a href="http://mxr.mozilla.org">MXR</a>

;<a href="http://zenit.senecac.on.ca/wiki/dxr/">DXR</a>
<a href="http://zenit.senecac.on.ca/wiki/dxr/">DXR</a>

;<a href="http://www.oxymoronical.com/experiments/apidocs/">API Docs</a>
<a href="http://www.oxymoronical.com/experiments/apidocs/">Documentació
de les API</a>

;<a href="http://www.mozdev.org">Mozdev</a>
<a href="http://www.mozdev.org">Mozdev</a>

;<a href="http://www.hevanet.com/acorbin/xul/top.xul">top.xul</a>
<a href="http://www.hevanet.com/acorbin/xul/top.xul">top.xul</a>

;<a href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/xuledit/xuledit.xul">liveeditor.xul</a>
<a href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/xuledit/xuledit.xul">liveeditor.xul</a>

;<a href="https://developer.mozilla.org/en/XUL_Explorer">XUL Explorer</a>
<a href="https://developer.mozilla.org/en/XUL_Explorer">Explorador XUL</a>

;<a href="http://getfirebug.com/releases/">Chromebug/Firebug</a>
<a href="http://getfirebug.com/releases/">Chromebug/Firebug</a>

;<a href="http://www.mozilla.org/projects/venkman/">Venkman</a>
<a href="http://www.mozilla.org/projects/venkman/">Venkman</a>

;<a href="http://www.openkomodo.com/">Komodo</a>
<a href="http://www.openkomodo.com/">Komodo</a>

;<a href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/extensionwiz/">Extension
Wizard</a>
<a href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/extensionwiz/">Auxiliar
per a extensions</a>

;<a href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/jscomponentwiz/">Javascript
Component Wizard</a>
<a href="http://ted.mielczarek.org/code/mozilla/jscomponentwiz/">Auxiliar
pe a componenets Javascript</a>

;<a href="http://starkravingfinkle.org/projects/fizzypop/">FizzyPop -
Mozilla Project Generator</a>
<a href="http://starkravingfinkle.org/projects/fizzypop/">FizzyPop -
Generador de projectes de Mozilla</a>

;<a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7434">Extension
Developer</a>
<a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7434">Desenvolupador
d'extensions</a>

;Other (please specify below)
Altres (si us plau, especifiqueu-ho a sota)


;Other:
Altres:


;If you would like us to contact you with further questions or inform
you about other community members and upcoming events, or about the
results of this survey, please leave your contact information below:
Si desitgeu que us contactem amb futures qüestions o que us informem
sobre altres membres de la comunitat i propers esdeveniments, o sobre
els resultats d'aquesta enquesta, si us plau deixeu la vostra
informació de contacte a sota:


;Any additional comments?
Algun comentari addicional?-- 
Edu

Eduard GamonalMés informació sobre la llista de correu Mozilla