[Navegador] Correcció de l'aboutRights del Thunderbird

Joaquim Perez noguer a gmail.com
dij feb 12 05:04:02 CET 2009


Hola,

Necessitaria que em féssiu una repassada al aboutRights.dtd que estic
traduïnt per al Thunderbird. És una pantalla on parla dels termes legals i
utilitza un llenguatge especial, per això si algú el pot repassar, aniria
bé.

A continuació adjunto la versió anglesa seguida de la proposta de traducció
catalana.

Quim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ltr
about:rights
About Your Rights
&brandFullName; is free and open source software, built by a community of
thousands from all over the world. There are a few things you should know:

&brandShortName; is made available to you under the terms of the
Mozilla Public License
. This means you may use, copy and distribute &brandShortName; to others.
You are also welcome to modify the source code of &brandShortName; as you
want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right
to distribute your modified versions.

Mozilla does not grant you any rights to the Mozilla and Thunderbird
trademarks or logos. Additional information on Trademarks may be found
here
.

Privacy policies for &vendorShortName;'s products may be found
here
.

Any applicable privacy policies for this product should be listed here.

&brandShortName; also offers optional services, such as the add-on update
service; however we cannot guarantee they are 100% accurate or
error-free. More details, including information on how to disable the
services, can be found in the
service terms
.

If this product incorporates web services, any applicable service terms for
the service(s) should be linked to the
Web Site Services
 section.

&brandFullName; Web Site Services

&brandFullName; offers optional services ("Services"), such as the
add-on update service, that are available for your use with this binary
version of &brandShortName; as described below. If you do not want to use
the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the add-on
update service by opening the application preferences, selecting the
Advanced
 section, followed by the
Update
 tab, and unchecking the options for "Automatically check for updates
to".

An overview of the web site services the product incorporates, along with
instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.

Any applicable service terms for this product should be listed here.

&vendorShortName; may discontinue or change the Services at its discretion.
You are welcome to use these Services with the accompanying version of
&brandShortName;, and you have all the rights necessary to do so.
&vendorShortName; and its licensors reserve all other rights in the
Services.  These terms are not intended to limit any rights granted under
open source licenses applicable to &brandShortName; and to corresponding
source code versions of &brandShortName;.
The Services are provided "as-is."  &vendorShortName;, its
contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether
express or implied, including without limitation, warranties that the
Services are merchantable and fit for your particular purposes.  You bear
the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the
quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the
exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not
apply to you.
Except as required by law, &vendorShortName;, its contributors, licensors,
and distributors will not be liable for any indirect, special, incidental,
consequential, punitive, or exemplary damages arising out of or in any way
relating to the use of &brandShortName; and the Services.  The collective
liability under these terms will not exceed $500 (five hundred dollars).
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain
damages, so this exclusion and limitation may not apply to you.
&vendorShortName; may update these terms as necessary from time to time.
These terms may not be modified or cancelled without &vendorShortName;'s
written agreement.
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A.,
excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is
held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in
full force and effect. In the event of a conflict between a translated
version of these terms and the English language version, the English
language version shall control.------------------------------------------------------------------------

ltr
about:rights
En quant els vostres drets
El &brandFullName; és un programa de codi lliure desenvolupat per una
comunitat de milers de persones d'arreu del món. En aquest sentit, hi ha
unes quantes coses que cal que conegueu:

Podeu disposar del &brandShortName; sota els termes de la llicència
Mozilla Public License
. Això vol dir que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName;
a altres persones. També podeu modificar el codi del &brandShortName; com
desitgeu. La llicència Mozilla Public License us dóna el dret de distribuir
les versions modificades.

Però Mozilla no us dóna cap dret sobre les marques Mozilla o Thunderbird o
els seus logotips. Per a més informació sobre les marques consulteu
aquí
.

Les normes de privadesa dels productes &vendorShortName; les podeu trobar
aquí
.

Totes les normes de privadesa aplicables per a aquest producte s'haurien de
llistar aquí.

El &brandShortName; també ofereix serveis addicionals, com per exemple un
servei d'actualització de complements; tot i així no podem garantir tot
funcioni el 100% o que estigui lliure d'errors. Podeu trobar més detalls,
inclosa la informació de com deshabilitar els serveis, en
els termes del servei
.

Si aquest producte incorporés serveis web, qualsevol terme de servei
aplicable al o als serveis hauria d'enllaçar a la secció
Serveis del lloc web
 .

Serveis del lloc web del &brandFullName;

El &brandFullName; ofereix serveis opcionals ("Serveis"), com el
servei d'actualització de complements, que teniu disponible per a
utilitzar-lo amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es
descriu a continuació. Si no voleu utilitzar els Serveis o no trobeu
acceptables els termes següents, podeu deshabilitar el servei
d'actualització de complements obrint les preferències de l'aplicació, i
anant a la secció
Avançat
, a continuació a la pestanya
Actualització
, cal desmarcar les caselles de "Comprova automàticament s'hi ha
actualitzacions de".

Aquí s'hauria d'incloure un resum dels serveis del lloc web que el producte
incorpora, juntament amb les instruccions de com s'han de deshabilitar, si
s'escau.

Aquí s'hauria d'incloure tots els termes de servei que s'apliquin a aquest
producte.

&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els Serveis en qualsevol
moment.
Sou benvinguts d'utilitzar aquests Serveis amb la versió corresponent del
&brandShortName;, i teniu tot el dret de fer-ho. &vendorShortName; i els
llicenciadors es reserven tots els demés drets del Servei. Aquests termes no
intenten limitar cap del drets que s'han donat amb la llicència de codi
lliure aplicable al &brandShortName; i al corresponent codi font de les
versions del &brandShortName;.
Els Serveis es presenten "tal com són." &vendorShortName;, els
seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors rebutgen donar qualsevol
garantia, ja sigui expressa o implícita, inclosa qualsevol limitació o
garantia comercial del Servei que responguin els vostres propòsit
particulars. Així us feu el càrrec de tot el risc d'haver seleccionat els
Serveis per als vostres propòsits, tant per la qualitat com pel rendiment
del Servei. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitacions de
les garanties implícites, per tant aquesta norma potser no us afecta.
Excepte quan ho digui la llei, &vendorShortName;, els seus col·laboradors,
llicenciadors, i distribuïdors no seran responsables de cap dany indirecte,
especial, accidental, conseqüència de, punitiu o exemplar que hagi sorgit a
partir de o estigui relacionat amb l'ús del &brandShortName; i els Serveis.
El total de responsabilitat sota aquests termes no superaran els 500 dòlars
(cinc cents dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o la
limitació per a determinats danys, per tant aquesta exclusió i limitació
potser no us afectin.
&vendorShortName; poden modificar aquests termes quan sigui necessari en
qualsevol moment. Aquests termes no es poden modificar o cancel·lats sense
un acord per escrit de &vendorShortName;.
Aquests termes estan regits per les lleis de l'Estat de Califòrnia, EEUU,
exclosos els conflictes previstos per la llei. Si cap part d'aquests termes
esdevinguessin considerats invàlids o no aplicables, la part restant
continuarien tenint tota la força i efecte. Si es produís un conflicte entre
una versió traduïda d'aquests termes i la versió en anglès. La versió en
anglès ho prevaldrà.
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/mozilla/attachments/20090212/158adcbe/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Mozilla