<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <p class="western"><font color="#996633">L'última tongada de dubtes:</font></p>
    <p class="western"><font color="#996633">Hi ha noms de filtres que
      </font><font color="#996633">potser ja estan traduïts, si algú ho
        sap que m'ho digui, sinó caldrà fer-ne la traducció, però
        sincerament no sé per on agafar-los. </font><br>
      Són: <font color="#006699">Alien
        Map</font> Mapa alien ???? <font color="#006699">Clip RGB</font><font
        color="#0066cc"> </font><font color="#000000">R</font><font
        color="#000000">etalla
        RGB</font><font color="#0066cc"> </font><font color="#006699">????     
        <font color="#000000"><br>
        </font>Lens
        Flare  <font color="#996633">Algú sap si aquest filtre està
          traduït?????</font></font>
    </p>
    <p class="western"><font color="#996633"><span style="font-weight:
          normal">En
          aquestes cadenes no sé si s</span></font><font color="#996633"><span
          lang="ca-ES"><span style="font-weight: normal">'han
            de traduir els noms en verd? O els deixo sense traduir.
            Tampoc sé si
            aux és auxiliar o una altra cosa. </span></span></font>
    </p>
    <p class="western"><font color="#330099">Perform a
        equlinear/gnomonic
        or little planet/stereographic projection of a equirectangular
        input
        image.</font></p>
    <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><span lang="ca-ES">Feu
        una</span><font color="#336633"><span lang="ca-ES"><span
            style="background: transparent">
          </span></span></font><font color="#336633"><span lang="ca-ES"><span
            style="background: transparent">equlinear/gnomonic</span></span></font><span
        lang="ca-ES">
        o una mica de projecció </span><font color="#336633"><span
          lang="ca-ES">planet
          /stereographic</span></font><span lang="ca-ES"> d'una imatge
        d'entrada </span><font color="#336633"><span lang="ca-ES">equirectangular</span></font><span
        lang="ca-ES">. </span>
    </p>
    <p class="western"><font color="#330099">Math
        operation divide, performs the operation per pixel, using either
        the
        constant provided in 'value' or the corresponding pixel from the
        buffer on aux as operands. (formula: result =
        value==0.0f?0.0f:input/value)</font><br>
      <span lang="ca-ES">Divisió
        o</span><span lang="ca-ES">peració matemàtica</span><span
        lang="ca-ES"><span style="background: #d6bee4"></span></span><span
        lang="ca-ES">,
        realitza l'operació per píxel, utilitzant la constant
        proporcionada
        en «valor» o el píxel corresponent de la memòria intermèdia en
      </span><font color="#336633"><span lang="ca-ES">aux</span></font><span
        lang="ca-ES">
        com a operands.</span><font color="#003333"><span lang="ca-ES">
        </span></font><font color="#336633"><span lang="ca-ES">(fórmula:
          resultat = valor == 0.0f 0.0f: entrada/valor) </span></font>
    </p>
    <p class="western"><font color="#330099">Math
        operation gamma, performs the operation per pixel, using either
        the
        constant provided in 'value' or the corresponding pixel from the
        buffer on aux as operands. (formula: result = powf (input,
        value))</font>
      <br>
      <span lang="ca-ES">Gamma o</span><span lang="ca-ES">peració
        matemàtica, realitza l'operació per píxel, utilitzant la
        constant
        proporcionada en «valor» o el píxel corresponent de la memòria
        intermèdia en </span><font color="#336633"><span lang="ca-ES">aux</span></font><span
        lang="ca-ES">
        com a operands. (</span><font color="#336633"><span lang="ca-ES">fórmula:
resultat
          = powf (entrada, valor)</span></font><span lang="ca-ES">) </span>
    </p>
    <p class="western"><font color="#330099">Math
        operation multiply, performs the operation per pixel, using
        either
        the constant provided in 'value' or the corresponding pixel from
        the
        buffer on aux as operands. (formula: result = input *
        value)</font><br>
      Multiplicació o<span lang="ca-ES">peració
        matemàtica, realitza l'operació per píxel, utilitzant la
        constant
        proporcionada en "valor" o el píxel corresponent de la
        memòria intermèdia en </span><font color="#006633"><span
          lang="ca-ES">aux
        </span></font><span lang="ca-ES">com a operands. </span><font
        color="#006633"><span lang="ca-ES">(fórmula:
          resultat = entrada de valor *)</span></font></p>
    <p class="western"><font color="#330099">Math
        operation subtract, performs the operation per pixel, using
        either
        the constant provided in 'value' or the corresponding pixel from
        the
        buffer on aux as operands. (formula: result = input – value)</font><br>
      Resta
      o<span lang="ca-ES">peració matemàtica, realitza l'operació per
        píxel, utilitzant la constant proporcionada en «valor» o el
        píxel
        corresponent de la memòria intermèdia en </span><font
        color="#006633"><span lang="ca-ES">aux</span></font><span
        lang="ca-ES">
        com a operands. </span><font color="#006633"><span lang="ca-ES">(fórmula:
resultat
          = entrada – valor)</span></font></p>
    <p class="western"><font color="#996633">Em veig incapaç de traduir
        aquesta cadena, </font><font color="#996633">no l'entenc</font><font
        color="#996633">,
        tampoc he trobat </font><font color="#996633">què vol dir </font><font
        color="#996633">la
        paraula </font><font color="#000099">vis</font></p>
    <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000099">how
        wide peel off bands for
        ink order vis </font><br>
      No sé si <font color="#006633"><span lang="ca-ES">softproofing
        </span></font>s'ha de traduir, en cas que sí no tinc idea com
      fer-ho</p>
    <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000099">spectral
ink
        simulator, for softproofing/simulating press inks </font><br>
      simulador de tinta espectral, per <font color="#006633">softproofing</font>/simulació
de
      tintes de premsa</p>
    <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#996633">No

        com traduir</font><font color="#990000"> </font> <font
        color="#006633">content-aware</font></p>
    <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000099">Make
the
        input buffer seamlessly tileable. The algorithm is not
        <font color="#006633">content-aware</font>, so the result may
        need
        post-processing. </font><br>
      Fa que la memòria
      intermèdia d’entrada faci un enrajolat perfecte. L’algorisme no
      és , i potser al resultat li caldrà post-processament.</p>
    <title></title>
    <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
    <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style>
  </body>
</html>