No tinc massa clara la sintaxi del mail del Jordi, però crec que si és la versió definitiva que s&#39;ha pujat hi ha un parell d&#39;errates que caldria corregir:<br><br>* Les dues primeres cadenes del Totem repeteixen dues vegades el &quot;només&quot;:<br>

   (...) l&#39;estalvi de pantalla encara que ***només*** s&#39;estigui reproduïnt ***només*** àudio<br><br><br clear="all">--<br>Salutacions,<br>     David<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2009/4/22 Gil Forcada <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:gforcada@gnome.org">gforcada@gnome.org</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">

Bones,<br>
<br>
Ja està aplicat tant a master com a les branques 2.26 (si es que en<br>
tenen):<br>
- totem<br>
- tomboy<br>
- gnote (les mateixes que del tomboy)<br>
- orca<br>
- metacity<br>
- libgnomeprintui<br>
- libgnome<br>
- gvfs<br>
<br>
Tot pujat!<br>
<br>
El dv 17 de 04 de 2009 a les 23:29 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:<br>
<div><div></div><div class="h5">&gt; Hola,<br>
&gt;<br>
&gt; Estic actualitzant la memòria de traducció de Softcatalà i he trobat<br>
&gt; aquestes errades potencials.<br>
&gt;<br>
&gt; Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un<br>
&gt; segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que<br>
&gt; preferia no tenir que fer jo els commits.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; *** Totem<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/totem.schemas.in.h:1<br>
&gt; msgid &quot;Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Habilita que s&#39;activi l&#39;estalvi de pantalla encara que només s&#39;estigui &quot;<br>
&gt; &quot;reproduïnt només àudio&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../data/totem.schemas.in.h:2<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This<br>
&gt; is &quot;<br>
&gt; &quot;useful for monitor-powered speakers.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Permet que s&#39;activi l&#39;estalvi de pantalla encara que només s&#39;estigui &quot;<br>
&gt; &quot;reproduïnt només àudio. És útil en pantalles amb altaveus.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; reproduïnt -&gt; reproduint<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/totem-options.c:58<br>
&gt; msgid &quot;Mute sound&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Silència el so&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; Silència -&gt; Silencia<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.totem-plugin.in.h:2<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Listen to the large collection of Creative Commons licensed music on<br>
&gt; Jamendo.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Escolteu la gran col·lecció de múscia llicenciada sota Creative Commons<br>
&gt; de &quot;<br>
&gt; &quot;Jamendo.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; múscia -&gt; música<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1<br>
&gt; msgid &quot;Calculate the number of screenshots&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Calcula el nombre de caputres de pantalla&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; caputres -&gt; captures<br>
&gt;<br>
&gt; *** Tomboy<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1057<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be &quot;<br>
&gt; &quot;forced to synchronize all of your notes again when you save new settings.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;No es recomana netejar els paràmeteres de sincronització. Potser us vegeu &quot;<br>
&gt; &quot;forçats a sincronitzar de nou totes les notes al desar els paràmeteres<br>
&gt; nous.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; paràmeteres -&gt; paràmetres<br>
&gt;<br>
&gt; *** Seahorse<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:255<br>
&gt; msgid &quot;Applications usually store new passwords in the default keyring.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Les aplicaciones normalment emmagatzemen les contrasenyes en l&#39;anell de &quot;<br>
&gt; &quot;claus predeterminat.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; aplicaciones -&gt; aplicacions<br>
&gt;<br>
&gt; *** Orca<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/orca/default.py:4560<br>
&gt; msgid &quot;Bypass mode enabled.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;S&#39;ha habilitat el mode d&#39;omisió.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; omisió -&gt; omissió<br>
&gt;<br>
&gt; &quot;Desplaça netagtivament el to&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; netagtivament -&gt; negativament<br>
&gt;<br>
&gt; *** Metacity<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/core/xprops.c:484<br>
&gt; #, c-format<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the<br>
&gt; list\n&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a<br>
&gt; l&#39;element %&quot;<br>
&gt; &quot;d en la lista\n&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; lista -&gt; llista<br>
&gt;<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string,<br>
&gt; such &quot;<br>
&gt; &quot;as \&quot;menu:minimize,maximize,spacer,close\&quot;; the colon separates the left &quot;<br>
&gt; &quot;corner of the window from the right corner, and the button names are<br>
&gt; comma-&quot;<br>
&gt; &quot;separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are &quot;<br>
&gt; &quot;silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions &quot;<br>
&gt; &quot;without breaking older versions. A special spacer tag can be used to<br>
&gt; insert &quot;<br>
&gt; &quot;some space between two adjacent buttons.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;La disposició dels botons a la barra del títol. El valor ha de ser una &quot;<br>
&gt; &quot;cadena, com ara «menu:minimize,maximize,spacer,close»; els dos punts<br>
&gt; separen &quot;<br>
&gt; &quot;la cantonada esquerra de la finestra de la dreta, i els noms dels<br>
&gt; botons se &quot;<br>
&gt; &quot;separen amb comes. No es permeten botons duplicats. Els botons<br>
&gt; desconeguts &quot;<br>
&gt; &quot;es descartaran sense cap notificació, de manera que es puguin afegir<br>
&gt; botons &quot;<br>
&gt; &quot;en futures versions del Metacity sense trencar les versions antigues.<br>
&gt; Es pot &quot;<br>
&gt; &quot;afegir una etiqueta especial d&#39;espaiament («spacer») per a insertar una &quot;<br>
&gt; &quot;determinada quantitat d&#39;espai entre dos botons adjacents.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; insertar -&gt; inserir<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31<br>
&gt; msgid &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Some applications disregard specifications in ways that result in window &quot;<br>
&gt; &quot;manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct<br>
&gt; mode, &quot;<br>
&gt; &quot;which gives a more consistent user interface, provided one does not<br>
&gt; need to &quot;<br>
&gt; &quot;run any misbehaving applications.&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que<br>
&gt; el &quot;<br>
&gt; &quot;gestor de finestri no respongui correctament. Aquesta opció fa que el &quot;<br>
&gt; &quot;Metaciti es posi en un mode rogorosament correcte, que proporciona una &quot;<br>
&gt; &quot;interfície d&#39;usuari més consistent, sempre que no s&#39;hagin d&#39;executar &quot;<br>
&gt; &quot;aplicacions que no actuin correctament.&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; finestri?<br>
&gt; rogorosament?<br>
&gt; actuin?<br>
&gt; Metaciti?<br>
&gt;<br>
&gt; *** libgnomeprintui<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:449<br>
&gt; #: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:877<br>
&gt; #: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:504<br>
&gt; msgid &quot;Filter&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Fitre&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; Fitre -&gt; Filtre<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; *** libgnome<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1<br>
&gt; msgid &quot;Disable URL and MIME type handlers&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;Inhabilita els gestiors d&#39;URL i de tipus MIME&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; gestiors -&gt; gestors<br>
&gt;<br>
&gt; ** gvfs.master<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3212<br>
&gt; msgid &quot;Not supported (src is dir, dst is dir)&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;No està implementat (l&#39;orgien i la destinació són directoris)&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3220<br>
&gt; msgid &quot;Not supported (src is dir, dst is existing file)&quot;<br>
&gt; msgstr &quot;&quot;<br>
&gt; &quot;No està implementat (l&#39;orgien és un directori i la destinació un fitxer &quot;<br>
&gt; &quot;existent)&quot;<br>
&gt;<br>
&gt; orgien -&gt; origen<br>
&gt;<br>
&gt; Atentament,<br>
&gt;<br>
</div></div>&gt; _______________________________________________<br>
&gt; GNOME mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
&gt; <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
--<br>
gil forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
</blockquote></div><br>