<div dir="ltr">Hola Gil,<br><br>Gr角cies per les correcci車 i per mirar que ja hi ha un bug.<br><br>Ho he aplicat tot excepte el:<br><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>
msgid &quot;When &lt;application&gt;Sound Juicer&lt;/application&gt; is playing a CD, the<br>
&lt;guibutton&gt;Play&lt;/guibutton&gt; button changes to a<br>
&lt;guibutton&gt;Pause&lt;/guibutton&gt; button. You can click this at any time to<br>
pause the playing, and click &lt;guibutton&gt;Play&lt;/guibutton&gt; again to<br>
continue playing where you left off.&quot;<br>
msgstr &quot;Quan el &lt;application&gt;Sound Juicer&lt;/application&gt; est角 reproduint<br>
un CD, el bot車 &lt;guibutton&gt;Reprodueix&lt;/guibutton&gt; canvia al bot車<br>
&lt;guibutton&gt;Fes una pausa&lt;/guibutton&gt;. Podeu fer-hi clic en qualsevol<br>
moment per a fer una pausa a la reproducci車, i fer un altre cop clic a<br>
&lt;guibutton&gt;Reprodueix&lt;/guibutton&gt; per a continuar la reproducci車 per on<br>
est角veu.&quot;<br>
<br>
-- canvia al bot車 ↙ canvia a el bot車 ? (diria)<br>
<br>
</blockquote></div><br>En catal角 a + el ↙ al (diria ;))<br><br>Salut,<br>Joan<br></div>